Kamuoyu nasıl oluşur örnek veriniz

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Kamuoyu nasıl oluşur örnek veriniz ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Gizliyara
  Frmacil.com

  Cevap: kamuoyu nasıl oluşur örnek veriniz


  kamuoyu nasıl oluşur örnek


  Çocukların veya gençlerin hep duyduğu büyüklerin bildiği ama çocuk ve gençlerin anlamadığı bir şeyi anlatalım derken kamuoyu geldi aklımıza, kamuoyu nedir sorusu hepimizin aklından o konudan bahsedilirken geçmiştir elbetteKısacası kamuoyu, kamu çıkarlarını kapsayan bir konu ile ilgili halkın düşünceleri ve o konu hakkında ki kararlarıdır Bir başka ifa-deyle, toplum hayatmın çeşitli güçlük ve problemleri karşısında belirli bir zamanda, belirli bir insan grubu arasında yaygın düşünce ve bakış açılarını anlatan bir kav-ramdır Daha dar ve sosyolojik anlamda terim, kamuyu ilgilendiren bir konuda halkın kanaatlerinin toplanması ve bunla-rın örnekleme tekniğiyle istatistiklerinin yapılmasına işaret eder Kamu oyu araş-tırma teknikler Batıda (yakınlarda da bizde) yaygın biçimde kullanılmaktadır (Ör-neğin, piyasa araştırmaları, seçim tahmin-leri gibi)
  Kamu oyu terimi zaman zaman bir ta-kım siyasal topluluklara ve dünya ülkeleri-ne izafe edilir Bütün dünyayı ilgilendiren bir mesele hakkında dünya kamu oyu, dünya devletleri kamu oyu, islâm ülkeleri kamu oyu gibi ifadeler kullanılmaktadır“Nükleer füzelerde indirim yapılması ko-nusunda SSCB dünya kamu oyunda olum-lu bir izlenim bıraktı” cümlesindeki gibi Kamu oyu, biçimini içinde geliştiği top-lumdan alır ve toplumdaki etkileşimler so-nucu şekillenir Bu itibarla bazan sabit, çoğu defa da değişken olur Toplumun âdet ve geleneklerinden kaynaklanıyorsa, sabit; tercihlere dayanırsa, -ki çoğu defa böyledir değişkendir
  Halkın bir konu hakkındaki düşüncesi, o ülkede herkese her konuda fikir ve dü-şüncesini açıkça ve rahatça söyleme öz-gürlüğünün tanınıp tanınmamasına göre, açık ya da gizli kamu oyu diye ikiye ayrı-lır insanların fikirlerini açıkça söylemek-ten korkmadıkları, rahatça açıklayabildik-leri halde beliren düşüncelere “açık kamu oyu”, düşünceler kanuna ve sosyal değer-lere aykırı düştüğünde açıklamaktan korkuluyorsa, belirli konular hakkındaki ka-naatleri ifade için de gizli kamu oyu’ndan bahsedilir Genel bir değerlendirmeyle hür dünya ülkelerindeki kamu oyu birinci-sinin, totaliter veya militarist, yahut devrimci ülkelerin kamu oyları da ikincinin örneğidir
  Modern toplumlar, halkın tercih ve eği-limlerine uygun çeşitli kanun ve yönetme-likler ortaya koyabilmek için kamu oyu tercihlerim bilmek isterler Demokrasi ile yönetilen, düşünce hürriyetinin her-hangi bir sınırlamaya tabi tutulmadığı ül-kelerde kamu oyu tesbiti amacıyla bağım-sız kurumlar oluşturulmuştur ABD’deki Gallup Enstitüsü bunlardan biridir Tota-liter veya militarist yahut diğer benzer ül-keler, kamu oyuna fazla kulak vermeseler bile, onu tatmin ve sosyal tansiyonu düşür-mek için bazı tavizler verebilmektedir (Örneğin Sovyetlerin, bir kısım Kırım göç-menlerinin belirli bir süre sonra ülkeleri-ne dönmelerine izin vermeleri gibi) 3. 3
  Ziyaretçi
  Konuya girişiniz çok güzel olmuş baya da güzel açıklamışsınız çok yardımcı oldunuz. 4. 4
  Ziyaretçi
  Televizyon,Radyo,Bilgisayar,Gazete gibi aletler sayesinde oluşur

 5. 5
  Ziyaretçi
  Teşekkür ederim

 6. 6
  Ziyaretçi
  gerçekten güzel olmuş

+ Yorum Gönder
kamuoyu nasıl oluşur,  kamuoyu nasıl oluşur bir örnek,  kamuoyu nasıl oluşur bir örnekle açıklayınız,  kamuoyu nasıl oluşur örnek,  kamuoyu nasıl oluşur bir örnekle açıklayınız kısaca
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 15 kişi