Tarım ve hayvancılıkta meslekler

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Tarım ve hayvancılıkta meslekler ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Gizliyara
  Frmacil.com

  Cevap: Hayvanlarla Ýlgili Meslek Gruplarý  1) Ormancý (Ormancýlýk Memuru): Ormancýlýk iþletmelerinde memur olarak çalýþan bu meslek grubu daha çok kendi sorumluluk alanlarýndaki orman arazilerinin idare, bakim ve isletmesi konularýnda sorumluluk sahibidirler. Bir orman isletme bölgesinde yönetici (müdür) olarak da çalýþabilmektedirler. Yönetici olarak görevleri Orman arazisinin bakimi, çalýþma planý ve kapasitelerinin organizasyonu seklinde genelleþtirilebilir. Bu meslek için ormancýlýk okulu mezunu olma þartý aranýr.(Türkiye' deki çýraklýk okullarý ile eþdeðer)  2) At Binicisi: Bu meslek üyeleri atlarýn bakimi ve antrenmanýndan sorumludurlar. Binicilik disiplinleri (Dressur, Atlama) ile ilgili ders ve kurslar verirler. Ve daha çok koþu ve sürücü sporlari amaçlý programlara katýlýrlar. Bu meslek için genellikle sertifika sahibi olmak yeterli bulunmaktadýr. Çalýþma yerleri daha çok Binicilik sporu dernekleri, binicilik okullarý, hipodromlar vb…  3) Spor Atlarý Çalýþtýrýcý ve Eðitmenleri: Atlarýn sportif amaçlý her türlü eðitiminden sorumludurlar. çalýþma alanlarý At binicilerine benzer. Bu meslek için sertifika sahibi olmak yeterlidir.  4) Tarým Ýsletmecisi: Tarým isletmelerindeki prodüksiyon, uygulama teknikleri, isletme ekonomisi basta olmak üzere tarýmsal geliþme ile ilgili uzmanlýk alanlarýnda çalýþýrlar. Bu meslek için meslek yüksek okulu mezunu olma þartý aranýr. (Türkiye'deki 2-3 yýllýk meslek yüksek okullarý dengi)
  5) Besi ve Et Hayvani Ýsletmecisi: Et ve et ile ilgili isletmelerde daha çok pazarlama, marketing ve mali konularla ilgili uzman kiþiler olarak çalýþýrlar. Bu meslek için meslek yüksek okulu mezunu olma þartý aranýr.  6) Hayvan Terbiyecisi (Dompteur): Yabani hayvanlarýn evcilleþtirilmesi ve terbiye edilmesi basta olmak üzere Zirk, Varietes gibi birimlerde çalýþýrlar. Serbest olarak çalýþanlar da oldukça fazladýr. Bu meslek için sertifika sahibi olma þartý aranýr.  7) Suni Tohumlamacý: Daha çok domuz ve sýðýrlarýn suni tohumlamalarý seklinde mesleklerini icra ederler. Sperma alma ve konserveleme ve de hayvan sahiplerini damýzlýk yetiþtiriciliði konularýnda bilgilendirme rutin görevleri arasýnda sayýlýr. Bu meslek için meslek yüksek okulu mezunu olma þartý aranýr.
  8) Týrnak Bakýcýsý ve Yardýmcýsý: Sýðýr, koyun ve domuz basta olmak üzere evcil hayvanlarýn týrnak bakýmlarý ve saðlýklý kalmalarýna yönelik çalýþmalar önemli görevleri arasýndadýr. Daha çok serbest çalýþýrlar. Bu meslekte çýraklýk eðitimi þartý aranýr.  9) Tarým Teknisyeni: Makineler basta olmak üzere tarým ile ilgili teknik sahalarda sorumluluk alýrlar. Ve daha çok tarým isletmelerinde çalýþýrlar. Meslek yüksek okulu þartý aranýr.  10) Hayvan ve Hayvan Yemi Satýcýsý: Bu meslek grubunda mevcut mesleki eðitime (pazarlamacý vb gibi) ek olarak sertifika þartý aranýr.  11) Þahin – Doðan Benzeri Hayvanlarýn Eðiticisi ve Yetiþtiricisi: Bu meslek grubunda sertifika þartý aranýr.
  12) Balýk Bakýcýsý ve Yetiþtiricisi ve de Yardýmcýsý: Bu meslek grubunda sertifika þartý aranýr.  13) Balýkçý (Balýk Avcýsý) ve Yardýmcýsý: Sertifika þartý aranýr.  14) Yem Ustasý: Yemlerin hazýrlanmasý, depolanmasý, ve hayvanlarýn ihtiyaçlarýna göre terbiye edilmesi vb gibi sorumluluk alanlarý mevcuttur. Bu meslek grubunda çýraklýk eðitiminin yani sýra sertifika þartý aranýr.  15) Çiftçi ve Yardýmcýsý: Sertifika þartý aranýr.  16) Hippotherapeuten: Daha çok engelli çocuk ve gençlerin fizyoterapilerine yönelik atlardan yararlanmayý esas alan bir çalýþma alanýdýr. Mevcut eðitimlerine ek olarak sertifika þartý aranýr.  17) Nalbant: Çýraklýk eðitimi þartý aranýr  18) Köpek Berberi: Çýraklýk eðitimi ve sertifika þartý aranýr.  19) Köpek Eðiticisi ve Bakýcýsý: Sertifika þartý aranýr.  20) Köpek Yetiþtiricisi: Sertifika þartý aranýr  21) Tarým Teknikleri Mühendisliði: Diploma þartý aranýr.  22) Tarým Ekonomisi Mühendisliði: Diploma þartý aranýr  23) Büyük ya da Küçük Balýkçý Gemileri Kaptanlýðý: Ýlgili meslek yüksek okulu mezunu olma þartý aranýr.  24) At Arabasý Þoförlüðü: Sertifika þartý aranýr.  25) Tarým Tekniði Asistanlýðý: Ýlgili meslek yüksek okulu mezunu olma þartý aranýr  26) Tarým Tekniði Laborantý: Ýlgili meslek yüksek okulu mezunu olma þartý aranýr  27) Tarým (Ziraat) Eksperi  28) Tarým Danýþmaný  29) Tarým Ustasý: Ýlgili meslek okulu mezunu olma þartý aranýr
  30) Saðýmcý: Çýrak eðitimi þartý aranýr  31) Doða ve Tarým Bakýcýsý: Ýlgili meslek okulu mezunu olma þartý aranýr  32) Kürk Hayvani Yetiþtiricisi: Sertifika þartý aranýr  33) At Bakýcýsý: Sertifika þartý aranýr  34) At Yetiþtiricisi, At Ekonomisi Ustasý vb.: Ýlgili meslek okulu mezunu olma þartý aranýr  35)At Binicisi ve Sürücüsü Öðretmeni: Ýlgili meslek yüksek okulu mezunu olma þartý aranýr  36) Tedavi Amaçlý Binicilik Eðitmeni: Ýlgili meslek okulu mezunu olma þartý aranýr  37) Avcý: Ýlgili meslek okulu mezunu olma ve sertifika þartý aranýr.  38) Eyer Ustasý: Sertifika þartý aranýr.  39) Tarým-Bilgisayar Teknisyeni, Tarým Teknisyeni: Ýlgili meslek yüksek okulu mezunu olma þartý aranýr.  40) Veteriner Hekim: Diploma þartý aranýr.  41) Hayvan Saðlýk Uzmaný: Ýlgili meslek okulu mezunu olma ve sertifika þartý aranýr.  42) Hayvan Bakim Evi Yöneticiliði: Ýlgili meslek okulu mezunu olma þartý aranýr.  43) Hayvan Eðiticisi: Sertifika þartý aranýr.  44) Veteriner Hekim Yardýmcýsý: Ýlgili meslek okulu mezunu olma  45) Usta Hayvan Bakýcýsý, Araþtýrma Birimleri ve Klinik Hayvan Bakýcýsý, Hayvan Bakim evleri ve Pansiyonlarý Hayvan Bakýcýsý vb: Ýlgili meslek okulu mezunu olma þartý aranýr.  46) Hayvanat Bahçesi Hayvan Bakýcýsý: Ýlgili meslek okulu mezunu olma þartý aranýr.  47) Hayvan Psikologu  48) Kanatlý Hayvan Bakim ve Ýsletmecisi: Ýlgili meslek okulu mezunu olma þartý aranýr.  49) Arý Bakýcýsý ve Yetiþtiricisi: Ýlgili meslek okulu mezunu olma þartý aranýr.  50) Sýðýr Bakýcýsý: Ýlgili meslek okulu mezunu olma þartý aranýr.  51) Çobanlýk
  Ýlgili meslek okulu mezunu olma þartý aranýr.  52) Domuz Bakýcýlýðý: Ýlgili meslek okulu mezunu olma þartý aranýr.  53) Tarým Ýdarecisi, Hayvancýlýk Ýdarecisi  54) Veteriner Teknisyeni: Ýlgili meslek yüksek okulu mezunu olma þartý aranýr.  55) Yabani Hayvan ve Yabani Hayat Bakýcýlarý: Ýlgili meslek okulu mezunu olma þartý aranýr.  56) Tarým Ekonomisi Mühendisi  57) Zoolog: Ýlgili fakülte mezunu olma þartý aranýr (Biyolog, Veteriner Hekim gibi)+ Yorum Gönder
tarım ve hayvancılık ile ilgili meslekler,  tarım ve hayvancılık meslekleri,  tarım ve hayvancılıkla uğraşan meslekler,  tarım ve hayvancılıkla ilgili meslekler,  hayvancılık ve tarım ile ilgili meslekler
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi