6.Sınıf Emeviler ve Abbasiler ile ilgili sorular

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden 6.Sınıf Emeviler ve Abbasiler ile ilgili sorular ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  aybuke
  Usta Üye

  Cevap: 501- İslamiyet’ten önce,Arabistan Yarımadası’nda yaşayan Araplar,kabileler halinde yaşarlardı. Ve sürekli kabileler arası, savaşlar olurdu.Yılda bir kez,bir aylık süre içinde, birbirleri ile savaşmazlar ve Mekke yakınlarında kurulan panayırlarda eğlenceler düzenlerler ve çok çeşitli yarışmalar yaparlardı.Yukarıda açıklanan bu panayırlara ne ad verilirdi?

  A) Kıraat
  B) Kurultay
  C) Yuğ
  D) Suku-Ukaz


  502-
   Bilinen ilk Türk Devletidir.
   Orta Asya’da kurulmuştur.
   Ordu’da onluk sistemi ilk kez uygulamışlardır.

  Yukarıda söz edilen özellikler aşağıda verilen hangi devlete aittir?

  A) Göktürkler
  B) Uygurlar
  C) Kutluklar
  D) Hunlar  503- 627 Yılında yapılan Hendek Savaşı’nda Müslümanların kendilerini savunma güçlerine ulaştıkları görülür.

  Aşağıdakilerden hangisi buna kanıt olarak gösterilebilir?

  a) Şehrin etrafını hendeklerle çevirmeleri
  b) Diğer kabilelerden yardım almaları
  c) Kendi aralarında anlaşamamaları
  d) Şehrin dışında savaşmaktan çekinmeleri  504- İlk Türk devletlerinde görülen
  I. hayvancılığın geçim kaynağı olması
  II. keçeden yapılmış çadırlarda yaşamış olmaları
  III. sanatın taşınabilir eşyalar üzerinde yoğunlaşmış olması
  özelliklerinden hangisinin veya hangilerinin göçebe yaşam tarzının sonucu olduğu söylenebilir?

  a) Yalnız I b) Yalnız II
  c) II ve III d) I, II ve III
  505- Abbasiler döneminde İslam Uygarlığı yükseliş dönemini yaşamıştır ve Bağdat bilimin ve kültürün merkezi olmuştur.

  Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmenin nedeni olamaz?

  a) Abbasilerin bilim adamlarına önem vermeleri
  b) Fetihlere ara vermeleri
  c) Pozitif bilimlere önem vermeleri
  d) Helenistik döneme ait eserlerin Arapça’ya tercüme edilmesi

  506- - Göçebe yaşamışlardır.
  - Kendilerine ait alfabe kullanmışlardır.
  - İlk defa Türk adını kullanmışlardır.

  Göktürk devletine ait bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

  a) Büyük şehirler kurmuşlardır.
  b) Hayvancılık önemli geçim kaynakları arasındadır.
  c) Ulus devlet yapısındadırlar.
  d) Yazılı belge bırakmışlardır.


  507-
  * Pankuş adlı meclisleri vardır.
  * Anal denilen yıllıkları ile ilk tarih yazıcılığını başlatmışlardır.
  * Başketi Hattuşaş’tır.

  Yukarıda özellikleri verilen ilk çağ medeniyeti aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Lidyalılar b) Hititler c) İyonlar d) Urartular


  508- Aşağıdakilerden hangisi devletin temel amaç ve görevlerinden biri değildir?

  A) Ülkenin bölünmezliğini korumak
  B) Milletin bağımsızlığını korumak
  C) Kişinin temel haklarını kanunlarla sınırlamak
  D) Cumhuriyet yönetimini ve demokrasiyi korumak


  509- Hammaddesi tarım olan sanayi kollarının Türkiye'deki dağılışında; bölgeler arasındaki iklim farklılıklarından dolayı değişiklikler görülür. Buna göre; Karadeniz Bölgesinin kıyı kesiminde aşağıda verilen sanayi kollarının hangisinin en az gelişmesi beklenir?

  A) Şeker Fabrikaları
  B) Kereste Sanayi
  C) Fındık İşletmeleri
  D) Çay Fabrikaları
  510- Türkiye’nin güneyinden kuzeyine gidildikçe sıcaklıkların düşmesinin sebebi nedir?

  a) Boylam b) Enlem c) Yükselti d) Bakı


  511- Emeviler Kuzey Avrupa’dan Avrupa’ya geçmiştir.Bunların sonuçları arasında hangisi yoktur?

  a) Endülüs Emevi Devleti’nin kurulması b) Avrupa’da bilimsel gelişmeler olması
  c) Avrupa’nın gerilemesi d) Büyük kütüphaneler kurulması  512- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’deki tarım sektörünün gelişmesini sağlayan faktörlerden biri değildir?

  a) Elverişli iklim koşulları b) Verimli kıyı ovaları
  c) Sulama olanakları d) Zengin yer altı kaynakları


  513- Vergi gelirleriyle aşağıdaki harcamalardan hangisi yapılmaz?

  a) Güvenlik hizmetleri b) Eğitim hizmetleri
  C) Ulaşım hizmetleri D) Kişisel harcamalar


  514- Aşağıda verilen devletlerin kronolojik olarak doğru sıralaması hangi seçenekte verilmiştir ?

  I II III IV

  Gazneliler Uygurlar Hunlar Köktürkler

  a. I-II-III-IV
  b. II – I-III-IV
  c. III -II –IV-I
  d. III-IV-II-I


  515- Aşağıdakilerden hangisi Türklerin kullandığı unvanlardan biri değildir ?

  a. Han
  b. Hakan
  c. Kayzer
  d. Sultan

  516- I. Fındık-mısır
  II. Çay- soya fasulyesi
  III. Tütün-şeker pancarı
  IV. Pamuk ve haşhaş

  Karadeniz bölgesinde üretilen tarım ürünleri hangi seçenekte bir arada gösterilmiştir?

  A.I-IV B.III-IV C.I,II,III D.I-II


  517- Türkiye nin ilk demir –çelik fabrikası hangi şehirde kurulmuştur?

  A. Karabük
  B. Ereğli
  C. Bursa
  D. İskenderun


  518- Nizamiye Medreselerinin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Ahmet Yesevi b) Yusuf Has Hacip
  c) Kaşgarlı Mahmut d) Nizamülmülk


  519-
   Halkı yöneticileri ve ordusu Türk’tür.
   İlk Türk İslam eserleri onların döneminde yazılmıştır.

  Yukarıda verilen bilgiler aşağıda verilen devletlerden hangisine aittir?

  a) ihşidler b) Gazneliler
  c) Karahanlılar c) Tolunoğulları


  520-
  I- Bağdat ilim ve kültür merkezi haline gelmiştir
  II- Kıbrıs Adası alınmştır
  III- Avrupa’da ilk defa fetihler yapılmıştır

  Yukarıda verilen olaylar, sıra ile hangi dönemlerde gerçekleşmiştir?

  I II III
  A) Emeviler Abbasiler Hz. Muhammed
  B) Abbasiler Dört Halife Emeviler
  C) Hz. Muhammed Abbasiler Dört Halife
  D) Dört Halife Emeviler Abbasiler
  521-

  — İslamiyet’i dış saldırılara karşı korumuşlardır
  — Anadolu’nun Türkleşme sürecini başlatmışlardır
  — Türk-İslam kültürü zirve noktasına ulaştırmışlardır

  Yukarıda bazı özellikleri verilen devlet aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Hunlar B) Karahanlılar
  C) Selçuklular D) Osmanlılar  522- Orta Asya ‘da Göktürklere ait olan Orhun Yazıtları Türk devlet yöneticileri adına dikilmiştir.
  Aşağıdaki devlet yöneticilerinden hangisi adına Orhun Anıtları dikilmemiştir ?

  A. Tonyukuk
  B. Bilge Kağan
  C. İstemi Yabgu
  D. Kültigin


  523- Aşağıdakilerden hangisi Türk Silahlı Kuvvetlerinin vazifelerinden biri değildir ?

  A. Yeni güvenlik sorunlarına ve krizlere uygun şekilde tepki vermek
  B. Belirsizliklere karşı hazır olmak,
  C. İç ve dış tehditlere karşı vatanın güvenliğini sağlamak
  D. Kaçakçıların yakalanmasını sağlamak.


  524- Hammaddeye yakınlık fabrika kurmada dikkate alınan faktörlerden biridir.
  Buna göre aşağıdaki bölümlerin hangisinde kurulan fabrikalarda hammaddeye yakınlık dikkate alınmamıştır?

  A) Zonguldak—Taşkömürü
  B) İzmit —Petrol
  C) Aydın—Zeytinyağı
  D) Tekirdağ—Yağ  525- Vatandaş olarak yerine getirmemiz gereken görevlerimiz vardır.
  Aşağıdakilerden hangisi vatandaşlık görevlerimiz arasında yer almaz?

  A) Vergi vermek
  B) Ev sahibi olmak
  C) Askere gitmek
  D) Kanunlara uymak


  CEVAP ANAHTARI ( 501/525)
  501 D 511 C 521 C
  502 D 512 D 522 C
  503 A 513 D 523 D
  504 D 514 D 524 B
  505 B 515 C 525 B
  506 A 516 C
  507 B 517 A
  508 C 518 D
  509 A 519
  510 B 520 B+ Yorum Gönder
abbasilerle ilgili sorular,  abbasiler ile ilgili sorular,  emeviler ve abbasiler ile ilgili sorular ve cevaplar ,  abbasilerle ilgili test soruları,  abbasiler ile ilgili sorular ve cevapları
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 4 kişi