Günümüzde uygulanan nüfus politikaları

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Günümüzde uygulanan nüfus politikaları ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1

 2. 2
  Forumacil
  Özel Üye

  Cevap: günümüzde uygulanan nüfus politikaları


  günümüzde uygulanan nüfus politikaları hakkında bilgi  bağlı olarak insanlar her açıdan bilgilenmekte ve gelişmektedir. Bugün
  bu gelişmeler çok kolay bir süreç içinde yol alsa da geçmiş yüzyılın
  başına kadar imkânsız gibi görülmekteydi. Cereyan eden hızlı
  gelişmelere rağmen, yine de günümüzde nüfus üzerinde yapılan
  çalışmalar ve uygulanması düşünülen politikalar uzun bir sürede devreye
  girmekte, kısa sürede de değişikliğe çevrilememektedir.
  Sosyo-ekonımik anlamda fazla gelişme göstermeyen ülkelerde
  nüfus ve yerleşme hareketlerinde büyük bir yoğunluk yaşanmaktadır.
  “İnsanlar var olduğundan beri bir coğrafi mekâna bağlı olarak
  yaşamışlardır. Bir coğrafi ortamda insanlar bazen küçük bazen de büyük
  gruplar halinde yaşarlar. Dünyada bölgeler arasında yapılan göçler ve
  gerçekleşen doğumlar bir nüfus hareketi meydana getirirler. Yerleşilen
  bir sahanın sağladığı olumlu ve olumsuz koşullar o sahanın genel
  anlamda nüfus ve oluşan nüfus hareketini doğrudan
  etkilemektedir”(Doğan, 2009:68). İktisaden ileri gitmiş ülkelerde
  yerleşmelerin büyümesindeki göç hareketi sanayileşmeye bağlı olmasına
  rağmen, özellikle geri kalmış ülkelerde yerleşmeler nüfusun doğal
  artışına bağlı olarak büyümektedir. Sonuç aynı olmasına karşın olayda
  yerleşmelerin büyümesindeki faktörler farklıdır
  Dünyada bir yandan aşırı nüfus artışı çeşitli sorunlara yol açarken
  diğer taraftan da nüfusun çok az artması veya eksilmesi de ülkelerin
  varlığını ve geleceğini tehdit etmektedir. “Batı Avrupa ve ABD’de
  ondokuzuncu yüzyıldan itibaren nüfusta bir yüzyıldan daha uzun bir
  sürede meydana gelen değişimler, gelişmekte olan ülkelerde on yıldan
  daha az bir zamanda vuku bulmaktadır. Bu da toplumsal baskının
  inanılmaz boyutlara varmasına yol açmakta: artan nüfusa yeni yeni iş
  olanakları, daha çok gıda ve daha fazla konut gerekmektedir”
  (Tümertekin-Özgüç, 2005:97).
  Bu nedenlerden dolayı dünyanın çeşitli bölgelerinde farklı nüfus
  politikaları uygulanmaktadır. Bu bağlamda ihtiyaçlara cevap verebilecek
  şekilde hedeflerin belirlenmesi ve uygulanması gerekmektedir. Oysa bu
  her zaman ve her ülke için o kadar kolay olmamaktadır.
  Günümüzde genel olarak uygulanan üç çeşit nüfus politikası


  Nüfus artış hızını azaltmaya yönelik olarak uygulanan nüfus
  politikası. (Çin ve Hindistan gibi ülkelerde uygulanan nüfus politikası.)
  2. Nüfus artış hızını yükseltmek için uygulanan nüfus politikası.
  (Son zamanlarda nüfusu hızla düşen İsveç, Finlandiya, Danimarka gibi
  ülkelerin uyguladığı nüfus politikası.)
  3. Nüfusun nitelik ve niceliğini iyileştirmek amacıyla uygulanan
  nüfus politikası. (Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin
  uyguladığı nüfus politikaları.)
  Dünyamızın içinde ve dışında sürekli bir hareket söz konusudur.
  Öyle ki canlı bir yaşam söz konusudur. Bu nedenle dünyamızda doğal ve
  beşeri anlamda faaliyetler sürmektedir. Bu faaliyetler bazen doğa
  tarafından bazen de beşer tarafından gerçekleştirilmektedir. Doğal ve
  beşeri faktörlere bağlı olarak çeşitli afetler meydana gelmekte, büyük
  nüfus kayıplarına sebep olmaktadır. Özellikle geçmişte zaten az olan
  nüfus; depremler, savaşlar ve salgın hastalıklarla büyük kayba uğramakta
  bazen de neredeyse bir şehir tamamen ortadan kalkmaktaydı. Ayrıca
  manuel olarak yürütülen üretim ve askeri güç oluşturma isteği sebebiyle
  nüfusa ihtiyaç duyulmaktaydı. Hiç kuşkusuz ki, böyle bir durumla
  karşılaşılan ülkelerin pronatalist politika başka bir deyişle çoğalma
  politikası (nüfusu artırıcı) izlemeleri gerekmektedir.
  Sosyo-ekonomik göstergelerden nüfusun eğitim durumu ülkelerin
  nüfus politikalarının belirlenmesinde etkilidir. “Erkeklerin eğitim
  hizmetinden daha fazla yararlandırılması, kapalı toplumlara has
  özelliklerdendir. Özellikle kırsal alanlarda var olan geleneksel düşünce
  tarzı, eğitim alanında dahi, henüz tamamıyla yok edilememiştir. Ayrıca
  yüksek öğrenim için il dışına gönderilememe nedeniyle pek çok bayanın
  da eğitimi yarıda kalmıştır”(Doğan, 2009:81). Medeni durum da
  ülkelerin nüfus politikalarının belirlenmesinde önemli bir sosyal kıstastır.
  Evlenmeme, boşanma ve çocuk sahibi gibi medeni durum hallerini
  ilgilendiren olaylar bu konuda belirleyici faktörlerdendir.
  Nüfusun yaş gruplarına bağlı olarak planlı hedefler sayesinde
  üretim ve tüketim arasında bir denge kurulmalıdır. Aksi halde tüketici
  durumda olan çocuk yaştaki nüfusa bağlı olarak tüketim artmakla birlikte
  ekonomik bağımlılık oranı yükselmektedir. Kontrol altına alınmayan
  nüfus artışı kişi başına düşen ulusal geliri düşürmektedir. Artan nüfusla+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi