Polis, ambulasçı, aşçı Nasıl olabirim

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Polis, ambulasçı, aşçı Nasıl olabirim ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Polis, ambulasçı, aşçı Nasıl olabirim

 2. 2
  NormanCı
  Özel Üye

  Cevap: Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlükleri Giriş Koşulları (2010 Başvurularında Geçerli İdi)
  a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  b) En az dört yıllık yüksek öğretim kurumu veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.
  c) Değerlendirme ve seçme işlemlerinin ilk günü itibarıyla, askerliğini yapmamış erkekler ile bayan adaylar için 28 yaşından, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak (18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınır.)
  ç) Erkekler için 167 santimetreden, bayanlar için 165 santimetreden kısa boylu olmamak.
  d) Sağlık yönünden, Sağlık Yönetmeliğinde belirlenen şartları taşımak.
  e) Başvuru öncesi ve başvuru sırasında; genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan mesken ve bu gibi yerlerde aracılık, bekleyicilik ve benzeri bir meşguliyeti bulunmamak; fuhuş, kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeni ile hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, idarî yaptırım uygulanmamak veya hüküm giymemiş olmak, bunlardan herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya yine bunların herhangi birisiyle ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak.
  f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa bile; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından;
  1) Mahkûm olmamak.
  2) Hükmün açıklamasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak.
  3)Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.
  g) (e) ve (f) bentleri adayın eşi hakkında da uygulanır.
  ğ) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya parti kollarına üye bulunmamak, daha önceden üyeliği var ise ayrıldığını belgelemek, terör eylemleri ile organize suç faaliyetlerine katılmamış olmak.
  h) Herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak birlikte yaşıyor olmamak.
  ı) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.
  i) Silah taşımaya ve silahlı görev yapmaya hukukî bir engeli bulunmamak.
  j) 8/5/2005 tarihli ve 25809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci maddesi kapsamında ilişiği kesilenler hariç, Genel Müdürlük bünyesindeki eğitim kurumlarından ayrılmış veya çıkarılmış ya da herhangi bir yükseköğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak.
  k) KPSS puan türünden, Genel Müdürlükçe belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak.
  l) İlgili mevzuat kapsamında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, şartları aranır.
  Başvuru esnasında istenen belgeler
  a) Başvuru dilekçesi, (Başvuru esnasında İl Emniyet Müdürlüklerince verilecektir.)
  b) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu, (Başvuru esnasında İl Emniyet Müdürlüklerince verilecektir.
  c) Lisans diplomasının veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi,
  ç) Askerliğini yapmış olanlardan terhis belgesi ve fotokopisi (Askerliğini yapmamış aday, POMEM Müdürlüğüne kayıt esnasında askerlikle ilişiği olmadığına dair belge ibraz eder.),
  d) Evli ise evlenme cüzdanının aslı ve fotokopisi,
  e) KPSS Sonuç Belgesinin aslı ve fotokopisi,
  f) 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğe uygun olarak son bir yıl içinde çekilmiş (4) adet vesikalık fotoğraf,
  İstenen belgelerin fotokopileri, başvuru sırasında görevli tarafından asılları ile karşılaştırılarak kontrol edildikten sonra “Aslı Görüldü” ibaresi ile teslim alınır ve belgelerin aslı adaya geri verilir.
  Müracaat Kabul İşlemleri
  Adayların, ikamet ettikleri İl Emniyeti Müdürlüklerine duyurulacak tarihler arasında başvuru esnasında istenen belgelerle birlikte şahsen başvurmaları gerekmektedir. Eksik belge veya posta yolu ile ya da başvuru zamanı geçtikten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
  Başvuru esnasında evraklar eksiksiz teslim alınıp, adaya ilişkin Başvuru Formu ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formları İl Emniyet Müdürlüğünce tanzim edilecektir. Evli olan adayların eşleri için de Güvenlik ve Arşiv Araştırması formu düzenlenecektir.
  Değerlendirme Ve Seçme İşlemleri
  Değerlendirme ve seçme işlemi, Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenecek bölge merkezlerinde görevlendirilecek Kurul tarafından yapılacaktır. Değerlendirme ve seçme işlemi, Emniyet Genel Müdürlüğünce ilan edilen eğitim dönemleri için geçerlidir.
  Kurul, adayı bizzat görerek değerlendirme ve seçme işlemini aşağıda belirtildiği gibi üç aşamada yapar.
  a) İlk aşamada; Kurul, adayların fizikî görünüşü, konuşma düzgünlüğü, Emniyet Teşkilatı Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen hususlar ile Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen giriş şartlarına haiz olup olmadığı ve arşiv araştırması sonuçlarını dikkate alarak değerlendirmesini yapar. Değerlendirme sonucu olumlu bulunan aday ikinci aşamaya geçer. Kurul, kararını oy birliğiyle alır. Kurul, kararını Değerlendirme Karar Formuna işler. Kararın olumsuz olması durumunda gerekçeli karar forma yazılır.
  b) İkinci aşamada; adaylara, Genel Müdürlükçe belirlenecek konuların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu ile ilgili konuşma yapması istenilir. Her bir adaya konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için eşit süre verilir. Değerlendirme sırasında adayın;
  1) Konu hakkında bilgi düzeyi,
  2) Kendisinden istenileni kavrama,
  3) Kendine güven duyma,
  4) İfade etme yeteneği,
  5) Beden dilini kullanma becerisi,
  olmak üzere beş ayrı kritere göre değerlendirmesi yapılır. Kurul üyelerinden her biri, bir kriteri değerlendirir. Değerlendirme, her bir kriter on iki puan olmak üzere toplam altmış puan üzerinden yapılır.
  c) Üçüncü aşamada; adayın fizikî yeterliği, Genel Müdürlükçe belirlenecek alanlara ve kriterlere göre değerlendirilir. Adayın fizikî yeterlik durumu toplam kırk puan üzerinden değerlendirilir.
  Adayın başarılı sayılabilmesi için, ikinci ve üçüncü aşamada belirtilen toplam tam puanların ayrı ayrı %50’sini aşması gerekir.
  Değerlendirme ve fizikî yeterlik aşamalarından herhangi birinde “POMEM ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ” kararı verilen aday başarısız sayılır ve bir sonraki aşamaya katılamaz.
  Anılan aşamalardan herhangi birine katılmayan aday başarısız sayılır.
  Yapılan değerlendirmeler sonucunda, aday hakkında Kurulca; “POMEM ÖĞRENCİ ADAYI OLUR” veya “POMEM ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ” şeklinde karar verilir. Bu karar Değerlendirme Karar Formuna işlenir. Kararın olumsuz olması durumunda gerekçeli karar forma yazılır.
  Değerlendirme sonuçlarına göre “POMEM ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ” kararı verilenlerin listesi aynı gün Kurul tarafından, görülebilecek ilan panolarına asılır ve beş gün süreyle askıda kalır.
  Kurul kararları kesindir.
  Hakkında “POMEM ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ” kararı verilen aday, aynı dönem için bir başka Kurula müracaat edemez.
  Başarı Listesinin Düzenlenmesi
  Genel Müdürlükçe ilan edilen sayıda POMEM’lere öğrenci alınır. Alınacak öğrencilerin başarı listesi, KPSS puanı ile değerlendirme ve fizikî yeterlik puanlarının toplamına göre, en yüksek puandan başlanarak erkek ve bayan olmak üzere ayrı ayrı başarı sıralaması yapılır. Sıralama sonucunda eşitlik olması hâlinde, KPSS puanı daha yüksek olan aday tercih edilir. Sıralama sonucuna göre, o yıl belirlenen kontenjan miktarı kadar aday asıl, bu miktarın % 30’u kadar aday yedek olarak ilan edilir.
  POMEM Adaylarının Sağlık Kurulu Rapor İşlemleri
  Emniyet Teşkilatına alınacak personelin sağlık kontrolleri Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılmaktadır.

  __________________________________________________ _______________________


  Kamu ambulans şoförü almıyor arkadaşım.Ambulans şoförlüğünü acil tıp teknisyenleri ve teknikerleri yapıyorlar.bunu içinde en az sağlık meslek liselerinin acil tıp teknisyenliği bölümünü ya da ön lisans acil yardım teknikerliği bölümünü bitirmen gerekiyor.
  ARKADAŞIMIN BABASI kamuda 3 yıl acil tıp teknisyenliği yaptı,yaklaşık bir aydan beri ambulans şoförlüğü yapıyor.ancak özel sektörlerdeki ambulans şoförüğü konumunda çalışabilirsin.zira o işi de gerekli evrakları (ilk yardım sertifikası vs.) halledip yapabilirsin.
  Onlarda 200 tl den 1000 TL ye gidiyor. en azından 1 haftadır bu süre ama şunu bilmen gerekiyor herkes ambulans şöförü olamaz ambulans şöförü demek siren açıp gaza basmak deildir sadece özveri,cesaret,kabiliyet,bilgi,tecrübe ve saygılı olmayı gerektirir...Zor meslekdir özel bir ilgin yoksa tavsiye etmem.
  __________________________________________________ ________________________ 3. 3
  NormanCı
  Özel Üye
  Sizde yemek yapmayı seviyor ve yemek yaparken eğleniyorsanız farklı iş fikirleri aramakla vakit harcamayın çünkü aşçılık sizin için ideal bir meslek olabilir.

  İyi bir aşçı olduğunuzu çevrenizdekiler biliyor ve sizi destekliyor olabilirler ancak bunu bir sertifika ile tasdik etmeniz ya da üniversitelerin aşçılık bölümlerini bitirmeniz oldukça faydalı olacaktır zira kurumsal şriket ve restoranlara aşçılık için başvurduğunuzda sizden bir özgeçmiş istenecektir. Sertifikalı veya diplomalı olanlar, bunlar sayesinde ilk etap elemelerinden geçme olasılıklarını arttırmış olurlar. Özellikle de tecrübesiz ve piyasada tanınmayan bir aşçı iseniz aşçılık sertifikası alabilmek için bir kursa başvurmanız kariyeriniz için oldukça gerekli.

  Aşçılık sertifikasına ya da diplomasına sahip iseniz ve bu işi seviyorsanız, devlet kurumları, özel okullar, kendi mutfağına sahip kurumsal şirketler, catering firmaları, restorantlar, oteller ve pansiyonlar ve daha pek çok kuruma iş başvurusunda bulunabilirsiniz.

  TANIM

  Günlük olarak hazırlanması gereken yiyecekleri, belli bir plan içinde bilgi ve becerisini kullanarak, temizlik kurallarına uygun olarak servise hazır hale getiren kişidir.

  GÖREVLER

  -Yemeklerin hazırlanışı sırasında gerekli malzemenin tamam ve taze olup olmadığını kontrol eder,
  -Yapılacak yemek için gerekli malzemenin nasıl hazırlanacağını aşçı yardımcısına tarif eder,
  -Malzemeyi tarife uygun olarak tencereye veya karavanaya koyar,
  -Yemeği cinsine göre (zeytinyağlı, etli vb.) pişirmek üzere havagazı fırınına veya elektrikli ocağa yerleştirir,
  -Yemek pişince hava frikoya bırakır, bekletir, (sıcak servis yapılması gereken yemekleri sıcak sulu kazana koyar.)
  -Mutfaktaki alakart listesinde olan yemekleri hazırlar ve gerekirse süsler,
  -Gerektiğinde bizzat yemeği tabağa yerleştirerek servise hazırlar,
  -Mutfağın, kullanılan araç ve gereçlerin bakım ve temizliğini yapar veya
  -yaptırır.
  NOT: Büyük mutfaklarda çalışan aşçılar bir alanda uzmanlaşmışlardır.

  KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

  -Her türlü mutfak araç ve gereci (bıçak, tencere, karavana, mikser vb.),
  -Havagazı fırını, elektrikli fırın, ızgara, fritöz,
  -Hamur yoğurma makinesi, sebze doğrama makinesi, ekmek kesme makinesi, salam ve kıyma makinesi, buharlı istim (sebze, et pişirirken), dondurma makinesi gibi aletler kullanır.

  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

  Aşçı olmak isteyenlerin;
  -Yiyecekle ilgili konulara ilgi duyan,
  -Bedence güçlü ve sağlıklı,
  -Tat ve koku alma duyumları gelişmiş,
  -Temiz, titiz, sorumlu,
  -Bir işi planlama ve uygulama yeteneğine sahip,
  -Eli çabuk, hızlı hareket edebilen kimseler olmaları gerekir.
  Yaratıcı olanlar mesleklerinde başarılı olup, ilerleme olanağı bulabilirler. Mutfağı yönetebilecek disiplin anlayışına sahip olmalıdırlar.

  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

  Aşçılar mutfaklarda görev yaparlar. Çalışma ortamı sıcak ve nemlidir. İş başında aşçılık mesleğinin gerektirdiği özel kıyafeti giyerler. Aşçılar birinci derecede malzeme ve aletlerle ilgilidirler. Zaman zaman işverenle, aşçıbaşı veya aşçı yamakları ile iletişim kurarlar. Çalışırken dikkatli davranmazlarsa yanma tehlikesiyle karşılaşabilirler. İş genellikle gündüz yapılır ama günlük yemek listesinin hazırlanması ve gerekli planlamanın yapılması gece çalışmayı gerektirebilir. Turizm bölgelerinde çalışanlar için mevsimlik çalışma söz konusu olabilir.

  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

  Günümüzde aşçılar çok değişik kuruluş ve kurum mutfaklarında görev yapabilmektedirler. Bunlar;
  I- Okul Mutfağı,
  II- Hastane Mutfakları,
  III- Fabrika Mutfağı,
  IV- Ordu Mutfağı,
  V- İşyeri Mutfağı,
  VI- Yemek Fabrikaları Mutfağı,
  VII- Otel Mutfağı,
  VIII- Restoran mutfağı,
  IX- Gemi Mutfağı,
  X- Uçak Mutfağı,
  XI- Tren Mutfağı,
  XII- Otobüs Mutfağıdır.
  Kişinin bilgi, becerileri ve yeterliğine bağlı olarak bu meslekte işsizlik probleminin yaşanma ihtimali düşüktür.
  Çeşitli yollarla iş bulma imkanlarına sahiptirler. Kendi çabalarıyla kurum ve kuruluşlara ulaşarak, gazete, dergi vb. yayınlar aracılığıyla, meslektaşları yardımıyla, mesleki eğitim öğretim kurumları aracılığıyla ve Türkiye İş Kurumu yardımıyla iş bulma imkanlarına sahiptirler.

  MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

  Mesleğin eğitimi yeterli müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde “Yiyecek İçecek Hizmetleri” alanı “Aşçılık” dalında verilmektedir. Ayrıca, meslek liselerinin “Yiyecek İçecek Hizmetleri” alanı “Mutfak” dalında da bu mesleğin eğitimi verilmektedir.
  Bunun yanısıra;
  -Turizm Bakanlığına bağlı turizm eğitim merkezlerinde,
  -Türkiye İş Kurumunun İşgücü Yetiştirme Kurslarında,
  -Halk Eğitim Merkezlerinde,
  -Özel Turizm Meslek Kurslarında da mesleğin eğitimi verilmektedir.
  -Turizm Bakanlığına bağlı Turizm Eğitim Merkezleri, Selçuk/İzmir, Balçova/İzmir, Kastamonu, Kütahya’da bulunmaktadır.

  MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

  Çıraklık eğitimine başlayabilmek için;
  -En az ilköğretim okulu mezunu olmak,
  -14 yaşını doldurmuş olmak,
  -Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,
  -Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir.

  Meslek liselerinde mesleğin eğitimini görmek için ilköğretim okulu mezunu olmak ve meslek liselerine giriş şartlarını taşımak gerekmektedir.
  -Turizm Bakanlığına bağlı Turizm Eğitim Merkezlerinde eğitime 16-22 yaşları arasında en az ilköğretim okulu mezunu olanlar, yazılı sınav ve mülakatla kabul edilirler. Eğitim ücretsizdir.
  -Özel turizm meslek kurslarında eğitime 16-25 yaş arasındaki en az ilkokulmezunu olanlar alınır. Eğitim ücretlidir. Büyük illerde ve turizmciliğin gelişmiş olduğu yörelerde çok sayıda özel kurs bulmak mümkündür.
  - Türkiye İş Kurumunun İşgücü Yetiştirme Kurslarına en az ilkokul mezunu olanlar alınır. Eğitim ücretsizdir. Turizm elemanına ihtiyaç olduğu tespit edilen illerde kurs açılmaktadır.

  EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
  “Aşçı” mesleğinin eğitim süresi mesleki eğitim merkezlerinde ilköğretimden sonra 2 yıl, lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra ise 1 yıldır. Meslek liselerinde ise eğitim süresi 4 yıldır.
  -Özel turizm meslek kurslarında eğitim süresi 5-6 ay arasında değişmektedir.
  -Turizm Bakanlığına bağlı turizm eğitim merkezlerinde eğitim süresi 7 aydır.
  -Türkiye İş Kurumunun İşgücü Yetiştirme Kurslarında eğitim süresi en az 5 aydır.
  Aşçılık eğitiminde;
  -Görgü kuralları ve genel kültür,
  -Turizmin tanımı ve çeşitleri,
  -Turizm eğitimi öğretimi,
  -Konaklama endüstrisi,
  -Otel işletmelerinin sınıflandırılması,
  -Yeme, içme ve konaklama yerlerinin çeşitleri,
  -Türkiye Turizm Coğrafyası,
  -Mesleki İngilizce,
  -Temizlik (Kişisel temizlik, çalıştığı ortamın temizliği, kullanılan malzemelerin temizliği),
  -Kullanılan araç, gereçler, kullanıldığı yerler,
  -Ana gıda maddeleri, satın almanın önemi, dikkat edilmesi gereken hususlar,
  -Et, balık, sebze, tavuk sularının elde edilişi,
  -Çorbalar, soslar, deniz mahsulleri,
  -Etler, çeşitleri ve et yemekleri,
  -Pilav, makarnalar, börekler,
  -Zeytinyağlılar, soğuk sıcak mezeler, kanapeler,
  -Salatalar, garnitürler,
  -Beynelmilel alakart yemekler,
  -Kümes hayvanları ve bunlardan yapılan yemekler,
  -Av etleri,
  -Sebze yemekleri,
  -Tatlılar, pastalar, kekler yapmasını,
  -Mutfakta olabilecek kazalar ve bunları önleme çareleri,
  -Beslenme bilgisi (proteinler, karbonhidratlar, yağlar, vitaminler vb.)
  -Servis bilgisi öğrenilir.

  MESLEKTE İLERLEME

  -Aşçılar çalıştıkları işyerinde özellikle turistik mutfaklarda, soğukçu, sıcakçı, pastacı, ızgaracı gibi alanlarda uzmanlaşabilir.
  -Meslek deneyimine bağlı olarak kişi çalıştığı yerde Aşçıbaşı olarak görev alabilir.
  -Çıraklık eğitimini tamamlayanlar “Kalfalık” sınavına alınırlar ve başarılı olanlar kalfa olarak ustalık eğitimine katılabilirler. Ustalık eğitimi 176 saat olup; Ekonomi, İşletme Bilgisi, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, İş ve İnsan İlişkileri, Muhasebe, Sigorta ve Vergi Mevzuatı, Çalışma Hukuku ve İleri Meslek Bilgisi derslerinden oluşmaktadır. 2 yıl sonunda ustalık sınavlarına katılabilirler.
  -Ustalık için öngörülen teorik eğitime devam etmeyenler ise bir işyerinde 5 yıl çalıştıktan sonra (çalıştıklarını SGK primleri ile belgelemek şartıyla) ustalık sınavına katılabilirler. Ustalık belgesi alanlar mesleki eğitim merkezlerinde 40 saatlik iş pedagojisi kurs programını tamamlayıp sınavda başarılı olduktan sonra "Usta Öğreticilik" belgesi alabilirler.
  -Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de "Usta Öğretici" belgesine sahip çalışanın olması zorunludur.
  -İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açıköğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler.

  BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
  -Turizm Bakanlığına bağlı turizm eğitim merkezlerinde, öğrencilere öğle yemekleri ücretsiz verilir. Ayrıca ücretsiz olarak yatılı kalma imkanı vardır. Yatılı öğrencilerin sabah, öğle ve akşam yemekleri de ücretsizdir. Uygulamalı eğitim süresince çok olmamakla birlikte ücret alırlar, ancak, işletme için ücret ödeme zorunluluğu yoktur.
  -Özel turizm meslek kurslarında öğrenci kendisi ücret ödemek zorundadır.
  -Türkiye İş Kurumunun İşgücü Yetiştirme Kurslarında eğitim ücretsizdir, ayrıca, kursiyerlere kurs süresi boyunca zorunlu giderlerini karşılamaları için her yıl yeniden belirlenen miktarda günlük maddi yardım sağlanır. Bu kurslardaki staj süresince işletme bir ücret ödeme zorunluluğunda değildir, ücret ödeyecekse bunu kendisi belirler.
  -Mesleki eğitim merkezleri ve meslek lisesi öğrencileri beceri eğitimi süresince asgari ücretin %30'undan az olmamak üzere ücret alırlar. Hastalık, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta edilir. Primler devlet tarafından ödenir. Eğitim süresince tedavi ve muayene masrafları Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından karşılanır. Ayrıca işletmenin diğer sosyal yardımlarından yararlanır (yemek, servis vb.).
  -Kazanç, işletmenin büyüklüğüne, kişinin tecrübe ve niteliğine göre farklılıklar göstermektedir. Asgari ücret ile asgari ücretin 3 katına kadar aylık ücret alınabilmektedir. Bu ücretler yükselebilmektedir. Aşçıbaşılıkta ise ücretler çok yüksek miktarlarda olabilmektedir. Yabancı dil bilen ve çok tecrübeli aşçılar çok yüksek rakamlarla büyük otellerde ve turizm bölgelerindeki tesislerde çalışabilmektedir.

  DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

  -İlgili Eğitim Kurumları,
  -Meslek elemanları
  -Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
  -Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri. 4. 4
  Ziyaretçi
  aşçı olamasın ama polis ve ambulanscı ola bilisin polis yada ambulans arabasına bin caps lock tuşuna bas ve gerisini yaparsın  EMEĞE SAYGI YAZMAKTAN BİKTİM (++Rep)

+ Yorum Gönder
ambulans şöförü taban puanları,  content
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi