Zam dilekçesi örneği

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Zam dilekçesi örneği ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Zam dilekçesi örneği

 2. 2
  HARBİKIZ
  Bayan Üye

  Cevap: zam dilekçesi örneği

  ………………….. İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE
  Davacı
  Adı Soyadı ve adresi :

  Davalı : Sosyal Güvenlik Kurumuna izafeten ………….. Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğü

  Davanın Konusu : Davanın konusu, 2002/4847 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ve 29.12.2006 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5565 sayılı "2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun 30.maddesinin 6.bendine istinaden yaşlılık aylığının arttırılmamasıdır.

  AÇIKLAMALAR :
  …….…….. sigorta/Bağ-Kur sicil numarası ile …………………. Tarihinde SSK’dan/Bağ-Kur’dan emekli (yaşlılık-malüllük aylığı sahibi) oldum. O günden beridir de aralıksız aylık almaktayım.

  1-”Bülent Ecevit dönem hükümetinin 2002 yılında çıkardığı 2002/4847 sayılı Bakanlar Kurulu kararına göre çalışan ve emeklilere ek zam verilmiştir. Bu kararnameden işçi emeklileri yararlanmadan iş başına gelen yeni hükümet 2003 yılında bu kararnameyi kaldırmıştır. Bu uygulama ile birlikte 2003 yılından itibaren aylık ücretlerimiz eksik ödenmiştir. Ve bunun 2003 yılından itibaren yasal faiziyle birlikte ödenmesi”dir

  Gerçekten, 01 Kasım 2002 tarihli Resmi Gazete’de (Sayı: 24923) Bakanlar Kurulunun 2002/4847 sayılı Kararına göre;
  “Madde 1 — 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun geçici 4 üncü maddesine göre; 506 sayılı Kanunun ek 38 inci maddesine göre Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan gelir, emekli ve diğer aylık almakta olanlara yapılan ödemeler ve 1479 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin son fıkrasına göre Bağ-Kur tarafından ödenen emekli ve diğer aylıklarda 1/1/2002-31/12/2002 tarihleri arasında yapılan artış oranı ile aynı dönemde memur aylıklarında yapılan artış oranından kaynaklanacak fark Aralık ayında hesaplanarak, söz konusu aylık ve ödemelere yansıtılır…” denmiştir ve bu düzenleme 1 Ocak 2003 günü yürürlüğe girmiştir.
  Ancak, yürürlük tarihi itibariyle uygulanması gerektiği halde uygulanmamıştır.

  Bahsi geçen Kararnamenin yürürlük tarihinden sonra olmak kaydıyla;

  TBMM 4784 sayılı Kanun ile (15.01.2003 tarih ve 24994 sayılı Resmi Gazete) ve bu Kanuna uygun olarak, 17/01/2003 tarihli ve 24996 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2003/5146 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararnamenin 1 inci maddesiyle. ‘506 ve 2925 sayılı Kanunlara göre gelir ve aylık almakta olanlara. 2003 yılında her ayın ödeme tarihlerinde 506 sayılı Kanunun ek 38 inci maddesine göre 2003 yılı Ocak ayından itibaren almakta oldukları gelir, aylık ve telafi edici ödemelerde yapılan artış miktarları toplamını 75.000.000 liraya tamamlayacak şekilde sosyal destek ödemesi yapılması” kararlaştırılmış ve davaya konu,1 Kasım 2002 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2002/4847 sayılı kararnameye göre zam yapılmasına gerek kalmadığı için de;

  2 nci maddesiyle de, “30/10/2002 tarihli ve 2002/4847 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlükten kaldırılması”, öngörülmüştür demişlerdir.

  Ancak, Hukuk mantığı açısında 1 Ocak 2003 günü yürürlüğe giren bir hukuki düzenleme daha sonraki bir tarihte hem de 15.01.2003 günü yürürlük tarihi olacak şekilde kaldırılamaz.

  Bu sebeple;
  4447 sayılı Kanun'un Geçici 4.maddesinde; "Kurum'dan aylık almakta olanlara yapılan ödemelerin memur aylıklarında yapılan ortalama artış oranının altında kalması halinde, aradaki fark kadar aylıkları arttırmaya Bakanlar Kurulu'nun yetkili olduğu" belirtilmektedir. 01 Kasım 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 2002/4847 sayılı Bakanlar Kurulu kararında da; "Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan aylık almakta olanlara yapılan ödemelerde 01.01.2002 - 31.12.2002 tarihleri arasında yapılan artış oranı ile aynı dönemde memur aylıklarında yapılan artış oranından kaynaklanacak fark Aralık ayında hesaplanarak, söz konusu aylık ve Ödemelere yansıtılır." denmektedir. Söz konusu Kararname her ne kadar 4784 sayılı Kanun'a istinaden çıkarılan ve 17 Ocak 2003 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 2003/5146 sayılı karar ile yürürlükten kaldırılmış ise de, davamıza konu 2002/4847 sayılı Bakanlar Kurulu kararının 2002 yılı Aralık ayı itibarıyla yürürlükte olduğu kuşkusuzdur. 2002 yılında da işçi emeklilerine nazaran memur emeklileri lehine gerçekleşen % 3.25 oranında bir fark bulunmaktadır. Davalı Kurum belirtilen bu farkı benim de içinde yer aldığım SSK ve Bağ-Kur emeklilerine uygulamamıştır

  01 Kasım 2002 tarihli Resmi Gazete’de (Sayı: 24923) Bakanlar Kurulunun 2002/4847 sayılı Kararının yürürlükte olduğu dönemde, 2003 yılı Ocak ayında bu kararnameye göre memurlara yapılan zam oranı ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan zam oranı arasındaki farkın davacıya SSK tarafından ödenmesi gerekirdi.
  Zira, 2002 yılında çıkan 2002/4847 sayılı kararnameye istinaden de Aralık 2002 yılı maaşına (memurlara yapılan zammın farkın olarak) yüzde 3,25 oranında zam yapılması gerekmekte iken, 4847 sayılı kararname yürürlükte iken bu yapılmamış. Sonrasında başka bir kararname ile yapılan Sosyal Destek Ödemesi gerekçe gösterilerek, 17/01/2003 tarihli ve 24996 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2003/5146 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ek kararnamenin eki kararnamenin 2 inci maddesiyle kaldırılmış ve yürürlük tarihi de yayım tarihidir.
  Bu sebeple, 2002/4847 sayılı Kararname gereğince yapılması gereken fark zam ödemesi yapılmamıştır.

  2-Ayrıca, 29.12.2006 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5565 sayılı "2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu"'nun 30.maddesinin 6.bendinde; "Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan aylık almakta olanlara 2006 yılı için 5454 Sayılı Kanuna göre yapılan yıllık kümülatif artış oranı ile aynı dönemde memur aylıklarında katsayıların yükseltilmesi suretiyle yapılan kümülatif artış oranı arasındaki farkı telafi edecek şekilde hesaplanacak fark tutarları 2006 yılı Temmuz-Aralık ayları ödeme dönemleri ile sınırlı olmak üzere bir defada ayrıca ödeneceği ve bunun 2006 yılı Aralık ayı tutarına ilave edileceği" belirtilmektedir. SSK Tahsisler Dairesi Başkanlığı, buna göre 2007 yılı aylıklarını belirlediği 2007/8 sayılı Genelge'sinde 2006 yılı enflasyon farkım 1.33 kabul etmiştir. Halbuki, bu yıla ait enflasyon farkı 3.53'tür. Şöyle ki; 2006 yılında memurlara birinci altı ayda % 2.5, ikinci altı ayda % 4.87 (% 2.5 + % 2.32), yine ikinci altı ay enflasyon farkı olarak % 2.02 artış yapılmış, böylece memurlara yapılan kümülatif artış % 9.67 olmuştur. İşçi emeklilerine ise 2006 yılının birinci altı ayında % 3, ikinci altı ayında % 3 olmak üzere kümülatifde % 6.09 artış yapılmıştır. Bu durumda, memur emeklilerine yapılan artış ile işçi emeklilerine yapılan artış arasında % 9.67 - % 6.09 = % 3.58 fark oluşmaktadır. Halbuki, davalı Kurum tarafından yaşlılık aylığına ilave % 1.33 oranında artış yapılmış olmakla, davacının da içinde yer aldığı işçi emeklilerinin 2006 yılı Aralık ayı emekli aylığı 3.58 — 1.33 = 2.25 eksik belirlenmiştir.

  KANITLAR : Ekte sunmuş olduğum emeklilik belgelerim, Kurumda bulunan şahsi dosyam

  HUKUKSAL NEDENLER : 506 ve 1479 sayılı Kanunlar, 01 Kasım 2002 tarihli Resmi Gazete’de (Sayı: 24923) Bakanlar Kurulunun 2002/4847 sayılı Kararı, 29.12.2006 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5565 sayılı "2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu"'nun 30 uncu maddesi.

  S O N U Ç : Yukarıda arz edilen nedenlerle, emekli aylığıma yansıtılmayan 2003 ayı yüzde 3,25 ve 2007 ocak ayında uygulanmayan yüzde 2,25 oranındaki zamların maaşıma yansıtılmasını ve o tarihten bugüne kadar ödenmeyen farkların da toplu olarak ödetilmesi yönünde karar verilmesi doğrultusunda haklı davamızın kabulüyle yargılama giderlerinin davalıya yüklenmesine karar verilmesini saygı ile dileriz.

  EKLER: DAVACI+ Yorum Gönder
zam yazısı örneği,  zam dilekçesi örneği,  zam dilekçe örneği,  zam dilekçesi,  zam dilekçesi nasıl yazılır
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi