Günümüzde gavs varmıdır nedir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Günümüzde gavs varmıdır nedir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Gizliyara
  Frmacil.com

  Cevap: günümüzde gavs varmıdır nedir


  günümüzde gavs varmıdır nedir


  Tasavvufta kâinatın yönetiminden sorumlu olduğuna inanılan velîler örgütünün başı Kutub ve kutbu'l-aktâb (kutublar kutbu) da denir Manevî makamı esas alındığında daha çok kutup ya da kutbu'l-aktâb denildiği halde, özellikle kendisinden yardım istenilmesi durumunda "yardım eden" anlamında gavs ya da gavsu'l-âzam (en büyük gavs) olarak anılır Ancak gavs ve kutub kelimeleri mücerret olarak kullanıldığında gavsu'l-âzam ve kutbu'l-aktâb anlaşılır Gavslık makamına ibâdet ve riyâzetin çokluğu ile ulaşılmaz; doğrudan doğruya Allah'ın bağışı neticesinde elde edilir
  Mutasavvıflara göre gavs ya da gavsu'l-âzam (eşanlamda kutub ve kutbu'l-aktâb) hakikat-i Muhammediye (Muhammedî hakikat)'ın mazharıdır Bütün kâinatın kalbi mesabesindedir Değirmen taşının milin (kutb) çevresinde dönmesi gibi kâinat da gavsın çevresinde döner Kâinat içindeki bütün varlıklar hayat ruhlarını gavstan alırlar Cebrâil onun nefs-i nâtıkası (ruhu, konuşması); Mikâil kuvvei câzibesi (çekme gücü) ve Azrâil kuvve-i dâfiası (itme gücü) hükmündedir Kâinatta dilediği gibi tasarruf eder Tasarrufu ilmine; ilmi, Allah'ın ilmine tabidir Zâhiriyle âlemin zâhirini, bâtınıyla âlemin bâtınını idare eder
  Bazı mutasavvıflar gavslık (gavsiyet, kutbiyet) makamını ikiye ayırırlar Birinci makam: İrşâd, ikinci makam: Vücud makamını oluşturur İrşâd makamı, nübüvvetin bâtınını; vücud makamı da son nebi Hz Muhammed'in bâtınını temsil eder İrşâd makamı birden çok gavs tarafından temsil edilebilir, dolayısıyla aynı anda birçok gavs bulunabilir Fakat vücud makamı ancak tek gavs tarafından işgal edilebilir; bu nedenle her yüzyılda ancak bir vücud gavsi vardır Bu tarifte vücud gavsı, gavsu'l-âzam demektir Gavsu'l-âzam'a ayrıca Abdullah, Abdu'l-Câmi adları da verilir
  Gavs'ın ya da gavsu'l-âzam'ın başkanlık ettiği veliler örgütüne ricâlu'l-gayb (gayb adamları, gayb erenleri) denir Bunlar, Kur'an'ın, "Yeri döşedik ve oraya sabit dağlar (revâsi) yerleştirdik" (Kaf, 50/7) ayetinde andığı "dağlar" mesâbesindedir Ricâlullah, merdân-ı huda, merdân-ı gayb, hükûmet-i sûfiye gibi adlarla da anılan ricâlu'l-gayb örgütünde gavs'ın altında İmaman (iki İmam) bulunur Sağdaki imama, İmam-ı yemîn, soldaki imama; İmam-ı yesâr denir İmam-ı yemîn, gavs'ın hükümlerinin, imamı yesâr gavs'ın hakîkatinin mazharıdır Gavs öldüğü zaman yerine İmam-ı yesâr geçer Üçler de denilen gavs ile imaman'ın altında yeryüzünün dört yönünü yöneten evtâd-ı erbaa (dört direk) bulunur Daha aşağıda ise nüceba (necibler, sekiz ya da kırk veli) ve nükebâ (nakibler, denetçiler, on ya da üçyüz veli) yeralır
  Başka bir tasnife göre, ricâlu'l-gayb toplam dörtbin velîden oluşur Bunlar halktan gizlidirler (mektûm) Bunlar içinde ahyâr (hayırlılar) adı verilen üçyüz velî, ilk üst grubu oluşturur Ahyâr, işlerin yapılmasına ya da yapılmamasına karar veren ehl-i hal ve'l-akd velîler, komutan velîlerdir Bunların üstünde kırk velîden oluşan ve abdâl, büdelâ denilen velîler; bunların üstünde de ebrâr (iyiler) denilen yedi velî yer alır Örgütün en üst mertebelerini de dört velîden oluşan evtâd (direkler); üç velîden oluşan nükebâ (denetçiler) ve gavs (ya da gavsu'l-âzam) işgal ederler Ricâlu'l-gayb, yardımlaşarak kâinatı idare ederler
  Mutasavvıfların gavs ve ricâlu'l gayb hakkındaki inançlarının Kur'an ve sünnet ile temellendirilmesi mümkün değildir Bu nedenle İslâm bilginleri, özellikle hukukçular gavs ve ricâl inancını reddetmişlerdir İbn Haldun Mukaddime'sinde bu inancın tasavvufa, imamlara ulûhiyet atfeden aşırı Şiî fırkalardan İsmailiye'den geçtiğini belirtir Aynı inanç Osmanlılar döneminde de tartışılmış, aleyhte fetvalara konu olmuştur Sözgelimi Şeyhülislam Sa'dî, gavs ve ricâl inancının küfür olduğu yolunda fetva vermiştir+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi