Türkiyedeki efsaneler altında ödev çalışmaları

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Türkiyedeki efsaneler altında ödev çalışmaları ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Galus
  Özel Üye

  Cevap: TÜRK EFSANELERİ ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALARDAN BAZILARI

  1. Fuzuli Bayat, Mitolojiye Giriş adlı kitabında, mitolojinin sınıflanması, tarihi gelişimi ve mitin diğer ilkel inanç sistemleri ile bağlantısı üzerinde durmuş; efsane, rivayet, menkıbe, destan gibi anlatı türlerinin mitlerle ve mitoloji ile ilişkisini açıklamıştır.

  2. Fuzuli Bayat, Türk Mitolojik Sistemi II.Cilt, adlı kitabında mitolojik ananın dini ve ritüel varlığına, Türk mitolojisindeki kült kavramına değinerek; ocak kültü, iye kültü, orman iyesi bağlamında av kültü, dağ, taş ve oba kültü, demonolojik varlıklar üzerinde durmuş ve ayrıntılarıyla açıklamıştır. Kitapta al basması, al ruhu ve demonik varlıklarla ilgili efsaneler yer almaktadır.

  3. Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm adlı eserinde, Şamanist inancın tarihinden ve Şamanların o topluluk içindeki görevlerinden, dini törenlerden bahsetmiştir. Kitabın içerisinde, “Dünyanın ve İnsanların Yaradılışına Dair Efsaneler” ve “Tufan Efsanesi” adlı metinler de bulunmaktadır.

  4. M. Öcal Oğuz, Metin Ekici, Nebi Özdemir, Gülün Öğüt Eker, Selcan Gürçayır’ın yayına hazırladıkları, Halkbiliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar 1 adlı kitapta, folklorun tanımından, folklorun yapısal kuramlarından, folklor ve türler arası ilişkilerden bahsedilmektedir. Bu metinler, folklor üzerine yayımlanmış çeviri makalelerdir. Masalın efsane, menkabe, mit, fabl ve fıkra gibi türlerden farkı, masal ve efsane üzerine, efsanenin yapısı ve fonksiyonu gibi efsaneyle ilgili makaleler de kitabın içerisinde yer alır.

  5. Bilge Seyidoğlu, Erzurum Efsaneleri, adlı kitabında Erzurum efsanelerini tasnif ederek, epizotlarını çıkararak, efsane metinlerini incelemiştir.

  6. Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi I. Cilt adlı eserinde Türk mitolojisi ve Türk destanları üzerine çok detaylı bir çalışma yapmıştır. İslamiyet öncesi döneme ait pek çok destan ve efsane metnini incelemiş, bu metinler üzerinde değerlendirmeler ve karşılaştırmalar yapmıştır. Dünya mitolojileri üzerindeki kozmogoni kavramına bağlı olan, inanış ve düşüncelere de yer vermiştir.

  7. Saim Sakaoğlu, 101 Türk Efsanesi adlı eserinde, sadece Türkiye’de yaşayan Türklerin değil; Türkiye dışında yaşayan Türk topluluklarının da efsanelerine yer vermiştir. Türk dünyasına ait efsane metinlerinde benzer motiflere yer vererek, ortak bir kültür şuurunu, efsane metinleriyle bize aktarmıştır.

  8. Yaşar Kalafat’ın Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının İzleri kitabında, Tengri, iyeler, kam, şaman gibi kavramlar üzerinde durmuş; doğum, evlenme, ölüm gibi geçiş dönemleriyle ilgili halk inanışlarını, bölgedeki illere bağlı kalarak açıklamıştır.

  9. Pertev Naili Boratav, 100 Soruda Türk Halk Edebiyatı adlı eserinde; halkbilimi kavramını açıklamış, Aşık edebiyatını örnek şiirlerle değerlendirmiş ve anlatı türleri üzerinde durmuştur. Eserin içerisinde efsaneye ayrılmış bir bölümde bulunmaktadır.

  10. Muhsine Helimoğlu Yavuz, Diyarbakır Efsaneleri adlı kitabında, Diyarbakır efsaneleri tasnif ettikten sonra, efsanelerin motif sırasını çıkararak, Stith Thomson’un Motif Index of Folk Literature’una göre incelemiştir.

  11. Pervin Ergun,Türk Kültüründe Ağaç Kültü adlı kitabında, dünya kültürlerindeki ağaç kültü üzerinde durmuş, daha sonra dinlerdeki ağaç kültü inancına değinerek, Türk kültüründeki ağaç kültünü çok kapsamlı bir çalışma ile ele almıştır.

  12. Metin Ergun, Türk Dünyası Efsanelerinde Değişme Motifi kitabında, efsane kavramına değinmiş, efsanenin diğer türlerle ilişkisini değerlendirmiş, Türkiye dışındaki Türklere ait metinler


  üzerinde, şekil değiştirme motifini ele alarak katalog çalışması yapmış ve onları sınıflandırmıştır. Metin Ergun’un doktora çalışması olan bu eser iki ciltten oluşur.

  13. Ahmet Yaşar Ocak, Bektaşî Menakıpnamelerinde İslâm Öncesi İnanç Motifleri adlı eserinde; atalar, tabiat, Gök Tanrı, dağ ve tepe, ağaç kültleri hakkında bilgi verdikten sonra; menkıbelerdeki başlıca motifleri incelemiştir.

  14. Yine Ahmet Yaşar Ocak, İslâm-Türk İnançlarında Hızır Yahut Hızır-İlyas Kültü adlı çalışmasında, Hızır kültü ile ilgili ilahiyat, tarih, tasavvuf, edebiyat, folklor kaynaklarını taramış ve pek çok bağlamda Hızır-İlyas kültünü ele almıştır.

  15. Hikmet Tanyu, Türklerde Taşlarla İlgili İnançlar adlı eserinde Türklerdeki taşlarla ilgili inançları farklı illerden örneklerle ele alarak, taşlarla ilgili efsane metinleri üzerinde durmuştur.

  16. Abdulkadir İnan’ın Makaleler ve İncelemeler 1 adlı kitabında, Türk kavimleriyle, folklorla, destanlarla arkeoloji ve tarih gibi pek çok farklı alanda yazılmış makalelerden oluşan bir eserdir.

  17. Saim Sakaoğlu’nun Efsane Araştırmaları adlı çalışması, efsanelerle ilgili makalelerin toplandığı bir eserdir. Bu çalışmada efsane kavramı; tanımı, yapısı, diğer türlerle ilişkisi vb. açılardan irdelenmiştir. Efsane metin örneklerine yer verilmiştir+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi