Anadoluya niçin uygarlıklar beşiği denilmektedir?

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Anadoluya niçin uygarlıklar beşiği denilmektedir? ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Anadoluya niçin uygarlıklar beşiği denilmektedir?

 2. 2
  ENGİN
  Özel Üye

  Cevap: Anadolu'ya niçin uygarlıklar beşiği denilmektedir?

  Anadolu'ya uygarlıkların beşiği denmesinin sebebi, tarih boyunca çok fazla uygarlıklar kurulmuştur Dünya'daki en eski uygarlıklar Anadolu'da kurulmuştur

  Anadolu, göç ve ticaret yollarının üzerinde bulunması, Asya ile Avrupa�yı birbirine bağlaması, topraklarının verimli olması ve ikliminin insanların yaşayışına uygun olması gibi nedenlerden dolayı zengin ve yüksek kültürlerin beşiği olmuştur Karşılıklı kültür alış � verişleri Anadolu�da uygarlıkların gelişmesini hızlandırmıştır Anadolu�da kurulan medeniyetler şunlardır:


  Hititler

  Hititler, MÖ 2000 yılı başlarında Kafkaslardan Orta Anadolu�ya gelerek Kızılırmak kıvrımı içine yerleşmişlerdir Hititler, MÖ 1400 yıllarında imparatorluk haline gelmişlerdir


  Bu dönemin en önemli gelişmesi, Hititler ile Mısırlılar arasında yapılan Kadeş Savaşı Antlaşması�dır MÖ 1280′de imzalanan Kadeş Antlaşması tarihte bilinen ilk yazılı antlaşmadır


  Hitit Devleti, MÖ 1200 yıllarında batıdan gelen kavimler tarafından parçalanmıştır Ege göçlerinden sonra şehir devletleri halinde yaşayan Hititlere MÖ 700 yıllarında Asurlular son vermişlerdir Asurlulardan sonra Türkiye�de Pers egemenliği kurulmuş ve Hitit toprakları Pers hakimiyetine girmiştir


  Frigyalılar

  Frigler, Ege göçleri sırasında Anadolu�ya gelerek MÖ 800 yıllarında Gordion (Polatlı) merkezli bir devlet kurdular Kafkaslar üzerinden gelen Kimmerlerin egemenliği altına giren Frigyalılara Persler son vermişlerdir


  Lidyalılar

  Lidyalılar, MÖ 1200′lerde Anadolu�ya gelerek, Gediz ve Küçük Menderes vadileri arasında kalan bölgede Kral Giges tarafından Sard (Salihli) merkezli bir devlet kurmuşlardır Pers saldırılarına dayanamayan Lidya Devleti, MÖ 546 yıllarında yıkılmıştır


  İyonyalılar


  Dorların baskısı sonucunda Akaların bir kısmı Yunanistan�dan Batı Anadolu�ya göç etmişler ve İzmir çevresindeki yerli halkla kaynaşarak şehir devletleri kurmuşlardır Bu şehir devletleri arasında siyasal birlik sağlanamamıştır İyon şehir devletleri arasında en tanınmışları Efes, Milet, Foça ve İzmir�dir


  Ön Asya�dan gelen ticaret yollarının bitim noktasında bulunan İyonyalılar, kısa zamanda ileri bir medeniyet kurmuşlar ve kolonicilik faaliyetleriyle zenginleşmişlerdir


  Urartular


  Urartu Devleti, Doğu Anadolu�da Asya kökenli Hurriler tarafından kurulmuştur Urartuların merkezi Tuşpa (Van)�dır Bölgenin en güçlü devletlerinden biri olan Urartular, MÖ 600′lerde Medler tarafından yıkılmıştır


  Türkler


  Kısaca Türk 10 yüzyıldan beri Anadolu�ya yerleşmiş ve Osmanlı tebaası altında birleşmiş Türkmen halkın devamı niteliğine haiz ulus 0 yüzyılda Orta Asya�dan ve İran üzerinden Anadolu topraklarına yerleşen Oğuz-Türkmen boyları, zamanla Türk adını kendilerine mal etmişlerdir Zira Türk adı, Orta Asya�da Türkçe konuşan toplulukların 6 yüzyıldaki ortak adıdır Anadolu�da gittikçe azalan yerli nüfus yerini Türkler�e bırakmaya başlamış ve 10yüzyılda kurulan Türkmen prenslikleri sayesinde tüm Anadolu�da Türkçe konuşan topluluklar egemen toplum olmuştur


  Anadolu�ya ilk olarak Hun, Sabir, Hazar gibi Türk kavimlerince akın yapılsa da bu akınlar askeri amaçlı yapılmıştır Ancak 9 ve 10 yüzyılda Karadeniz�in kuzeyinden Balkanlar�a gelen Kıpçak, Peçenek, Uz adlı Türki kavimler Anadolu�ya Bizans eliyle geçirilmiş ve yerleştirilmiştir Asıl Anadolu�nun Türkmen yurdu haline dönüşmesi, doğudan gelen Oğuz-Türkmen göçleriyle olmuştur 1071 Malazgirt Savaşı ve 1099 Bizansın Türk bölgelerine baskınlarında Bizans emrinde olan binlerce Türk unsuru saf değiştirerek Anadolu Selçuklu saflarına geçmiştir


  Beylikler döneminde doğudan gelen çok sayıda Türkmen aşireti, Anadolu�da Türk nüfuzunun devam etmesine neden olmuştur Germiyanoğulları, Osmanoğulları Karesioğulları ve Hamitoğulları gibi batıdaki Türkmen beylikleri, Türkmen göçlerinden beslenmişlerdir


  1243 yılında Anadolu�nun Moğol egemenliğine geçmesiyle ve İran�da kurulan İlhanlılar devleti aracılığıyla pekçok Türk ve Moğol unsuru Anadolu�ya yerleşmiştir Osmanlı devletinin kurulmasıyla Orta Asya�dan gelen göçler kesilmemiştir Akkoyunlu, Karakoyunlu Türkmenleri devletlerinin yıkılmasıyla Türkmen boyları Anadolu�ya yayılmışlardır 1402 Ankara Savaşı sonucu pekçok Timurlu soylu Türk Anadolu�ya yerleşmiştir Orta Asya ve diğer bölgelerden göç Safevi devletinin kurulmasına kadar sürmüştür 1517 Yavuz Sultan Selim�in Mısır seferinden sonra binlerce çadırlık Suriye, Irak, Dulkadirli Türkmenleri�nin bir kısmı Batı Anadolu�ya gönderilmiştir


  İskender İmparatorluğu

  MÖ 337de tahta geçen İskender, önce Yunanistandaki bütün şehir devletlerini, sonra da Anadolu, İran, Irak, Suriye ve Mısırda Perslere ait tüm toprakları kendine bağlamayı başardı Büyük İskenderin Asya seferinin sonucunda Hellenizm uygarlığı doğmuştur Büyük İskender, 33 yaşında öldü (MÖ 323) İskenderin ölümünden sonra kazanılan topraklarda bağımsız devletler kurulmuştur


  Roma İmparatorluğu

  Romalılar; disiplinli, planlı ve teşkilatlı hareket ederek kısa sürede bütün İtalyayı Roma'ya bağlamışlardır Bu gelişmelerden sonra Romalılar, Doğu Akdenize yönelmişlerdir İskender İmparatorluğu parçalandıktan sonra Selevkoslar Krallığını yenerek Türkiye topraklarının tamamına hakim olmuşlardır Roma İmparatorluğunun siyasal tarihinde; Krallık Cumhuriyet ve İmparatorluk dönemleri yaşanmıştır


  Merkezi yönetimin zayıflaması, eyaletlerin güçlenmesi, Hristiyanlığın yayılması, Kavimler Göçünün meydana getirdiği kargaşa, iç savaşlara katılan orduların sınırları ihmal etmesi gibi nedenlerden dolayı Roma İmparatorluğu, Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılmıştır (395) Bunlardan Batı Roma 476da, Doğu Roma ise 1453te yıkılmıştır+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi