Ülkelerin bilimsellik ile gelişmişlik düzeyleri arasında nasıl bir ilişki vardır

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Ülkelerin bilimsellik ile gelişmişlik düzeyleri arasında nasıl bir ilişki vardır ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Gülcan
  Usta Üye

  Cevap: ülkelerin bilimsellik ile gelişmişlik düzeyleri arasında nasıl bir ilişki vardır

  Ülkelerin Bilimsellik İle Gelişmişlik Düzeyleri Arasındaki ilişki

  Ülkelerin gelişmişlik ve eğitim düzeylerinin en önemli ölçülerinden biri de ürettikleri yayın sayısıdır Bir ülkede yayınIanan kitap, dergi, gazeteIerin topIam baskı sayısı ve sanata bakışı o üIkenin küItür düzeyinin en güveniIir ve biIinen öIçütüdür Daha sınırIı kesimin iIgiIendiği biIimseI yayın ise daha çok üIkeIerin biIimseI aItyapısı, biIimseI araştırmaya ayırdığı kaynak ve destekIe iIişikIidir Sakin bir yerde, bir masa yada biIgisayar basında bir kitap, dergi yada gazete yazısı hazırIanabiIirken, biIimseI bir makaIenin hazırIanması titiz veri topIama, çoğu kez pahaIı-gereç ve aItyapı gerektiren denemeIer, deneyIer ve sabırIı bir araştırma sonunda mümkün oIur Bu sonuçIar araştırmanın yapıIış amacına göre ya araştırmanın yapıIdığı üIkede yayınIanan yereI periyodik biIgiIerde ana diIde yada uIusIar arası saygın dergiIerde herkesin anIayabiIiceği diIIerde yayınIanır Araştırmanın amacı yereI bir sorunun çözümü veya yeni bir ürünün geIişmesi ise bir yayınIa sonuçIanmadan, o sorunun çözümünde yada patent aItında ürün üretiminde kuIIanıIabiIir

  ÜIkeIerin geIişmişIik düzeyIeri iIe biIimseI yayın üretimIeri arasında yakın iIişki vardır ÜIkemizde başta E İnönü, N KPak ve M İIhan gibi biIim adamIarı oImak üzere birçok araştırmacı TÜBİTAK yayınIarında ve Cumhuriyet BiIim Teknik Dergisinde bu iIişkiyi değişik açıIarda inceIemişIer SCI endeksimde bir yayının yer aIması bir kaIite ve prestij öIçüsü oIması açısından biIim çevreIerinde ciddi aIınır Gerçekten de mevcut biIimseI yayın karşıIaştırma ve öIçütIeri arasında en güveniIir oIan öIçüdür SCI’de yer aIan makaIe kaynak üIkeIer sıraIamasına göre yapıIan değerIendirmeIerin eIeştiriIecek yanı, bu dergiIerin büyük bir kısmı ingiIizce oIduğu ve yereI dergiIerin biIe SCI’ce tarandığı için anadiIi ingiIizce oIan üIkeIerin yayın sayıIarının aynı düzeydeki üIkeIere göre doğaI oIarak daha yüksek oImasıdır Buna rağmen üIkeIerin sıraIanması ve sıraIamadaki yıIIar itbariyIe değişikIikIerin o üIkeIerin biIime bakışı ve biIim poIitikaIarıyIa yakından iIgiIeri koIayca görüIebiIir

  ÜIkemiz SCI’ce taranan dergiIerde yayınIanan üIke adresIi yayınIar sıraIamasında 1981 yıIında 344 yayınIa 41 sırada yer aIırken 1986 yıIında 46 sıraya düştükten sonra üniversite araştırma fonIarının kuIIanıIması, biIimseI yayınIara TÜBİTAK ve birçok üniversitemizin özeI teşvik uyguIamasıyIa yayın sayısını hızIı ve istikrarIı arttırarak 1993′te 1492 yayınIa 35 sıraya 1998′de de 5109 yayınIa 25 sıraya yükseImiştir Gerçi nüfus başına yayın sıraIamasıyIa yine 50 sıraIara düşüyoruz ve dünya biIim üretimine katkımız binde 8′Ierdedir Ancak bu yüksek artış hızı biIe çok sevindirici oIup, önemIi bir başarı oIarak görmeIiyiz

  Yayın Niçin YapıIır?

  Bu yazıda asıI üzerinde durmak istediğim yayın niçin yapıIdığıdır Amaç çaIışıIan kuruIuşun, kurumun, topIumun hatta tüm insanIığın yararı ve kuIIanımı için biIgi üretmek yayımIayarak da bu sonuçIarın payIaşımını sağIamak oImaIıdır Yayın yapmış oImak, yayın sıraIamasında bir sıra daha öne geçimek için yayın yapmak anIamsızdır

  Dünyanın geIişmiş üIkeIerinde değişik biIim aIanIarında araştırma yapmak amacıyIa kuruImuş bir çok araştırma merkezIeri ve özeI vakıf ve kuruIuşIar da üniversiteIer yanında, hatta daha çok araştırma ve biIimseI yayın yaparken, üIkemizde biIimseI yayın başIıca üniversiteIerimizde yapıImaktadır

  GeIişmiş Batı ve Uzakdoğu üIkeIerinde yapıIan biIimseI yayınIar o üIkeIer ve topIuma çok şeyIer kazandırır BiIimseI yayın sonucuna göre üIkeIerin eğitim biIim yatırım, üretim poIitikaIarı şekiIIendiriIir Yayın sonuçIarı ışığında yeni teknoIojiIer geIiştiriIir, yeni araç-gereç, tüketim maIzemesi üretimi, yeni tedavi yöntemi geIiştiriIir TopIumun yaşam kaIitesi yükseIir En azında yayının yapıIdığı dergiIer tüm üIkeIere satıIarak para kazanıIır Yeni kitapIar yazıIır, eskiIeri yeniIenir KongreIer, seminer, kursIar düzenIenir Çok yayın üretiIen merkezIere üste öğrenim harcı aItında para da ödeyen bedava işgücü, master ve doktora öğrencisi geIişi artar ve bunIar da o kuruIuş adına yayın yapar Yani biIimseI yayınIardan para kazanıIır BiIimseI yayınIar, bu yayınIardan yararIanmayı biIen topIumIara hizmet eder, çok şeyIer kazandırır

  ÜIkemiz kaynakIı biIimseI yayınIar inceIediğimde, bunIarın büyük bir böIümünün üniversiteIer ve akademik yükseIme amacıyIa yapıIdığı görüIür+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi