İhale aşamaları nelerdir

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden İhale aşamaları nelerdir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  İhale aşamaları nelerdir

 2. 2
  Forumacil
  Özel Üye

  Cevap: ihale aşamaları nelerdir  ihale aşamaları nelerdir hakkında bilgi


  İhaleler,
  kolaylıkla takip edilebilmesi ve anlaşılabilmesi bakımından son
  zamanlarda sıklıkla başvurulan bir piyasa değerleme yöntemi olarak
  karşımıza çıkmaktadır (Cameron, Cramton ve Wilson 1997, 2). İhale
  yöntemi, ihaleye konu olan mal veya hizmetlerin tahsisinin alıcılar
  veya satıcılar arasındaki fiyat rekabetine göre yapıldığı bir sistemi
  ifade etmektedir (Bierman ve Fernandez 1998, 289). Bu anlamda ihaleler,
  en önemli fiyatlama modeli ve dağıtım mekanizmalarından biri olarak
  kabul edilebilir.
  Yöntemin güncelliği ve önemi, kamu ve özel
  sektörce çok geniş bir biçimde kullanılmasından kaynaklanmaktadır.
  Örneğin, ABD'de bir yıl içerisinde devlet tarafından trilyonlarca
  dolarlık hazine ihaleleleri gerçekleştirildiği gibi, kişilerce de
  -özellikle internetin de yaygın kullanımı ile- her türlü malın
  alım-satımı, ihale yoluyla gerçekleştirilebilmektedir. Bunlara ek
  olarak, hemen hemen tüm ülkelerde kanunla düzenlenen ve maliye
  politikasının bir parçası olan kamu alımlarında ; şeffaflık, etkinlik
  gibi nedenlerden dolayı ihale yöntemi öne çıkmaktadır.
  Yöntemin devlet tarafından kullanıldığı başlıca alanlar şunlardır (McAfee ve McMillan 1987; Klemperer 2001b):
  -Kamu alımları (public procurement),
  -Savunma ihaleleri,Alım İhaleleri
  -Kamunun yapım işleri,

  -Kamu mallarının satımı,
  -Hazine ihaleleri,
  -Elektrik ihaleleri,
  -Frekans ihaleleri,
  -Özelleştirme uygulamaları,
  -Münhasır hakların (imtiyaz) devri vb.

  Yöntemin özel sektörce kullanıldığı başlıca piyasalar ise şunlardır (McAfee ve McMillan 1987, 701):
  -Yapım işleri,
  -Finansal enstrumanlar,
  -Sanat eserleri,
  -Antikalar,
  -Gayrimenkul,
  -Mücevherat, balık, çiçek, kullanılmış araba, kitap, uçak vb.
  Görüldüğü
  üzere, ihale düzenlemeleri hem satış hem de alış işlemleri için
  kullanılmaktadır. İhale piyasası deyimi bir çok pazarda görülebilecek
  ve farklılıklar içerebilecek olmasına karşın-ülkemizde ihale deyimi
  kullanıldığında ilk akla gelen Kamu İhale Kanunu ve Devlet İhale Kanunu
  olduğundan- tezin genel anlatımı içerisinde idarenin (kamunun)
  düzenlemiş olduğu, malların satımı, bazı hakların devri, piyasaların
  regüle edilmesi veya özelleştirme yoluyla kimi malların özel mülkiyete
  geçtiği (son üç örnek ihale kanunlarından başkaca kanunlarla
  düzenlenmektedir.), ihaleyi düzenleyenin satıcı konumunda olduğu ve tek
  bir nesnenin satışa sunulduğu bir kavramı ifade edecektir. Bu
  tanımlamanın dışındaki, ihaleyi düzenleyenin alıcı (kamu alımları) ya
  da düzenleyenin idare olmadığı ve çoklu nesnelere ilişkin durumlar
  ayrıca belirtilecektir.
  Ülkemizde kamu ihale uygulamalarında,
  rekabetin sağlanması DİK ve KİK , rekabetin korunması ise -kamu veya
  özel tüm ihale uygulamaları ve diğer tüm piyasalarda olduğu gibi- 4054
  sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (RKHK) gibi, birbirlerine
  paralel ve tamamlayıcı Kanunlar kapsamında bulunmaktadır.


  İhale
  İhale,
  kaynakların dağıtımının ve fiyatların, piyasa katılımcılarının
  teklifleri ile belirlendiği, açık ve tanımlanabilir kuralları olan bir
  piyasa mekanizmasıdır (McAfee ve McMillan 1987, 701). Binmore ve
  Klemperer'e (2001, 2) göre ise iyi tasarlanmış bir ihale, kaynakların
  onu en iyi şekilde değerleyecek olanlara dağıtımını ifade etmektedir.
  Feldmann ve Mehra'nın (1992, 487) konu hakkındaki değerlendirmesi şu şekildedir:
  İhale
  dar anlamıyla bir tahsis yöntemidir. Nesnenin piyasa fiyatının
  bulunmadığı ya da belirsiz olduğu durumlarda ihale düzenlemeleri fiyat
  oluşturma sürecinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu durumlar,
  özellikle, iktisadi ajanların, ihale edilen nesneye ait bilgiye erişim
  ve bu bilgileri değerlendirmelerindeki farklılıkların neden olduğu
  bilgi ve maliyet asimetrilerini içermektedir. İhaleler, tek bir nesneye
  konu olabileceği gibi homojen malların çoklu parçaları için de
  düzenlenebilir.
  Yöntem, nesnelerin sabit bir fiyat ve standart
  değerlerin dışında satılabilmesine imkan tanımaktadır. Fiyatlar,
  yöntemin uygulandığı andaki arz ve talep koşullarına, sözkonusu
  koşullar ise piyasada ileriye dönük beklentilere göre şekillenmektedir.
  Satıcı açısından beklenen sonuç, mümkün olduğunca potansiyel alıcılar
  arasından nesneye en fazla değer verenin fiyatına yaklaşılmasıdır.
  Satıcının sözkonusu değeri bilmesi halinde, nesnenin satışı için
  ihaleye çıkma gereği de ortadan kalkacaktır. Bu durumda satıcı, nesneyi
  en fazla değerleyen potansiyel alıcıya, nesneyi aynı veya yaklaşık
  fiyattan teklif ederek satılmasına çalışacaktır. Ancak genelde,
  nesnelerin fiyatı belirsizdir ve bu anlamda yöntem çok gerekli bir
  piyasa mekanizması olarak karşımıza çıkmaktadır (Jacobsen 1999, 3).

  1.1.İHALE MEKANİZMASININ ÜSTÜNLÜKLERİ
  İhaleler
  bir çok amaç için kullanılabilmektedir. Daha önce de belirtildiği gibi,
  iyi tasarlanmış bir ihale sistemi, kaynakların onları en iyi şekilde
  değerlendirecek
  olanlara dağıtımını ifade etmektedir. Bunun aksine idari işlemlerde
  kriterleri belirlemenin ve değerlendirmenin zorluğu, kapalı ve zaman
  alıcı bir işleme, bu da politik ve yasal tartışmalara, kayırmacılığa ve
  rüşvet algılamalarına yol açmaktadır. Bu anlamda örneğin yerli
  firmaların yabancılara karşı korunmasının, vergi ödeyenlerin veya
  tüketicilerin yararına olup olmadığı tartışmalıdır (Binmore ve
  Klemperer 2001, 2).
  Diğer bir nokta, nesnelerin gerçek
  değerlerinin çok uzağında bir sonuç verebilen idari işlemlere göre,
  ihalelerin kamu finansmanını destekleyici bir nitelik arzetmekte
  olmasıdır. Örneğin, İngiltere'de idari bir işlemle devredilen ikinci
  nesil lisanslar için yalnızca 40 bin sterlin yönetim ücreti ödenmesine
  karşın, üçüncü jenerasyon lisanslar için yapılan ihalede yaklaşık 22
  milyar sterlin gelir elde edilmiştir (Binmore ve Klemperer 2001, 3).
  İhale
  yöntemi yalnızca elde edilecek geliri yükseltmekle kalmayıp, kamu
  kaynaklarının etkin dağıtımı bakımından öne çıkmaktadır (Jehiel ve
  Moldovanu 2001, 2). Genel olarak ihale yönteminin, firmaları daha
  dürüst ve şeffaf olmaya yönelterek, tüketiciler ve vergi ödeyenler
  açısından daha büyük bir fayda elde edilmesini sağladığı söylenebilir.
  McMillan (1994b, 16) ve Cramton'a (2001, 4) göre, ihale yönteminin belli başlı avantajları şu şekilde sıralanabilir:
  1.Sürecin rekabetçi olması sonucu ihaleler, düzenleyene yüksek gelir getirmektedir.
  2.Kaynak dağılımında etkinlik sağlanmaktadır.
  3.İhale
  kurallarının düzenleniş biçimine göre tekellerin önlenmesi ve küçük
  firmaların desteklenmesi mümkündür. Bir başka deyişle, düzenleyenlerce
  piyasaya girişler kolaylaştırılabilir .
  4.İhale süreci, düzenleyenlere bilgi sağlaması açısından önemlidir.
  5.Diğer yöntemlerle karşılaştırıldığında şeffaf ve adildir.
  6.Bazı sosyal amaçların elde edilmesinde etkin bir yöntemdir.
  1.2.İHALE TÜRLERİ
  İhaleler barındırdıkları özellikler bakımından aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir :
  a-Katılımcılarına Göre İhaleler
  İhaleler
  tüm kamunun katılımına açık olarak yapılmasının yanısıra (Tüm Kamuya
  Açık İhaleler ), Davet Usulü İhalelerde olduğu gibi, yalnızca belirli
  oyuncuların katılımına açık olarak da düzenlenebilmektedir.
  b-Teklifin Yapılış Biçimine Göre İhaleler
  Kapalı
  teklif usulü ihalelerde, oyuncular yalnızca bir teklif yapmaktadır.
  Teklifler ihale bittikten sonra açılmakta ve kazanan açıklanmaktadır.
  Açık ihalelerde ise oyuncular tekliflerini ihale sürecinde tüm
  ilgililerin önünde ve süreklilik arzeden bir biçimde artan, azalan veya
  eş zamanlı olarak gerçekleştirilebilmektedir.
  c-İhale Konusu Nesne İçin Ödenen Fiyata Göre İhaleler
  İhalelerde
  kazanan, nesneye en yüksek teklifi veren (alım ihalelerinde en düşük
  teklif) kişi olarak tanımlanabilir. Ancak nesneye ödenen fiyatın her
  zaman onun için verilen teklife eşit olduğu söylenemez. Nesneye ödenen
  fiyatın kazanan teklife eşit olduğu ihalelere İlk Fiyat İhaleleri,
  ödenen fiyatın en yüksek ikinci teklife eşit olduğu ihalelere İkinci
  Fiyat İhaleleri denilmektedir.

  d-İhale Konusu Nesnenin Miktarına Göre İhaleler
  İhaleler
  tekli ya da çoklu nesnelerin satışına yönelik olarak yapılabilmektedir.
  Tek Nesneli İhalelerde yalnızca tek bir nesne satışa sunulmakta ve
  teklifler buna göre yapılmaktadır. Çoklu Nesnelerin İhalesi (multiple
  units) birbirine benzer ürünlerin aynı anda satışa sunulmasını ifade
  etmektedir. Teklifler satın alınmak istenen miktar ve fiyatın satıcıya
  sunulması ile gerçekleştirilmektedir. En büyük çoklu nesne ihaleleri
  olarak hükümetlerin gerçekleştirmiş olduğu tahvil ve bono satışları
  gösterilebilir.
  e-İhale Düzenleyicinin Amacına Göre İhaleler
  İhaleyi
  düzenleyenin herhangi bir nesneyi (nesneleri) satın almak amacıyla
  düzenlediği ihaleler Alım İhaleleri, satmak amacıyla düzenlediği
  ihaleler ise Satım İhaleleri olarak adlandırılabilir.
  1.3.İHALE YÖNTEMLERİVickery
  (1961) izlenerek ihaleler dört ana başlık altında toplanabilir (McAfee
  ve McMillan, 1987; Klemperer, 2000b; Klemperer 2001). Aşağıda yer alan
  ihale yöntemlerinin tanımları, ihale düzenleyicinin satıcı konumda
  olduğu (frekans satışı gibi) duruma göre yapılmıştır. Düzenleyicinin
  alıcı olduğu durumlar (kamu alımları gibi) için yöntemler anlatılanın
  tam tersi olarak düşünülebilir
  a-Artan Fiyat (İngiliz) İhalesiİngiliz
  ihalesi, artan, ilk fiyat ve açık ihaleler olarak tanımlanabilir. Bu
  ihalede fiyat teklifleri, eğer bir muhammen bedel tayin edilmiş ise
  teklif sözkonusu bedelden başlamak üzere, artan bir şekilde daha yüksek
  bir teklifin yapıldığı zamana kadar devam etmektedir. Çok Nesneli (Eş
  Zamanlı) Artan İhalelerde, birden fazla nesne aynı zamanda satışa
  sunulmakta, fiyatlar her birisi için bağımsız ve artan bir şekilde
  teklif edilmekte ve hiçbir oyuncunun nesnelerden herhangi birisine
  teklif vermediği ana kadar devam etmektedir.
  b-Azalan Tipte Fiyat (Dutch) İhalesi
  Dutch
  İhalesi, azalan, ilk fiyat ve açık ihaleler olarak tanımlanabilir.
  Fiyat yüksek bir seviyeden başlatılarak, ihaleyi kazananın durduracağı
  ilk teklife kadar düşürülmekte ve ilk teklifte ihale sonlanmaktadır.
  c-İlk Fiyat Kapalı Teklif İhalesi
  İlk
  fiyat kapalı teklif yönteminde, potansiyel alıcılar kapalı tekliflerini
  sunar ve en yüksek teklifi veren, teklif fiyatından ihaleyi kazanır.
  Çoklu nesnelerin satışında bu yöntem Farklı Fiyat İhalesi
  (discriminatory auction) olarak isimlendirilmektedir. İhalenin konusu,
  elektrik ya da hazine bonosu gibi birbirine benzer veya aynı nitelikli
  nesnelerden oluşmaktadır. Kapalı teklifler en yüksekten en aşağıya
  doğru sıralanmakta ve ihale edilen nesneler en yüksekten başlayarak arz
  tüketilesiye kadar dağıtılmaktadır. Böylece ihale sonucunda oyuncular
  arasında kendi teklif ettikleri fiyatlara göre fiyat farklılaşması
  yapılmaktadır. Bir başka deyişle; her bir oyuncu eş zamanlı olarakkaç
  birim nesneye ne kadar teklif ettiğini gösteren talep eğrisini
  belirleyip sunmakta, satıcı ise toplam talep ve arzın kesiştiği denge
  fiyatından, her bir oyuncuya talep ettikleri miktarı kendi talep
  eğrilerine göre oluşan fiyattan sunmaktadır.
  d-İkinci Fiyat Kapalı Teklif (Vickrey) İhalesiİ
  kinci
  Fiyat Kapalı Teklif (Vickrey) yönteminde ihaleyi en yüksek teklifi
  veren kazanmakta, fakat ihalede verilen en yüksek ikinci fiyat
  ödenmektedir. Bu yöntemin çok nesneli ihalelere uyarlanması ise Tek
  Fiyat İhale Yöntemi (uniform price auction) olarak adlandırılmaktadır.
  İhalenin konusu birbirine benzer veya aynı nitelikli nesnelerden
  oluşmaktadır. İhalenin tek fiyat olarak nitelendirilmesinin nedeni,
  kazanan bütün oyuncuların aynı fiyatı ödemesidir. Kazanan tüm
  oyunculara teklifleri miktarında nesnenin tahsilatı yapılmakta,
  oyuncular malın marjinal tüketimi için ödenen fiyatı ödemektedir.
  Sözkonusu
  yöntemlerde oyuncuların hakim stratejileri şu şekilde özetlenebilir:
  Artan ihalelerde, her bir oyuncu için hakim strateji, fiyatın nesneye
  verdiği değere ulaşana değin oyunda kalarak teklif vermektir. Bu
  anlamda nesneyi kazanan oyuncunun, nesneye verdiği değer, kazanan
  fiyatın ancak ikinci en iyi değerin hemen üzerinde olması sebebiyle
  belirsiz kalabilmektedir. İkinci fiyat kapalı teklif usulünde ise,
  oyuncular kendi değerlerini teklif olarak sunmaktadır. İlk fiyat kapalı
  teklif ihalelerinde oyuncuların tekliflerinin gerçek değerlerinin
  altında gerçekleştiği görülmektedir. Bu anlamda azalan ve ilk fiyat
  kapalı teklif usullerinde ise, her bir oyuncunun stratejisinin
  diğerlerine bağlı olması nedeniyle hakim bir strateji bulunmamaktadır .
  Bu durumda oyuncular diğerlerinin hareketlerini tahmin etmeye
  çalışmaktadır (Milgrom 1989, 8; Jacobsen 1999, 4)+ Yorum Gönder
ihale aşamaları nelerdir
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi