Fuzuliden Seçmeler 1

+ Yorum Gönder
Şiir Bölümü ve Ünlü Şairlerden Şiirler Bölümünden Fuzuliden Seçmeler 1 ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  YapRock
  Forumun Herşeyi
  Reklam

  Fuzuliden Seçmeler 1

  Reklam  Fuzuliden Seçmeler 1

  Forum Alev
  KASÎDE DER NA'T-I HAZRET-İ NEBEVÎ (Su Kasidesi)


  Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlara su
  Kim bu denli dutuşan odlara kılmaz çare su

  Âb-gûndur günbed-i devvâr rengi bilmezem
  Ya muhît olmuş gözümden günbed-i devvâre su

  Zevk-i tiğından aceb yok olsa gönlüm çâk çâk
  Kim mürûr ilen bırakır rahneler dîvâre su

  Suya versin bağ-ban gülzar-ı zahmet çekmesin
  Bir gül açılmaz yüzün tek verse bin-gülzâre su

  Ohşadabilmez gubârını muharrir hattına
  Hâme tek bakmaktan inse sözlerine kare su

  Ârızın yâdiyle nem-nâk olsa müjgânım n'ola
  Zayi olmaz gül temennâsiyle vermek hâre su

  Gam günü etme dîl-i bîmardan tiğin diriğ
  Hayrdır vermek karanû gecede bîmâre su

  ıste peykânın gönül hecrinde şevkim sâkin et
  Susuzum bu sahrede benim'çün âre su

  Ben lebim müştâkıyım zühhâd kevser tâlibi
  Nitekim meste mey içmek hoş gelir huş-yâre su

  Ravza-ı kûyuna her dem durmayıp eyler güzâr
  Âşık olmuş gâlibâol serv-i hoş reftâre su

  Su yolun ol kûydan toprağ olup tutsam gerek
  Çün rakîbimdir dahi ol kûya koyman vare su

  Dest-bûsı arzûsiyle ger ölsem dostlar
  Kûze eylen toprağım sunun anınle yâre su

  ıçmek ister bülbülün kanın meger bir reng ile
  Gül budağının mîzacına gire kurtâre su

  Tînet-i pâkini rûşen kılmış ehl-i âleme
  ıktidâ kılmış tarîk-i Ahmed-i Muhtâr'e su

  Seyyid-i nev'i beşer deryâ-yi dürr-i istifâ
  Kim sepiptir mu'cizâtı âteş-i eşrâre su

  Kılmak için taze gül-zâr-i nübüvvet revnakın
  Mu'cizinden eylemiş izhar seng-i hâre su

  Mu'ciz-i bir bahr-i bî-pâyan imiş âlemde kim
  Yetmiş andan bin bin âteş-hâne-i küffâre su

  Hayret ilen parmağın dişler kim etse istima
  Parmağında verdiği şiddet günü Ensâr'e su

  Eylemiş her katrede bin bahr-i rahmet mevc-hîz
  El sunup urgaç vuzu-ı için gül ruhsâre su

  Hâk-i pâayine yetem der ömrlerdir muttasıl
  Başını taştan taşa vurup gezer âvâre su

  Zerre zerre hâk-i der-gâhına ister salar nûr
  Dönmez ol der-gâhdan ger olsa pâre su

  Zikr-i na'tın virdini derman bilir ehl-i hatâ
  Eyle kim def-i humar için içer mey-hâre su

  Yâ Habîbâ'llah yâ Hayr'el-beşer müştâkınım
  Eyle kim leb-teşneler yanıb diler hem vâre su

  Sensin ol bahr-i kerâmet kim şeb-i Mi'rac'da
  şeb-nem-i feyzin yetirmiş sâbit ü seyyâre su

  Çeşm-i hûr-şidden her dem zülâl-i feyz iner
  Hâcet olsa merkâdin tecdîd eden mi'mâre su

  Bîm-i dûzah nâr-i gam salmış dîl-i sûzânıma
  Var ümîdim ebr-i ihsanın sepe ol nâre su

  Yümn-i na'tinden güher olmuş Fuzûlî sözleri
  Ebr-i nîsandan dönen tek lü'lü-i şeh-vâre su

  Hâb-ı gafletten olan bîdâr olanda rûz-ı haşr
  Hâb-i hasretten dökende dîde-i bîdâre su

  Umduğum oldur ki Rûz-i Haşr mahrûm olmayam
  Çeşm-i vaslın vere ben teşne-i dîdâre su
 2. 2
  YapRock
  Forumun Herşeyi

  --->: Fuzuliden Seçmeler 1

  Reklam  Yâ Rab hemîşe et lutfunu reh-nümâ mana
  Gösterme ol tarîki ki gitmez sana mana

  Kat'eyle âşinâluğum andan ki gayrdur
  Ancak öz âşinâlarun et âşinâ mana

  Bir yolda sâbit et kadem-i i'tibârumı
  Kim reh-ber-i şerî'at ola muktedâ mana

  Yok mende bir amel sana şâyeste ah eger
  A'mâlüme göre vere adlün cezâ mana

  Havf-i hatâda muztaribem var ümîd kim
  Lutfun vere beşâret-i afv-i hatâ mana

  Men bilmezem mana geregin sen hakîmsen
  Men'eyle verme her ne gerekmez sana mana

  Oldur mana murâd ki oldur sana murâd
  Hâşâ ki senden özge ola müdde'â mana

  Habs-i hevâda koyma Fuzûlî-sıfat esîr
  Yâ Rab hidâyet eyle tarîk-i fenâ mana
  Günümüz Türkçesi ile (ben çevirmedim):

  1. Ya Rabbi lütfunu her zaman bana yol gösterici kıl. Sana ulaşmayan yolu bana gösterme.

  2. Sana yabancı kişilerle olan dostluğumu kes. Sadece kendi dostlarına beni dost et.

  3. İtibar adımımı öyle bir yerde durdur ki, şeriat kılavuzu Hz. Muhammed bana önder olsun.

  4. Eğer senin adaletin bana amellerime göre bir ceza verirse yazık, çünkü bende sana yakışır bir amel yok.

  5. Hata korkusuyla müzdaribim. Senin lütfunun bana hatamın bağışlanacağı müjdesini vereceğini ümit ediyorum.

  6. Ben bana gerekeni bilmem. Sen hakimsin. Bana ne gerekmiyorsa beni ondan uzaklaştır, onu verme.

  7. Benim istediğim senin istediğindir. Haşa! Çünkü benim senden başka bir isteğim yoktur.

  8. Beni Fuzuli gibi heves hapsinde bırakma. Ya Rabbi beni yokluk yoluna yönelt.
 3. 3
  YapRock
  Forumun Herşeyi
  Su Kasidesi”

  Fuzûlî


  Asr-ı Saadet’ten bugüne kadar müslüman şairlerce Hazret-i Fahr-ı Kâinât efendimiz s.a.v, hakkında şiirler yazılmıştır. Bu güzel adet yahut geleneğe “Na’t sanatı” denilir. Saadet asrı şairlerinden Hassan bin Sâbit ile Bânet Suâd yahut Kaside-i Bürde adıyla meşhur şiirin sahibi Kâab ibni Züheyr bizzat Allah Resûlü’nün s.a.v iltifatlarına mazhar olmuşlardır. İslâmî Türk edebiyatı da Peygamber sevgisi ile yanıp tutuşan gönüllerin aynası olmuştur. Fuzûlî’nin Su Kasidesi türünün, en başarılı olanlarından biridir. Resûlullah s.a.v'in şefaati onların ve bizlerin üzerine olsun.


  Saçma ey göz eşkden gönlümdeki odlara su

  Kim bu denlü dutuşan odlara kılmaz çâre su

  Ey göz! Gönlümdeki içimdeki ateşlere göz yaşımdan su saçma ki, bu kadar çok tutuşan ateşlere su fayda vermez.

  Âb-gûndur günbed-i devvâr rengi bilmezem

  Yâ muhît olmış gözümden günbed-i devvâra su


  Şu dönen gök kubbenin rengi su rengi midir; yoksa gözümden akan sular, göz yaşları mı şu dönen gök kubbeyi kaplamıştır, bilemem..
  Zevk-ı tîğundan aceb yoh olsa gönlüm çâk çâk

  Kim mürûr ilen bırağur rahneler dîvâra su


  Senin kılıca benzeyen keskin bakışlarının zevkinden benim gönlüm parça parça olsa buna şaşılmaz. Nitekim akarsu da zamanla duvarda, yarlarda yarıklar meydana getirir.
  Vehm ilen söyler dil-i mecrûh peykânun sözin

  İhtiyât ilen içer her kimde olsa yara su


  Yarası olanın suyu ihtiyatla içmesi gibi, benim yaralı gönlüm de senin ok temrenine, ok ucuna benzeyen kirpiklerinin sözünü korka korka söyler.

  Suya virsün bâğ-bân gül-zârı zahmet çekmesün

  Bir gül açılmaz yüzün tek virse min gül-zâra su


  Bahçıvan gül bahçesini sele versin su ile mahvetsin, boşuna yorulmasın; çünkü bin gül bahçesine su verse de senin yüzün gibi bir gül açılmaz.


  Ohşadabilmez gubârını muharrir hattuna

  Hâme tek bahmahdan inse gözlerine kara su


  Hattatın beyaz kâğıda bakmaktan, kalem gibi, gözlerine kara su inse kör olsa, kör oluncaya kadar uğraşsa yine de gubârî yazısını, senin yüzündeki tüylere benzetemez.

  Ârızun yâdıyla nem-nâk olsa müjgânum n’ola

  Zayi olmaz gül temennâsıyla virmek hâra su


  Senin yanağının anılması sebebiyle kirpiklerim ıslansa ne olur, buna şaşılır mı? Zira gül elde etmek dileği ile dikene verilen su boşa gitmez.


  Gam güni itme dil-i bîmârdan tîgun dirîğ

  Hayrdur virmek karanu gicede bîmâra su


  Gamlı günümde hasta gönlümden kılıç gibi keskin olan bakışını esirgeme; zira karanlık gecede hastaya su vermek hayırlı bir iştir.


  İste peykânın gönül hecrinde şevkum sâkin it

  Susuzam bir kez bu sahrâda menüm-çün ara su


  Gönül! Onun ok temrenine benzeyen kirpiklerini iste ve onun ayrılığında duyduğum hararetimi yatıştır, söndür. Susuzum bu defa da benim için su ara.


  Men lebün müştâkıyam zühhâd kevser tâlibi

  Nitekim meste mey içmek hoş gelür hûş-yâra su


  Nasıl sarhoşa şarap içmek, aklı başında olana da su içmek hoş geliyorsa, ben senin dudağını özlüyorum, sofular da kevser istiyorlar.


  Ravza-i kûyuna her dem durmayup eyler güzâr

  Âşık olmış galibâ ol serv-i hoş-reftâra su


  Su, her zaman senin Cennet misâli mahallenin bahçesine doğru akar. Galiba o hoş yürüyüşlü, hoş salınışlı; serviyi andıran sevgiliye aşık olmuş.

  Su yolın ol kûydan toprağ olup dutsam gerek

  Çün rakîbümdür dahı ol kûya koyman vara su


  Topraktan bir set olup su yolunu o mahalleden kesmeliyim, çünkü su benim rakibimdir, onu o yere bırakamam.


  Dest-bûsı ârzûsıyla ger ölsem dostlar

  Kûze eylen toprağum sunun anunla yâra su


  Dostlarım! Şayet onun elini öpme arzusuyla ölürsem, öldükten sonra toprağımı testi yapın ve onunla sevgiliye su sunun.


  Serv ser-keşlük kılur kumrî niyâzından meger

  Dâmenin duta ayağına düşe yalvara su


  Servi kumrunun yalvarmasından dolayı dikbaşlılık ediyor. Onu ancak suyun eteğini tutup ayağına düşmesi yalvarıp aracı olması bu dikbaşlılığından kurtarabilir.
  İçmek ister bülbülün kanın meger bir reng ile

  Gül budağınun mizâcına gire kurtara su 4. 4
  YapRock
  Forumun Herşeyi
  Gül fidanı bir hile ile meşhur gül ve bülbül efsanesindeki gibi yine bülbülün kanını içmek istiyor; bunu engelleyebilmek için suyun gül dallarının damarlarına girerek gül ağacının mizacını değiştirmesi gerekir.


  Tıynet-i pâkini rûşen kılmış ehl-i âleme


  İktidâ kılmış târîk-i Ahmed-i Muhtâr’a su


  Su Hz. Muhammed’in s.a.v yoluna uymuş ve bu hâli ile dünya halkına temiz yaratılışını açıkça göstermiştir.


  Seyyid-i nev-i beşer deryâ-ı dürr-i ıstıfâ

  Kim sepüpdür mucizâtı âteş-i eşrâra su


  İnsanların efendisi, seçme inci denizi olan Hz. Muhammed’in s.a.v mucizeleri kötülerin ateşine su serpmiştir.  Kılmağ içün tâze gül-zârı nübüvvet revnakın

  Mu’cizinden eylemiş izhâr seng-i hâra su


  Katı taş, Peygamberlik gül bahçesinin parlaklığını tazelemek için ve onun mucizesinden dolayı su meydana çıkarmıştır.


  Mu’cizi bir bahr-ı bî-pâyân imiş âlemde kim

  Yetmiş andan min min âteş-hâne-i küffara su


  Hz. Peygamberimiz’in mûcizeleri dünyada uçsuz bucaksız bir deniz gibi imiş ki, ondan o mucizelerden, ateşe tapan kâfirlerin binlerce mâbedine su ulaşmış ve onları söndürmüştür.


  Hayret ilen barmağın dişler kim itse istimâ

  Barmağından virdügin şiddet günü Ensâr’a su


  Mihnet günü Ensâr’a parmağından su verdiğini bir mucize olarak parmağından su akıttığını kim işitse hayret ile şaşa kalarak parmağını ısırır.


  Dostı ger zehr-i mâr içse olur âb-ı hayât

  Hasmı su içse döner elbette zehr-i mâra su


  Dostu yılan zehri içse bu zehir onun dostu için âb-ı hayat olur. Aksine düşmanı da su içse o su, düşmanına elbette yılan zehrine döner.
  Eylemiş her katreden min bahr-ı rahmet mevc-hîz

  El sunup urgaç vuzû içün gül-i ruhsâra su


  Abdest almak için el uzatıp gül gibi olan yanaklarına su vurunca sıçrayan her bir su damlasından binlerce rahmet denizi dalgalanmıştır.

  Hâk-i pâyine yetem dir ömrlerdür muttasıl

  Başını daşdan daşa urup gezer âvâre su


  Su ayağının toprağına ulaşayım diye başını taştan taşa vurarak ömürler boyu, durmaksızın başıboş gezer.


  Zerre zerre hâk-i dergâhına ister sala nûr

  Dönmez ol dergâhdan ger olsa pâre pâre su


  Su, onun eşiğinin toprağına zerrecikler halinde ışık salmak orayı aydınlatmak ister. Eğer parça parça da olsa o eşikten dönmez.

  Zikr-i na’tün virdini dermân bilür ehl-i hatâ

  Eyle kim def-i humâr içün içer mey-hâra su


  Sarhoşlar içkiden sonra gelen bat adrysını gidermek için nasıl su içerlerse, günahkârlar da senin na’tının zikrini dillerinde tekrarlamayı dertlerine derman bilirler.


  Yâ Habîballah yâ Hayre’l beşer müştakunam

  Eyle kim leb-teşneler yanup diler hemvâra su


  Ey Allah'ın sevgilisi! Ey insanların en hayırlısı! Susamışların susuzluktan dudağı kurumuşların yanıp dâimâ su diledikleri gibi ben de seni özlüyorum.

  Sensen ol bahr-ı kerâmet kim şeb-i Mi'râc’da

  Şebnem-i feyzün yetürmiş sâbit ü seyyâra su


  Sen o kerâmet denizisin ki mi'râc gecesinde feyzinin çiyleri sabit yıldızlara ve gezegenlere su ulaştırmış.

  Çeşme-i hurşîdden her dem zülâl-i feyz iner

  Hâcet olsa merkadün tecdîd iden mimâra su


  Kabrini yenileyen tamir eden mimara su lazım olsa, güneş çeşmesinden her an bol bol saf, tatlı ve güzel su iner.

  Bîm-i dûzah nâr-ı gam salmış dil-i sûzânuma

  Var ümîdüm ebr-i ihsânun sepe ol nâra su


  Cehennem korkusu, yanık gönlüme gam ateşi salmış, ama o ateşe, senin ihsan bulutunun su serpeceğinden ümitliyim.


  Yümn-i na’tünden güher olmış Fuzûlî sözleri

  Ebr-i nîsândan dönen tek lü’lü şeh-vâra su


  Seni övmenin bereketinden dolayı Fuzûlî’nin alelâde sözleri, nisan bulutundan düşüp iri inciye dönen su damlası gibi birer inci olmuştur.


  Hâb-ı gafletden olan bîdâr olanda rûz-ı haşr

  Eşk-i hasretden tökende dîde-i bîdâra su


  Kıyamet günü olduğu zaman, gaflet uykusundan uyanan düşkün yahut aşık göz, sana duyduğu hasretten su gözyaşı döktüğü zaman,

  Umduğum oldur ki rûz-ı haşr mahrûm olmayam

  Çeşm-i vaslun vire men teşne-i dîdâra su
  O mahşer günü, güzel yüzüne susamış olan bana vuslat çeşmenin su vereceğini, beni mahrum bırakmayacağını ummaktayım.

 5. 5
  YapRock
  Forumun Herşeyi
  Gazel

  1- Hâsılım yoh ser-i kûyunda belâdan gayrı

  Garazım yoh reh-i aşkında fenâdan gayrı

  2- Ney-i bezm-i gamem ey âh ne bulsan yele
  ver

  Oda yanmış kuru cismimde hevâdan gayrı

  3- Yetti bîkesliğim ol gaayete kim çevremde

  Kimse yoh çevrile girdâb-ı belâdan gayrı

  4- Ne yanar kimse bana âteş-i dilden özge

  Ne açar kimse kapım bâd-i sebâdan gayrı

  5- Bezm-i aşk içre Fuzûlî nice âh eylemeyen

  Ne temettu bulunur bende sadâdan gayrı
  Açıklama:

  1-Senin sokağının başında beladan başka
  elde ettiğim (bir şey) yok -aşkının yolunda
  yok olmaktan (ölmekten) başka da bir amacım
  yok.

  2-Ey ah! Gam (hüzün) meclisinin ney'iyim,
  ateşe yanmış kuru vücudumda arzudan başka
  ne bulursan yele ver (savur) dağıt.

  3-Kimsesizliğim o dereceye vardı ki,
  çevremde -bela girdabından başka dönen
  kimse yok.

  4-Bana, ne gönül ateşinden başka kimse
  yanar,-ne de tan yelinden başka kimse
  kapımı açar.

  5-Fuzûlî! Aşk meclisinde nasıl ah
  etmeyeyim? -bende sesten başka ne kâr
  bulunur


 6. 6
  YapRock
  Forumun Herşeyi
  Gazel
  1 bende mecnundan füzun aşıklık istidadı var
  aşık-ı sadık benem mecnunun ancak adı var
  2 kıl tefahür kim senin hem var ben tek aşıkın
  leylanin mecnunu şirinin eğer ferhadı var

  3 ehl-i temkinem beni benzetme ey gül bülbüle
  derde sabrı yok anın her lahza bin feryadı var

  4 öyle bed-halem ki ahvalim görende şad olur
  her kimin kim dehr cevrinden dil-i naşadı var

  5 gezme ey gönlüm kuşu gafil feza-yı aşkta
  kim bu sahranın güzer-gahında çok sayyadı var

  6 ey fuzuli aşk men'in kılma nasihten kabul
  akl tedbiridir ol sanma ki bir bünyadı var

  Açıklama

  1 bende mecnundan daha fazla aşıklık özellikleri var
  sadık olan aşık benim, mecnunun sadeece adı var

  2 ben senin aşığınım ki bununla övünmelisin
  nasıl leylanın mecnunu şirinin ferhadı var

  3 aklım başımda ey gül beni bülbüle benzetme
  onun derde sabrı yok her an feryadı var

  4 öyle kötü haldeyim ki halimi görenler mutlu olur
  zamanın çarkından kimin neşesiz bir gönlü varsa

  5 ey gönlümün kuşu, aşk aleminde boş boş gezme
  cunku bu alemin her yolunda birçok avcısı var

  6 ey fuzuli! aşkı yasaklayan nasihatçıya uyma
  o aklın tedbiridir sanmaki onun bir temeli var


 7. 7
  YapRock
  Forumun Herşeyi
  Gazel
  1 ya rab belayı aşk ile kıl aşina beni
  bir dem bela-yı aşktan etme cüda beni

  2 az eyleme inayetini ehli derdden
  yani ki çok belalara kıl mübtela beni

  3 oldukça ben götürme beladan iradetim
  ben isterim belayı çü ister bela beni

  4 gittikçe hüsnün eyle ziyade nigarımın
  geldikçe derdine beter et muptela beni

  5 öyle zaif kıl tenimi firkatinde kim
  vaslına mümkün ola yeürmek saba beni

  6 nahvet kılıp nasib fuzuli gibi bana
  ya rab mukayyed eyleme mutlak bana beni


  -----------------------------------------

  1 tanrım, aşk belasıyla beni tanıştır
  bir an bile aşk belasından uzak tutma beni

  2 elinin bolluğunu dert isteyenlerden esirgeme
  yani bir sürü belalara müptela et beni

  3 ben olduğum sürece beladan dileğimi çevirme
  çünkü ben belayı istiyorum, bela ister beni

  4 sevgilimin güzelliğini gittikçe artır
  bela geldikçe derdine daha beter müptela et beni

  5 vücudumu onun ayrılığında öyle hafif kıl ki
  hafif esen sabah rüzgarı bile ulaştırabilsin ona beni

  6 kibirlilik edip fuzuli gibi bana
  ey tanrım, bir an bile başbaşa bırakma kendimle beni

  -----------------------------------------

  iradet: dilek
  nahvet: kibirlilik
  nigar: sevgili


 8. 8
  YapRock
  Forumun Herşeyi
  Benim tek, hiç kim zâr ü perişân olmasın yâ Rab
  Esîr-i derd-i aşk u dâğ-ı hicrân olmasın yâ Rab  Ey Rabbim! Hiç kimse, benim gibi ağlayıp inlemesin; aşk derdinin esiri ve ayrılık yarasıyla yaralanmış olmasın!


  Dem-â-dem cevrlerdir çekdiğim bî-rahm bütlerden
  Bu kâfirler esîri bir müselmân olmasın yâ Rab  Her zaman, bu put kadar güzellerden eziyetler çekerim; bu kâfirlerin esiri bir müslüman olmasın ey Rabbim!


  Görüp endîşe-i katlimden ol mâhı budur derdim
  Ki bu endîşeden ol meh peşîmân olmasın yâ Rab  O ay gibi güzel olan sevgiliyi beni öldürme düşüncesinde görüyorum; ey Rabbim! O güzel, bu düşüncesinden pişman olup beni öldürmekten vazgeçmesin.


  Çıkarmak etseler tenden çekip peykânın ol servin
  Çıkan olsun dil-i mecrûh peykân olmasın yâ Rab  O selvi boylu sevgilinin ok demrenine benzeyen bakışını tenimden çıkarmaya çalışırlarsa; yaralı gönlüm ( canım ) çıksın, demrine benzeyen bakışı orada kalsın ey Rabbim!


  Cefâ vü cevr ile mu' tâdım anlarsız n' olur hâlim
  Cefâsına had ü cevrine pâyân olmasın yâ Rab


  Ben eziyetlere alışkınım, onlar olmadan halim ne olur? Ey Rabbim! Sevgilinin cefasına sınır, cevrine son olmasın!


  Demen kim adli yok yâ zulmü çok her hâl ile olsa
  Gönül tahtına andan gayrı sultân olmasın yâ Rab  Sevgilin adaleti yok, eziyeti çok demeyin. Her nasıl olursa olsun, gönül tahtına oturan ondan başka bir sultan olmasın ey Rabbim!


  Fuzûlî buldu genc-i âfiyet mey-hâne küncünde
  Mübârek mülkdür ol mülk vîrân olmasın yâ Rab  Fuzûlî, meyhane köşesinde esenlik hazînesi buldu. Ey Rabbim! O meyhane köşesi kutlu bir yerdir, harap olmasın!''

 9. 9
  YapRock
  Forumun Herşeyi
  Aşka Sevdalanma  Can verme sakın aşka aşk afeti candır
  Aşk afeti can olduğu meşhuru cihandır
  Sakın isteme sevdayı gam aşkta her an
  Kim istedi sevdayı gamlı aşk ziyandır
  Her ebrulu güzel elinde bir hançeri honriz
  Her zülfü siyah yanında bir zehirli yılandır
  Yahşi görünür yüzleri güzellerin emma
  Yahşi nazar ettikte sevdaları yamandır
  Aşk içre azap olduğu bilirem kim
  Her kimseki aşıktır işi ahü figandır
  Yadetme güzel gözlülerin merdümi çeşmin
  Merdüm deyip aldanma kim içtikleri kandır
  Gel derse Fuzuli ki güzellerde vefa var
  Aldanmaki şair sözü elbette yalandır.


 10. 10
  YapRock
  Forumun Herşeyi
  Cânı kim cânânı içün sevse cânânın sever
  Cânı içün kim ki cânânın sever cânın sever


 11. 11
  YapRock
  Forumun Herşeyi

  --->: Fuzuliden Seçmeler 1

  Reklam  FUZULİ’NİN LEYLA VÜ MEVNUN MESNEVİSİNDE LEYLA’NIN MUMLA KONUŞMASI BÖLÜMÜNÜN YORUMU

  Gel ey gözü bağlı bağrı dağlı
  Başı karalı, ayağı bağlı
  Yanan mumun üst kısmında oluşan eriyik sanki bir göz bağına benzetiliyor. Mumun bağrının ateşle dağlandığını belirtiyor, sürekli göğsünden aşağı, aktığı yerde iz bırakarak sıcak eriyik akmaktadır çünkü. Mum ayağı bir yere yapışmış olmasından dolayı, ayağı bağlı diyor ona. Fitilinin yanık ucundan dolayı da başı karalı olduğunu söylüyor. Türkçedeki ”Kara başım” deyimini çağrıştırıyor talihsizlik anlamında.
  Anlaşılan o ki, aşkının acısı içinde, derdini kimseyle paylaşamayan Leyla, çöl gecesinin sonsuzluğu içinde, çadırındaki yanan mumu bir insana benzeterek, onunla dertleşmektedir

  Gel olalım hem-nefes men ü sen
  Râz-ı dil-ı zarın eyle rûşen
  Sen ve ben aynı nefesi alırcasına bütünleşip dertleşelim ey mum Şu ağlayan gönlünü sırrı neyse benimle paylaş, gel.

  Ne dert seni nizâr ediptir
  Alüfte vü zerd ü zar ediptir
  Yandıkça erimektesin, eridikçe zayıflamakta, sararıp solmaktasın. Yandıkça sesler çıkıyor senden –mumun cızırtıları-; hangi derttir sana böyle ah çektiren
  Baştan ayağa nedir bu yanmak
  Dûd-ı dile dembedem boyanmak
  Başından başlayıp ayaklarına doğru sürekli yanıp, ağır ağır tükenmektesin; nedir bunun sebebi ey mum. Yanan gönlünün dumanlarına boyanmaktasın bir yandan da, buna sebep ne?


  Ne cinstir aslın ey belâ-keş
  Kim âb-ı hayatın oldu âteş
  Bela, gam keder anlamına gelmektendir. Bela aynı zamanda, KALU Bela sözcüğündeki anlamıyla, evet, tabii ki anlamına da gelmektedir. Divan edebiyatında âşık için, sevgiliye dair her şey beladır. Bu anlamlar göz önüne alınınca, Mumun varlık nedeni yanmaktır. Mum yanmak için üretilmiş yaratılmıştır. İtiraz etmez o her şeye evet der; tutuşturursan yanar, üflersen söner. Ateş mum için yaşam nedenidir. Ateş olmasa mum var olmazdı. Aynı zamanda ateş mumun ölüm nedenidir de. Aşk acısı olmasa yaşaması mümkün olmayacak olan aşığa benzetiliyor mum burada

  Her lahza düşersin ıstıraba
  Hem ateşe garkasın hem âba
  .Her an acılar içinde yayan sensin ey mum. Bir yandan ateşler içindesin bir yandan da sular içindesin. Yandıkça eriyip sıvılaşan mum için su sözcüğünü kullanmış burada şair. Bu haliyle de mum, aşk ateşiyle yanan ama bir yandan da gözyaşı döken aşığa benzetiliyor.

  Ne sihr kılarsın ey seher-rîz
  Kim âteşin âbdan olur tiz
  Sabahın en erken zamanında mum sönmüş oluyor. Âşıklar herkesin uyuduğu sabahın erken saatlerinde uyanık olurlar. Her yanışında önce ateşle başlıyor acısı, önce tutuşması gerek ki, sonra eriyip sıvı hale gelsin. Önce aşka düşüp yanar, sonra da ağlar âşıklar.

  Hem suhteden hem olma gafil
  Mende dahi var bir gam-ı dil
  Sen aşk derdiyle yanarken, benim de gönlü kederle yanan birini de bilmelisin. Derdi ortak olanlar birbirini bilir. Mum Leyla’nın yüzünü aydınlatınca aynı zamanda onun da kendisi gibi bir dertten yandığını görmüş olması gerekir. Mum ışığı olmazsa karanlıkta Leyla görülemez. Mum yanınca da ilk görmesi gereken, o an onunla dertleşen Leyla olmalıdır.

  Men hem sana benzerem vefada
  Belki nice mertebe ziyade
  Belki senden daha fazla vefalıyım. Ben de senin kadar vefalıyımdır. Verdiğim aşk sözünde durur, bunun karşılığı olarak payıma düşen acıyı seve seve yaşarım. Hatta senden daha da vefalıyım ben


  Sen gece hemin yanarsan ey zar.
  Men gece vü gündüzem giriftar
  Sen yalnız geceleri yanarsın; ama ben gece gündüz yanarım. İşte asıl farkımız bu, ben daha çok yanıyorum aşktan.

  Sende eser-i hevâ ziyandır
  Nispet mana rahat-ı revandır
  Sen aşkın ateşiyle yanıp tükeniyorsun ki bu kurtulmak oluyor. Yanmanın bittiği bir yer var; bu da gönül rahatlığı verir sana, nasıl olsa bitiş var. Ama benim yanışım hiç bitmeyecektir.

  Hoştur sana sırrını döküp yaş
  Meclisler içinde eylemek faş
  .İnsanların akşamları toplanıp birlikte olduğu meclislerde, sen gözyaşları içinde sırlarını açıklayarak rahatlarsın bu da hoşuna gider

  Gönlün çü değil vefada kaim,
  Gönlündekidir dilinde daim
  Gönlü aşkta vefalı olan sırrını kimseye dökmez, hatta dökemez. Senin gönlün vefalı değil aşkta ki, neyin varsa dilindedir, içinde olan dışında da görülebiliyor

  Men sabit-i arsa-ı belâyam
  Ney kimi hızâne-i hevâyam
  Ben gam keder bela ortamından asla ayrılamam; çünkü aşk budur. Konuşmam ama bu aşkla inlerim yalnızca. Rivayete göre Hz. Muhammet İlahi aşk sırrını Hz. Ali’ye söylemiş. Bu sırrı taşıyamayan Ali ıssız bir yerde kör bir kuyuya söylemiştir. Kör kuyudan sular dışarı fırlamış ve oluşan sulak alanda yetişen kamışlardan Ney adı verilen çalgı yapılmıştır. Bu nedenle ney sesinin ilahi aşkı taşıdığı söylenir.

  Olmam olur olmaz ile demsâz
  Başım kesilirse söylemem râz
  .Sen meclislerde her kim olursa onlarla birlikte olup, önüne gelene derdini döker, sırrını verirsin ey mum. Mum senin başını keserler arada, daha iyi tutuşursun yanarsın; benim başımı kesseler de asla kimseye sırrımı açmam

  Derdim sana söyleyem gam-ı dil
  Sende dahi tâb yok ne hâsıl
  Elden ne gelir. Ben sana gönlümün derdini açayım istedim ama sende de derman yok, tükenmişsin.

  Döymez ciğerin bu şerh-i râza
  Ahım götürür seni güzâra
  .Eğer ben sana içimdeki sırrı söylersem, benim aşk acıma senin kalbin dayanmaz, tümden yok olursun. Ahh ettiğim zaman tükenirsin. Burada “Ahh “ edince çıkan nefesin mumun alevini söndüreceğini söylüyor aynı zamanda

  Her yâra bu derdi eyledim faş
  Olmadı bu yolda bana yoldaş
  .Ben hangi dostuma bu sırrı açıkladımsa bunu taşıyamadı, benden yolunu ayırdı.
  Sabr eylemedi bu derd ü dağa
  Katlanmadı düştü taşa dağa
  Bu aşkın hastalığına ve büyük yalnızlığına katlanamadı hangi dosta açtımsa sırrımı; dağlara taşlara düştü benim derdimden
  yanında senin hem urmayam dem
  ta kaçmayasın ırağa sen hem
  .Ey mum sana sırrımı açmayayım ki sen de uzaklara kaçma, karanlıkta kalmayayım
  şem’ün çü görürdü yok zebanı
  dem urmağa yoh yanında canı

  Leyla sonunda mumun dilsiz olduğunu anladı onun yanında konuşmayı da gereksiz buldu

  Fuzuli Leyla vü Mecnun Mesnevisinde bir yandan Leyla ve Mecnun’un aşkını, ayrılığını anlatırken, aynı zamanda Tasavvufi İlahi Aşkı da anlatmış oluyor


 12. 12
  yeliz.16
  Üye
  cok güzel bir paylasım dili agır ama cok anlamlı siirleri emegine saglıkk

+ Yorum Gönder
fuzuli kasideleri,  fuzulinin kasideleri,  fuzuliden,  Fuzuliden seçmeler,  fuzuliden seçme beyitler
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi