Proteinlerle ilgili Soru Ve Cevap

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Proteinlerle ilgili Soru Ve Cevap ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  aybuke
  Usta Üye





  Cevap: 1. Aşağıdakilerden hangisi hücrede bulunan RNA molekülleriyle ilgili doğru bir ifade değildir?
  A) DNA üzerinden sentezlenir
  B) Tek zincirlidir
  C) Bir gen tarafından kopyalanır
  D) Azotlu bazlarının birbirine oranı her zaman birdir.
  E) Protein sentezinde iş görür

  2. Nükleik asitlerin yapısına,
  I. Protein
  II. Karbonhidrat
  III. Yağ
  moleküllerinden hangilerine ait bazı monomerier katılabilir?
  A) Yalnız l B) Yalnız II C) l ve II D) l ve III E) II ve III

  3 Hücre zar yapısına,
  ı DNA
  II Protein
  III RNA
  IV Karbonhidrat
  moleküllerinden hangileri katılamaz?
  A) l ve II B) l ve III C) l ve IV D) II ve III E) III ve IV

  4 Adenozin molekülünün yapısında,
  I Baz
  II Şeker
  III Fosfat
  moleküllerinden hangileri bulunur?
  A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız D) l ve II E) l, II ve III

  5 DNA moleküllerindeki nükleotitlerin tam hidrolizi ile oluşan
  I Azotlu organik baz
  II Pentoz
  III Fosforik asit
  moleküllerinden hangilerinin tamamı ATP molekülünün yapısına katılabilir?
  A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız III D) l ve II E) II ve III

  6
  l Ribozomlarda okunma
  II Amino asit bağlama
  III Proteinlerle kompleks oluşturma
  Yukarıdaki özelliklere sahip RNA çeşitleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
  l II III
  A) mRNA rRNA tRNA
  B) rRNA tRNA mRNA
  C) mRNA tRNA rRNA
  D) tRNA mRNA rRNA
  E) tRNA rRNA mRNA

  7 ATP hidrolizinin gerçekleştiği bir hücrede,
  I Adenin bazı
  II Deoksiriboz
  III Rİboz
  IV Fosforik asit
  moleküllerinden hangilerinin miktarı artar?
  A) l ve II B) II ve III C) III ve IV D) l, III ve IV E) l, II, III ve IV

  8
  I Glikozit bağı bulundurma
  II Çift sarmal yapıya sahip olma
  III Genetik bilgiyi bulundurma
  V Purin ve pirimidin bazları bulundurma
  Yukarıda verilen özelliklerden hangileri sadece DNA ya aittir?
  A) l ve II B) II ve III C) III ve IV D) l, H ve IV E) l, II, III ve IV

  9
  Frklı türlere ait iki canlının vücut hücrelerindeki DNA'lar ile ilgili;
  1 Taşıdıkları gen sayısı aynıdır
  2 Nükleotid dizilimleri farklıdır
  3 Oranları birbirlerine yakındır
  A+T : G+C
  ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
  A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız II D) l ve II E) l, II ve III

  10 Bir nükleotidin birimleri arasında bulunan l ve II numaralı bağlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A) Glikozit Hidrojen
  B) Glikozit Ester
  C) Hidrojen Ester
  D) Ester Glikozit
  E) Ester Hidrojen

  11 Bir hücrede görev yapan mRNA,
  I Riboz şekerine sahip olma
  II Tekrar tekrar kullanılabilme
  III Timin nükleotidi bulundurma
  IV Ribozomla kompleks oluşturma
  özelliklerinden hangilerine sahiptir?
  A) l ve II B) II ve III C) III ve IV D) l, II ve IV E) l, II, III ve IV

  12. Bir mRNA nm yapısına,
  I. Guanin bazı
  II. Fosforik asit
  III. Urasil bazı
  IV. Riboz şekeri
  moleküllerinden hangileri en fazla sayıda katılır?
  A) l ve II B) II ve III C) II ve IV D) II, III ve IV E) l, II, III ve IV

  13. l. Ester
  II. Hidrojen
  III. Giikozid
  Yukarıdaki bağ çeşitlerinden hangilerinin sürekli varlığı ve birimler arasındaki sayısı nükleik asit çeşidinin belirlenmesinde her zaman kullanılabilir?
  A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız III D) l ve II E) II ve III

  14. Aşağıda verilen olaylardan hangisi her zaman DNA sentezine yönelik olarak gerçekleştirilir?
  A) Pürin ve pirimidinler arasındaki hidrojen bağlarının yıkılması
  B) Ribonükleositin fosforik asitle bağlanması
  C) DNA polimerazın sentezi
  D) Deoksiriboz nükleotidlerin analizi
  E) Tamamlayıcı zincir ile kalıp zincir arasında hidrojen bağlarının kurulması

  15.Nükleotid dizilimi yukarıdaki gibi değişikliğe uğrayan DNA molekülü ile ilgili olarak verilen,
  I. Tek hücrelilerde kalıtsal değişikliğe neden olur.
  II. Çok hücrelilerde her zaman kalıtsal değişikliğe neden olur.
  III. DNA’daki tüm hatalar, DNA polimeraz tarafından düzeltilebilir.
  gibi açıklamalardan hangileri doğrudur?
  A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız III D) l ve II E) II ve III


  16. DNA molekülünün sentezine yönelik olarak aşağıdaki molekül çiftleri arasında kurulan kimyasal bağların hangisi oluşurken su molekülü açığa çıkmaz?
  A) Fosfat - Deoksiriboz
  B) Deoksiriboz - Adenin
  C) Fosfat - Fosfat
  D) Pürin - Primidin
  E) Timin - Deoksiriboz

  17. Fosforik asit,
  I. Deoksiriboz
  II. Fosfat
  III. Riboz
  IV. Adenin
  moleküllerinden hangileri ile ester bağı oluşturabilir?
  A) l ve II B) l ve III C) II ve IV D) III ve IV E) l, II, III ve IV

  18. GGSTGATTTTATTA
  Zincirlerinden birinin baz dizilimi yukarıdaki gibi olan bir DNA molekülü parçasının toplam hidrojen bağı sayısı kaçtır?
  A) 32 B) 24 C) 20 D) 15 E) 12

  19. Bir DNA molekülünün bulundurduğu purin sayısı biliniyorsa aşağıdakilerden hangisinin sayısı bilinemez?
  A) Pirimidin B) Pentoz
  C) Nukleotit D) Gen
  E) Fosfat

  20. Nükleik asitlerin yapısında en çok kaç çeşit purin bazı bulunur?
  A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 8
  21. DNA'nın yarı korunumlu eşlenebilmesi (replikasyonu) ile hücreye ait kalıtsal karakterler;
  I. Değişerek aktarılır
  II. Korunur
  III. Seçilerek aktarılır
  gibi yargılardan hangileri doğrudur?
  A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız III D) l ve II E) II ve III
  22. Yapısında 70 ikili, 70 üçlü hidrojen bağı bulunduran bir DNA molekülünde guaninli nukleotitlerin/adeninli nükleotitlere oranı kaçtır?
  A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1

  TEST - 2
  1. Bir hücrede bulunan DNA ve RNA molekülleriyle ilgili olarak verilen,
  I. Kod sayısı sabittir
  II. Antikodon sayısı sabittir
  II Pürin çeşitleri aynıdır.
  V. Pürinlerle primidinlerin sayısı aynıdır gibi
  ifadelerden hangileri doğrudur?
  A) Yalnız l B) Yalnız III C) l ve III D) II ve IV E) II, III ve IV

  2. Aynı türe ait çok hücreli iki canlının kalıtsal maddeleriyle ilgili olarak verilen aşağıdaki özelliklerden hangisi her zaman ortaktır?
  A) DNA’larının sentezi sırasında dört çeşit nükleotid tüketilir
  B) DNA’larında aynı sayıda nükleotid kullanılır.
  C) Nükleotidlerin dizilişleri tamamen aynıdır
  D) Birim zamanda aynı sayıda tRNA sentez emri verir.
  Birim zamanda aynı sayıda protein için sentez emri verir.

  3. DNA molekülünün yapısını oluşturan,
  I. Azotlu organik baz
  II. Pentoz
  III. Fosforik asit moleküllerinden hangilerinin sayı ve dizilimi türe özgü karakterlerin ortaya çıkmasını sağlar?
  A) Yalnız l B) Yalnız II C) l ve II D) l ve III E) II ve III

  4. Nükleik asit sentezi yapan bir hücrede, aşağıda verilen bileşiklerden hangisi bir organik birleşiğin dönüşümüyle oluşturulamaz?
  A) Riboz B) Deoksiriboz C) Adenin D) Guanin E) Fosforik asit

  5. Adeninli nükleotidlerinin sayısı bilinen bir DNA molekülünün,
  I. Timin nükleotidlerin sayısı
  II. Pürinli bazların primidinli bazlara oranı
  III. Nükleotid sayısı
  IV. Adenin ve timinli nükleotidlerin birbirine oranı
  gibi sayısal değerlerinden hangileri tespit edilebilir?
  A) l ve II B) l ve III C) II ve III D) l, II ve IV E) l, III ve IV
  6. Bir bireye ait kalıtsal bilgilerin gözlemlenebilme-si için,
  I. DNA
  II. RNA
  III. Protein
  moleküllerinden hangilerinin sentezi zorunlu değildir?
  A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız III D) l ve II E) II ve III
  7. 110 nükleotidlik bir DNA molekülü üç kez eşlendiğinde ortamdan eksilecek pentoz sayısı kaçtır?
  A) 770 B) 330 C) 220 D) 110 E) 55

  8.
  l. Krossingover
  II. Replikasyon
  III. Mutasyon
  Üreme hücrelerinde yukarıdaki olaylardan hangileri gerçekleştiğinde DNA’nın niteliğinde bir değişme olmaz?
  A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız III D) II, III E) III, IV

  9. GGSTGATTTTATTA
  Zincirlerinden birinin baz dizilimi yukarıdaki gibi olan bir DNA molekülü parçasından sentezlenen m RNA da bulunacak riboz sayısı kaçtır?
  A)14 B) 24 C) 330 D) 44 E) 54

  10. ATP’nin yapısında bulunan;
  I. Adenin
  II. Riboz
  III. Fosfat
  moleküllerinden hangileri DNA ve RNA da bulunur?
  A) l ve II B) l ve III C) II ve III D) Yalnız l E) Yalnız III

  11. l. Nükleotidlerden oluşma
  II. Amino asit taşıma
  III. Riboz bulundurma
  IV. DNA'nın bir zincirden sentezlenme
  V. Ribozomda görev yapma
  Yukarıda verilen tRNA'ya ait özelliklerden hangileri mRNA'nm da özelliğidir?
  A) l ve II B) II ve III C) II, III, IV D) l, III, IV ve V E) II, III, IV ve V

  12. DNA'nın bir zincirinde bulunan aşağıdaki moleküllerden hangisinin sayısı, bu zincirden üretilen tamamlayıcı zincirde de kesinlikle aynı sayıdadır?
  A) Adenin B) Timin C) Guanin D) Sitozin E) Deoksiriboz

  13. Yapısında 240 timinli, 140 guaninli nükleotit bulunan bir DNA molekülündeki pürin bazı sayısı kaçtır?
  A)120 B)190 C) 380 D) 420 E) 680


  14. Nükleik asitlerle ilgili olarak verilen,
  I. Kalıtım materyali DNA dır.
  II. Hücrelere ait karakterler oğul döllere DNA aracılığı ile aktarılır.
  III. Kalıtsal bilginin ortaya çıkması RNA ve protein sentezine bağlıdır.
  gibi ifadelerden hangileri doğrudur?
  A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız III D) l ve III E) l, II ve III

  15. Normal azotlu bir DNA ağır azotlu bir ortamda bir kez eşlendikten sonra meydana gelen her bir DNA normal azotlu ortamda iki kez eşleniyor. Meydana gelen DNA'larda ağır azot taşımayanların oranı kaçtır?
  A) %0 B}%15 C}%45 D)%75 E)%100

  16. DNA'nın yapısında bulunan,
  I. Adenin nükleozid
  II. Fosforik asit
  III. Pentoz
  gibi moleküllerden hangileri ATPnin de yapısında bulunabilir?
  A) Yalnız l B) Yalnız II Z Yalnız III D) l ve II E) I, II, III

  17. Tüm nükleotit çeşitlerinin yapısında, aşağıda verilenlerden hangisi bulunmak zorunda değildir?
  A) Glikozid bağı B) Pentoz şekeri C) Fosfat grubu D) Ester bağı E) Adenin bazı

  18. Bir nükleik asitin çeşidini yapısındaki,
  I. Azotlu organik baz
  II. 5C'lu şeker
  III. Fosforik asit
  moleküllerinden hangileri kesinlikle belirleyemez?
  A) Yalnız l B) Yalnız II C) Yalnız III D) l ve III E) l, II ve III






  Ekteki Dosyalar Ekteki Dosyalar

 3. 3
  Ziyaretçi
  çok güzel bilgi vermişler







 4. 4
  Ziyaretçi
  çok sağolun

 5. 5
  Ziyaretçi
  sorular güzel cevaplarını verirseniz daha da güzel olacak

+ Yorum Gönder
proteinlerle ilgili sorular,  proteinlerle ilgili sorular ve cevapları,  proteinler ile ilgili sorular,  protein ile ilgili sorular,  proteinle ilgili sorular
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 21 kişi