Isı Kaynakları Nasıl Meydana Gelir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Isı Kaynakları Nasıl Meydana Gelir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Isı Kaynakları Nasıl Meydana Gelir
  Soru: ısı kaynakları nasıl meydana gelir hakkında bilgi verir misiniz ? 2. 2
  Asya
  Bayan Üye

  Cevap: Enerji kaynakları nasıl oluşur  Yenilenebilir enerji (kaynakları), sürekli devam eden doğal proseslerdeki varolan enerji akışından elde edilen enerjidir Bu kaynaklar güneş ışığı, rüzgar, akan su (hidrogüç), biyolojik prosesler ve jeotermal olarak sıralanabilir.

  En genel olarak, yenilenebilir enerji kaynağı; enerji kaynağından alınan enerjiye eşit oranda veya kaynağın tükenme hızından daha çabuk bir şekilde kendini yenileyebilmesi ile tanımlanır Örneğin, güneşten elde edilen enerji ile çalışan bir teknoloji bu enerjiyi tüketir, fakat tüketilen enerji toplam güneş enerjisinin yanında çok küçük kalır En genel yenilenebilir enerji formu , güneşten gelendir Bazı formlar güneş enerjisini ve rüzgar gücünü depolar.

  Yenilenebilir enerjinin tesisler, hayvanlar ve insanlar tarafından kalıcı olarak tüketilmesi mümkün değildir Fosil yakıtlar, çok uzun bir zaman skalası göz önüne alındığında teorik olarak yenilenebilir iken, istismar edilerek kullanılması sonucu yakın gelecekte tamamen tükenme tehlikesi ile karşı karşıyadır

  Modern Yenilenebilir Enerji Kaynakları
  Rüzgar enerjisi
  Su gücü (Hidrogüç)
  Güneş enerjisi
  Jeotermal enerji
  Biyoyakıtlar
  Sıvı biyoyakıtlar
  Katı biyokütle
  Biyogaz
  Küçük ölçekli enerji kaynakları
  Piezoelektrik
  Termoelektrik
  Elektromanyetik radyasyon

  Kullanımı
  Yenilenebilir enerji kaynakları direkt olarak kullanılılabilir veya enerjinin başka bir formuna dönüştürülebilir Direkt kullanım örnekleri, güneş enerjisi ile çalışan aletler, jeotermal ısıtma ve su veya rüzgar değirmenleridir Endirekt kullanıma örnek olarak ise, elektrik üretiminde kullanılan rüzgar türbinleri veya fotovoltaj pilleri verilebilir
  Yenilenebilir enerji, ücretsiz enerji olarak da kategorize edilebilirse de, çoğu yenilenebilir enerji kaynağına normalde ücretsiz enerji denemez Mühendislikte, ücretsiz enerji ile kastedilen direkt olarak doğadan elde edilebilen bir enerji ve insanlar tarafından tüketilmesi mümkün olmayan enerjidir

  Gelişimi ve Çevreye Etkileri

  Yenilenebilir enerjinin gelişimi, yenilenebilir enerji kaynaklarının insanlar tarafından kullanımı ile ilgilidir Yenilenebilir enerjinin gelişimine olan ilgi, fosil yakıtların çevreye verdiği atık gazlar ve fosil yakıtlar ve nükleer enerjinin kullanımının riskleri ile doğrudan ilişkilidir
  2002 yılı kasım ayı Enerji Ajansı verilerine göre tüm dünyada kullanılan yenilenebilir enerji kaynaklarının, toplam enerji kaynakları içindeki payı % 138 'dir Bu payın dağılımı ise % 80 yanabilir ve yenilenebilir atıklar , % 165 hidro enerji, % 05 diğerleri (rüzgar, jeotermal, güneş, dalga, gel-git olayları vs) olarak verilmiş

  Yenilenebilir Enerji Nedir?


  Halen çoğu ülkede enerji için ağırlıklı olarak kömür, petrol, doğalgaz kullanılmaktadır Fosil yakıtlar denilen bu kaynaklar yenilenebilir değildir Bu kaynaklar hem sınırlıdır bir gün bitebilir, hem de rezervler azaldıkça fiatı pahalanacaktır Üretilmesiyle çevre daha fazla zarar görecektir Bunun aksine yenilenebilir enerji kaynakları (rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi) sürekli olarak kendilerini yeniledikleri için tükenmezler Yenilenebilir enerjilerin çoğu direkt ya da indirekt olarak güneşten kaynaklanır Güneş ışığı ya da güneş enerjisi ısınmak ve aydınlanmak için evlerde ve diğer binalarda doğrudan kullanılırken, elektrik üretmek, su ısıtmak, soğutmak ve çeşitli ticari ve endüstriyel amaçlarla da indirekt olarak kullanılmaktadır Güneşin ısıtmasındaki farklılıklar sonucu rüzgarlar oluşur, rüzgardaki enerji rüzgar türbünleri yardımıyla yakalanır Güneşin ısıtmasıyla okyanus ve derelerden su kütleleri buharlaşır Bu su buharı yağmur ya da kara dönüşüp tekrar ırmak ya da dere içlerine ulaştığı zaman, hidro enerji hidroelektrik santraller tarafından yakalanabilir Yağmur ve karla beraber güneş ısı ve ışığı bitkilerin büyümesini sağlar Bu bitkileri oluşturan organik maddeler biyokütle olarak bilinir Biyomass elektrik üretmek için kullanılabilir Biyomass'in kullanılmasıyla biyokütle enerjisi elde edilir Hidrojen de su gibi, organik bileşiklerin çoğunda bulunur Yerküremizde en bol bulunan elementtir Fakat doğal halde gaz olarak bulunmaz Su için oksijenle birleştiği gibi daima diğer elementlerle bileşik haldedir Diğer elementlerinden ayrıştırıldığında hidrojen enerjisi bir yakıt olarak kullanılabilir ya da elektriğe dönüştürülebilir Tüm yenilenebilir enerji kaynakları güneşten kaynaklanmaz dahil, binaların ısıtılma ve soğutulması gibi çeşitli kullanımlar için, dışarı çıkarılmasıdır Okyanusların gelgit enerjisi güneş ve ayın birbirlerini kütlesel olarak çekmelerinden kaynaklanır Gerçekte okyanus enerjisi bir çok kaynaktan meydana gelir Gelgit enerjisine ilave olarak okyanus dalgalarının, rüzgarlar ve gelgitlerle birlikte oluşturduğu okyanus enerjisi vardır Güneş okyanusun yüzeyini okyanusun derinliklerinden daha fazla ısıttığı için arada bir sıcaklık farkı oluşur, bu fark bir enerji kaynağı olarak kullanılabilir Okyanus enerjisinin bütün bu şekilleri elektrik üretiminde kullanılabilir

  Yenilenebilir enerji neden önemlidir?

  Yenilenebilir enerjiler sağladığı faydalar yüzünden önemlidir Esas faydaları şunlardır:

  Çevresel Faydaları

  Yenilenebilir enerji teknolojileri çevreyi fosil enerji teknolojilerinden daha az etkiler Çünkü kirleticisi yoktur Kaynağının bitmesi söz konusu değildir Her zaman da var olacaktır Sera etkisi ve küresel ısınma konuları sebebiyle önem verilmesi gerekmektedir
  Torunlarımızın da kullanacağı bir enerjidir
  Diğer enerji kaynakları sonlu ve sınırlı iken yenilenebilir enerjiler hiç tükenmezler

  İş ve Ekonomi

  Yenilenebilir enerji yatırımlarının çoğu, yüksek maliyetli enerji dış alımları yerine, tesislerin kurulması için malzeme ve insan gücüne yapılır Yenilenebilir enerji için yapılan yatırımlar yapıldığı yörede kalır, iş ve lokal ekonomiler için enerji kaynağı olur
  Yenilenebilir enerji teknolojileri zaman içinde oldukça gelişmiştir, enerji üreten çoğu ülke yenilenebilir enerji ve teknolojilerini satarak ticari açıklarını kapatmaktadırlar

  Enerji Güvenliği

  1970'lerin başında petrol teminindeki zorluklardan sonra, bazı ülkeler yabancı petrole olan bağımlılıklarını azaltma girişimlerinde bulundular Bazıları da azaltmak yerine dışa bağımlılığı artırarak sürdürdüler Her iki durum, ülkelerde enerji politikalarının üzerinde oldukça etkili olmuştur

  Enerji verimliliği neden önemlidir?

  Enerji verimliliği, aynı işi gerçekleştirmek için daha az enerji kullanmak demektir Enerjinin daha verimli kullanımı, ev sahiplerinin, okulların, devlet dairelerinin, iş ve endüstriyel çevrelerin enerji kaynaklarına daha az para ödemesi demektir Harcanan fazla paralar, tüketici ihtiyaçlarına, üretime, eğitim ve diğer hizmetlere harcanabilir. Enerjisi verimli bir ekonomi, fazla enerji kullanılmadan da gelişebilir Bir ekonomi daha az enerji kullanırsa daha az kirletici üretmiş olur Çünkü kirlilik ve enerji birbirine sıkıca bağımlıdır 1999'a kadar enerji kullanımından kaynaklanan sera gazları emisyonunun 1990 seviyesinden %13 daha fazlalığı rapor edilmiştir O periyotta enerji kullanımındaki artış da hemen hemen aynı yüzde ile olmuştur Eviniz ya da küçük işyeriniz için ve diğer binalar için enerji verimliliği binanın ısınma, serinleme ve aydınlanması için daha az enerjinin kullanılması demektir Enerji koruyucu cihazların satın alınması da enerji verimliliğini artırır, bilgisayar ve bina ile ilgili diğer donanımlar gibi Ev sahipleri ya da iş sahipleri için enerjiye daha az para ödenmesi paranın kazanılması demektir Enerji departmanları enerjiyi kazanmak isteyen ev sahipleri için bir takım örnek uygulamaları ve enerji verimliliği projelerinin listesini sunmalıdır.
  Otomobil ve diğer araçlar için, enerji verimliliği, daha gelişmiş teknolojilerin otomobil üretiminde kullanılmasına imkan sağlanması ve üreticilere bu konularda destek olunmasıdır. Enerjisi verimli araçlar için iki örnek; yakıt hücrelerinin kullanılması ve melez gas-elektrik motorlarının kullanılmasıdır Yakıt ekonomi rehberi ve araç teknolojisi programları ile daha uygun teknolojileri seçme imkanları tüketiciye sürekli sunulmalıdır.

  Temiz Enerji kullanımıyla ne kazanılır?

  Ev sahibi olarak, yenilenebilir enerji ve enerjisi verimli teknolojileri evinizde ya da otomobilinizde kullanmakla, çevre korunmasına yardım etmiş olacak ve uzun süreli kullanımlarda daha fazla tasarruf edeceksiniz Küçük bir işyeri sahibi olarak yenilenebilir enerji ve enerjisi verimli teknolojileri kullanarak, enerji faturanızı ve çevreye olan etkinizi azaltmış olacaksınız Ayrıca temiz enerjide küçük iş fırsatları vardır Bir elektrik üreticisi iseniz, elektrik üretmek için çok sayıda yenilenebilir enerji teknolojileri vardır Bu sayede enerji verimliliğinden siz ve müşterileriniz tasarruf etmiş olursunuz Bir küçük çiftçi yada çiftlik sahibi olarak yenilenebilir enerji teknolojileri ve enerji verimliliğini kullanarak paradan tasarruf etmiş olursunuz, yenilenebilir enerjideki tarımsal iş fırsatlarından yararlanabilirsiniz Bir mucit olarak yenilenebilir enerji teknolojileri ve enerji verimliliği kullanımlarında çeşitli fırsatlar mevcuttur
+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi