Yargıtay nedir görevleri nelerdir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Yargıtay nedir görevleri nelerdir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Yargıtay nedir görevleri nelerdir

 2. 2
  İlk Yolcu
  Bayan Üye

  Cevap: yargıtay tanımı ve görevi

  Adlî mahkemelerin verdikleri kararların hukuka uygun olup olmadığını denetlemekle görevli yüksek mahkeme, temyiz mahkemesi. Ceza, hukuk, ticaret mahkemeleri gibi tüm adlî yargı mahkemeleri Yargıtay’ın denetimine bağlıdır. Yargıtay tüm bu mahkemeleri denetleyerek hukukun uygulanmasında ülke düzeyinde birliktelik sağlar. Yasa maddelerinin nasıl yorumlanması gerektiğini belirler. Mahkemeler karar verirken Yargıtay’ın görüşlerini göz önünde bulundururlar.

  Yargıtay’ın kuruluşu ve işleyiş biçimi yasa ile düzenlenmiştir. Bugün işlerlikte olan Yargıtay, 8 Şubat 1983 tarih ve 2797 sayılı yasa ile düzenlenmiştir. Yargıtay, 15 hukuk ve 9 ceza dairesi olmak üzere hukuk ve ceza daireleri biçiminde ayrılmıştır. Bu daireler, bir başkan ve dört üyenin katılımıyla toplanırlar. Kararlarda oy çokluğu gereklidir. Hukuk dairelerinin başkan ve üyeleri Hukuk Genel Kurulu’nu, ceza dairelerinin başkan ve üyeleri de Ceza Genel Kurulu’nu oluştururlar. Bu genel kurullar, mahkeme kararlarının temyize gönderilmesi hâlinde gerekli incelemeyi yaparak karar verirler. Ayrıca Askerî mahkemelerin bağlı olduğu bir de Askerî Yargıtay vardır. Askerî Yargıtay, Yargıtay’dan ayrı, özel bir yasaya göre işleyen bağımsız yüksek mahkemedir.

  YARGITAYIN GÖREVLERİ NELERDİR

  •Yargıtay, adliye mahkeme-lerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hüküm-lerin son inceleme merciidir. Kanunla gösterilen belli da-valara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar.
  •Yargıtay üyeleri, birinci sınıfa ayrılmış adli yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile bu meslekten sayı-lanlar arasından Hâkimler ve Savcılar Yüksek Ku-rulunca üye tamsayısının salt çoğunluğu ile gizli oyla seçilir.
  •Yargıtay Birinci Başkanı, birinci başkanvekilleri ve daire başkanları kendi üyeleri arasından Yargıtay Genel Kurulunca üye tamsayısının salt çoğunluğu ve gizli oyla dört yıl için seçilirler; süresi bitenler ye-niden seçilebilirler.
  •Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Cumhuriyet Başsavcı vekili, Yargıtay Genel Kurulu’nun kendi üyeleri arasından gizli oyla belirleyeceği beşer aday arasın-dan Cumhurbaşkanıtarafından 4 yıl için seçilirler. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler.
  •Yargıtay’ın kuruluşu, işleyişi, başkan, başkanvekille-ri, daire başkanları ve üyeleri ile Cumhuriyet Baş-savcısı ve Cumhuriyet Başsavcı vekilinin nitelikleri ve seçim usulleri, mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir.+ Yorum Gönder
yargıtayın görevleri,  yargıtay nedir,  yargıtayın görevleri kısaca,  yargıtay görevleri,  yargıtay nedir görevleri nelerdir
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi