Açıklamalı Esmaül Hüsna

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve Sünnet - Hadis Bölümünden Açıklamalı Esmaül Hüsna ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  BADMAN
  Usta Üye
  Reklam

  Açıklamalı Esmaül Hüsna

  Reklam  Açıklamalı Esmaül Hüsna

  Forum Alev

  Esmâ-i Husnâ, Allah'ın güzel isimleri demektir.
  Bir âyet-i kerîmede:
  "En güzel isimler O'nundur (Allah'ındır)" (Haşr: 24) buyurulmaktadır.
  Diğer bir âyette de; en güzel isimlerin Allah'a ait olduğu belirtildikten sonra, bu isimlerle dua edilmesi tavsiye olunmaktadır (A'râf: 180).
  Allah'ın isimleri tevkifîdir. Yâni, Allah hakkında ancak âyet ve hadîslerde zikri geçen ve söylenmesine izin verilmiş olan isimler kullanılabilir. Rastgele isim izafe edilemez.
  Esmâ-i Husnâ ile ilgili olarak Buhârî ve Müslim'de:
  "Allah'ın 99 ismi vardır. Kim bunları ezberlerse (îman eder ve ezbere sayarsa) Cennete girer" buyurulmuştur.
  "Kim bunları (Esmâ-i Husnâ'yı) mânâlarını anla¤¤¤¤¤ sayar, bunlarla Allah'ı zikrederse Cennete girer."
  Şâh-ı Nakşıbend Hz.leri bu hadîsle ilgili olarak buyurur ki:
  "Bu hadîs-i şerîfteki Ahsâ kelimesinin bir mânası, saymaktır. Diğer bir mânası ise, bu ism-i şerîfleri öğrenip bilmektir. Bir mânası da, bu esmâ-i şerîfin mûcibince amel etmektir. Meselâ: Rezzâk ismini söylediği zaman, rızkı için asla endişe etmemeli. Mütekebbir ismini söyleyince, Allahü Teâlâ'nın azametini ve kibriyâsını düşünmelidir."
  Allah'ın 99 İsmi

  ALLAH

  Bu ism-i şerif, Cenâb-ı Hakk'ın has ismidir. Bu itibarla diğer isimlerin ifade ettiği bütün güzel vasıfları ve İlâhî sıfatları içine alır. Diğer isimler ise, yalnız kendi mânalarına delâlet ederler. Bu bakımdan Allah isminin yerini hiçbir isim tutamaz.
  Bu isim, Allah'tan başkasına ne hakikaten ve ne de mecazen verilemez. Diğer isimlerin ise, Allah'tan başkasına isim olarak verilmesinde bir mahzur yoktur. İnsanlara Kadir, Celâl ismini vermek gibi. Yalnız bu isimlerin başına, insanlara izafe edildiklerinde, "kul" mânâsına gelen "abd" kelimesinin ilâvesi güzeldir. Abdülkadir ismi gibi...

  er-RAHMÂN
  Ezel'de bütün yaradılmışlar hakkında hayır ve rahmet irade buyuran;
  Sevdiğini, sevmediğini ayırdetmiyerek bütün mahlûkatını sayısız nimetlere garkeden...
  Hayatları için lüzumlu olan bütün rızıkları veren...

  er-RAHÎM
  Pek ziyade merhamet edici;

  Verdiği nimetleri iyi kullananları daha büyük ve ebedî nimetler vermek suretiyle mükâfatlandırıcı...
  Rahmân ism-i şerîfinden Allah Teâlâ'nın ezelde bütün mahlûkatı için hayır ve rahmet irade buyurduğu anlaşılır. Rahîm ism-i şerîfi ise, mahlûkatı arasında irade sahipleri, hususan mü'minler için rahmet-i İlâhiyyenin tecellisini ifade eder.

  el-MELİK
  Bütün mahlûkatın hakikî sâhibi ve mutlak hükümdârı...
  Allah'ın, ne zâtında ve ne de sıfatında hiçbir varlığa ihtiyacı yoktur. Bilâkis herşey zâtında, sıfâtında, varlığında ve varlığının devamında O'na muhtaçtır. Bütün kâinatın hakikî sâhibi, mutlak hükümdârıdır.


  el-KUDDÛS
  Hatâdan, gafletten, aczden ve her türlü eksiklikten çok uzak ve pek temiz...

  Allah, hissin idrâk ettiği, hayâlin tasavvur ettiği, vehmin tahayyül ettiği, fikrin tasarladığı her vasıftan münezzeh ve müberradır. O hatâdan, gafletten, acizden ve her türlü eksiklikten çok uzak ve pek temiz olandır. Bu bakımdan her türlü takdîse lâyıktır.
  İnsan su'-i ihtiyârı karışmadığı müddetçe kâinatta fıtrî olarak bulunan umumî temizlik hakikatı da, Cenâb-ı Hakk'ın KUDDÛS isminin tecellîsidir.

  es-SELÂM
  Her çeşit ârıza ve hâdiselerden sâlim kalan;

  Her türlü tehlikelerden kullarını selâmete çıkaran;
  Cennet'teki bahtiyar kullarına selâm eden...
  Bu ism-i şerif, Kuddûs ismi ile yakın bir mânâ ifade etmekte ise de Selâm ismi, daha ziyade istikbale aittir. Yani, Cenâb-ı Hakk'ın gerek zâtı, gerek sıfatı ileride en ufak bir tegayyüre, bir değişikliğe, bir za'fa uğramaktan münezzehtir. O, ezelde nasılsa ebedde de öyledir


  el-MÜ'MİN

  Gönüllerde îman ışığı yakan, uyandıran;

  Kendine sığınanlara aman verip onları koruyan, rahatlandıran...
  Allah Teâlâ, kalblere îman ve hidâyet bağışla¤¤¤¤¤ oralardan şübhe ve tereddüdleri kaldırmıştır.
  Kendine sığınanlara aman verip korumuş, emniyetle rahatlandırmıştır.

  el-MÜHEYMİN
  Gözetici ve koruyucu...

  Allah, yarattığı mahlûkatının amellerini, rızıklarını, ecellerini bilip muhafaza eder. Bütün varlığı görüp gözeten, yetiştirip varacağı noktaya ulaştıran ancak O'dur. Hiçbir zerre, hiçbir lâhza, Onun bu lûtuf ve âtıfetinden boş değildir

  el-AZÎZ
  Mağlûb edilmesi mümkün olmayan galib.

  Bu ism-i şerîf, kuvvet ve galebe mânâsına gelen İZZET kökünden gelir. Allah Teâlâ mutlak sûrette kuvvet ve galebe sâhibidir.
  İzzet sıfatı, Kur'an'da birçok yerlerde azab âyetleri bahsinde gelmiştir. Fakat bu ism-i şerîfin yine birçok defa Hakîm ism-i şerîfi ile birleştiği görülür. Bunun mânası: Allah Teâlâ'nın kudreti galibdir, fakat hikmeti ile kötülerin cezasını te'hir eder, kötülük edip durmakta olan insanları cezalandırmakta acele etmez, demektir

  el-CEBBÂR
  Kırılanları onaran, eksikleri tamamlayan;

  Dilediğini zorla yaptırmaya muktedir olan...
  Bu ism-i şerif cebir maddesindendir. Cebir, "kırık kemiği sarıp bitiştirmek, eksiği bütünlemek" mânasına geldiği gibi, "icbar etmek", yani, "zorla iş gördürmek" mânasına da gelir.
  Bu mânaya göre Allah Teâlâ Cebbâr'dır. Yani, kırılanları onarır, eksikleri tamamlar, her türlü perişanlıkları düzeltir, yoluna kor.
  Cebbâr'ın ikinci mânasına göre de; Allah Teâlâ kâinatın her noktasında ve her şey üzerinde dilediğini yaptırmağa muktedirdir. Hüküm ve iradesine karşı gelinmek ihtimali yoktur.

  el-MÜTEKEBBİR
  Her şeyde ve her hâdisede büyüklüğünü gösteren...

  Büyüklük ve ululuk, ancak Allah'a mahsustur, varlığı ile yokluğu Allah'ın bir tek emrine ve iradesine bağlı bulunan kâinattan hiçbir mevcut, bu sıfatı takınamaz.
 2. 2
  BAKİYE
  Bayan Üye

  Cevap: Açıklamalı Esmaül Hüsna

  Reklam  Esmaül hüsna doksan dokuz tane olup en anlamlı ve en güzel isimlerdir. Her isim Allahu tealanın yüceliğini ve sıfatlarını yansıtmaktadır.+ Yorum Gönder
esmaül hüsna geniş açıklamalı
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi