Elektrik enerjisisin israfı ve sonuçları

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Elektrik enerjisisin israfı ve sonuçları ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Elektrik enerjisisin israfı ve sonuçları

 2. 2
  Ensar
  Özel Üye

  Cevap: AYDINLATMADA ENERJİ KAYBI

  AYDINLATMADA ENERJİ KAYBININ BÜYÜK OLUŞUNUN
  NEDENLERİ
  Aydınlatmada kullanılan enerjinin büyük bir bölümünün, gerekli aydınlığın ve iyi görme
  koşullarının sağlanmasına hiç bir katkıda bulunmadan yok olmasının iki nedeni vardır.
  Bunlardan biri, elektrik enerjisi ile ışık üretilmesinden, iyi görme koşullarının elde edilmesine
  kadar değişik aşamalarda, kolay ölçülemeyen, iyi bilinmeyen, dikkatten kaçan, ve
  önemsenmeyen kayıpların, büyük oranlara çıkabilmeleri; ikincisi ise, her bir aşama için söz
  konusu olan bu kayıp oranlarının, birbirleri ile çarpılarak büyümeleridir.
  Önce bu kayıp aşamalarını sıralamak, sonra da bunları teker teker ele alıp sayısal değerlere
  dayalı açıklamalar yapmak, konuya yeterince açıklık getirecektir.
  ENERJİ KAYBINDA BAŞLICA AŞAMALAR
  Bu aşama adımları ve gruplamalar değişik biçimlerde yapılabilir. Burada, bu biçimlerden, amaca
  en uygun olan beş adımlı bir aşamalar dizisi seçilmiştir.
  1- Elektrik enerjisinden ışık üretimi aşamasında, ışık kaynaklarında (lambalarda), ışığa
  dönüşebilecek enerjinin, yanlış lamba seçimi ile ışığa dönüşmeyen bölümü kaybolmakta,
  boşuna harcanmış olmaktadır.
  Bu, enerjinin boşuna harcanmasıdır.
  2- Bir ışıklığın (aydınlatma armatürünün), içinde bulunan lambadan çıkan ışığın, ışıklıktan
  dışarı çıkmayan, ışıklığın içinde yok olan bölümü de boşuna harcanmış olur.
  Bu, ışığın ışıklıkta boşuna harcanmasıdır.
  3- Bir çıplak lambadan, ya da bir ışıklıktan çıkan ışığın, aydınlatılmak istenen alan ya da
  yerlerin (yararlı alanlar) dışındaki doğrultulara giden bölümü bir oranda boşuna harcanmış
  olur.
  Bu, ışığın doğrultusal boşuna harcanmasıdır.
  Page 2
  AYDINLATMADA ENERJİ KAYBI
  Kitapçık No. 3
  2 / 11
  4- Yararlı alanlar dışındaki doğrultulara giden ışık, dış aydınlatmada tümüyle yok olur. İç
  mekanlarda ise, rastladığı yüzeylerde, bir oranda yutularak yansır. Yansıyan bu ışığın bir
  bölümü yararlı alana, bir bölümü bunun dışındaki doğrultulara gider.
  Böylece aydınlıktan yararlanılacak alanlar (yararlı alanlar) dışındaki iç mekan yüzeylerinde
  peşi peşine yutulmalar ile de ışığın bir bölümü yok olur.
  Bu, ışığın iç yüzeylerde boşuna harcanmasıdır.
  5- Yararlı alanlarda oluşan aydınlığın niteliği, aydınlatılan yüzey ve nesnelerin, görsel algılama
  ile ilgili özelliklerine uygun değilse, yararlı alanda elde edilen aydınlık ta, iyi görme
  koşullarını sağlayamayacağından, bir oranda boşuna harcanmış olur.
  Bu da aydınlığın boşuna harcanmasıdır.
  Özetlenecek olursa, temelde üç türlü boşuna harcama söz konusudur.
  Bunlar,
  ♦ Düşük verimli lambalarda (1) enerjinin
  ♦ Işıklıklarda (2), ışık dağılımında (3), iç yüzeylerde (4) ışığın
  ♦ Niteliği, biçimi, etütsüz bir aydınlık (5) ile de aydınlığın
  boşuna harcanmasıdır.
  KAYIPLARIN TOPLAMI - İYİ GÖRME VERİMİ
  Aydınlatmada amaç, iyi görme koşullarının sağlanması olduğuna göre, sonunda elde edilmiş iyi
  görme koşullarının, harcanan enerjiye oranına iyi görme verimi denebilir.
  Işık üretiminden, iyi görme koşullarının sağlanmasına kadar değişik aşamaların her birinde, boşa
  gitmemiş olanın, yani elde kalanın, bir sonraki aşamada yeniden bir bölünmeye uğrayacağı ve bir
  bölümünün daha yok olacağı düşünülürse, işlemin bir çarpım işlemi olduğu anlaşılır. Yani, bir
  başka anlatımla,
  ♦ Işık üretiminde elde edilmiş ışık oranına a
  ♦ Yararlı düzleme düşürülebilmiş ışık oranına b
  ♦ Elde edilmiş aydınlığın, iyi görme koşullarını sağlayabilecek oranına c
  denirse, iyi görme verimi bu üç oranın çarpımı, yani
  a × b × c gibi olur.
  Doğaldır ki, yararlı düzleme düşürülebilmiş ışık oranı b, ışıklıktaki kayıplar, doğrultusal
  kayıplar, ve iç yüzeylerdeki kayıplar sonucunda yukardakine benzer bir çarpımla elde edilen
  orandır.
  Page 3
  AYDINLATMADA ENERJİ KAYBI
  Kitapçık No. 3
  3 / 11
  IŞIK ÜRETİMİNDE
  ENERJİNİN BOŞUNA HARCANMASI
  Kuramsal yaklaşım
  Lambaların ışık verimi lümen/vat (lm/W) cinsinden verilir. Işık akısı birimi olan lümen’in
  büyüklüğü, 75 W gücünde bir akkor lambanın ışık akısının yaklaşık 1000 lm olduğu düşünülerek
  anlaşılabilir.
  Kuramsal olarak ulaşılabilecek en yüksek renkli ışık verimi 680 lm/W dır. Kuramsal olarak
  ulaşılabilecek beyaza yakın ve düzgünce tayflı ışık veriminin üst sınırı ise, yaklaşık 200 lm/W
  dır.
  Aydınlatmada kullanılan lambaların ışık verimleri yaklaşık 10 ile 180 lm/W arasında değişir.
  Bundan şu sonuç çıkarılabilir: Yanlış lamba seçimi ile boşuna harcanan enerji, elde edilen ışığın
  en çok 18 katını elde etmeye yetecek orana ulaşabilir.
  Uygulamada durum
  Aydınlatmada her türlü lamba her yerde kullanılmaz. Kullanış amacına göre lamba türü
  seçiminde, ilk döşem giderleri, kullanma ve bakım harcamaları, kullanış kolaylığı, ışık rengi,
  lamba boyutu, lamba güçleri vb. etkenlerin birlikte belirlediği sınırlar vardır. Yalnız, gerek bu
  sınırlar, gerekse değişik tür lambaların önemli özellikleri iyi bilinmediğinden, yanlış seçimler
  yapılarak, gerekli enerjinin 18 katı değilse bile, çoğu kez 38 katına varan boşuna harcamalara
  neden olunmaktadır.
  Lamba seçimi, teknik, ekonomik, ve pratik sorunların etkili olduğu karmaşık bir konudur. En
  basit bir seçimde bile, ilk döşem ve kullanma giderlerinin karşılaştırılması gerekir. O nedenle,
  burada, bu konuda basit kurallar verilememektedir.
  Belli büyüklükler konusunda bir yaklaşım sağlayabilir düşüncesi ile, ÇİZELGE-1 de, değişik
  tür lambaların ömürleri ve ışık verimleri çok özet bir biçimde verilmiştir. Lamba seçimi için bu
  verilerin son derece yetersiz olduğu unutulmamalıdır.
  Bir örnek
  Yıllık kullanma süresinin uzunluğu (örneğin 2.500 saat/yıl) ve öteki özelliklerin de uygunluğu
  bakımından flüoresan lambaların kullanılması gereken yerde yanlış bir seçimle 100 W akkor
  lambaların kullanıldığı düşünülürse, verimi (balast ile) 76 lm/W olan lambalar yerine, verimi
  13.8 lm/W olan lambalar kullanılmış olur. Bu da, verimler arasındaki orandan
  *
  , (76/13.8

  5.5)
  aynı ışığı üretmek için 5.5 kat fazla enerji harcandığı, yani, bu aşamada, enerjinin
  (4.5/5.5

  0.818) yaklaşık yüzde sekseninin boşa gittiği anlamına gelir.
  *
  Işık üretiminde boşuna harcanan enerji, kullanılan lambanın verimi ile,
  aydınlatma tekniği açısından kullanılması olanaklı olan en yüksek verimli
  lambanın verimi arasındaki oran olarak hesaplanır
  Page 4
  AYDINLATMADA ENERJİ KAYBI
  Kitapçık No. 3
  4 / 11
  ÇİZELGE-1
  Lamba Türleri (Standart Seri)
  Işık Verimi [lm/W]
  Ömür [saat]
  Yeni
  iken
  Kuramsal
  ömür
  sonuna
  Işık
  verimi
  düşme
  oranı
  Kuramsal
  İstatistiksel
  Kuramsal
  ömür
  sonunda
  sönen
  lamba
  oranı
  Akkor lambalar
  8-16
  7-15
  0.93
  1.000
  500 – 1.500
  0.50
  Tungsten halojen
  lambalar
  14-25
  -
  -
  1.500 – 2.000
  -
  -
  Halofosfat
  Flüoresan lambalar
  48-74
  37-58
  0.78
  8.000
  7.000 – 16.000
  0.05
  Trifosfor
  Flüoresan lambalar
  60-83
  52-71
  0.86
  8.000
  7.000 – 16.000
  0.05
  Özel katkı özdekli
  Flüoresan lambalar
  45-60
  -
  -
  8.000
  -
  -
  Cıva buharlı lambalar
  35-60
  24-41
  0.68
  12.000
  4.000 – 24.000
  0.12
  Metal halojenürlü
  lambalar
  60-85
  41-58
  0.68
  9.000
  1.000 – 18.000
  0.15
  Yüksek basınçlı
  sodyum buharlı
  lambalar
  70-135
  61-117
  0.87
  12.000
  4.000 – 24.000
  0.11
  Alçak basınçlı
  sodyum buharlı
  lambalar
  100-180
  -
  -
  20.000
  -
  -
  Page 5
  AYDINLATMADA ENERJİ KAYBI
  Kitapçık No. 3
  5 / 11
  IŞIKLIKLARDA IŞIĞIN BOŞUNA HARCANMASI
  Kuramsal yaklaşım
  Lambalar genellikle, göz kamaşmasını önleme, iç mimariye uyum, estetik kaygılar, dış
  etkenlerden koruma, ışık dağılımını düzenleme vb. nedenlerle ışıklıklar (aydınlatma armatürleri)
  içinde kullanılır. ışklıklar, hacim içinde, hacim iç yüzeyleri (tavan, duvar) üzerinde, ya da bu
  yüzeylere gömülü olarak düzenlenebilir.
  Böyle bir ışıklıktan çıkan ve çevreye yayılan ışığın, o ışıklık içindeki lambadan çıkan ışığa
  oranına ışıklık geriverimi denir. Geriverim, ışıklığın dışarı verdiği ışığın, içindeki lambadan
  aldığı ışığa oranıdır. Bu nedenle lamba verimi gibi değişik iki birimle (lm/W) değil, bir oranla
  bildirilir.
  Uygulamada durum
  İyi etüd edilmiş ışıklıkların geriverimleri, türlerine göre yaklaşık 0.45 ile 0.85 arasında değişir.
  Etüdsüz, rasgele yapılmış ışıklıkların geriverimlerinin, ülkemizde yapılan bir araştırma ile, 0.07
  ye kadar düştüğü saptanmıştır. Bu düşük oranlara, ışıklıkta kullanılan gereçlerin ışığı yansıtma
  ve geçirme çarpanlarının düşük olması, ışıklık ve yansıtıcı biçimlerinin etüdsüzlüğü (peşipeşine
  yansıma ve yutulmalarla, ışığın ışıklık içinde yok olması), ve ışıklık üreticilerinin pek büyük bir
  çoğunluğunun geriverim etüd ve hesaplarını yapmamaları ya da yaptırmamaları gibi etkenler
  neden olmaktadır. Etüdsüz ışıklıkların geriverimleri oldukça yüksek te olabilmekte, fakat bu
  durum, bu ışıklıklarda, göz kamaşması, uygun olmayan ışık dağılımı vb. sakıncıları birlikte
  getirmektedir.
  Bir örnek
  Bir önceki örnekte, çok rastlanan bir seçim yanlışı ile, ışık üretiminde kullanılan enerjinin yüzde
  sekseninin boşa gidebileceği gösterilmişti. Bu, aynı enerji harcaması ile elde edilmesi gereken
  ışığın ancak 0.2 sinin elde edilebildiği anlamına gelir. Eğer bu düşük verimli lambalar örneğin
  geriverimi 0.6 olan etüdlü ve hesaplanmış ışıklıklar yerine geriverimi 0.3 olan rastgele ışıklıklar
  içine konursa, üretilmiş ışıktan ışıklık dışına çıkabilecek olanın da yarısı boşa gitmiş olur. Bu
  durumda ışıklıktan çıkan ışık, aynı enerji harcanarak elde edilebilecek ışığın ancak yüzde onuna
  (0.1) eşit olur. Yani bu ilk iki aşamada boşuna harcama oranı kolayca 0.90 a yükselebilir.
  İkinci aşama için verilmiş olan bu örnek, hayali değerlere değil, ölçmelerin ve istatistik
  değerlerin ortalamasına dayanmaktadır.
  IŞIĞIN DOĞRULTUSAL BOŞUNA HARCANMASI
  Aydınlatmanın amacı iyi görne koşullarını sağlamaktır. Görülmesi gereken şey bir iç mekanın
  bütünü olabileceği gibi, örneğin bir sanat galerisinde yalnızca sergileme panoları, yalnızca bir
  masa ve çevresi ya da çok daha ufak bir alan da olabilir. Bu durumda, söz konusu alan dışındaki
  doğrultulara giden ışığın, gerekli çevre görünürlüğünü sağlamayan bölümü, boşuna harcanmış
  olur.
  İç aydınlatmada, ışığın doğrultusal boşuna harcanması, ışıklığın konumu ve ışık yeğinlikleri
  diyagramı ile iç mekanın boyutlarına bağlıdır. Dış aydınlatmada ise, örneğin bir anıt, bir yapı
  yüzeyin ya da bir açık spor alanı, aydınlatılmış bir yol dışına taşan ışıklar tümüyle boşuna
  harcanmış olur.
  Page 6
  AYDINLATMADA ENERJİ KAYBI
  Kitapçık No. 3
  6 / 11
  Işığın boşuna harcanması ile ilgili oranlar çok büyük değişiklik gösterir. Uygulamada bu oranın
  0.15 ile 0.90 arasında değiştiği söylenebilir.
  IŞIĞIN İÇ YÜZEYLERDE BOŞUNA HARCANMASI
  Bir iç mekanda, görme olayına konu olacak nesnelerin bulunmadığı doğrultulara giden ışık, bu
  doğrultularda rastladığı yüzeylerde belli oranda yutulur ve belli oranda yansır. Bu yüzeylerden
  yansıyan ışık çevre görünürlüğünü oluşturur, yutulan ışık ise boşuna harcanmış olur. Buna göre
  boşuna harcanan ışık, düştüğü yüzeylerde yansımayan ışıktır.
  Yüzeylerin yansıtma çarpanları, aydınlatma literatüründe çizelgeler halinde verildiği gibi,
  karşılaştırma yolu ile, ya da ölçme aletleri ile belirlenebilir. ÇİZELGE-2, değişik yüzeylerin
  yansıtma çarpanlarından bir kaç örnek verilmiştir.
  ÇİZELGE-2
  Yeni beyaz badana ......................................... 0.80 – 0.85
  Çok açık renkli yüzeyler ................................ 0.65 – 0.75
  Açık renkli yüzeyler ....................................... 0.45 – 0.55
  Orta koyulukta yüzeyler ................................. 0.25 – 0.35
  Koyu renkli yüzeyler ..................................... 0.10 – 0.20
  Siyaha yakın koyu yüzeyler ........................... 0.05 – 0.08
  Belli bir nesne ya da ufak bir bölgenin aydınlatılması durumunda da belli ve hesaplanabilir bir
  minimum çevre görünürlüğü gerekir. Bu görünürlüğün sağlanması, ve bu yüzeylerden yansıyan
  ışıktan, yararlı alana düşecek olan oranın da büyük olabilmesi için, bu yüzeylerin açık renkli
  olması gerekir.
  Örneğin gerekli çevre görünürlüğünü sağlamak için, koyu renkli bir yüzeye, açık renkli bir
  yüzeye düşürülecek ışığın 0.70/0.10 = 7 katını, ya da örneğin 0.60/0.15 = 4 katını düşürmek
  gerekir. Bu durumda ışığın iç yüzeylerde boşuna harcama oranı, 7/8 = 0.87 ya da 4/5 = 0.80
  olur.
  Doğaldır ki, bu yüzeylerin açık renkli olması ile, yansıma yoluyla yararlı alana düşecek ışık ta
  aynı oranda artacaktır. Ayrıca, bu yüzeylerde ışığın peşi peşine yansıması, yani yansışması ile
  oluşacak yayınık ışık, aydınlığın niteliğini de olumlu yönde etkileyecektir.
  Bu konuda çok önemli bir öneride bulunulabilir; iç mekanlardaki büyük yüzeyler (özellikle tavan
  ve duvar yüzeyleri) mutlaka açık renkli olmalı, koyu renkli yüzeyler olabildiğince küçük
  tutulmalıdır.
  AYDINLIĞIN BOŞUNA HARCANMASI
  İyi görmek, nesnenin en ufak ayrıntılarını, biçimsel ve üçboyutsal özelliklerini, renk ve doku
  ayrımlarını, ve nesne konum ya da yer değiştiriyorsa, bu devingenliğin tüm özelliklerini, hiç
  zorlamadan, yorulmadan uzun süre rahatça görebilmek demektir.
  Page 7
  AYDINLATMADA ENERJİ KAYBI
  Kitapçık No. 3
  7 / 11
  Nesneler ve yüzeyler, renkli ya da renksiz, mat ya da parlak, düzlem ya da bükey yüzeyli,
  pürüzlü ya da pürüzsüz olmak gibi, görsel algılama bakımından çok değişik özellikler taşırlar.
  Aydınlatma tekniği, her bir özellik için ne gibi bir aydınlık niteliği gerektiğini belirlemiştir.
  Elde edilmiş olan aydınlığın niteliği gerekli olan nitelikten uzaksa, çoğu kez yapıldığı gibi,
  aydınlık düzeyini yükseltmek, daha çok ışık, daha çok enerji harcamak, görme koşullarını
  kesinlikle iyileştiremez. Hatta, aşırı aydınlıkların neden olacağı göz kamaşması ile durum daha
  da kötüye gidebilir. Bu durumda, baştan beri peşi peşine türlü kayıplar sonucu elde edilebilmiş
  aydınlık da, gerekli iyi görme koşullarını sağlayamadığından, boşuna harcanmış olur.
  Aydınlığın boşuna harcanması, aydınlatmada enerji kaybı konusunun en önemli bölümüdür.
  Bunun nedeni, nesne ve yüzeylerin, görsel algılama ile ilgili özelliklerinin, aydınlığın niteliği
  konusunun hemen hemen hiç bilinmemesi ve belli düzeyde bir aydınlık elde etmekle konunun
  çözümlenmiş olacağı yanlış kanısının çok yaygın olmasıdır.
  Bir başka neden de, iyi görme koşullarını sağlayabilecek nitelikte bir aydınlığın yeterli olacağı
  düzeye göre, çok daha yüksek düzeylerde bile yanlış nitelikli bir aydınlık ile sonuç alınamayacak
  olmasıdır. Yani burada boşuna harcama oranı 1 olabilir ve iyi görmenin tanımı bakımından, elde
  edilmiş aydınlığın tümü boşuna harcanmış olabilir. Daha da kötüsü, belli bir aydınlık düzeyi
  elde edilmiş olacağından, ve yapılacak başka bir şey bulunmadığı sanılacağından, kötü görme
  koşulları sürüp gider.
  İYİ GÖRME VERİMİ BAKIMINDAN SONUÇ
  Bu açıklamalardan ve sayısal örnek ve verilerden anlaşılacağı gibi, etüdsüz, hesapsız, rasgele
  kurulan bir aydınlatma düzeninde, enerji, ışık, ve aydınlık kayıplarının ulaşabileceği oran, kolay
  inanılabilir olmaktan uzaktır. Bunun nedeni toplam kayıp oranının çok sayıda ufak kayıplardan
  oluşması ve gerek bu ufak kayıpların, gerekse toplam kaybın kolayca görülebilir, anlaşılabilir ve
  ölçülebilir olmamasıdır.
  KÖTÜ GÖRME KOŞULLARININ SONUÇLARI
  Yarım yüzyıla yakın bir süreden beri bu konuda ciddi, bilimsel araştırmalar yapılmakta, ve çok
  önemli sonuçlar elde edilmektedir. Bu sonuçlara göre kötü görme koşulları, öğrenimde
  başarısızlığa; üretimde kalite ve verim düşüklüğüne, kusurlu mal ve fire artışına; iş ve trafik
  kazalarına; yanlış tanılamalara (yanlış teşhislere); iş yaşamında verimsizlik, isteksizlik ve
  yanlışlara; göz sağlığının bozulmasına; gereksiz yorulma, yıpranma ve sinirliliklere; ve daha bir
  sürü olumsuz yan etkilere neden olmaktadır.
  İleri ülkelerde, resmi ve özel kuruluşlar, bu sonuçların ülkenin geleceği ve ekonomisi
  bakımından kapsamlı bir değerlendirmesini yaptıklarından aydınlatma konularına gerekli önemi
  vermekte, bir yandan boşuna harcamaları en aza indirirken, bir yandan da, buna bağlı olarak, her
  alanda iyi görme koşullarının elde edilmesi için gerekli harcamaları yapabilmektedirler.
  BAKIMSIZLIK NEDENİ İLE ENERJİ VE IŞIK KAYBI
  Lambalarınn ışık veriminde, ışıklıkların geriveriminde ve yüzeylerden yansıyan ışık oranında,
  bakımsızlık nedeni ile de önemli kayıplar olmaktadır. Bu kayıplar, bakım ara sürelerine, çevre
  (hava) kirlilik oranlarına, lamba ve ışıklık türüne göre büyük değişiklik gösterir. Ölçmeler
  Page 8
  AYDINLATMADA ENERJİ KAYBI
  Kitapçık No. 3
  8 / 11
  göstermiştir ki, bakımsız bir aydınlatma düzeninde aydınlık 3 yıl içinde ilk değerinin %40 ına
  düşebilmekte, yani bundan önce açıklanmış kayıplara ek olarak 0.60 oranında bir kayıp daha
  söz konusu olabilmektedir.
  Yapılan gözlemler, bu tür aydınlık azalmalarının yavaş yavaş ve sürekli bir biçimde olması
  nedeni ile, fark edilmesinin zor olduğunu, ve durumun, zamanla ortaya çıkan göz ağrıları, artan
  yanlışlar, kazalar ve bir işin bitirilmesinin daha uzun zaman alması gibi sonuçlarla
  anlaşılabildiğini göstermiştir.
  Yapılan hesaplar, bu kayıpların, titizlikle uygulanacak bir bakım programının yol açacağı
  harcamalara oranla, çok daha yüksek olacağı gerçeğini ortaya koymuştur. Tutarlı ve ekonomik
  bir bakım programının yapılabilmesini sağlamak üzere, Uluslararası Aydınlatma
  Komisyonu’nun bir teknik komitesince 1990 yılı sonlarında ayrıntılı bir bakım yönetmenliği
  hazırlanmıştır.
  Burada, bakımsızlık nedeni ile uğranılacak kayıplara bir kaç örnek vermekle yetinilecektir.
  LAMBALARIN IŞIK VERİMİNDE AZALMA
  Aydınlatmada kullanılan lambaların, kuramsal ömürleri sonunda yenileri ile değiştirilmeleri
  gerekir. Kuramsal ömrü dolduktan sonra da yanmayı sürdüren lambaların verimleri ekonomik
  olmayacak derecede düştüğü gibi, buna bağlı olarak aydınlığın azalması da dolaylı bir sürü
  zarara yol açar.
  ÇİZELGE-3 te, bir grup lambanın yarısı kendiliğinden sönünceye kadar yakılması durumunda,
  geri kalan lambaların ışık verimlerinin ne oranda azaldığı görülmektedir.
  ÇİZELGE-3
  Akkor lambalar .................................................. ....... 0.93
  Halofosfat flüoresan lambalar ................................... 0.70
  Trifosfor flüoresan lambalar ..................................... 0.81
  Civa buharlı lambalar ................................................ 0.52
  Metal halojenürlü lambalar ....................................... 0.52
  Yüksek basınçlı sodyum lambalar ............................ 0.80
  Doğaldır ki bu azalma, bu lambalar sönünceye kadar da sürüp gidecektir.

  Kaynak: http://www.------------/forum/soru-c...#ixzz1eB9kt1Rc 3. 3
  Ziyaretçi
  elektrik israfı nedir? lütfen yardım edermisiniz?+ Yorum Gönder
elektrik israfı nedir,  enerji israfı nedir,  elektrik israfı,  elektrik israfının sonuçları,  enerji israfı
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 4 kişi