İletişimi, olumlu olumsuz etkileyen tutum ve davranışlar

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden İletişimi, olumlu olumsuz etkileyen tutum ve davranışlar ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  İletişimi, olumlu olumsuz etkileyen tutum ve davranışlar

 2. 2
  Fashion
  Bayan Üye

  Cevap: AZANIMLAR

  *İletişimi, olumlu, olumsuz etkileyen tutum ve davranışları fark ederek kendi tutum ve davranışlarıyla karşılaştırır.

  *İnsanlar arasında kurulan olumlu ilişkilerde iletişimin önemini fark eder

  Verilen bilgiler

  İletişim:Duygu,düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılmasıdır.

  Her canlı değişik yöntemlerle iletişim kurar,Örneğin hayvanlar kimi zaman birbirlerini koklayarak kimi zaman da çeşitli sesler çıkartarak iletişim kurarlar.

  Diğer canlılardan farklı olarak insanlar konuşma ve dinleme yeteneğine sahip olduğundan iletişimi geliştirme şansına sahiptir.

  Başlıca İletişim Yolları:

  1-Sözlü İletişim: Karşılıklı konuşmaya dayalı iletişimdir.

  2-Yazılı İletişim: Yazı yoluyla sağlanan iletişimdir. Not, mektup, gazete, dergi ve kitaplardaki yazılar veya yazılı işaretler aracılığı ile yapılan iletişimdir.

  3-Hareketlerle İletişim: Jest, mimik ve çeşitli hareketlerle sağlanan iletişimdir. Sözsüz veya Beden dili ile iletişim de denilebilir. Hareketlerle iletişim sağlarken insanlarla aynı kültürden olmamız gerekir.Aksi takdirde yapacağımız hareketlerin yanlış anlaşılması kaçınılmazdır.Bu tür iletişim yolunu genellikle işitme engelli insanlarımız kullandığı gibi işitme problemi olmayan insanlarımız da kullanabilmektedir.Selam veren bir insana başımızı sallamamız gibi .

  Etkili bir iletişimde dikkat edilmesi gerekenler

  1-Bireyin Kendini Tanıması: Kendisini tanıyan ve sahip olduğu özelliklerin farkında olan bir kişi çevresindeki insanları daha kolay algılar ve tanır, onlarla daha kolay ve uyumlu bir iletişim sağlar.

  2-Etkili Anlatım: Karşımızdaki insanlarla konuşurken;

  - Konuşurken doğal olmalıyız, yapmacık konuşma ve hareketlerden kaçınmalıyız,

  - Dinleyici ile göz teması kurarak onun zihnine ve gönlüne girmeye çalışmalıyız, ona pozitif enerji vermeye çalışmalıyız,

  - Ses tonumuzu sürekli olarak konuşmamızın içeriğine göre ayarlamalıyız, tek düze bir konuşma insanın dikkatini çekmez.

  - Kullandığımız kelime ve cümlelerin karşımızdaki insanların anlayabileceği düzeyde olmasına dikkat etmeliyiz,

  - Jest ve mimiklerimizi, bedenimizi konuşmamızın içeriğine uygun olarak kullanmalıyız,

  - Konuşma süresini uzun tutarak dinleyenleri sıkmamalıyız.

  3-Etkili Dinleme: Etkili bir dinleme yapabilme için;

  - Konuşmacı ile göz teması sağlamalıyız,

  - Kendimizi rahat ve hafif tutmalıyız,

  - Karşımızdaki insan konuşurken “evet”,”demek öyle”,”gerçekten mi?”gibi tepkiler vererek onu

  dinleme isteğimizin olduğunu ona hissettirmeliyiz,

  - Konuşmacıyı dinlerken empati kurmalı, kendimizi onun yerine koymalıyız,

  - Asla konuşmacının sözlerini kesmemeliyiz, sorularımızı ve eleştirilerimizi sona saklamalıyız,

  - Dikkat dağıtacak davranışlardan kaçınmalıyız, dikkat dağıtacak unsurları da ortadan kaldırmalıyız.

  4-Empati Kurma:Dış dünyayı karşımızdaki insanın penceresinden,yani onun penceresinden görmeye çalışmak demektir.Bir başka deyişle kendimizi onun yerine koymak demektir.Empati kurmak başka insanlarla iletişimimizin gücünü artırır.

  İletişimi Zorlaştıran Davranışlar:

  1- Karşımızdaki insanı yönlendirmeye çalışmak.

  2- Karşımızdaki insanı eleştirmek, suçlayıcı davranmak ve yargılamak.

  3- Çok veya alakasız sorular sormak.

  4- Teselli etmek, konuyu değiştirmeye çalışmak.

  5- Teşhis, tanı koymak.

  6- Konuştuğumuz kişinin adını öğrenmeye çalışmamak veya adını hiç kullanmamak.

  7- Karşımızdaki insanlara takma isimleriyle hitap etmek,

  8- Argo(Düşük seviyeli sokak ağzı) ve hakaret içerikli konuşmalar yapmak.

  9- Kendi düşünce ve fikirlerimizi tek doğru olarak kabul etmek, başkalarının duygu ve düşüncelerini önemsememek ve saygı göstermemek.

  10- Ön yargılı davranmak. İnsanları oldukları gibi kabul etmemek.

  11- Sözünden dönmek, alay etmek, oyalayıcı davranmak. 3. 3
  Ziyaretçi
  Teşekkür ederim 4. 4
  Ziyaretçi
  ewlh sağolasın ßy,€mr€

 5. 5
  Ziyaretçi
  Eline sağlık

 6. 6
  Galus
  Özel Üye
  İletişimi olumlu etkileyen faktörler


  İnsanları ilgilendiren ortak konularda genellikle sorunlarda yine insanlar tarafından üretilen ortak çözüm yoluna ortak düşünceye kamuoyu denir. Herhangi bir sorunun çözümünde insanların geneline ulaşmak onları bu konu hakkında yüz yüze bilgilendirmek oldukça zor ve hatta imkansızdır. Dolayısıyla bu şekilde kamuoyu oluşturmak da imkansızdır. Oysa kitle iletişim araçlarını kullanarak çok sayıda insana ulaşmak bilgilendirmek görüşlerini ve desteklerini almak daha kolaydır.

  Herhangi bir sorunun çözümünde insanların geneline ulaşmak onları bu konu hakkında yüz yüze bilgilendirmek oldukça zor ve hatta imkansızdır. Dolayısıyla bu şekilde kamuoyu oluşturmak da imkansızdır. Oysa kitle iletişim araçlarını kullanarak çok sayıda insana ulaşmak bilgilendirmek görüşlerini ve desteklerini almak daha kolaydır.

  1- verilen mesajın anlaşılma derecesi denetlenebilir
  2- eş zamanlı olarak geri bildirim alınabilir
  3- konuşma esnasında eklerle mesajın etkinligi artırılabilir(soru sormak gibi)
  4- dinleme yetenegi ğeliştirilebilir
  5- insan ilişkilerini geliştirir

  dezavantajları;
  1- söylennelerin yanlış anlaşılma olasılığı yüksektir
  2- kalıcı ve uzun süreli mesajların aktarılmasında etkili degildir
  3- mesajların zamanla kızmen veya tamamen unutulması veya degişikliğe uğraması sözkonusudur.

  İletişimi olumlu etkileyen faktörler
  1. Habercilik; Dünyada ve ülkedeki gelişmeleri en hızlı ve en doğru bir biçimde topluma aktarmak kitle iletişim araçlarının ana görevleridir. Ancak, bunlar, yansız ve gerçekçi biçimde ulaştırıldığı ölçüde, eğitici bir nitelik taşıyabilir.

  2. Kamuoyu Oluşturma; Toplumu ilgilendiren konularda, değişik siyasal ve bilimsel görüşlerin serbestçe ortaya atılıp tartışılması, demokratik yönetimde önemli bir etken olan kamuoyu oluşturulmasına yol açar. Toplumun büyük bir bölümünü etkileyen gelişmeler karşısında kamuoyu baskısı yaratmak veya ileride olumsuz sonuçlar doğuracak konularda kamuoyunun aydınlatılması, toplumda oto-kontrolü sağlar. Bu ise yöneten ve yönetilenlerin birbirlerinin eylem ve işlemlerini daha iyi denetlemesine olanak sağlar.

  3. Siyasal Sürece Katılma ve Denetleme; Toplumu belli konularda bilgili kılmak, toplumun o konuda söz sahibi olması demektir. Yani, toplumu etkileyen bir gelişme hakkında bilgisi olan bir birey, grup veya topluluğun, o konuyu denetlemesi ölçüde kolay olabilmektedir.

  Toplum, yönetimin uygulamaları hakkında ne derecede bilgi sahibi olursa, o derecede uygulamayı denetleme yetkisine sahip olur. Bu bir anlamda siyasal veya demokratik katılımı da beraberinde getirir.

  4. Eğitim; Kitle iletişim araçlarının, toplumsal sorunların çözümlenmesi, gereksinimlerin karşılaması için, gerekli olan ve örgün eğitim yoluyla elde edilemeyen veya elde etme olanağı bulunamayan bilgi ve becerinin kazanılmasındaki etkisi büyüktür. Özellikle bireylerin gereksinme duydukları konularda bilgi, beceri ve davranışları kazanması, temel hak ve sorumluluklarını öğrenmesi, kitle iletişim araçlarının en önemli görevlerini oluşturmaktadır.

  5. Ulusal Bütünlüğün Sağlanması; Yeterli eğitim hizmeti götürülemeyen bölgelerdeki bireylerin, kitle iletişim araçlarıyla aydınlatılması, ulusal bütünlüğün sağlanmasında önemli rol oynamaktadır. Ulusal kültürün ve değerlerin geniş kitlelere yaygınlaştırılması ve maledilmesi, kitlesel eğitimle gerçekleşir.

  Kitle iletişim araçları ile yapılan eğitimin özelliklerine kısaca değinmekte yarar vardır. Ancak, burada bir noktayı hatırlatmak gerekir: Bu araçlar içerisinde eğitimde en yoğun olarak kullanılan araçlar, kitle iletişimi yazılı olmayan araçlardır. Bunların başında da radyo ve televizyon ile sinema gelmektedir. Bu bağlamda, özelliklere değinirken, bu özelliklerin bir bölümünün elektronik ve görüntülü araçlarla yapılan kitle iletişimi için olduğunu da belirtmek gerekir.

  1. Kitle iletişim araçlarıyla “yapılan iletişim aynı anda çok geniş kitleye yapılır. Bu iletişimden belirli asgari koşullan yerine getiren herkes yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi, yerleşim farklılığı, ırk, dil, din farklılığı gözetilmeksizin yararlanabilir.

  2. Bu özelliğin doğal bir sonucu olarak da, eğitimdeki çeşitli eşitsizlikleri ortadan kaldırabilir. Bu eşitsizliklere örnek olarak cinsiyet, bölgelerarası farklılık, köy-kent, uzman, araç-gereç, ulaşım gibi eğitimi olumsuz yönde etkileyebilecek koşullan ortadan kaldırabilir.

  3. Bu tür eğitim, geleneksel eğitime göre daha günceldir. Yaşanılan dünyayı, sorunları ortaya koyar, tutucu değildir.

  4. Eğitimde önemli bir teknik olarak verilenin örneklerle gösterilmesi, bu araçlarla ve özellikle görüntüye dayanan televizyon, video ve film yöntemi ile çok sayıda verilebilir ve bu da eğitimin daha etkili ve akılda kalıcı olmasını sağlar.

  5. Geleneksel eğitimdeki öğretmen öğesi olmadığından “öğretmen-öğrenci psikolojisi” yoktur. Birey tüm olarak doğrudan bu araçlarla karşı karşıyadır.

  6. Bu araçlardan yararlanma geleneksel eğitimde olduğu gibi sürekli bir yerde bulunmayı gerektirmez. Az bir çaba ve harcama ile bu tür eğitimden yararlanma olanağı vardır. Bu daha çok radyo ve televizyon ile yapılacak eğitim için geçerlidir.

  7. Kitle iletişim araçları ile yapılan eğitim tek yönlüdür. Anında iletinin alınıp alınmadığı, alındı ise öğrenilip öğrenilmediği anlaşılmaz. Geriye bildirim burada hemen görülmez. Bunun için çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Ancak, yüz yüze iletişimde olduğu gibi hemen ölçülmez, tepki alınmaz.

  8. Bu yolla gelen iletişimler, bireyde öğrenme istek ve güdüsü yaratır. Bireyin o günkü yaşamında gereksinme duymadığı, çağdaş toplumun bireyi olmasından dolayı gerekli olan bilginin öğrenilmesi ya da bir yeteneğinin geliştirilmesi söz konusu olabilir. Oysa ki geleneksel yöntemle eğitimde bu oldukça sınırlıdır ve bireysel düzeyde dar sınırda kalır.

  9. Kitle iletişimi yolu ile yapılan eğitimin sınırlılığı, geleneksel eğitim gibi tüm duyu organlarına yönelik bir öğrenmeyi içermemesidir. Yalnız görsel araçların kullanımı ya da yalnızca işitsel araçların veya yazılı araçların kullanımı ile yapılan eğitimde bir takım eksikliklerin olacağı, dolayısıyla eksikliği gidermek gerektiği açıktır.

 7. 7
  Ziyaretçi
  bence arkadaşımız çok güzel yazmış :) ama bazı şeyler eksik kalmış :( ama uinede güzel olmuş.

 8. 8
  Ziyaretçi
  çokkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk güzel

+ Yorum Gönder
olumlu ve olumsuz iletişim örnekleri,  olumsuz iletişim örnekleri,  olumlu ve olumsuz iletişime örnekler,  olumlu tutum ve davranışlar,  iletişimi olumlu ve olumsuz etkileyen tutum ve davranışlar
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 25 kişi