Türklerin batı medeniyeti etkisindeki yaşam tarzı

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Türklerin batı medeniyeti etkisindeki yaşam tarzı ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Ensar
  Özel Üye

  Cevap: türklerin batı medeniyeti etkisindeki yaşam tarzı

  Aile, bir toplumun temel toplumsal kurumlarından birisidir Toplumu ayakta tutan, temel öğelerdendir Başlıca işlevlerinden birisi budur Üretim-tüketimde bulunmak gibi ekonomik, çocuğun toplumsallaştırılması, eğitimi, korunması, sevgi, serbest zamanların değerlendirilmesi gibi pek çok işlevleri olan, bütün toplumlarda en fazla evrensellik gösteren bir kurumdur Bu özelliklerini dikkate alarak şöyle bir tanım verebiliriz: “Aile, biyolojik ilişkiler sonucu insan türünün sürekliliğini sağlayan, toplumsallaşma sürecinin ilk ortaya çıktığı, karşılıklı ilişkilerin belirli kurallara bağlandığı, o güne dek toplumda oluşturulmuş maddi ve manevi zenginlikleri kuşaktan kuşağa aktaran biyolojik, psikolojik, ekonomik, toplumsal, hukuksal yönleri bulunan toplumsal bir birimdir”
  Burada, ailenin bu özelliklerini dikkate alarak, Türk toplumunda onu oluşturan öğeleri rol, konum ve ilişkiler çerçevesinde ele alacağız Konu, İslam öncesi ve sonrası olmak üzere iki kesimde incelenecektir Konunun sadece antropolojik açıdan değil, Türk tarihinin gelişmesi ve akışı içinde ele alınması, onun birtakım yanlışlıklardan arınmasını sağlar Bu nedenle bazı kişilerin değerlendirmelerini ihtiyatla karşılamak gerekir
  Eski Türk ailesine ilişkin kaynaklar çok sınırlıdır Mevcut kaynaklardan elde edilen bilgiler burada değerlendirilmiştir Kısmen de destanlara başvurulmuştur Çünkü destanlar da o zamanki Türk ailesinin yaşam biçimlerini yansıtmakta idiler
  I İSLAM ÖNCESİ TÜRK AİLESİ
  Ögel’e göre Hunlarda baba ailesi (Temeli dışardan evlenmeye dayalıdır), Moğollarda ise ana ailesi egemendir
  Moğollarda kadın, çocuğu doğuncaya kadar kendi evinde kalır Dullar bir daha evlenemezler Oysa, Hunlar ve Göktürklerde böyle bir gelenek yoktur Eberhard’a göre, Türkler, aracılar ve görücüler yoluyla evlenme geleneğine sahip bir kavimdir Çin tarihsel metinleri, Türk ailesinin birçok ahlaksal özelliklerini sıralamaktadır ki, bunlar günümüz aile modeliyle büyük ölçüde uyum sağlamaktadır Ögel’e göre Türklerde yalnızca baba ailesi görülüyor ve ana ailesinin izlerine rastlanmamaktadır Eski Türklerde babadan sonra aileyi anne temsil ederdi Bu nedenle annenin yeri, babanın diğer akrabalarından ileri olurdu Babanın mirası anneye değerdi Çocukların vasisi oydu
  Bekâret anlayışı: Türklerde İslam öncesi de vardı Türkler bakire kız için, “Kapaklığ,” yani kapalı kız diyorlardı
  Ev kadını için “Evci” denirdi Göktürklerde “Eş” denirdi
  Sümerlerle Türkler arasındaki yoğun ilişki, Gılgamış Destanı’nın proto-Türkler için bir sıfır noktası oluşturabileceğini göstermektedir Gılgamış Destanı’nın ortaya koyduğu aile yapısı ve evlenme biçimi; 19 yy Avrupasında bir aile evrim kuramını, yani ilk aile modelinin serbest cinsel ilişkilere dayalı olduğu tezini reddetmektedir Sümer aile tipi, tamamen karı-koca ilişkisini yansıtan kutsal törenlerle düzenlenmiş nitelikleri ortaya koymaktadır
  Tek eşle evlilik, Türk ailesinin karakteristik bir özelliğini taşır
  Görücü yoluyla evlenme: Eski Türk geleneğinde yoktur Radloff, Altaylılarda kadın ve erkek arasındaki konuşma ve görüşme serbestisinin çok uzak geçmişlere dayandığı kanısındadır Kalın, yaygın olarak taksitle ödenirdi Fakat kız kaçıranlara, kalını peşin olarak ödeme zorunluğu konmuştur
  Yenge de gelin kılavuzudur Geline yol gösterir Bunlara “Danışık” da denir Kız evinden gelen çeyizlere de yengeler bakar
  Ailede ahlak ilkeleri olarak şunlar söz konusuydu: güzellik, sevimlilik, tatlılık, edep, büyükleri ağırlama, sözünü yerine getirme, sadelik, öğünme, yiğitlik ve mertlik
  Hakanların hoşlanmadıkları hususlar: Yalan, zulüm, harislik, acelecilik, hareketlilik, doymazlık, hiddetlilik, içkicilik, sözünden dönme, inatçılık
  Abdülkadir inan, Türklerin tarih sahnesine ataerkil ve dıştan evlenme yoluyla aile kuran bir kavim olarak çıktıklarını ileri sürer Manas destanında dıştan evlenme geleneğine geniş yer verildiği görülmektedir Manas’ın kahramanları hep çapulla elde ettikleri kızlarla evleniyorlar, savaşlarda ganimet elde ederek aldığı kızlarla Manas’ın evlendiğine tanık olmaktayız Radloffa göre Dede Korkut destanında kadınların toplumsal konumları yüksektir Birden fazla evliliğe, bir işaret olsun yoktur
  Proto-Türklerin aile yapısının temelde monogami diye ifade edebileceğimiz tek eşli bir evlilik modeline dayandığını, ailenin kutsal ve sevginin önemli olduğunu söyleyebiliriz

  Kök Türk ailesinin birkaç kuşağı bağrında barındıran, babanın ataerki etrafında kümelenmiş bir aile olduğu söylenebilir
  Kök Türklerin de dış evli oldukları kesinlikle bilinmektedir Oğlanlar ev kurup (Çadır) oba içinde kalmakta, kızlar ise kalın karşılığında yad ellere gelin gitmekteydi Kök Türkler atayerlidirler (24) Asya tarihinde, güveyi anayerinde bir süre tutma geleneği her zaman olmuştur Hunların doğusunda oturan Vu-huanlarda, güveyi, kadının ailesinin yanına gider Erkek, kadının bütün akrabalarına hizmet eder, kadının ailesi için çalışır
  Güveyilik sistemi, verilen bir kıza karşılık, karşı ödülleme olarak sunulan Güveyi hizmeti olarak tanımlanır Hizmet süresi yıllara ya da çocuk sayısına göre değişebilir 10 yyda Kutluk erkekleri, kızın velisine bir yıl hizmet ederlerdi
  Kök Türk beylerinin çok karılı evlilik yaptıkları kuşku götürmez (26) Bu konuda yeterli belge yok Fakat, dillerinde “öğ” sınıflandırıcı kavramının varlığı, çok karılık lehine bir sanı uyandırmaktadır
  Çin yıllıklarında söz edilen bir kayıt var O da, “Leviratus” dur
  Kök Türklerde baba ve amca ölünce onların oğulları ya da küçük kardeşleri, geriye kalan dullanyla evlenirler Baba, amca ve ağabey ölünce, öz ana ve kız kardeşler dışında onların dul ve yetimleriyle evlenme geleneğine, Leviratus deniliyor Tibet’ten Kore’ye dek bütün Asya kıtasında bu gelenek egemen Bu gelenek Hunlar’da da vardı Ayrıca 13 yyın bütün zenginleri, Moğol ve Tatarların (Kuman, Oğuz, Türk) Leviratus uyguladıklarını yazıyorlar (28)
  10 yyda tek bir istisna şu: Kutluk kadınları ömürleri boyunca sadece bir tek erkekle evlenir Kocası ölen kadın, bir daha hiç evlenmez (29)
  Leviratus kurumu, kadın alan ve kadın veren oğuşlar arasında ittifakı ve böylece barışı sürekli kıldığı için vardır, işte Leviratusun gördüğü işlev budur Göçebe çobanlar dış evlilik yaparak başka oğuşlarla kız alıp verirken, bağlaşma temeli üzerinde onlarla ittifak kuruyor ve böylece birlik halinde barışı sağlıyorlardı
  Kız kaçırma: Eski Türklerde evlenme, kız kaçırma ve yağma yoluyla olmuştur Yakutlarda ve Altay Türklerinde son zamanlara değin evlenme, ancak kız kaçırma yoluyla meşru evlenme sayılmıştır
  Manas’ın kahramanları hep çapul yoluyla elde ettikleri kızlarla evleniyorlar Bugün Şeriarda “Gelin Çalma” geleneği vardır Gelini, babasının ve akrabasının elinden alma, Türklerde ve Moğollarda bilinen bir âdettir Kalın ödendikten sonra, güvey, gelini götürmeye gelir Fakat kızı kolay alamaz Çünkü kız iyice saklanmıştır Damat onu uğraşarak, güçlük çekerek meydana çıkarmak zorundadır (Ibn Fadlan)
  Kalın yerine Kırgızlar ve Başkurtlar “Süyek satımı,” Yakutlar “Sulu” derler Abdülkadir İnan, birinciyi, boydan birinin, yabancı bir boya satıldığını, kalın malının da onun karşılığı anlamına geldiğini, “sulu” kelimesinin de, eski Türkçede fidye-i necat, kız kaçıran boyun cezadan kurtulmak için verdiği mal demek olduğunu açıklamıştır
  Türklerde aile kurumunun kökenlerine inen araştırmacılar, başlangıçta bugünkü anlamda bir ailenin bulunmadığı, karı-koca ve çocuklar arasında aile denemeyecek gevşek ilişkilerin olduğu, asıl bağlılığın klan üyeliği olduğu, akrabalık terimlerinin buna göre belirlendiği ve eski Türkçede “Aile” kelimesini karşılayan herhangi bir kelimenin bulunmadığı hususlarında birleşmişlerdir
  Ataerkil kabile ve aşiret dönemlerinde, evliliklerin kız kaçırma suretiyle olduğu görülmektedir
  Gökalp, Türklerde evliliğin endogamik olduğunu belirtir Gökalp, bunu il aşaması için söylemekte ve endogamiyi Türklerde kadın-erkek eşitliğinin temeli saymaktadır
  İlk evlilikler anayerli evlilik şeklindeydi Ataerkilleşmeden sonra evlilikler kız kaçırma ve yağma suretiyle olmaya başlar
  Döl alma geleneği: İnan, evlatlık kurumunu incelediği bir makalesinde bu kurumun kökenini “çok eski devirlerde, ihtimal ki anaerki çağında meşru sayılan döl alma geleneğinde aramak gerektiğini belirtir Eski Roma ve Araplarda çok açık olan bu geleneğin, Orta Asya göçebe kavimlerinde gizli kapaklı olarak korunduğunu biliyoruz” demektedir Ona göre, 19 yy ortalarında Kara Kırgızlar’da geleneğin bulunduğuna dair söylentiler vardır Yakutların eşlerinin başkalarından doğan çocuklarını öz evlat saymaları, döl alma geleneğinin meşru sayıldığı bir devirden kalma geleneklere dayanır
  Bir Arap yazarı, döl alma gelenğini şöyle anlatmaktadır: “Koca, karısına ‘git, falanla ilişkide bulun’ derdi Döl alma, necip bir çocuk elde etmek amacıyla yapılırdı” Döl, kahramanlık, civanmertlik nitelikleriyle tanınmış yüksek adamlardan istenirdi
  Saadavi, geleneğin birçok kocalılık biçimi olduğunu söyler Bu ilişkiye kocası tarafından zorlanmaktadır Toplumun üst konumunda olduğu belirtilen karşı taraftaki erkeğin ise, buna nasıl icabet ettiği, anlatılanlardan belli değildir Belki bunu bir bedel karşılığında yapmaktadır Bu durumda işlem, kadının araç olduğu, erkekler arası bir sözleşme biçiminde gerçekleşmektedir Ancak, İnan’ın belirttiği biçimde, klan döneminde, klanlar arası evlilikler ya da cinsel ilişkiler, anayerli evliliklerden daha önce, döl alma biçiminde gerçekleşmiş olabilir
  Oğuzlar’da, evlenirken kızın rızası alınırdı Volga Bulgarları arasında evlenmek isteyen kişinin, istediği kızın başına bir örtü atması ve böylece kızın onun eşi olması geleneği yaygındı (40) A İnan’a göre bu, bir çeşit “kız kaçırma” geleneğiydi
  Eski Türklerde çok eşlilik var Oldukça da yaygındı Bazı kaynaklarda çok eşliliğin sadece hanlara özgü olduğu, bazı kaynaklarda ise hiç olmadığı iddia edilir ki bu doğru değildir Çünkü kadın sayısı fazladır ve yakınlarının dullarla evlenmesi koşulu vardır
  Zina: Ibn Fadlan, Oğuzlar’da oğlancılığın da büyük suç olduğunu belirtmektedir Kutluklar’da ve Hiyongnular’da da zina çok büyük suçtur (42)
  Kutluklar’da, zina eden erkek ve kadın yakılırken, Hiyongnular’da evli bir kadına tecavüz eden kişi ölüme mahkûm edilir Genç bir kızı iğfal edenden ise büyük bir fidye alınır ve o kızla evlendirilirdi Takyular’da tecavüz eden kişi iğdiş edilir Bütün bu kavimlerde düşmanlara aynı hareketi yapmak suç sayılmazdı
  Eski bir İnanıştan, yılda bir kez bir çeşit serbest ilişki geleneğinin bulunduğu anlaşılmaktadır Eski Türkler yılda bir kez doğal şehvetin galeyanıyla vücuda gelen bir aşk gecesine İnanırlardı (43)
  Ibn Fadlan seyahatnamesinde zinanın yasak olmayıp, serbest ilişkilerin geçerli olduğu iki Türk topluluğundan söz edilmektedir Bunlar Peçenekler ve Karluklar, Peçenekler yol ortasında kadınlarla çiftleşirmiş (44)
  Karluklar ise, kadını kumarda alışveriş nesnesi olarak kullanırlar Kumarda biri, diğerinin karısını, kız kardeşini ya da ******* ütebilir Karluk kadınları güzel ve iffetsizdirler Onlar karılarını çok az kıskanırlar Reisin karısı, kızı ya da kız kardeşi, yabancı bir kafile gelince onları konuk eder (45) Serbest ilişkilerin egemen olduğu bu toplulukta, kadının tam anlamıyla cinsel nesne olduğu görülmektedir Ataerkilliğin en belirgin özelliği, kadının, erkeğin mülkiyetinde bir nesne olarak algılanmasıdır Bu ise ya kapatılması (hapsedilmesi) ya da Karluklarda olduğu gibi, açıktan erkeklerin ortak kullanımına sunulmasıyla sonuçlanmaktadır
  Boşanma: Ögel, eski Türklerde kalın yanacağı için, aile üyelerinin buna karşı çıktığını ve bu yüzden boşanma olayının görülmediğini söylemektedir (46)
  Eski Türklerde, öldürülen bir kişinin ailesine karşılık olarak, kalınsız bir kız verildiği de görülmektedir Ayrıca, karşılıklı dünür olma (kız değiş tokuş etme) durumlarında da kalın ödenmezdi Yiğitler, aralarında anlaşırken, bazen birbirlerine kız kardeşlerini vereceklerine dair söz verirlerdi Karşılıklı dünür olma geleneği, en çok, Kırgızlar’da yaygındır (47)
  Türklerde toplumun çekirdeği aileden oluşur Bu da baba, oğul ve torunlardan oluşur Evlenip giden kızlar ile onların çocukları aileden sayılmazlardı Altay ve Yenisey boylarında egzogami hâlâ yürürlüktedir “Bugünkü Altaylılarda her kabile birkaç yüz nüfustan ibaret olmasına rağmen, hiçbir kabile kendi içinden evlenmez
 3. 3
  Ensar
  Özel Üye
  II İSLAMİ TÜRK AİLESİ
  Kınalızade’ye göre, bir insan, koşullar uygunsa evlenmelidir Bundan maksat, hem Muhammed ümmetinin neslinin çoğalması, hem de nefsin günah ve kötülüklerden korunmasıdır Zira, Peygamber, çocuk doğuran kadınla evleniniz, çoğalınız buyurur (48)
  İslamiyet, toplumsal yaşamı da düzenleyen bir din olarak aileye ilişkin pek çok hükümlere sahiptir
  İslami uygulamaya baktığımız zaman eski Türk geleneklerinin de sürdürüldüğü dikkatimizi çekmektedir Bu konuda İslami döneme geçtikten sonraki destanlar bize bir fikir vermektedir Şimdi bu destanlardaki aileye ilişkin yönlere bir göz atalım
  Manas Destanı’nda aile: Manas, eski Türk kavmi olan Kırgızların milli destanıdır
  Baba/Koca: Aile ve cemaatin reisidir Güç ve otorite simgesidir
  Anne/Kadın: Evde ikinci önemli kişidir Onun önemi, doğurganlığına bağlıdır Erkeğine bir evlat veremeyen kadın meyvesiz ağaçtır Kadın erkeği gibi cesur ve savaşçı olmalıdır Ama onun temel rolü, kocasının isteklerini yerine getirmek, kocası savaşa gidecekse onun savaş elbiselerini, silahlarını ve atını kocasına hazırlamaktır Kadının güzel ve şanslı olması tercih nedenidir
  Aile içi ilişkiler: Aile büyükleri, töre ve dinsel etkenler içinde bir ilişkiler bütünü söz konusudur (49)
  Divan-ı Lügat it-Türk’te, evlenecek olan kişilerin birbirini görüp tanıyarak mı, yoksa görmeden mi evlendiklerini gösterecek bir kayıt bulunmamaktadır (50)
  Dede Korkut Hikâyeleri’nde Bamsı Beyrek ile Banu Çiçek’in beşik kertme nişanlı olmalarına rağmen birbirlerini yakından tanımadıkları anlaşılıyor
  Türkler arasında egzogaminin, yani dışarıdan evlenmenin daha yaygın olduğu söylenebilir (51) Eski Türk toplumunda, hele göçebe yaşam biçiminde kadınla erkeğin kaçgöç içinde bulunamayacakları da açıktır Bu nedenle evlenecek kişilerin aynı toplumda yaşıyorlarsa konuşup anlaşma olmadan da birbirlerini en azından tanıdıklarını düşünmek mümkün
  Manasta Levirat tipi evlilik var Yani buna bir tür aile içi evlilik denebilir Nedeni: Kadının sahipsiz ve korumasız kalmaması, malların bölünmemesi, çocukların aile çevresinden çıkmaması gibi bugün de az sayıda uygulanan gelenek var
  Kız istemek için ata binip (atlanmak) kız aramak gerek (52) O halde istenecek kızda aile içinden değil, uzaktan biri olacaktır
  Çakıp Han’ın, oğluna layık bir kız bulabilmek için Asya’nın büyük bir bölümünü dolaştığı anlaşılmaktadır Bu da bize, Manas’ın geleneğe göre evliliğinin büyük bir ihtimalle egzogami, yani aile dışından evlilik olacağını göstermektedir
  Destana yansıyan Kırgız Türklerinin evliliklerinin genellikle aile dışından ve birbirlerini görmeden gerçekleştiği, zorunlu hallerde aile içi-kayınla-evlilik olduğu, kız kaçırmaya zaman zaman başvurulduğu, erkeklerin birden fazla kadınla evlenebildikleri anlaşılmaktadır
  Aile dışından evlilik, Türk boyları arasında yaygın bir gelenektir Kız evine dünürcü gönderildiği ve bunlara “sawçı, yorığçı, yazığçı, arkuçi” dendiği belirlenmiştir Dünür olarak gelen kişi,
  Tadacak mısın tuzunu
  Verecek misin kızını
  biçimindeki kalıp sözünü kullanır Tıpkı bugün “Allah’ın emri, Peygamber’in kavli ile” kalıbının kullanıldığı gibi (53)
  Aile, Türklerin yaşamında çok önemli bir toplumsal kurumdur Manas’da önemli konularda danışma ve fikir teatisi var
  Namusun, edep yerleri ve cinsel organların korunması ile ilgili olduğu görülmektedir Namus sözcüğü cinsel organları ifade için kullanılmıştır
  Evliliklerde denklik esastır
  Manas’ın yansıttığı aile, ataerkildir Geleneksel geniş aile tipindedir Birlik beraberlik, küme duygusu, biz duygusu egemendir
  Sözlü kültürün önemli bir malzemesidir Türk ailesinin İslamiyet etkisinde gelişen dönemine ışık tutuyor
  Manas destanında kızda aranan özellikler, toplumca istenen ve kabul gören tarafları şöyle sıralanmaktadır: (54)
  Biricik kızım Kanıkey
  Yalnız bacadan gün gördü
  Suyu yalnız evde içti
  Seçilmiş atlara bindi
  Uzaktan gelme bal yedi
  İnce elbise ile rüzgâra çıkmadı
  Soğuk nedir hiç bilmedi
  Hiç gece kapıya çıkmadı
  Dünden kalma yemek yemedi
  Manas’daki bu değerler sisteminin günümüzdeki yansımasını bir Erzurum türküsünde şöyle görüyoruz:
  Erzurum’un içinde
  Güngörmedik güzel var
  Görüldüğü gibi, kızın bütün dünyası baba evidir Ne gördü, ne tattı ise baba evinde görmüş ve tatmıştır
  Evlenme: Kaçırma ya da savaşta ganimet alma yoluyla evliliklerin mümkün olduğu anlaşılmaktadır Ancak bu tür evlilikler makbul değildi Bu tür alınan kadınlar, bir çeşit cariye olarak kalmaktadırlar Asıl ideal olan, atanın gidip istediği, dünür olduğu bir kızla, geleneklere uygun olarak yapılan evliliklerdir Armağanı ve çeyizi ile gelen kadın makbul tutulmaktadır Aksi durumda kadının toplumda kabulü zorlaşmaktadır
  Dünürcülük görevini, Çakıp Han,
  Elçiliğe ölüm yok,
  Kılavuzluğa horluk yok
  diyerek atasözü haline gelmiş bir kalıpla ifade etmektedir
  Çakıp Han bu sözüyle, kendisinin bu işde sadece görevli olduğunu, çıkacak sonuçtan kendisinin sorumlu tutulamayacağını dile getirmektedir
  Aşa salacak tuzu var,
  Kamkey denilen kızı var
  mısralarında karşımızda bir kalıp var Aşa tuz salmak ve tuzu tatmak, kız vermek suretiyle akrabalığı, dolayısıyla Türklerde tuz ekmek hakkı denilen bir kabulle, aralarında oluşacak bir hukuku ifade etmektedir
  Kız kaçırma: Mehmet Kaplan, bu konuya, kahramanlık ile aşkı birleştiren kız kaçırmanın Türkler arasında çok eski bir gelenek olduğunu ifade ederek bir açıklık getirmektedir
  Kız veya aile tarafı iffet ve faziletini göstermek, erkek, kahramanlığını kanıtlamak için mücadele şarttır Bu nedenle evlenmeler bir savaş manzarası alır Bu davranış biçimi, güç ve yiğitliğin asli değer olduğu göçebe örfüne tamamen uygundur
  Dede Korkut Destanlarında kadının kültürleyicilik rolü belirgindir
  Bu destanların önemli bir yönü, tek kadınla evlilik yapma, aile kurmadır Tek erkek, tek kadından oluşan çekirdek aile söz konusudur Destan, kadını erkeğe eşitler Kadını iffet ve sadakat simgesi sayar Kadını, aileyi kuran ve koruyan bir yere yükseltir Kadını kahramanlığı ile de öne çıkarır Ahlaki değerleri ailesel değerlerle özdeşleştirir Aile yapısında sevgi, saygı, sıra anlayışına dayalı bir dayanışma görülür
  Dede Korkut Kitabı’ndaki kardeşler arası ilişkiler, sevgi, saygı, vefa gibi değerlere bağlıdır Kardeşler arası bir dayanışmayı görüyoruz destanda
  Öldürülen kişinin intikamını almak da kardeşin görevidir Kardeşi esaretten kurtarmak da aynı biçimde kardeşin görevine girer Sürekli savaşların yarattığı şok olma düşüncesi, dayanışmayı gerektirmiştir Güçlü olma yolu, çok kardeşliliği gerekli kılmıştır
  Birbirini seven aileler, daha beşikteyken birbirine nişanlanmaktaydılar Oğuzlarda, bir baba, ölünce oğulu üvey annesi ile evlenebiliyordu 10 yyda Oğuzlarda başlık ya da kalın geleneği vardı Oğuzlarda dış evlenme geleneğinin bulunduğu hükmü verilebilir Destan kahramanları, iyi ata binen, kılıç kuşanan eş istedikleri görülüyor
  Destanlarda, anaya karşı saygı her vesile ile belirtiliyor, “Ana hakkı, Tanrı hakkıdır” deniliyor Destanlarda kadınlara yüksek ve değerli bir yer verilmektedir
  Destanlarda kardeş sevgisi ve kardeşe sahip olmanın önemi, türlü vesileler ile belirtiliyor
  Destanlarda, saygı davranışları arasında selam vermek ve el öpmeden söz ediliyor
  Eski atlı göçebelerin aileleri, Romalılarda olduğu gibi efendi sınıfını oluşturmakta ve kan kardeşliği ile bağlı zümrenin emri altında, esirler, sığıntılar ve metbular bulunmaktadır Aile reisi bütün malın sahibidir
  Aile efradına yapılacak işleri o gösterir Çocukları üzerinde nüfuzu torunlarından herhangi birini kendisine evlat edinerek yetiştirecek derecede sınırsızdır
  Ailevi ata hakkına dayanan (patriyarkal) ve dışardan evlenme (exogomi) toplumsal biçimlerine uygun (patrilocal nizam) temeldi Yeni kurulan aileler, koca tarafını tutardı Yeni gelen kadın kocasının ailesine hizmet eder ve onun malı sayılırdı Onun için kadını pederinden, eski ailesinden satın almak gerekirdi Bedeli kalın çeşitli ehli hayvanlardan; at, deve, koyun vb terekküp ederdi Ibn Fadlan 10 yyda Oğuzlarda aynı geleneğin cari olduğunu söylüyor Kalın ödendikten sonra, nişanlısına damat yalancıktan bir kız kaçırmayla kavuşuyor Bu, eskiden cari, gerçek kız kaçırma âdetinin kalıntısıdır
  Kaçırma yoluyla ya da ganimet olarak alınan kadınlar, beraberlerinde çeyiz getirme şansına sahip olamamaktadırlar
  Ailede ananın da bir nüfuzu var Türk aile yaşamında çocukların babalarına karşı saygı göstermeleri geleneği, efsanevi Türk hükümdarı Alp Ertunga’ya dayanmaktadır
  Evlenme işinde çok defa “Arkuçı” ya da “Savcı” adı verilen aracılar gerekliydi Bugün “Elbir” denen bu aracılar dünürler arasında gidip geliyorlardı Akrabalık kurmak isteyen iki taraf, bu aracı eliyle birbirinden karşılıklı kız istiyordu
  Alınacak kızın bakire olması şart değildi Fakat, bakire kız almak bir idealdi Ancak bunun gerçekleştirilmesi, büyük başlık verilmesine bağlıydı Dünür, daha doğrusu damad adayının ailesi (babası ve annesi), kız tarafına bir at verir Buna “başlık” denir Yetiştirme hakkı, yani kızını yetiştiren babanın hakkı demektir Sonra, yine dünür, bir elbise verir, buna da “südlük” yani süt hakkı adı verilir Bu, gelinlik kızı emziren anneye aittir Bundan sonra, gelin adayının kardeşine bir şey verilir Buna da “Ağırlık” denirdi Oğlan tarafı, gelin adayına ve kız kardeşine elbiseler verirdi ki, buna “Yandış” adı verilirdi
  Düğün sırasında “Saçı” adı verilen para saçılıyordu
  Evlenecek kızın çeyizini hazırlamak, yalnız anababaya değil, bütün akrabasına düşen bir görevdi Akrabalar, gelini donatmak için elbise ve mal yardımı yapıyorlardı
  Sağdıç, o zaman da aynı adla vardı
  Selçuklu devrinde birden fazla kadınla evlenmenin bulunduğu Kaşgarlı Mahmut’un eserinde, Kuma anlamına gelen “Küni” kelimesinin geçmesinden anlaşılıyor Bugün, “Günü” biçimini alan bu kelime, kıskançlık demektir Bundan, günülemek mastarı yapılır
  Ana ve babayı da içine alan kadının akrabalarına dünür deniyordu
+ Yorum Gönder
batı medeniyeti yaşam tarzı,  batı yaşam tarzı
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi