Eğitimin insan hayatındaki önemi nedir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Eğitimin insan hayatındaki önemi nedir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Forumacil
  Özel Üye

  Cevap: eğitimin insan hayatındaki önemi nedir  eğitimin insan hayatındaki önemi nedir hakkında bilgi


  Evet dğerli okuyucular eğitimin ve öğrenimin insan hayatı için önemine.
  İlk olarak eğitimin önemi:

  İnsan eğitimsiz yaşayamaz Yaşamını sürdürmek için, insanın doğuştan getirdiği davranışlar (emme, solunun, tutunma gibi) sınırlıdır İnsan
  Eğitim Ve Eğitimin önemi davranışlarının çoğunluğunu başkalarının etkisiyle öğrendiğinden başkalarınca eğitiliyor demektir Bu eğitim yaşam boyu sürmektedir Ancak eğitim denildiğinde çoğunlukla bu denli genel ve geniş sınırları olan bir anlam akla gelmez
  Bu sınırın içine giren aile eğitimi, toplumsal denetim, usta çırak ilişkisi gibi,
  eğitimsel etkiler eğitim kavramı içinde olsalar bile eğitim alanından sayılmazlar Bunlar planlı olarak yapılan eğitim değildir Eğitim denildiğinde genel
  olarak planlı olarak yapılan eğitim akla gelir Bireylere belli yeterlilikleri kazandırma çalışması, daha önceden inceden inceye düşünülmüş, planlanmış bir öğrenme-öğretme ortamında gerçekleştiriliyorsa bu öğrenme-öğretme sürecine planlı eğitim ya da öğretim denir Bu birey açısından dile getirildiğinde
  öğrenim olur Bireyin öğrenimi… yıl sürdü gibi Bu açıdan yaklaşıldığında öğretim, genişliği olan eğitim kavramının alt kesimlerinden biridir Planlı
  eğitim, eğitim sistemindeki örgün ve yaygın eğitimi içine alır Örgün eğitim içine ana okulundan üniversiteye kadar örgütlenmiş tüm okullar girer Bu
  yüzden örgün eğitim denildiğinde okul akla gelir Yaygın eğitim ise daha geniş ve değişik eğitim biçimlerini kapsar Bunlar da iki grupta toplanabilir:
  Bir iş yerinde, bir kurumda, bir meslekte çalışan kişiler için açılan hizmetiçi eğitim türleri Geniş kitlelere yapılan halk eğitimi
  Eğitim alınanda çalışan herkesin bir eğitim tanımı vardır Eğitim alanında yazılmış her kitapta, her yazıda eğitimin değişik biçimde yapılmış tanımları
  görülür Sözlüklerde bile eğitimin değişik tanımları bulunur Eğitimin geniş bir alan olması yüzünden değişik yönlerden görülmesi, bu görünüşe göre de
  değişik tanımlarının yapılması doğaldır Bu tanımların yanlış olduğu da söylenemez Değişik kaynaklarca yapılan eğitim tanımları iki grupta toplanabilir

  1 İçerik tanımları
  2 Süreç tanımları
  İçerik tanımları, eğitimin kime, niçin uygulanacağını ona neler kazandıracağını ad vererek gösterirler Örneğin, eğitim yeni kuşakların, toplum yaşayışında
  yerlerini almak için hazırlanırken, gereken bilgi beceri ve anlayışlar elde etmelerine ve kişiliklerini gelişmelerine yardım etme etkinliğidir
  Eğitimin oluşumunu anlatan tanımlara süreç tanımları denir Eğitimin süreci durumdan duruma kültürden kültüre değiştiği için bu tür tanımlar daha genel
  ve soyuttur Örneğin, eğitim önceden saptanmış amaçlara göre insanların davranışlarında belli gelişmeler sağlamaya yarayan planlı etkinlikler dizisidir
  Eğitim çevrelerinde, genel olarak kabul gören Ertürk’ün tanımı ise şöyledir “eğitim bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik
  değişme meydana getirme sürecidir Bu tanımda, eğitimle değiştirilecek olan bireyin “davranışıdır” Davranışın değişmesi ancak bireyin kendi yaşantısı
  yoluyla olabilir Bireyin davranışını değiştirmesinin eğitim olarak adlandırılabilmesi için davranışın istenilerek ve kasıtlı (planlı) değiştirilmesi gerekmektedir
  Eğitim, bütün bunların bir zaman akımı içinde yer aldığı bir süreçle oluşur Böylece eğitimin niteliğini oluşturan dört durum ortaya çıkmaktadır:
  1 Eğitim, eğitilen kişide istenilen davranışı oluşturma işidir
  2 İnsan bir davranışı ancak yaşayarak kazanabilmektedir
  3 Eğitilende oluşturulacak davranış önceden saptanan eğitim amaçlarına uygun olmak zorundadır
  4 İnsanda davranışı oluşturabilme, planlanmış bir eğitim sürecinden geçmesine bağlıdır
  Davranış, yaşantı, amaç ve süreç terimleri eğitimin niteliğini belirleyen kavramlardır Bu kavramların açıklanması eğitimin niteliğini tanımaya yardım edecektir
  Davranış, insanın gözlenebilen, ölçülebilen, bilinçli etkinliklerinin tümünü kapsar Bu anlamda insanın tüm bilinçli devinimleri, düşünceleri, duygu gösterileri,
  bir iş yapması, bir duruma karşı tutumu, beğenileri, etkinlikleri davranıştır
  Bir kişinin bir duruma, bir olaya ya da çevresindeki herhangi bir karşıtına yaptığı tepki, bunlara ilişkin düşüncesi, tutumu, duygusu değiştirildiğinde
  o kişi değişmiş olmaktadır Başka bir deyişle o kişi eğitilmiş demektir İnsan davranışı her istendiğinde değiştirilemez İnsan davranışının değiştirilebilmesi
  için şu koşulların yerine getirilmesi gerekir:
  1 Davranışı değiştirilecek kişi, istenilen davranışı yapabilecek gelişim düzeyine ulaşmış olmalıdır
  2 Davranışın oluşabilmesi için eğitilenin içinde bulunduğu ortam, davranış değişikliğine elverişli olmalıdır
  3 Eğitilen kişi değiştirilecek ya da yeniden kazandırılacak davranışı yapmaya istekli olmalıdır
  4 Yeni davranış için gereken bilgi, beceri ve tutum eğitilence yeterli düzeyde öğrenilmiş olmalıdır
  Bu koşullar uygun olduğunda eğitilen kişi istenen davranışı yaşayarak kazanır Yaşantı, insanın çevresindeki karşıtı (kendisi, canlı, cansız carlıklar,
  toplumsal olaylar) ile etkileşim içinde bulunmasıdır İnsan karşıtıyla hem etkin hem de edilgin etkileşimde bulunabilir İnsanın yaşantı kazanabilmesi
  için, yaptığı etkileşimin kendisinde bir etki bırakması ve bu etkinin bir süre kendinde kalması gerekir İnsanda kalan etki insanın bilgi, beceri ve tutum
  kazanması ile sonuçlanır
  Eğitim yönünden önemli olan eğitilenlerde eğitimin amaçlarına göre istenilen davranış değişikliklerini gerçekleştirmektir Türk eğitim sisteminde eğitimin
  amaçları yasalarda ve eğitim programlarında gösterilmiştir Hiçbir eğitim etkinliği bu amaçlara aykırı olarak yapılamaz Genel olarak çağdaş eğitimin amacı,
  eğitilenin sorun çözme gücünü geliştirmektir Böylece eğitilen, hem içinde bulunduğu sorunlarını çözerek daha iyi yaşayabilecek, hem de bu gücünü gelecek
  yaşamında kullanabileceğine inanarak geleceğe güvenle bakabilecektir Bu tür bir eğitim, eğitileni hem şimdiki yaşamına hem de gelecek yaşayışına hazırlayacaktır
  Eğitileni yaşama hazırlayacak eğitimin amaçları şunlar olmalıdır
  1 Eğitim, eğitilen kişinin duygu, düşünce, gereksinme ve sorunlarını türlü araçlarla anlatabilmesi için ona iletişim yeterliliği kazandırmalıdır
  2 Eğitim eğitilenin, demokratik yaşayışın gerektirdiği biçimde toplumsallaşabilmesi, diğer insanlarla olumlu ilişkiler kurabilmesi, ortak amaçlar
  için birlikte çalışabilmesi için ona, işbirliği yeterliliği kazandırmalıdır
  3 Eğitim, eğitilenin sorunlarını çözebilmesi için gereken bilgiyi toplayabilmesi, becerileri kazanabilmesi, sorunlarına olumlu ve yapıcı bir tutumla
  savaş açabilmesi için ona öğrenme ve araştırma yeterliliği kazandırmalıdır
  4 Eğitim eğitilenin kendi bedenine bakabilmesi, onu koruyabilmesi, çevre sağlığı için gerekenleri yapabilmesi, başkalarının sağlığını tehlikeye atmaması
  için ona sağlıklı yaşama yeterliliği kazandırmalıdır
  5 Eğitim, eğitilenin kendine ve topluma hizmet edebilmesinde temel öge olan bir mesleği seçebilmesi, mesleği başarıyla yürütebilmesi, kazandıklarını tutumlu olarak kullanabilmesi, yurt zenginliğini kendi mesleği içinde değerlendirebilmesi için ona üretim yeterliliği kazandırmalıdır
  Bu amaçların gerçekleştirilmesini sağlayacak dersler ve derslerin konuları eğitimin türüne göre değişebilir Bunların neler olacağı eğitim programlarında
  gösterilir
  Süreç, sözlüklerde oluşum yoluyla, bir halden diğer hale geçerek ortaya çıkan şey olarak tanımlanmaktadır Süreç, değişim içinde olan bir nesnenin, olayın,
  düşüncenin, belli bir düzen için bir amaca doğru gelişmesini anlatmak amacıyla kullanılan bir kavramdır Eğitmek eylemi, sürekli değiştirmek eylemidir
  Eğitilen kimse, bir amaca doğru sürekli olarak değiştirilmeye çalışılır
  Eğitim bireyi geliştirdiği oranda ülkenin kültürel, sosyal ve ekonomik kalkınmasını da gerçekleştirdiği için güçlü bir araç olarak kabul edilmektedir
  Eğitim bireyi ve ulusu kalkındırdığı ölçüde önem kazanmaktadır.

  Şimdide eğitim fıkraları:

  Kimya Dersi

  Kimya dersinde öğretmen, elindeki metal parayı gösterdi:
  -Şimdi bu beş yüzlüğü asite batırıyorum. Ne dersiniz eriyecek mi?
  Nuri parmak kaldırıp yanıtladı:
  -Erimez, öğretmenim:
  -Evet erimez, neden erimez?
  -Eriyecek olsa asite atmazdınız da ondan…

  İndirgeme

  Bir matematikçi ve fizikçi fakültenin dinlenme salonun da oturup kahvelerini yudumlarken bakarlar ki kahve makinesi tutuşmuş, fizikçi hemen koşarak eline aldığı kovaya doldurarak ateşi söndürür. Ikinci gün olacak ya ayni olay tekrar vuku bulur. Bunun üzerine matematikçi koşar kovayı alır getirir ve fizikçinin eline tutuşturarak problemi daha önce çözümlenmiş olanına indirger.

  Geçmiş Zaman

  Okulda bir gün Türkçe öğretmeni zaman kiplerini işliyor ve öğrencilerine bir soru soruyor :
  - Çocuklar -ben güzelim- dersem hangi zamana girer bu cümlem?
  Çocuklar hep bir ağızdan :
  - Geçmiş zaman öğretmenim.

  Öğrenci Yurdu Üniversitede, dönemin ilk gününde rektör yeni gelenleri toplamış, üniversite kurallarını anlatırken sıra yurt olayına gelmiş. Rektör demiş ki :
  - Kız yurtları erkek öğrenciler için yasak bölge. Erkek yurtları kız öğrenciler için. Yasak bölgede yakalanan kişiye ilk seferinde 200 milyon ceza kesilecek. İkinci yakalanışında 300 milyon, üçüncü yakalanışında da 500 milyon ceza kesilecek. Sorusu olan var mı?
  Arka taraftan bir erkek öğrenci sesi :
  - Sezonluk bilet ne kadar?

  4 Kişilik Eğitim Uçağı

  Dört kişilik bir eğitim uçağı Karadeniz’de mezarlığa düşmüş…… Lazlar 80 ceset çıkarmışlar ve ölü sayısının artmasından korkuyorlarmış.

  2 kere2: 4 eder

  Temelin oğlu matematikten 0 alır. Oğluna sorar oğlum öğretmen ne sordu 2 kere 2 kaç eder dedi ben 7eder dedim temelde oğlum 2 kere 2 4 eder. Bilemedin 5, bilemedin 6, eder 7 nerden çıktı?

  Anlamaz Temel

  Bir gün bir çocuk okuldan eve gelmiş annesi:
  -ne oldu oğlum neden böyle sinirlisin. Demiş
  Temel:
  -Ya ben bu öğretmenden hiç bir şey anlamıyorum daha dün 5+4=9 eder diyordu bugünde 6+3=9 eder diyor.

  Babam Soruyor da…

  On yaşında, pek sakin ve uslu bir öğrencidir Yunus. Okuldan çıkış sırasında gider öğretmeni bulur ve nezaketle sorar:
  -”Öğretmenim, bugün derste ne öğrendiğimizi bana lütfen söyler misiniz? Babam her akşam soruyor da.”

  Nereden Bilsin

  Tarih öğretmeni sordu:
  “Söyle evladım, Napolyon ne zaman öldü?
  “Valla öğretmenim, ben hastalandığını bile duymadım.”
  Bu yanıta pek öfkelenen öğretmen, çocuğun velisini çağırtı:
  - Oğlunuza Napalyon’un ne zaman öldüğünü sordum. Hastalandığını bile duymadığını söyledi.
  -”Haklıdır yavrucak, hocam. Biz fakir insanlarız. Radyomuz, televizyonumuz yok. Evimize gazete de girmez. Nereden duysun biçare çocukcağız o dediğin beyin öldüğünü?

  Cimri

  Bir gün öğretmen Kayseriliye sorar 6 kere 6 der. Çocuk:-“39” der.Teneffüste arkadaşı sorar:-“Neden öyle dedin.”-“Pazarlık yapacaktım olmadı.” der,

  Arı

  Bir gün Ali okula geç kalmış. Öğretmeni onu azarlamış:
  -Niye geç kaldın?
  -Arı soktu efendim.
  -Peki, nereni soktu?
  -Söyleyemem efendim.
  -Pekâlâ, geçmiş olsun otur yerine.
  -Şeeeeyyyy oturamam ki öğretmenim

  Tarih

  Ali okulda karnesini almış eve doğru gider.
  Zile basar ve babası acar.
  -Hoş geldin evlat -Hoş bulduk baba .
  -Karnemi aldım -Hım göster öyleyse:
  -Bu ne oğlum tarih de bir almışın
  -Ee napiyim baba hep ben dogmadan önceki şeyleri soruyorlar

  ----------

  Öğretmenin okulda ki ilk günüydü. Ve öğrencilere şöyle dedi;
  -Çocuklar kendini geri zekalı hisseden varsa, ayağa kalksın demiş.
  Sınıftan çık çıkmamış ama sonun da bir çocuk ayağa kalkmış öğretmen sormuş.
  -Oğlum sen kendini geri zekalımı hissediyorsun???
  Çocuk
  -Hayır ama sadece sizin ayakta kalmanıza gönlüm razı olmadı

  Öğretmen

  Öğretmen Murat’ı tahtaya kaldırıp işlem sormuş:
  -Şimdi buraya artımı yoksa eksimi gelmeli?
  Çocuk işaretin ne olduğunu kestirememiş arka sıralardan eksi diye kısık sesle biri seslenince eksi koymuş öğretmen sormuş:
  -Bu ekside nerden geldi?
  Çocuk alaycı bir gülümsemeyle:
  -Arka sıradan öğretmenim demiş

  Okul Öğrenci

  Öğretmeni Aliye sorar ki;

  -Oğlum sen kaç doğumlusun der; Ali öğretmenim ben kaç doğuşlu olduğumu bilmiyorum eve gidip anneme sorayım.

  Öğretmeni tamam sor gel der:

  Ali hemen eve gider ve annesine sorar:

  -“Anne ben kaç yaşındayım” der.

  Annesi:

  -Sen 9 yaşındasın der.

  Çocuk sınıfına girer ve öğretmenine söyler; öğretmenim ben anneme sordum. Öğretmeni söyle der:

  -Ali 9 yaşındaymışım der ve o anda rezil olmaya başlar

  Çekince Uzar Hocam

  Öğretmen Ali’ye:
  -Uzun bir kelime söyle, demiş.
  Ali:
  -Lastik öğretmenim! Demiş
  Tekrar öğretmeni Ali’ye:
  -Lastik uzun kelime değildir ondan daha uzunları da vardır deyince.

  -Ali:
  -Çekince uzar hocam demiş:
  Elleri Niçin Cepte?

  Elleri Cebinde gezen Öğrenciye Öğretmen sorar:
  -Oğlum ellerin niçin cebinde?

  -Ellerin mi üşüyor?
  Öğrenci:
  Hayır Hocam Pantolonum düşüyor.

  Öğretmen Öğrenci

  Öğretmen:
  -Çocuklar derslerinizi yaptınız mı? Demiş
  Çocuk demiş ki:
  -Öğretmenim insanlar yapmadıkları şeylerden suçlanır mı? Demiş
  Öğretmen:
  -“Hayır” Diye yanıt vermiş
  Çocuk:
  -“oh be tamam demiş.”
  Öğretmen:-“Ne oldu niye sordun” demiş
  Çocuk:
  -“Ödevimi yapmadım da ondan” demiş

  Ev Ödevi

  Öğretmen sordu:
  -Ev ödevini kim yaptı?
  Çocuk yanıt verdi:
  -Babam yaptı.
  Öğretmen iyice sinirlendi ve sordu:
  -Sen ne yaptın peki?
  Öğrenci kendini savunarak yanıt verdi:
  -Bende yardım ettim öğretmenim!!+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 3 kişi