Çevremizdeki Müzelerin Camilerin Sarayların Adları Nelerdir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Çevremizdeki Müzelerin Camilerin Sarayların Adları Nelerdir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Çevremizdeki Müzelerin Camilerin Sarayların Adları Nelerdir

 2. 2
  Asel
  Özel Üye

  Cevap:
  Çevremizdeki Müzelerin Camilerin Sarayların Adları Nelerdir

  EYÜP SULTAN CAMİİ

  Eyüp Sultan Camii, İstanbul'da Haliç'in kuzey ucunda Eyüp semtinde bulunmaktadır İslamiyet'i ilk kabul edenlerden ve Arapların İstanbul'u kuşatması sırasında şehit olan Hz Eyyubu El-Ensari'nin gömüldüğü yerdedir Fatih Sultan Mehmed'in emri ile buraya bir türbe, yanına da bir cami yapıldı 1458 yılında yapılan ilk cami yıkılmış, bugünkü caminin ilk örneği olan yapı Sultan Üçüncü Selim zamanında 1798-1800 yıllarında Uzun Hüseyin Efendi tarafından yaptırılmıştı Cami son defa Sultan İkinci Mahmud zamanında tamir ettirildi 1822 yılında deniz tarafına rastlayan minareye yıldırım düşünce, minarelerin üst şerefelerine kadar olan kısmı yeniden yaptırıldı Cami, planı bakımından sekiz payeli camiler grubuna girer

  Eyüp Sultan Camii'nin çevre duvarı içinde yer alan HzEyyubu El Ensari'ye ait türbe 1458 yılında yaptırıldı Sultan Birinci Ahmed ve Sultan İkinci Mahmud dönemlerinde tamir gören türbe 16yy'dan itibaren çinilerle süslendi Türbedeki gümüş şebeke ve şamdanlar son devirlere ait olmakla beraber sandukanın ayak ucundaki kuyunun kabrin keşfi sırasında bulunan pınar olduğu ileri sürülür Eyüp Sultan Türbesi yüz yıllar boyu İslam aleminin ziyaret yeri olmuştur

  FATİH CAMİİ

  Fatih Camii, Fatih Sultan Mehmed tarafından Fatih semtinde yaptırıldı Bizans devrinde, caminin yapıldığı yerin yakınlarında Havariyun kilisesi vardı Fatih Camii'nin, bu kilisenin yıkıntılarından faydalanarak yapıldığı sanılmaktadır Cümle kapısının iki yanında ve üstünde bulunan Arapça kitabeye göre yapımına 1467 yılında başlanan Fatih Camii, 1470 yılında tamamlanabildi Mimarı, Sinaüddin Yusuf bin Abdullah'tır Cami, plan olarak anıtsal bir biçimde yapılmıştır Merkezi kubbe, iki fil ayağı ile iki sütun üzerine oturtulmuştur Fatih Camii, 1766 yılında yaşanan bir depremden dolayı harabe haline geldiği için Sultan Üçüncü Mustafa, 1767 ve 1771 yılları arasında camiyi Mimar Mehmed Tahir Ağa'ya tamir ettirdi

  Caminin ilk inşasından bugün sadece şadırvan avlusunun üç duvarı, şadırvan, tac kapı, mihrap, birinci şerefeye kadar minareler ve çevre duvarının bir kısmı kalmıştır Şadırvan avlusunda, kıble duvarına paralel olan revak diğer üç yönden daha yüksektir Kubbelerin dış kasnakları sekiz köşelidir ve kemerlere oturur Kemerler genellikle kırmızı taş ve beyaz mermerlerle işlenmiş, yalnız mihverdekilere yeşil taş kullanılmıştır Alt ve üst pencerelerin etrafı geniş silmelerle çevrelenmiştir Söveler mermerdendir ve gayet geniş, kuvvetli silmelerle belirtilmiştir

  Demir parmaklıklar, kalın demirden ve topuzludur Revak sütunlarının sekizi yeşil Eğriboz, ikisi pembe, ikisi esmer granitten, son cemaat yerindekilerin bazıları ise mısır granitindendir Başlıklar tamamen mermerden ve hepsi istalaktitlidir Kaideler de mermerdir Avlunun biri kıblede, ikisi yanda üç kapısı vardır Şadırvan sekiz köşelidir Mihrabın yaşmağı istalaktitlidir Hücre köşeleri yeşil direkli, kum saatleri ile süslü ve üstü zarif bir taçla biter Yaşmağın üzerinde tek satırlık bir ayet vardır On iki dilimli olan minare, cami ile büyük bir ahenkle birleşmiştir Çinili levhalar son cemaat duvarının sağ ve solundaki pencere aynalarındadır

  Fatih Camii'nin ilk yapımında, cami alanını genişletmek için duvarlar ve iki ayak üzerine bir kubbe oturtulmuş ve bunun da önüne bir yarım kubbe ilave edilmiştir Böylelikle 26 m çapındaki kubbe bir yüzyıl boyunca en büyük kubbe niteliğini korumuştur Caminin ikinci defa yapılışında payandalı camiler planı uygulanarak küçük kubbeli sivri bir bina meydan getirilmiştir Şimdiki durumda, merkezi kubbe dört fil yağına oturmakta ve bunu dört yarım kubbe çevrelemektedir Yarım kubbelerin etrafında ikinci derecede yarım ve tam kubbeler, mahfildeki ve dıştaki abdest musluklarının önündeki galerileri örtmektedir Mihrabın sol tarafından, türbe yanından geniş bir rampa ile girilen Hünkar mahfili ve odalar bulunmaktadır

  Minarelerin taş külahları 19yy sonunda yapılmıştır Mimar Mehmed Tahir Ağa camiyi tamir ettiği sırada eski camiden kalan klasik parçalarla yeniden yaptığı barok parçaları iyi bir şekilde birleştirdi Caminin alçı pencereleri son devirlerde harap olduğundan adi çerçevelerle değiştirildi Avlu kapısının yanındaki yangın havuzu Sultan İkinci Mahmud tarafından 1825 yılında yaptırıldı Caminin geniş bir dış avlusu vardı Bunun tabhaneye çıkan kapısı eski camiden kalmıştır

  FATİH KÜLLİYESİ

  Fatih Camii ile birlikte yapılan Fatih Külliyesi; mektep, kütüphane 16 medrese, imaret, kervansaray, tabhane, darüşşifa ve hamamdan meydana geliyordu

  Medreseler, camiinin kuzey ve güney tarafında bulunur ve Karadeniz, Akdeniz, Başkurşunlu, Çifte Ayakkurşunlu medreseleri adlarını alır Bu medreseler 19 hücre, birer dersane, dörder hela içerir Medreseler revaklarla çevrilidir ve şadırvanlı avluları vardır Revak kubbecikleri kasnaksızdır

  İmaret, tabhane avlusunun içinde, geniş batı köşesine yakındır Kalın taş duvarlı, pencereli iki büyük kubbeli olduğu tahmin edilen yapı kalıntıları ile bunları birbirine bağlayan bir duvardan ibarettir İmaretin planı tam olarak tespit edilememiştir

  Kervansaray, tabhane avlusunun güneydoğu köşesindedir Girişi Millet kütüphanesinden Nakşidil türbesine çıkan yolun hemen başında olabilir

  Tabhane, caminin güneydoğusundadır Caminin çevre duvarından bir sokakla ayırdığı imaret ve kervansarayı içine alan ayrı bir avlu içinde 64x43 metre boyutlarında dikdörtgen bir binadır Girişi batıdadır 55 metre genişliğinde ve 7 metre yüksekliğindeki bu Bursa kemeri salonun büyük bir açık eyvan olduğunu göstermektedir Eyvanın iki tarafında ara kapıları ile birbirine bağlı ve ocaklı ikişer oda vardır Salonun hemen önündeki sağ ve solunda ikişer kubbesi bulunan yer, hücre şekline sokulmamış ve açık bırakılarak bir çeşit yan eyvan meydana getirilmiştir Büyük kubbeli açık eyvan yaz aylarına ait, yanlardaki ikişer büyük oda kış aylarına ait toplantı ve namaz yeri ikişer kubbeli ve şekilli, yan eyvanlarda misafirlerin eşyalarına ait depolardı

  Kütüphane binası Fatih Camii'nin duvarına bitişik olarak yapıldı(1742) Kütüphaneye Sultan Birinci Mahmud hafızı kütüb İbrahim Efendi, Abdülgani Ağa ve diğerleri kitap bağışında bulundular 1956 yılında yazma ve basma eserler Süleymaniye Kütüphanesi'ne nakledildi

  FATİH TÜRBESİ

  İstanbul'da Fatih Camii'nin çevre duvarı içinde yer alan Fatih Sultan Mehmed'e ait türbedir Miharbın önünde yapılan ilk türbeden bugüne hiçbir iz kalmamıştır Bugünkü bina 1766 depreminden bir yıl sona yapıldı Yeni yapıda eski temellerden faydalanıldı 1784 yılında Sultan Birinci Abdülhamid tarafından kapı sövesi değiştirtilerek üzerine bir ayet ve kıta yazdırıldı Barok stilin hakim olduğu türbenin dışındaki geniş ve oymaklı saçak 18yy'ın sonu veya 19yy'ın başına aittir Fatih Türbesi, Sultan Abdülaziz devrinde, 1865 yılında ikinci defa tamir edildi; altın nakışlar ve sürme pencereler yapıldı

  FERİYE SARAYI

  Bugün Beşiktaş ile Ortaköy arasında bulunan sarayların eski adı Üç bölümden oluşan bu saraylarda padişahın uygun gördüğü hanedan mensupları ile kışlık dairesi bulunmayan kişiler otururdu Bugün Kabataş Lisesi ve Galatasaray Lisesi'nin ilk kısmı olarak kullanılmaktadır

  GALATA KULESİ

  XIV yüzyılda Galata'ya yerleşen Cenevizliler tarafından, 1348 yılında bölgelerini yabancılara karşı korumak amacıyla, Galata surlarına ek olarak yaptırılmıştır Galata surlarının baş kulesidir XVI Yüzyılda Kasımpaşa tersanesinde çalıştırılan esirler için zindan olarak kullanılmış, daha sonraları tersanenin ambarı haline getirilmiştir İlk uçan Türk olan Hezarfen Ahmed Çelebi, ünlü uçuşunu Galata Kulesi'nden yapmış ve Üsküdar'a kadar uçmayı başarmıştır

  Galata Kulesi'nin iç çapı zemin katında 8,95 dış çapı en alt kısmında 16,45 m ve duvar kalınlığının birer çıkıntısı (segment) şeklinde devam eder 4 Kattan sonra, Türk çağı yapımı olduğunu gösteren biçimde mazgallar ve 5 Katta top namlularının yerleştirildiği yuvalar vardır Yerden külah ucuna kadar kulenin bütün yüksekliği 66,90 m'dir 7 ve 8 katların her biri 14 pencerelidir

  GÜLHANE BAHÇESİ (Parkı)

  İstanbul'un en eski parklarından biridir Sarayburnu, Topkapı Sarayı ve Çizme Kapısı arasında bulunan hafif eğimli alanda yer almaktadır Gülhane diye anılmasının sebebi, içinde Topkapı Sarayı'nın gül bahçeleri olduğundandır

  Bizans döneminde askeri depoların ve kışlaların bulundugu Gülhane'ye daha sonra Mangana Sarayı yapılmıştır Aynı zamanda bu çevrede Hagios Georgies Manastırı ve Panagia Hodegetria Ayazması'nın bulunması nedeniyle bu bölge kutsal sayılırdı İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethinden sonra Fatih Sultan Mehmed Sarayburnu'nu surlarla çevirerek Çinili Köşk'ü yaptırdı Burada güreş, cirit gibi eğlence ve gösteriler yapılırdı Yapılan önemli gösterilerin anısına Gülhane'ye birçok nişantaşı dikildi III Murad için Sadrazam Sinan Paşa buraya ünlü İncili Köşk'ü yaptırdı Gülhane'deki bahçelerin ve sarayların temizliği için Bostancı Ocağı'ndan Gülhane Ocağı denen bir bölük ayrılmıştır

  İstanbul'da ilk ciddi imar çalışmaların yapıldığı 1776 yılında Fransız Kauffer'e yaptırılan imar kapsamına Gülhane'de alında ancak uygulamaya geçilemedi 1839 tarihinde Tanzimat Fermanı'nın Gülhane'de okunmasından dolayı, bu fermana; Gülhane Hattı Humayunu da denir II Abdulhamid 1880'lerde ilk büyük müzenin burda yapılmasına izin verdi Müze-i Humayun'un yapılması sırasında bahçe düzenlemesi yapıldı ve müzeyle birlikte halka açıldı Atatürk, 24 Kasım 1928'de Gülhane'de düzenlenen törende "Başöğretmen" sanını alarak Latin harflerini halka tanıttı ve burada ilk dersini verdi Günümüzde İstanbul'un başlıca parklarından olan Gülhane Parkı'nda 1955'te kurulan bir de hayvanat bahçesi yer almaktadır

  HACI ÖZBEK CAMİİ

  1334 yılında İznik'te inşa edilen Hacı Özbek Camii'nin diğer bir adı da Çarşı Mescididir Caminin tek kubbesi üç kemerli ve üzeri tonozla örtülü son cemaat yeri vardır Kubbe tuğladan, duvarlı moloz arasına tuğla hatıl işlenerek yapılmıştır Alt kattaki pencereler tuğladan örülü ve sivri kemerlidir Kasnak pencereleri ise ahşap lentoludur

  HALİÇ

  Haliç, İstanbul'un İstanbul ve Beyoğlu semtlerini ayıran koy, yani İstanbul'un iç limanıdır Bizanslılar zamanında Khrysokeras (Altınboynuz) adı verilen bu koya, Osmanlı devrinde Halic-i Konstantiniye de denirdi İstanbul Halic'i, Kağıthane ve Alibey derelerinin birleşen ağzının deniz istilasına uğramasıyla oluştu Haliç, sözü geçen iki akarsu kavşağından Sarayburnu- Tophane arasına kadar, Kuzeybatı- Güneydoğu doğrultusunda 8 km uzanır En geniş yeri, Kasımpaşa- Cibali arasında 700 metreye varır Derinliği, yukarı kesimde vapurların işlemesini güçleştirecek kadar azdır Ve bu kesim derelerin getirdiği alüvyonlar yüzünden hızlı bir dolma halindedir Aşağı kesimde ise derinlik fazladır Unkapanı(Atatürk) köprüsü altında 40, Karaköy köprüsü altında da 60 metreyi bulur

  Osmanlı devrinde güneyde İstanbul şehrinin, surlarının boyladığı Haliç'in başka kesimlerinde, Eyüp ve Kasımpaşa gibi şehir semtleri çevresinde bağ ve bahçeler arasında konaklar vardı ve kayıklarla Kağıthaneye gezmeye gidilirdi

  HIRKA-İ SAADET DAİRESİ

  Hırka-i Saadet, Hz Muhammed'e ait olan, keçi tüyünden yapılmış geniş kollu hırka, Hırka-i Saadet Dairesi ise Topkapı Sarayı'nda, bu hırkanın muhafaza edildiği yere verilen isimdir

  I Selim, Mısır'ı fethettikten sonra, diğer kutsal eşyalarla birlikte hırkayı da İstanbul'a getirmiştir Önceleri haremde muhafaza edilen hırka, Topkapı Sarayı'ndaki Hırka-i Saadet Dairesi'nin yapılmasıyla, diğer kutsal eşyalarla birlikte burada muhafaza edilmeye başlanmıştır

  Hırka-i Saadetin içinde saklandığı gümüş sandukanın ve altın çekmecenin anahtarları yalnız padişahın kendisinde bulunurdu I Selim'den, Halife Abdülmecid'e kadar devam eden ve bir gelenek haline gelen Hırka-i Saadet ziyareti, her Ramazan ayının 15'inde padişah, sadrazam, şeyhülislam ve diğer devlet erkanı tarafından yapılırdı Padişah kilitleri açar, hırkayı çıkarıp önce kendisi, daha sonra erkan yüzlerini ve gözlerini sürerler, bu sırada imamlar ve müezzinler sürekli olarak Kur'an okurlardı Ziyaret tamamlandıktan sonra yine padişahın bizzat kendisi, hırkayı yerine koyarak çekmece ve sandukayı kilitleyerek ayrılırlardı

  İSAKÇI KALESİ

  Tuna Nehri'nin sağ kıyısında bulunmakla birlikte bölgenin stratejik üstünlüğü sebebiyle yaptırılmıştır Osmanlı-Rus ve Osmanlı-Avusturya savaşları arasında bir çok kez el değiştirmiş, Sultan III Selim zamanında Ruslar'ın eline geçmiştir Yaş Antlaşması ile tekrar Osmanlılara verildi Edirne Antlaşması ile yeniden elden çıktı
 3. 3
  Ziyaretçi
  çok güzel bir yazı teşekkür ederim ödevime yardım etti+ Yorum Gönder
çevremizdeki camilerin adları,  çevrenizdeki müzelerin camilerin sarayların adları
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 9 kişi