Plazmaların gazlardan farkları nelerdir günlük yaşamdan örnekler vererek açıklayınız

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Plazmaların gazlardan farkları nelerdir günlük yaşamdan örnekler vererek açıklayınız ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Plazmaların gazlardan farkları nelerdir günlük yaşamdan örnekler vererek açıklayınız

 2. 2
  Galus
  Özel Üye

  Cevap: Gazlar Ve Plazmalar

  Plazma, Kimya ve Fizikte "iyonize olmuş gaz" anlamına gelmektedir İyonize gaz için kullanılan plazma kelimesi 1920 li yıllardan beri fizik literatüründe yer etmeye başlamıştır Kendine özgü niteliklere sahip olduğundan, plazma hali maddenin katı, sıvı ve gaz halinden ayrı olarak incelenir Katı bir cisimde cismi oluşturan moleküllerin hareketi çok azdır, moleküllerin ortalama kinetik enerjisi herhangi bir yöntemle (örneğin ısıtarak) arttırıldığında cisim ilk önce sıvıya sonra da gaza dönüşür ki gaz fazında elektronlar gayet hızlı hareket ederler Eğer gaz halinden sonra da ısı verilmeye devam edilirse iyonlaşma başlayabilir, bir elektron çekirdek çekiminden kurtulur ve serbest bir elektron uzayı meydana getirerek maddeye yeni bir form kazandırır Atomun bir elektronu eksik olacak ve net bir pozitif yüke sahip olacaktır Yeterince ısıtılmış gaz içinde iyonlaşma defalarca tekrarlanır ve serbest elektron ve iyon bulutları oluşmaya başlar Fakat bazı atomlar nötr kalmaya devam eder Oluşan bu iyon, elektron ve nötr atom karışımı, plazma olarak adlandırılır
  İyonize olma durumu, en az bir elektronun atom ya da molekülden ayrıldığı anlamına gelir Serbest elektrik yükü sayesinde plazma yüksek bir elektrik iletkenliğine kavuşur ve elektromanyetik alanlardan kolaylıkla etkilenir Atmosferin üstünde, manyetosferde, özellikle kutuplara yakın bölgelerde görülen auroralar, güneş rüzgârlarından kaynaklanan yüklü parçacıklarla çarpışan oksijen atomlarının iyonize olması ile oluşurlar ve enfes görüntüler verirler

  Evrende madde dört halde bulunur Bunlar katı, sıvı, gaz ve plazma halidir Mikroskobik açıdan plazma, sürekli hareket eden ve etkileşen yüklü parçacıklar topluluğu olarak ifade edilir Plazma içinde nötral atom ya da moleküllerin olması plazma halini değiştirmez
  Plazmanın birim hacmi içindeki negatif yüklü parçacıkların sayısı (genelde elektronlar) pozitif yüklü parçacık sayısına (genelde iyonlar) yaklaşık olarak eşit olduğundan, plazma elektriksel olarak nötraldir

  Maddenin dört hali Katı halde atomlar belirli uzaklıklara sahiptir Sıvı halde atomlar arası uzaklık artar Gaz halinde ise atomlar arasındaki bağ uzunlukları daha da artar Plazma halinde ise atomlar iyonlaşır ve sürekli olarak birbirleri ile çarpışırlar

  İlk bakışta plazma halinin, özellikleri açısından gaz halinden çok farklı olmadığı izlenimi oluşmaktadır Oysa ki plazma çok önemli özelliklere sahiptir Plazmanın temel karakteristik özellikleri aşağıda verilmiştir,

  1) Yukarıda açıklandığı gibi plazma elektriksel olarak nötraldir ve plazma çok iyi bir iletkendir Bazen gümüşün ve bakırın iletkenliğinden 102 kat daha fazla iletkenlik gösterebilmektedir

  2) Plazmanın içinde bir noktada bir pertürbasyon oluşursa, bu pertürbasyonun etkisi tüm plazmaya elektromanyetik dalga hızı ile taşınılır Gaz halinde bu taşınım, akustik dalgaların hızıyla, akustik sinyalin taşınımına benzer Gazların taşınımı sırasında parçacıklar arasındaki çarpışma kısa mesafelidir Plazmanın taşınımı durumunda ise yüklü parçacıklar arasındaki etkileşim elektromanyetik dalgalar yardımıyla uzun mesafede olur

  3) Plazma elektriksel olarak nötral olmasına rağmen elektrik ve manyetik alanlarla etkileşebilir

  4) Plazma koşullarındaki kimyasal reaksiyonlar (plazma-kimyasal reaksiyonlar), gaz fazındaki kimyasal reaksiyonlardan büyüklük mertebesi açısından çok daha hızlıdır

  Evrende en çok bulunan hal plazma halidir ve evrenin %99’undan fazlası plazma halindedir Evrendeki tüm yıldızlar, Güneş, Gezegenler ve gezegenler arası boşluklar, üzerinde yaşadığımız dünyamız plazma halinden başlayarak bu günkü hallerini almışlardır Gerçekte plazma hali bir maddenin ilk halidir Plazma, doğal olarak kendisi ile çevresi, elektrik ve manyetik alanlarla etkileşim biçimleri açısından kendine özgü niteliklere sahiptir Plazma, iyonlar, elektronlar, yüksüz atom ve moleküller ile fotonlardan oluşan, bazı atomlar iyonlaşırken bazı iyonların elektronlarla birleşip atoma dönüştüğü, protonların sürekli olarak bir yandan ortaya çıktığı bir yandan da soğutulduğu bir karışım olarak düşünülebilir

  Dünyamızda bulunan maddelerin büyük çoğunluğu katı, sıvı ve gaz hallerindedirler Maddenin plazma hali örneğin, yıldırımda, mum alevinde, kutup ışığında ve neon lambaları gibi elektrik boşalmalı lambalarda gözlenir

  Plazmanın temel bir farka karşın gazlarla ortak belli sayıda mekanik özelliği vardır: Coulomb çekim ve ritimleri çok uzaklarda etkili olduğundan plazmanın her parçacığı diğeri ile sürekli olarak etkileşim halindedir

  İlginç bir farklılık olarak gazların boşalan her şeyi doldurma özelliği varken plazmanın toplaşma özelliği olduğu görülebilir Bir manyetik alanın etkisi ile elektrikli tanecikler alan çizgilerini etrafında helezonik yörüngeler çizerek harekete başlar

  Plazmanın Özellikleri

  a) Plazma dış ortama karşı elektriksel olarak nötrdür Yani plazma içerisindeki pozitif yüklerin ( iyonların yükleri ) sayısı, negatif yüklerin (elektronlar) sayısına eşittir

  b) Plazma içerisindeki ayrışma, iyonizasyon ve bu olayların tersi olan yeniden yapılanma olayları sürekli meydana gelir Adı geçen bu olaylar kendi aralarında plazma içerisinde bir dinamik denge halinde bulunurlar

  c) Plazma iyi bir elektrik ve ısı iletkenidir Plazma içerisindeki parçacıklar bir enerji taşıyıcısıdırlar Dolayısıyla elektrik ve ısı enerjisini de iletirler (taşınırlar) Plazma içerisindeki hızlarının yüksek oluşu nedeniyle özellikle elektronlar elektrik ve ısı iletiminde esas rolü oynarlar

  d) Plazma yüksek sıcaklık ve enerji yoğunluğuna sahiptir Plazmanın sıcaklığı, enerji yoğunluğu, iyonizasyon derecesi ( iyonize olmuş atom sayısının toplam atom sayısına oranı ) ve plazma çıkış hızı (elektron hızı) plazma ekseni üzerinde maksimumdur

  Plazmaya elektrik ve manyetik alan uygulandığında plazmada bir takım değişikliklere sebep olabilir Plazma içerisindeki parçacığa Lorentz kuvveti etki eder

  (F= qE + qVB )

  Plazmanın birçok tanımı yapılır Bunların hepsi bizi plazmanın yüklü parçacıklar topluluğu olduğu sonucuna götürür Peki ama her yüklü parçacıklar topluluğu plazma mıdır? Tabii ki her yüklü parçacıklar topluluğuna plazma diyemeyiz Bunu söyleyebilmemiz için incelediğimiz materyalin bazı özelliklerini bilmeli ve ona göre karar vermeliyiz İşte bu karar verme sürecinde kullandığımız kıstaslar "Plazma Parametreleri"dir Bu parametreler sayesinde biz, çalıştığımız materyalin bir plazma olup olmadığını bulabileceğimiz gibi, o materyalin neyin plazması olduğunu da bulmamız mümkündür

  Temel parametreler dışında plazma parametrelerini 6 ana başlık altında toplayabiliriz Bunlar
  · Plazma sıcaklığı veya daha basitçe Elektron sıcaklığı
  · Plazma Yoğunluğu
  · İyonizasyon Derecesi
  · Debye Uzunluğu
  · Plazma Frekansı
  · Plazma Beta (β) dır

  Plazmayı Oluşturan Elemanlar

  a Nötral atom ve nötral molekül: İhtiva ettikleri pozitif yüklerin sayısının, negatif yüklerin sayısına eşit olan atom veya moleküllerdir Nötral bir moleküle, o elemente özel bir ayrışma enerjisinden daha büyük bir enerji verilirse, bu molekül atomlarına ayrışır

  b İyon : İhtiva ettiği (+) yük sayısı, (-) yük sayısından büyük olan atomlardır ya da bunun tersi olabilir Nötral bir atoma, o elementle özel bir iyonizasyon enerjisinden daha büyük bir enerji verildiği zaman, bu atom en az bir elektronunu ( negatif yükünü) kaybeder ve iyon haline geçer, yani iyonize olur

  c Elektron : Atomun negatif yükü olup, değeri 1,6x10-19 Coulomb'dur

  d Foton : Enerji yüklü ışın parçasıdır Işın enerjisi taşıyıcısıdır

  e Uyarılmış Atom : Üzerine iyonizasyon enerjisinden daha küçük bir enerji almış, elektron kaybetmiş atomdur Bu atoma o elementin iyonizasyon enerjisinden daha küçük bir enerji verilirse, bu atomun çevresindeki elektronlar atomu terk etmeyip, bunlardan bir veya bir kaçı yörünge değiştirir Yani bir üst enerji seviyesine geçer Böylece uyarılmış atom olur

  f Uyarma : Enerji alarak bir üst enerji seviyesine geçiş

  g Sükunete Gelme : Enerji vererek ( foton ) bir alt seviyeye geçiş 11 Bir gaz tabakası olarak atmosferin oluşumunu açıklarken gazların belli bir hacim ve şekillerinin olmadığı, fakat bulundukları kapalı kabın içini doldurdukları vurgulanır Bu durumdaki hacimlerin kabın hacmine eşit olduğu belirtilir Günlük hayatta gazların nerede kullanıldığına örnekler verilir Bu gazların yoğunluk değerleri verilerek hangi durumlarda gazları ayırt etmede kullanılabileceği vurgulanır
  12 Havanın atmosfer içinde toplam kütlesinin yüksekliğe göre yüzdelik değişimi verilir
  13 Kandaki plazma ile karşılaştırılmamalıdır Plazmanın özellikleri hatırlatılır Evrendeki maddelerin çoğunun plazma halinde olduğu verilir Örnekler, üretilen plazmalardan ( plazma topu, flüoresan, neon lambaları, füzyon çalışmalarında, vb ) dünyada görülenlerden ( şimşek, iyonosfer, kuzey ve güney kutup ışıkları ( Aurora borealis ve aurora australis ), vb ) ve uzayda görülenlerden ( güneş, yıldızlar, güneş rüzgarları, vb ) ayrı ayrı verilmelidir

  Yıldız, yoğun ve ışık saçan bir plazma küresidir Bir araya toplanan yıldızların oluşturduğu gökadalar görünür evrenin hâkimidir Günışığı dahil olmak üzere Dünya üzerindeki erkenin (enerji) çoğunun kaynağı, bize en yakın yıldız olan Güneştir Diğer yıldızlar, Güneş’in ışığı altında kalmadıkları zaman yani geceleri gökyüzünde görünürler Yıldızların parlamasının nedeni çekirdeklerinde meydana gelen çekirdek kaynaşması (füzyon) tepkimelerinde açığa çıkan erkenin yıldızın içinden geçtikten sonra dış uzaya ışınım (radyasyon) ile yayılmasıdır Yıldızlar olmasaydı, ne yaşam ne de öğelerin (element) büyük bir kısmı var olabilir di
  Gökbilimciler bir yıldızın tayfını, parlaklığını ve uzaydaki hareketini gözlemleyerek o yıldızın kütlesi, yaşı, kimyasal bileşimi ve bunun gibi birçok özelliğini belirleyebilirler Bir yıldızın toplam kütlesi, yıldızın gelişiminin ve sonunun ana belirleyicisidir Bir yıldızın gelişim süreci içinde bulunduğu aşamaya göre çapı, dönüşü, hareketi ve sıcaklığı belirlenir Sıcaklık ve parlaklık durumuna göre işaretlendikleri Hertzsprung-Russell diyagramı (H-R diyagramı), yıldızların güncel yaşını ve gelişim sürecindeki aşamasını belirlemek için kullanılır
  Yıldız gelişiminin ilk halkası, hidrojen, bir miktar helyum ve çok az miktarda daha ağır öğelerden oluşan ve içe doğru çökmeye başlayan bir madde bulutudur Yıldız çekirdeği yeteri kadar yoğunlaştıktan sonra içinde bulunan hidrojenin bir kısmı sürekli olarak nükleer çekirdek kaynaşması tepkimesiyle helyuma çevrilir Yıldızın geri kalan kısmı, açığa çıkan erkeyi, ışınım ve ısıyayım (konveksiyon) birleşimiyle çekirdekten uzağa taşır Bu süreçler yıldızın kendi içine doğru çökmesini engeller ve erke, yıldız yüzeyinde bir yıldız rüzgârı yaratarak dış uzaya doğru ışınım yoluyla yayılır

  14 Plazma ile enerji üretiminin başlangıç aşamasında olduğu bazı ülkelerde başlandığı ve diğer enerji üretim yöntemlerinden daha temiz olduğu vurgulanır

  Öğrenilecek Bilimsel Kavramlar:
  a Bir oranda büyütme veya küçültme
  b Yapışma ve birbirini tutma
  c Yüzey gerilimi
  d Kılcallık
  e Plazma

  Kavramları Vermek İçin Kullanılabilecek Yaşamdan Örnekler ( Bağlamlar )
  a King Kong gerçek olabilir mi?
  b Su damlacıklarının şekli ve yağmur yağarken penceredeki hareketleri
  c Soğuk ve sıcak çorbanın tadı ve yüzeyinin değişimi
  d Bitkilerin yerden sıvı alması
  e Tavanda ve suda yürüyen böcekler
  f Atmosferin yapısı ve oluşumu
  g Floresan lambalar ve sokak aydınlatılmasında kullanılan gaz lambaları
  h Kuzey ve güney kutup ışıkları ( Aurora borealis ve aurora australis )+ Yorum Gönder
plazmaların gazlardan farkları nelerdir günlük yaşamdan örnekler vererek açıklayınız,  maddenin plazma haline günlük hayattan örnekler,  plazmaların gazlardan farkı nedir,  plazmalarin gazlardan farklari nelerdir,  günlük yaşamdan örnek reklam
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 5 kişi