Frigler nedir hakkında bilgi

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Frigler nedir hakkında bilgi ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Frigler nedir hakkında bilgi

 2. 2
  ENGİN
  Özel Üye

  Cevap: Frigler

  Güçlü bir uygarlık kuran Friglerin tarihi ve sosyal yaşamı ile ilgili bilgilerimiz ne yazık ki yeterli değildir Bu konudaki ilk bilgileri antik yazarlardan öğreniyoruz Tarihçi Herodot ile coğrafyacı Strabon'a göre Frigler, Avrupalı bir kavimdi ve Anadolu'ya gelmelerinden önce “Brigler” olarak anılıyorlardı Friglerle ilgili bu yazılı kaynakları ve bölgedeki kazı sonuçlarını değerlendiren bilim adamları Friglerin, büyük olasılıkla MÖ 1200'lerde Trakya ve Boğazlar üstünden Anadolu'ya geld

  Makedonya ve
  Makedonya Cumhuriyeti Balkan Yarımadasında yer alan bir devlet Güneyinde Yunanistan, doğusunda Bulgaristan, batısında Arnavutluk, kuzeyinde ise Sırbistan-Karadağ'ın yer alır Başkenti Üsküp olan ülkenin Yüzölçümü 25713 km2, nüfusu 4760000, resmi dili Makedonca ve para birimi Makedonya Dinarı'dır

  Trakya bölgesinden MÖ 1200'lerde
  Balkan yarımadasının doğusundaki bölgeye verilen isim Trakya güney Avrupa'da yer alan güney Bulgaristan, kuzeydoğu Yunanistan ve Türkiye'nin Avrupa yakasını içeren tarihi çok zengin bir bölgedir Türkiye sınırları içindeki yüzölçümü 133,080 km² olan bu bölgenin üç deniz ile sınırı vardir; Karadeniz, Marmara Denizi ve Ege Denizi

  Anadolu'ya göç etmişlerdir Frig Devleti ise olasılıkla MÖ 8yy da kurulmuştur

  Efsaneye göre bu devletin ve Polatlı yakınlarındaki başkentleri "
  Anadolu kelimesi Yunanca güneşin doğduğu yer anlamına gelen “Anatoli”dan doğmuştur Romalılar, kendi topraklarına göre doğuda kaldığından buraya doğu toprağı anlamında Thema Anadolia demişlerdir Anadolu isminin bir bölge adı olması ise Selçukluların Anadoluya gelmesiyle başladı

  Gordion"un kurucusu "Gordios"tur Önceleri kabileler halinde yaşayarak Anadolu'yu katetmişler
  Gordion Sakarya yakınında ve onun Porsuk ile birleştiği noktanın tam yukarısında bulunan höyük Bugünkü Polatlı yakınında bulunmaktadırHöyükte, Gordion adını zikreden kitabeye benzer hiçbir açık delil bulunamamıştır Buna rağmen bu höyüğün eski Gordion olarak belirtilmesi doğru kabul edilmektedir Bir rivayete göre ilk Frik Kralı Gordios, krallığa çıkışı sırasında sabanını, boyunduruğuna bir kördüğüm atarak bağlamıştır Şehrin,Gordion adını, krala izafeten aldığı sanılmaktadır

  Fırat'ı geçerek "Kummuhi(Kommagene)" bölgesini istila etmişlerdir Asur kaynaklarında Friglere "Muşki" adı verildiği belirlenmiştir MÖ 1100'ler de I Tiglatpilesear tarafından püskürtülmüşler yada

  Asur Devletine tabi kılınarak Asur toprakları içine yerleştirilmişlerdir Frigler, yaklaşık 400-500 yıl kadar bir devlet olarak yaşayamamışlardır Anadolu'ya gelişlerinden uzunca bir süre sonra devletlerini kurmuş olacaklardır Bu devlet Asur kralı II Sargon zamanında (722-705) ortaya çıkmış oldu MÖ 717'de Kilikya bölgesini istila etmiş olan Frigler
  MÖ III binyıldan MÖ 612 yılına kadar ilkin Asur şehrinde, sonraları Mezopotamya, Şam, Suriye ve Mısır'da hüküm sürmüş devlet Asurlular eski dünyanın en kuvvetli imparatorluklarından

  II Sargon tarafından geri püskürtülmüştür Bu arada Friglerin başında "Midas" bulunmaktadır Midas Kilikya'dan ancak MÖ 709 yılında vazgeçecek ve Sargon ile barış yapacaktır Bu arada Frigler batıda zaman zaman Lidya bölgesine de egemen olmuşlardır Frig Devleti, antik yazarlardan "Eusebios"a göre MÖ 696-695'te yine antik yazarlardan "Iulius Africanus"a göre ise MÖ 676'da Güney Rusya'dan gelen göçebe bir kavim olan "Kimmerler" tarafından yıkılmışlardır Frigya bundan sonra siyasal bağımsızlığına kavuşamamıştır MÖ 547-546'ya dek Batı Anadolu'da etkili bir güç olan
  Diğer anlamı|Sargon

  Lidya Devletinin egemenliği altına girmiştir Frig Dilinin biraz Hellenceye biraz

  Ermeniceye benzediği söylenir Dilleri Hint-Avrupa kökenlidir Dinlerinde Ana Tanrıça (Matar-
  Hint Avrupa dil ailesinden bir dil olup, otuz sekiz harften oluşan alfabesi MS 5 yüzyılın başlarında piskopos Aziz Mesrop Maştotz tarafından bulunmuş olup, Ermenistan’ın resmi dilidir 19 yüzyılda Ermeni edebiyat dilinin de gelişmesiyle, Doğu (Erivan) ve Batı (İstanbul) lehçeleri arasındaki ayrım iyice ortaya çıkmış, o dönemler Farsça’nın bir dialekti sanılan bu dilin özgün bir Hint - Avrupa dili olduğu da anlaşılmıştır

  Kubile) kültü ön palanda yer almıştır Hellenlerdeki Zeus'a denk gelen tanrı "Papas"tır Diğer tanrılar bir ay tanrısı olan "Men" ile şarap tanrısı olan "Sabazios"tur Frigler, Hint-Avrupalı olmalarına rağmen kısa sürede Anadolululaşmışlar, bir yandan Hellen bir yandan da Geç
  Yunan mitolojisi baştanrı Tanrıların en büyüğü ve en güçlüsü Babası Kronos'u tahttan indirerek yerine kendisi geçti

  Hitit etkisinde kalmışlardır Maden işçiliği, ağaç işçiliği, dokumacılık ve müzik alanında ustalaşmışlardır

  Frigler
  Bu ad, Balkanlar’dan gelip bu bölgeye yerleşen
  Hititler'in Anadolu'ya göç tarihleri kesin olarak bilinmemektedir Hint-Avrupalı bir kavim olan Hititler'in, MÖ 3000'li yılların sonunda, 2000'li yılların başında küçük gruplar halinde Kafkaslar üzerinden Anadolu’ya girdikleri en kabul gören tezlerdendir Tezlerden bir diğeri Çanakkale Boğazı'ndan, bir başkası ise, Karadeniz'den geldikleri varsayımıdır Yeni gelenler yerli Anadolu Hatti Beylikleri'ni egemenlikleri altına almışlar, kısmen politik ve askeri, bir dereceye kadar da ekonomik gücü Friglerden geliyordu

  Frigler önce Güçlü bir uygarlık kuran Friglerin tarihi ve sosyal yaşamı ile ilgili bilgilerimiz ne yazık ki yeterli değildir Bu konudaki ilk bilgileri antik yazarlardan öğreniyoruz Tarihçi Herodot ile coğrafyacı Strabon'a göre Frigler, Avrupalı bir kavimdi ve Anadolu'ya gelmelerinden önce “Brigler” olarak anılıyorlardı Friglerle ilgili bu yazılı kaynakları ve bölgedeki kazı sonuçlarını değerlendiren bilim adamları Friglerin, büyük olasılıkla MÖ 1200'lerde Trakya ve Boğazlar üstünden Anadolu'ya geldİ

  MÖ 12 - MÖ 7 yüzyıllar arasında Orta Anadolu'nun batısına egemen oldular Ama yeni göç dalgası Frigleri daha iç bölgelere itti Frigler önce Sakarya Irmağı çevresine, ardından batıda Gediz ve Büyük Menderes'in yukarı vadileri ile doğuda Kızılırmak ve Tuz Gölü yöresine yerleştiler Friglerin bir bölümü Burdur Gölü, Erciyes Yaylası ve Yeşilırmak vadisine kadar ilerlediler

  Gordion kentini başkent edinen asıl Friglerin ilk kralı
  Gordion Sakarya yakınında ve onun Porsuk ile birleştiği noktanın tam yukarısında bulunan höyük Bugünkü Polatlı yakınında bulunmaktadırHöyükte, Gordion adını zikreden kitabeye benzer hiçbir açık delil bulunamamıştır Buna rağmen bu höyüğün eski Gordion olarak belirtilmesi doğru kabul edilmektedir Bir rivayete göre ilk Frik Kralı Gordios, krallığa çıkışı sırasında sabanını, boyunduruğuna bir kördüğüm atarak bağlamıştır Şehrin,Gordion adını, krala izafeten aldığı sanılmaktadır

  Gordios'tu Frigler Urartularla birleşerek
  Urartu Devleti Doğu Anadolu'da yaşamış ilkçağ ulusudur, en parlak döneminde (MÖ IX yy) Hazar Denizi'nden Malatya'ya kadar uzanan alanda egemenlik sürüyordu Başkenti Tuşpa (Van) idi Devletin kuzey sınırları Erzurum ve Erzincan'a, güney sınırlarıysa Musul ve Halep'e kadar uzanıyordu O yıllarda Ön Asya'nın büyük devleti olan Asur Devleti, Urartuların bağımsızlığını tanımak zorunda kaldı

  Asurlulara karşı savaştılar En parlak dönemlerini İÖ 9-8 yüzyıllarda yaşayan Frigler, Hitit topraklarının neredeyse tümünü ele geçirdiler İÖ 738'de başa geçen Gordios'un oğlu efsanevi kral
  Aslen Kuzey Irak'ta, Dicle kıyısında bulunan Aşur/Asur (Qalat Şarqat)şehri ve çevresinde yaşayan bir Sami toplulukken özellikle MÖ 2000 sonrası doğu-batı arası global ticaretten faydalanarak gelişmiş ve topraklarını genişleterek ülkelerini bir imparatorluğa dönüştürmüş eskiçağ halkı

  Midas, Asurlularla anlaşma yolunu seçti Midas döneminde başkent Gordium’un yanı sıra Midas Kenti ve Pessinus de çok gelişmişti

  İÖ 700’lere doğru Kafkasya’dan Anadolu'ya giren

  Kimmerler, Friglerin başkenti Gordium'a kadar ilerlediler Kenti ele geçirerek yaktılar Bu yenilgi karşısında Kral Midas'ın öküz kanı içerek kendini öldürdüğü söylenir

  Toplumsal ve ekonomik yaşam

  Frig Devleti bir kral tarafından yönetiliyordu Ama topraklarının rahiplerin denetiminde olduğu sanılır
  Kimmerler, MÖ 15 ve MÖ14'üncü yüzyıllardan MÖ 8'inci yüzyılın ilk yarısına kadar İdil Nehri’inden Karadeniz’in kuzeyine doğru uzanan geniş bir alanda Kimmerya’da yaşamış göçebe bir kavimdir Korkusuz ve cesur savaşçılar olarak ün salmışlardır İskitlerin baskısıyla Kafkas dağlarını aşarak Doğu Anadolu'ya saldırdılar Asur kralı II Sargon, bunları bozguna uğrattı Fakat savaşta ölünce Kimmerler, bir süre daha bu bölgede kaldılar Sonra batıya doğru ilerlediler

  Eski Yunan belgelerine göre Frigler tarım ve hayvancılıkla uğraşıyordu Bu belgelerde Friglerin büyük sürüler beslemeleri, özellikle at yetiştirmeleri, bağ ve bahçelerinin verimliliği övgüyle anlatılır Çöken Hitit Devleti'nin kentlerine yerleşen Frigler bugünkü Ankara, Çorum, Yozgat, Afyonkarahisar ve Eskişehir'i içine alan topraklarda yaşadılar Anadolu'da bir karayolu ağı kurarak doğudaki Asur ve Luvi devletleri, Ege kıyılarındaki Ege uygarlıkları ile ticaret ilişkilerine girdiler Kral Midas’ın zenginliği efsanelere konu oldu

  Frig sanatı ve kültürü
  Eskiçağ yerleşmeleri Midas,
  Eski Yunan terimi, Yunanca "Helias"tan dolayı "Helenler" de denen, Yunanistan Yarımadasında yaşayan kavimler ve onların kurduğu eski devlet ve uygarlıkları anlatmak için kullanılır

  Çiftçi bir halk olan Helenler ya da Eski Yunanlılar, tarihlerinin başlangıcında çok sade bir yaşam sürerler, sırtlarına kendilerinin dokuduğu yünden bir gömlek, ayaklarına sığır derisinden çarık giyerlerdi Köylüler tek bir odadan ibaret olan kulübelerde oturur, evcil hayvanlarla birarada yatarlardı

  Yazılıkaya, Çorum|Çorum ilinde, Boğazköy antik yerleşmesinin 2 km kuzeydoğusunda MÖ 13 yüzyılda yapılmış Hitit açık hava tapınağıKayalar arasındaki, galeri adı verilen iki girintiden oluşur

  Çorum’a bağlı Alaca ilçesinin kuzeybatısında yer alan höyük Önemli Hitit merkezlerinden olan bu höyük, 310 m genişliğinde 20 m yüksekliğindedir Çok eski devirlerin önemli doğu - batı yolu üzerindedir

  İlk olarak 1835’de WG Hamilton tarafından gezilen Alacahöyük, o zamandan beri çeşitli araştırma ve kazılarla hakkında bilgi edinilmeye çalışılan bir yerdi Buradaki kazılar esaslı olarak 1935 yılında Türk Tarih Kurumu adına yapılmaya başlan

  Boğazköy'de Friglerle ilgili kalıntılar bulunmuştur Bu eski Hitit yerleşmelerinde yaşayan Frigler, Hitit uygarlığından etkilendiler ve kendileri de güçlü bir uygarlık yarattılar Frig sanatı,

  Hititlerin yanı sıra Urartu, Asur ve Eski Ege uygarlıkları sanatının da izlerini taşır Frigler, kaya anıtları çeşitli insan ve hayvan motifleriyle bezediler Tanrıça
  Anadolu’nun tarihsel çağları, Çorum'un Sungurlu ilçesine 5 km uzaklıkta bulunan ve yapılan kazılarda Hitit İmparatorluğu’nun başkenti Hattuşa olduğu anlaşılan Boğazköy'de, Yozgat’ın güneydoğusuna düşen Alişarhöyük'te ve kayserinin kuzeyindeki Kültepede bulunan, çivi yazısı ile yazılmış tablet denilen kil levhacıklar ile başlar Sayıca, Alişar ve Boğazköy de az Kültepede ise on binleri aş
  Tümünü okumak için linke tıklayınız
  Kibele için yaptıkları tapınakların duvarlarını, pişmiş topraktan levhalarla süslediler

  Frigler maden ve ağaç işlemeciliğinde de gelişmişlerdi Kazılarda makara kulplu bronz tabaklar, kazanlar, altın, gümüş ve bronz yaylı çengelli iğneler, değerli madenlerden giysi kemerleri, tokalar ve zengin bezemeli dokuma ürünleri, geometrik desenlerle süslü ev eşyaları bulunmuştur Özellikle çengelli iğne yapımında kullandıkları teknolojinin o döneme göre çok ileri olduğu görülür Frigler
  Kibele veya Kybele, bir Anadolu tanrıçası Birçok kültürde farklı isimlerle yer alır
  Tümünü okumak için linke tıklayınız
  dokumacılıkta çok ustaydılar Günümüzde Anadolu kilimlerindeki ve diğer Türk devletlerindeki binlerce yıllık motiflerin, Frig Motifleri'nde de var olmasının nedeni,halen çözülememiştir Friglerin müzik alanında da ileri oldukları ve birçok müzik aleti geliştirdikleri bilinmektedir Frig döneminde yazının, Protürk yazıt biçimlerine olan benzerliği ve kral ve çevresinin yanı sıra, halkın çoğunluğu tarafından da kullanılması ve eldeki yeni veriler, Frigler hakkındaki bilgilerin çok çelişkili olduğu göstermesi bakımından dikkat çekicidir 3. 3
  Ziyaretçi
  Güzel Bir Site Teşekkür+ Yorum Gönder
frigler nedir,  frig nedir,  frigya nedir,  frigler hakkında kısa bilgi,  erigler nedir arastir
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 7 kişi