Abbasiler döneminde türklerin rolleri nelerdir?

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Abbasiler döneminde türklerin rolleri nelerdir? ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Ensar
  Özel Üye

  Cevap: Abbasiler döneminde türklerin rolleri nelerdir? Abbasiler döneminde türklerin rolleri


  Abbasiler döneminde türklerin rolleri nelerdir? Abbasiler döneminde türklerin rolleri
  Abbasiler döneminde Türklerle Araplar arasýnda saðlanan dostluk ticari iliþkilerin geliþmesi ve tüccarlarýn arkasýndan onlarý, derviþlerin ve sufilerin takip etmesi Türkler arasýnda Ýslâmiyet'in geliþmesine büyük katkýlar saðlamýþtýr.
  Abbasiler döneminde Türkler arasýnda Ýslâmiyet'in yayýlmasýný ve Türklerin Abbasiler zamanýnda kitleler halinde Ýslâmlaþmasýný naklettikten sonra, bu dönemde Türkler arasýnda Alevî-Þiî inançlarýn nasýl yayýldýðý konusunu incelemeye çalýþacaðýz.
  Abbasiler döneminde Türklerle Araplar arasýnda baþlayan dostane iliþkiler ve Talas savaþý sonrasýnda geliþen müsait ortam, Þiî-Alevî daîlerin Türkistan'a ulaþmasýna ve Alevî-Þiî inançlarýn bu bölgelerde yayýlmasýna hýz kazandýrmýþtýr.
  Abbasiler, bütün faaliyetlerinde ve Alevî-Þiî isyanlarda kendilerini hep Ehl-i Beyt'in hadimi olarak göstermiþler ve bundan da Ali evladlarý anlaþýlmýþtýr. Abbasoðullarýnýn hilafete geçmeleri ile, Alevî daîler de bu durumu izah etmede zorlanmýþlardýr. Böylece Emeviler zamanýnda Ehl-i Beyt adýna yürütülen isyanlar ve akýtýlan kanlar bir fayda vermemiþ, Ali evladlarýnýn hilafetten mahrum kalmasý, gönüllerde kapanmaz yaralar açmýþtýr. Ehl-i Beyt adýna yürütülen bütün faaliyetlerde Türkler de önemli görevler almýþlardýr.

  Abbâsîler ile birlikte Ýslâm devletinin iç ve dýþ politikasýnda önemli deðiþiklikler olmuþtu. Her þeyden önce Emevî hânedanýnýn takip etmekte olduðu politika terk edilmiþ ve onun yerini Müslüman olan herkese eþit haklar tanýnmasý almýþtýr. Ýhtilâlin yükünü omuzlarýnda taþýyan Arap olmayan unsur, devletin yüksek makamlarýný ele geçirmiþtir.

  Baþta ilk defa Abbâsîler ile ortaya çýkan vezirlik makamý olmak üzere sivil ve askerî kadrolarda Ýranlýlar söz sahibi olmuþlardý. Bunlar arasýnda az sayýda olsa bile Türklerin de bulunduðu muhakkaktýr. Nitekim Ýhtilâlin birlik kumandanlarýndan Muhammed b. Sûl, Merv’de Abbâsîler lehine propaganda yapan Tarhûn b. el-Zâi ve Ebû Müslim’in güvenilir adamlarýndan Tarhûn el-Cemmâl, Abbâsî idâresinde temayüz eden ilk Türklerdir.
  Türklerin, devlet içindeki sayý ve nüfûzlarý gittikçe artýyordu. Kaynaklar, Halife Ebû Ca’fer el-Mansûr’un Türkleri askerî birlikleri arasýna alan ilk halife olduðunu belirtirler. Halife Hârun el-Reþid’in muhafýz birliðinin tamamen Türklerden meydana geldiði bilinmektedir. Diðer taraftan Hârun el-Reþid zamanýnda yeniden tanzim ve tahkim edilen Bizans hududuna yerleþtirilen gönüllüler arasýnda Türklerin de bulunduðu, hattâ bazý þehirlerde tahkim vazifesinin Ebu Süleym Ferec el-Hâdim el-Türkî’ye verildiði görülmektedir. Hârun el-Reþid’in ölümünden (809) sonra oðullarý el-Emin ile el-Me’mun arasýndaki hilâfet mücadelesi ve bu mücadeleyi takip eden yýllardaki geliþmeler el-Me’mun’u devlet kadrolarýnda büyük bir deðiþiklik yapmaya mecbur etti.+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi