Caminin hayatımızdaki yeri ve önemi

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Caminin hayatımızdaki yeri ve önemi ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Caminin hayatımızdaki yeri ve önemi

 2. 2
  HARBİKIZ
  Bayan Üye

  Cevap: caminin hayatımızdaki yeri ve önemi
  Muhterem Müslümanlar!

  Camiler, topluca ibadet ettiğimiz, namaz kıldığımız, Allah'ı zikrettiğimiz, dua ve niyaz-da bulunduğumuz ve milletçe din kardeşliği-ni yaşattığımız yeryüzünde Beytullah'ın şube-si kabul edilen müstesna yerlerdir.

  Namaz için camiye yönelen mü'minler, her türlü kötü duygu ve düşüncelerden arı-nırlar. Birbirlerinin sevinç ve kederlerini pay-laşırlar. Amiri, memuru, işçisi, patronu, büyü-ğü, küçüğü, yan yana omuz omuza durarak Allah'ın huzurunda secdeye kapanır ve yalnız O'nun rızasına nail olmaya çalışırlar. Aziz Mü'minler!

  Camiler huzur yuvasıdır. Edeb, terbiye, ilim ve irfan ocağıdır. İrşat kaynağı ve eşitlik mekânıdır.

  Cenab-ı Hakk Tevbe Suresinin 18. ayetin-de: "Allah'ın mescitlerini, ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kı-lan, zekâtı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur." buyuruyor.

  Bakara Suresinin 114. Ayetinde de: "Al-lah'ın mescitlerinde O'nun adının anılmasını yasak eden ve onların yıkılması için çalışan-dan daha zalim kim vardır? Böyleleri oralara (eğer girerlerse) ancak korkarak girmeleri ge-rekir. Bunlar için dünyada rezillik, ahirette de büyük bir azap vardır." buyuruyor.

  Muhterem Mü'minler!

  Peygamber Efendimiz (s.a.s.) buyuruyor-lar ki: "Bir kimse, Allah'ın rızasını kazanmak için mescit bina ederse; Allah da ona bir ben-zerini cennette bina eder"(1)

  "Mescitlere devamı alışkanlık haline geti-ren kimseyi gördünüz mü, onun mü'min ol-duğuna şehadet edin”(2)

  "Kim mescitle yakından ilgilenirse; Allah da onunla ilgilenir. Kim bir mescide bir ışık yakarsa; onun ışığı mescidi aydınlattığı süre-ce melekler ve arşı yüklenenler onun için is-tiğfar ederler"(3)

  "Size cemaat halinde bulunmanızı, ayrılıp dağılmaktan şiddetle kaçınmanızı tavsiye ederim. Zira şeytan, yalnız başına yaşayan insana yakın, beraber bulunan iki kişiden de uzak olur. Kim cennetin ta ortasında yaşama-yı isterse, cemaatten ayrılmasın."(4)

  "Camide cemaatle kılınan namaz, yalnız kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir."

  "Müslüman cemaatinden bir karış da olsa ayrılan kimse, boynundaki İslâm bağını çöz-müş demektir."(6)

  Değerli Kardeşlerim!

  Bu ayeti kerime ve hadis-i şeriflerden anlaşıldığı üzere: Cami ve mescitlerimizin bakımı, onarımı ve temizliği gibi hizmetlerle, buralar-da mü'minlere sunulan irşat hizmetleri büyük önemi haizdir.

  Bu hizmetleri ifa edenlerin Allah katındaki ecir ve mükâfatları elbette büyük olacaktır.

  Bu sebeple camilerle aramızdaki bağları sıcak tutalım. Çocuklarımızı da camilere alıştı-ralım. Onların temiz kalplerine, din, iman, va-tan, bayrak, millet sevgisini yerleştirelim. Mü-minlerden uzak kalan camiler, matem havası-na bürünürler. Onları mahzun bırakmayalım.

  1-Buhari, Müslim, Tirimizi,Nesai Tac C-1 Sh.397.
  2-Tirmizi R.S. Terc. C-2 Sh.384.
  3-Enes b. Malik Mühasefetül Kulub. İ.
  4-Tirmizi, Fiten 7.
  5-Müslim 1/450, H.No: 650.
  6-Tirmizi, Adab 76; Ebu Davut Sünnet 27.+ Yorum Gönder
camın hayatımızdaki yeri ve önemi,  camın hayatımızdaki yeri,  caminin günlük hayatımızdaki yeri ve önemi,  cami islamı dinindeki yeri ve önemi,  caminin islam dinindeki yeri ve önemi
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi