Tarih bilimine giriş soruları

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Tarih bilimine giriş soruları ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Tarih bilimine giriş soruları

 2. 2
  RüzgarGülü
  Bayan Üye

  Cevap: TARİH BİLİMİNE GİRİŞ I


  1. I. Olayların doğruluğunun kanıtlanmasında belgelerden yararlanılması
  II. Deney ve gözlem yöntemi ile araştırma yapılması
  III. Farklı bilim dallarından yardım alınması
  IV. Olayların günümüz koşullarına göre değerlendirilerek yorum yapılması
  V. Olaylar arasında neden-sonuç bağlantısı kurulması
  durumlarından hangilerinin tarih bilimi için geçerli olduğu savunulamaz?
  A) I ve II B) I ve III C) III ve V
  D) II ve IV E) IV ve V

  2. Tarih biliminin yer ve zaman gösterme özelliği göz önüne alındığında, aşağıdakilerden hangisi tarihi bir olayın anlatımı olarak kabul edilebilir?
  A) Savaş biraz daha çabuk bitseydi sonuç olumlu olabilirdi.
  B) Hükümdarın kararlı tutumu ülkesi için olumlu sonuçlar verdi.
  C) Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki egemenliği XX. yüzyıl başlarında sona ermiştir.
  D) Tarih boyunca en çok kuşatılan şehir İstanbul olmuştur.
  E) Maliyenin bozulması birbirine benzeyen olumsuz gelişmelerin ortak sonucudur.

  3. 1402'de Türk dünyasının liderliği için Timur ile Yıldırım Bayezid arasında yapılan Ankara Savaşı'nın kaybedilmesi Anadolu'da siyasi birliğin bozulmasına yol açtı.
  Yukarıdaki bilgide tarihin aşağıdaki özelliklerinden hangisine değinilmemiştir?
  A) Olaylar arasında neden-sonuç bağlantısı kurması
  B) Geçmişi açıklayarak günümüze ışık tutması
  C) Olayın gerçekleştiği zamanı bildirmesi
  D) Olayın geçtiği yeri belirtmesi
  E) Olayın kahramanlarından sözedilmesi

  4. Tarihi olaylar incelenirken dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri de objektif olmaktır.
  Aşağıdakilerden hangisi, tarih araştırmaları sırasında objektiflikten uzaklaşıldığının bir göstergesidir?
  A) Olaylar arasında neden-sonuç bağlantısının kurulması
  B) Birinci elden kaynaklardan yararlanılması
  C) Olayın geçtiği dönemin koşullarının gözönünde bulundurulması
  D) Olayla ilgili siyasi gelişmelere yer verilmemesi
  E) Olayın geçtiği bölgede araştırma yapılması

  5. - Tarih; geçmişte yaşanmış olayların belgelere dayandırılarak neden-sonuç ilişkisi içinde araştırılıp yer ve zaman belirtilerek açıklanmasıdır.
  Bu bilgiye göre, bir olayın tarih araştırmalarına konu olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?
  A) Olayın üzerinden belli bir zaman geçmiş olmalıdır.
  B) Olayın geçtiği yer belirtilmelidir.
  C) Olayın gerçekleştiği zaman belirtilmelidir.
  D) Yazılı ve yazısız kaynaklar bulunmalıdır.
  E) Benzer olaylar yaşanmış olmalıdır.

  6. Tarihe yardımcı bilimlerden bazıları ve inceleme konuları şunlardır;
  - Etnografya ; Toplumların özkültürleri
  - Nümizmatik ; Eski paralar
  - Paleografya ; Eski yazılar
  Bu bilim dallarından yararlanılarak aşağıdakilerden hangisi ile ilgili sonuçlar ortaya konamaz?
  A) Ekonomik yapı
  B) Kültürel gelişmişlik
  C) Coğrafi konum
  D) Kullanılan yazının türü
  E) Ticaret yapılıp-yapılmadığı

  7. Tarihi oluşumlar; milletlerin siyasi, bilimsel, ekonomik ve kültürel alanlarda birbirleriyle yaptıkları yarışların ürünüdür.
  Bu tanıma göre, aşağıdakilerden hangisinin tarihi bir olay özelliği taşıdığı savunulamaz?
  A) Hayvanların evcilleştirilmesi
  B) Lidyalıların parayı kullanmaya başlaması
  C) Alfabenin kullanılması
  D) Kadeş Savaşı
  E) İskender'in Asya Seferi

  8. Yazının kullanılmasından önceki dönemler tarih öncesi, yazının kullanılmasından sonraki dönemler ise tarih çağları olarak nitelendirilir. Tarihin incelenme ve öğrenilmesini kolaylaştırmak amacıyla yapılan bu sınıflandırmada bilim adamları, tarih çağlarına ait bilgileri daha kesin ve doğru olarak kabul etmektedir.
  Bu durum tarih çağlarının hangi özelliği ile açıklanabilir?
  A) Kültürlerin ortaya çıktığı dönem olması
  B) Devletlerarası çatışmaların hızlanması
  C) Toplumlararası kültür etkileşim yaşanması
  D) Tarih öncesi bulguları dikkate almaması
  E) Yazılı kaynaklardan yararlanılarak araştırılabilmesi

  9. Bir uygarlık merkezinde tarih öncesi dönemlerin tamamı yaşanmadan da tarih çağlarına geçilebilir.
  Aşağıdakilerden hangisi, bu duruma kanıt olarak gösterilebilir?
  A) Anadolu'da yontmataş devrine ait mağara resimlerinin bulunması
  B) Mısırlıların kendine özgü hiyeroglif yazıyı kullanması
  C) Anadolu'da tunç devri yaşanırken Asurlulara ait ticari tabletlerin bulunması
  D) Türklere ait ilk yazılı belgelerin VIII. yüzyıla ait olan Orhun Kitabelerinin olması
  E) Kalkolitik çağda Anadolu'da dinsel inanışların ortaya çıkması

  10. Yontma taş döneminde mağarada yaşayan, ilkel taş aletler yapan ve ateşi kullanmayı başaran insanoğlu, cilalı taş döneminde yerleşik hayata geçerek üretici olmuş, ayrıca seramikten eşyalar yapmaya başlamıştır.
  Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
  A) Uygarlığın zamanla geliştiğinin
  B) iletişim araçlarının geliştiğinin
  C) Madeni eşyalar üretildiğinin
  D) Yazının kullanıldığının
  E) Merkezi devletlerin kurulduğunun

  11. Kalkolitik dönemde dini inançlar gelişmiş, insanlar bereket ve bolluk simgesi sayılan "Büyük Ana"ya tapmışlardır.
  İnsanların dini inançlarında bu özelliğe yönelmesi, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
  A) Şehirleşmenin giderek gelişmesi
  B) Ekonomik yaşamın tarıma dayalı olması
  C) Sanat çalışmalarının gelişmeye başlaması
  D) İlk mezar örneklerinin yapılması
  E) Ölümden sonraki hayata inanılması

  12. - Miladi takvime başlangıç olarak Hz. İsa'nın doğumu
  - Hicri takvime başlangıç olarak Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göçü esas alınmıştır.
  Buna göre; miladi takvimin Avrupa'da, hicri takvimin ise Ön Asya' da daha yaygın olarak kullanılması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
  A) Miladi takvimde Roma uygarlığının etkisinin olması
  B) Farklı inanç sistemlerinin benimsenmesi
  C) Coğrafi konumların farklı olması
  D) Bilimsel gelişmelerin yetersiz olması
  E) Hicri takvimin Ön Asya'da ortaya çıkmış olması

  CEVAP ANAHTARI:

  1. D 2. C 3. B 4. D 5. E 6. C 7. A 8. E 9. C 10. A 11. B 12. B 3. 3
  RüzgarGülü
  Bayan Üye
  TARİH BİLİMİNE GİRİŞ II

  1. Tanım : Tarih; insan topluluklarının geçmişte yaşadıklarını, kültürlerini, toplumlar arası ilişkileri yer ve zaman göstererek, kaynaklara dayalı olarak inceleyen ve neden-sonuç bağlantısı kurarak anlatan bilim dalıdır.
  Durum : Talaş Savaşı, Orta Asya'ya egemen olmak isteyen Araplar ile Çinliler arasında yapılmış ve savaşın kazanılması Türklerin İslamiyet’e geçiş sürecini hızlandırmıştır.
  Yukarıda verilen durumda tarihin tanımında yer alan unsurlardan hangisine değinilmemiştir?
  A) Yer
  B) Neden
  C) Zaman
  D) Toplumlararası ilişkiler
  E) Sonuç

  2. Tarihi olayların incelenmesinde zamanın bildirilmesinin zorunlu olması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
  A) Tarihi olayların uzun bir süreçte gerçekleşmesi
  B) Tarihsel olayların neden-sonuç ilişkisi içinde incelenmesi
  C) Tarihi olayların birbirlerine benzemesi
  D) İnsan ilişkilerini konu alması
  E) Tarihi olayların yerlerinin bilinmesinin zorunlu olması

  3. Aşağıdakilerden hangisi bir olayın tarih araştırmalarına konu olabilmesi için taşıması gerekli özelliklerden biri olarak gösterilemez?
  A) Geçtiği yer bilinmeli
  B) Yaşandığı zaman bilinmeli
  C) Neden-sonuç ilişkisi olmalı
  D) İnsanlar arasındaki ilişkilerin sonucu olmalı
  E) Milattan sonra yaşanmış olmalı

  4. Tarih olaylarının objektif olarak incelenebilmesi için,
  I. Olayların üzerinden belirli bir sürenin geçmesini beklemek
  II. Belgelere dayalı araştırma yapmak
  III. Olayın geçtiği dönemin şartlarını dikkate almak
  IV. Olayların tekrarlanmasını beklemek
  V. Olayları günümüz koşullarında değerlendirmek
  gibi özelliklerden hangilerinin esas alınması gereklidir?
  A) I, II ve III B) I, III ve V C) II, III ve IV
  D) I, II ve IV E) III, IV ve V

  5. - Tarihsel olaylar değişmez. Ancak değişik zamanlarda olayların farklı özellikleri ele alınarak incelenir.
  Tarihi bir olayın esasları değişmediği halde, zaman zaman yeniden ele alınarak incelenmesinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
  A) Tarihsel olaylara bakış açısının dönemlere göre değişmesi
  B) Yeni belgelerin ortaya çıkması
  C) Araştırmaların derinleştirilmesi
  D) Yardımcı bilimlerden daha fazla yararlanılması
  E) Diplomatik ilişkilerin ortaya çıkarılması

  6. Tarihe yardımcı bilimlerden bazıları ve inceleme alanları şöyledir;
  Paleografya; Eski yazıları inceleyen bilim dalıdır. Epigrafya ; Kitabeleri inceleyen bilim dalıdır. Diplomatik ; Siyasi belgeleri inceleyen bilim dalıdır.
  Bu bilim dallarından yararlanılarak aşağıdakilerden hangisi ile ilgili araştırma yapılamaz?
  A) Kadeş Antlaşması
  B) Hammurabi Kanunları
  C) Hitit krallarının yazdırdığı yıllıklar
  D) Topraktan yapılan araç-gereçler
  E) Asurlulardan kalan ticaret tabletleri

  7. Hititlerin Anadolu'ya ne zaman ve nereden geldiğini araştıran bir tarihçi, aşağıdaki bilimlerin hangilerinden daha çok yararlanır?
  A) Coğrafya-Etnografya
  B) Kronoloji-Etnografya
  C) Etnografya-Antropoloji
  D) Paleografya-Arkeoloji
  E) Antropoloji-Epigrafya

  8. Tarih öncesi devirlerin sonlarında hızlı bir toplumsal ilerleme ve kültürel yapıda önemli değişiklikler olmuştur.
  Aşağıdakilerden hangisi insanların ihtiyaç fazlası mal üretimiyle ortaya çıkan bu durumun sonuçlarından biri olamaz?
  A) Ateşin denetim altına alınması
  B) Kölelik sisteminin oluşması
  C) Ticaretin başlaması
  D) Hukuk kurallarının ortaya çıkması
  E) Özel mülkiyetin oluşması

  9. Tarih çağlarını birbirinden ayıran bir olayda öncelikle aşağıdaki özelliklerden hangisi aranır?
  A) Doğal olayların sonucu olmalı
  B) Toplumların büyük bölümünün yaşantısını değiştirmiş olmalı
  C) Ticaretin gelişmesine katkıda bulunmalı
  D) Yeni inanç sistemlerinin oluşmasına neden olmalı
  E) Sanat akımlarının ortaya çıkmasını sağlamalı

  10. Tarih; öğretimi ve araştırmayı kolaylaştırmak amacıyla zamana, yere ve konuya göre sınıflandırılmıştır.
  Aşağıdakilerden hangisi, olayların zamanına göre yapılmış sınıflandırmaya örnek olarak gösterilebilir?
  A) Bilim tarihi
  B) Mezopotamya tarihi
  C) Avrupa tarihi
  D) Dinler tarihi
  E) Yakınçağ tarihi

  11. Aşağıdakilerden hangisi tarih öncesi dönemlere ait bir gelişme değildir?
  A) Ticaretin başlaması
  B) Özel mülkiyet kavramının gelişmesi
  C) Tek tanrılı dinlerin ortaya çıkması
  D) Madenden eşya yapılması
  E) Sınıf farklılıklarının ortaya çıkması

  12. Yazının icadı insanlık tarihi için çok önemli bir gelişmedir.
  Aşağıdakilerden hangisi, yazının kullanılmasının ortaya çıkardığı sonuçlardan biri olamaz?
  A) Tarih devirlerine geçişin başlaması
  B) Toplumsal gelişmelerin hız kazanması
  C) Edebi metinlere rastlanması
  D) Tarih öncesi dönemlerin daha uzun sürmesi
  E) Tarihi olayların yazılı belgelere dayalı olarak açıklanması

  CEVAP ANAHTARI:

  1. C 2. B 3. E 4. A 5. A 6. D 7. B 8. A 9. B 10. E 11. C 12. D 4. 4
  RüzgarGülü
  Bayan Üye
  TARİH BİLİMİNE GİRİŞ III

  1. Tanım : Tarih, insan topluluklarının geçmişteki yaşam biçimini kültür ve uygarlıklarını, ilişkilerini yer ve zaman göstererek, neden-sonuç bağlantısı içinde belgelere dayanarak inceleyen bilim dalıdır.
  Durum : Mısır piramitlerinde bulunan yazılı belgelere göre; IV. Amanofis ülkede yönetimi ele geçiren Amon rahiplerinin siyasi güçlerini ellerinden alabilmek ve halkı, onların nüfuzlarından kurtarmak için bir peygamber gibi ortaya atılmıştır. Bütün Mısır ülkesini tek tanrı etrafında birleştirmek istemiş, ancak başarılı olamamıştır.
  Tarihin tanımı dikkate alındığında, yukarıdaki durumda aşağıdakilerden hangisine değinilmediği söylenebilir?
  A) Yer B) Zaman C) Neden
  D) Kaynak E) Sonuç

  2. Tarihin konusu, insan toplulukları ve insan topluluklarında ortaya çıkan siyasi, dini, ekonomik ve kültürel gelişmelerdir.
  Bu tanıma göre, aşağıdakilerden hangisi tarih biliminin inceleme konusu olamaz?
  A) Şehir devletlerinden merkezi devlet yapısına geçilmesi
  B) Hititler ile Mısırlılar arasında Kadeş Savaşı'nın yapılması
  C) İyonların kültür ve uygarlıkta ilerleme nedenleri
  D) Orta Asya'da yaşanan kuraklığın nedenleri
  E) Paranın kullanılmasının ticaretin gelişmesine olan katkısı

  3. "Tarihi olayların incelenmesinde deney ve gözlem yöntemi uygulanamaz."
  Bu yargı aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?
  A) Tarih olaylarının zamanının bilinmesi gerektiğinin
  B) Tarihin geçmişte yaşanan hatalardan ders alınmasını sağladığının
  C) Tarihi olayların tekrarlanamadığının
  D) Tarihin konusunun insan olduğunun
  E) Tarihin geçmişte yaşanan olayları incelediğinin

  4. "Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan, yapana sadık kalmazsa değişmeyen gerçek insanlığı şaşırtacak bir nitelik alır."
  Atatürk'ün yukarıdaki sözlerinde tarih biliminin en önemli özelliği olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilmiştir?
  A) Doğru olarak anlatılması
  B) Geçmişte meydana gelen olayların incelemesi
  C) Gelişmelerin sonraki nesillere aktarılmasını sağlamak için yazılması
  D) Yer ve zamanın belirtilmesi
  E) Sonuçların ayrıntılı bir şekilde anlatılması

  5. Tarihi olayların zamanının kesin olarak belirlenebilmesi için olayla ilgili yazılı belgeler olması gereklidir.
  Buna göre, tarihe yardımcı bilimlerden kronoloji,
  I. Fenikelilerde alfabenin kullanılması
  II. Sümerlerde yazılı kanunların hazırlanması
  III. Avcılık ve toplayıcılığın başlaması
  IV. Tarımsal üretime geçilmesi
  V. Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılması
  gibi gelişmelerden hangilerinin oluş zamanını kesin olarak belirleyebilir?
  A) I, II ve V B) II, III ve IV C) II ve III
  D) III ve V E) I, II ve IV

  6. Nümizmatik eski paralan inceleyerek tarihe yardımcı olan bilim dalıdır.
  Bu bilim dalından yararlanılarak aşağıdakilerden hangisi ile ilgili belirleme yapılamaz?
  A) Devleti yöneten hükümdarların saltanat yılları
  B) Devletin ekonomik gücü
  C) Dönemin sanat anlayışı
  D) Ticaret yapılıp yapılmadığı
  E) Toplumların sosyal yapısı

  7. Aşağıdakilerden hangisi, tarih olaylarının incelenmesini ve öğrenilmesini kolaylaştırmak amacına yöneliktir?
  A) Olaylarla ilgili farklı zamanlarda değerlendirmeler yapmak
  B) Epigrafyaya ait eserlerin bulunması için uğraşmak
  C) Tarihi bölümlere ayırarak incelemek
  D) Hükümdarların tahta çıkış sırasını bildirmek
  E) Arkeolojik kalıntıların incelenmesine öncelik vermek

  8. Tarih öncesi dönemle ilgili bir yerleşim merkezinde yapılan kazıda, taş devri eserlerinden sonra hiçbir eser bulunamamıştır.
  Aşağıdakilerden hangisi, bu bilgilerden çıkarılabilecek bir sonuçtur?
  A) Tarım ve hayvancılık yapılmıştır.
  B) Arkeolojik araştırmalar yeterli olmamıştır.
  C) Tarihi gelişimini normal süreçte tamamlamış bir yerleşim yeridir.
  D) Bu merkezde yaşayanlar maden dönemine ulaşamamıştır.
  E) Doğal koşullar nedeniyle insanlar maden kullanmaya ihtiyaç duymamıştır.

  9. Maden devrinde yaşanan bazı gelişmeler şunlardır:
  - Bakır devrinde altın ve gümüşten süs eşyaları yapılmıştır.
  - Tunç devrinde bakırdan daha dayanıklı olan tunç eşyalar önem kazanmıştır.
  - Demir devrinde demirden bol miktarda savaş araç-gereçleri üretilmiştir.
  Bu gelişmelerin yaşanmasını sağlayan etken aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kültürel iletişimin hızlanması
  B) Ekonomik ilişkilerin gelişmesi
  C) Ateşin daha etkili kullanılması
  D) Sanat faaliyetlerinin kaybetmesi
  E) Toplumlardaki savaş anlayışının önemini yitirmesi

  10. Eski bir yerleşim yerinde yapılan kazı sonucunda tarih öncesi dönemlerin tümünün yaşandığı belirlenmiştir.
  Aşağıdakilerden hangisi, bu kazıda elde edilen arkeolojik belgelerden biri olamaz?
  A) Madeni süs eşyaları
  B) Topraktan yapılmış araç-gereçler
  C) Kömürleşmiş buğday taneleri
  D) Tanrılara sunulmak üzere yazılan yıllıklar
  E) Kerpiçten yapılmış evler

  11. Cilalı taş döneminde görülen;
  - Tahıl üretiminin gerçekleşmesi
  - Hayvanların evcilleştirilmesi
  - Köyler ve şehirlerin kurulması
  gibi gelişmeler değerlendirildiğinde, bu dönem için;
  I. Toplumlararası savaşlar başlamıştır.
  II. Yerleşik yaşama geçilmiştir.
  III. Dini inançlar ortaya çıkmıştır.
  gibi yargılardan hangileri kesin olarak doğrudur?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III
  D) I ve II E) II ve III

  12. - Güneş yılına dayalı ilk takvimi kullanan toplum olan Mısırlılar bir yılı üç mevsime ayırıp, "taşma, tohum atma, ekin biçme" diye adlandırmıştır.
  - 12 Hayvanlı takvimi kullanan Türkler her yıla bir hayvan adı vermiştir.
  Bu bilgilere göre, kullanılan takvimler ile aşağıdakilerden hangisi arasında bağlantı kurulduğu söylenebilir?
  A) Sanat anlayışı
  B) Dinsel inanış
  C) Kültürel etkileşim
  D) Bilimsel çalışmalar
  E) Ekonomik yapı

  CEVAP ANAHTARI:

  1. B 2. D 3. C 4. A 5. A 6. E 7. C 8. D 9. C 10. D 11. B 12. E

 5. 5
  RüzgarGülü
  Bayan Üye
  TARİH BİLİMİNE GİRİŞ IV
  1: Tarih olayları arasında neden – sonuç ilişkisi kurulabilmesi için,

  I. Olayların kronolojik sıralanmasının yapılması,
  II. Doğru kaynaklara ulaşılması,
  III. Olayın günümüz açısından değer taşıması

  Durumlarından hangileri zorunludur?

  A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) Yalnız II E) I, II ve III

  2:Tarih ; geçmişte yaşamış insan topluluklarının her türlü yaşayışlarını yer ve zaman göstererek, neden- sonuç İlişkisi içerisinde belgelere dayalı ve objektif olarak inceleyen sosyal bir bilimdir?

  Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

  A) Tarihi olaylar bir bütün olarak incelenir.
  B) Tarihi bilgiler zaman içerisinde değişebilir.
  C) Tarih biliminin konusu insanın faaliyetleridir.
  D) Tarihi olayların etkisi uzun süre devam eder.
  E) Bir tarihi olayın nedeni diğer bir olayın sonucu olabilir

  3: Yeni Taş devri yerleşkeleri olan

  Diyarbakır Çayönü; ilk üretimle ilgili buluntuların bulunduğu yerdir.
  Çatalhöyük; ilk şehir yerleşkesinin bulunduğu yerdir.

  Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisini doğrular niteliktedir?

  A)Yazı Anadolu da erken dönemde kullanılmıştır.
  B)Anadolu da maden devri erken başlamıştır.
  C)Tarihi olaylar birbirinin devamıdır.
  D) Anadolu da yerleşik hayat yaşanmıştır.
  E)Şehir devletleri kurulmuştur.

  4:Neolitik Çağ’da, Mezopotamya’da avcılık önemini kaybetmiş, tarım öncelik kazanmıştır.

  Bu dönem ile ilgili olarak yapılan kazılarda ,
  I. Olarak, saban ve sulama kanalları,
  II. Demirden yapılmış silahlar
  III. Şehir etrafını çevreleyen surlar
  Buluntularından hangilerine ulaşılabilir?

  A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

  5: Tarih Öncesi dönemlerde,

  I. Tahıl yetiştirilmesi,
  II. Avcılık ve toplayıcılık yapılması
  III.Demir madeninin işlenmesi

  Durumları aşağıdakilerden hangisinde verilen kronolojik sıraya göre yaşanmıştır?

  A) I, II, III B) I, III, II C) II, III, I D) II, I, III E) III, II, I

  6 : Yontma Taş Cilalı Taş Maden
  Devri Devri Devri
  ----------------------- ---------------------------- ------------------
  Toplum biçimi: Klan( Gen) Aşiret( Kabile- Boy) Şehir Devleti
  Kullanılan Aletler (Yontulmuş taşlardan Aletler) Cilalı taşlardan aletler Madenden aletler
  Geçim kaynakları:(Avcılık, toplayıcılık) Tarım, hayvancılık Ticaret El sanatları
  Yaşam Tarzı :
  Göçebe Yarı Göçebe Yerleşik

  Yukarıdaki tarih öncesi dönemlerin bazı özellikleri verilmiştir.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi çıkartılamaz?

  A) Toplumlar sürekli gelişim içindedir.
  B) Kullanılan aletler gelişme göstermektedir.
  C) Maden devri yaşam biçimi daha ilkeldir.
  D) Maden devrinde daha ileri bir yaşam biçimi vardır.
  E) Yontma Taş ve Cilalı Taş devri geçim kaynakları farklıdır.

  7: Tarih öncesi dönemleri araştıran bir tarihçi daha çok aşağıdaki bilim dallarından hangisinden faydalanır?

  A) Arkeoloji B) Paleografya C) Filoloji D) Nümüzmatik E) Epiğrafi

  8 : Cilalı Taş devrinde Anadolu’da bazı yerlerde köy devam ederken, Konya-Çatalhöyük’ te şehirleşme başlamıştır.Bu durumun yaşamasında, bulundukları coğrafi bölgenin tarım ve hayvancılığa uygun bir yapıda olması önemli rol oynamıştır.

  Bu bilgilere göre Çatalhöyük için,

  I. Üretici toplum konumuna geçilmiştir.
  II. Üretime geçmelerinde yaşanılan bölge şartları, etkili olmuştur.
  III. Siyasi örgütlenme gerçekleşmiştir.

  Yargılarından hangisine ulaşılabilir?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III

  9: İlk Çağ Mezopotamya Medeniyeti’nde Kralların başlıca görevleri ayinleri idare etmeleri, adaletin gerçekleştirilmesi, ordunun yönetimini sağlamasını eleştiren bir tarihçi, tarihin özelliklerinden hangisini göz ardı etmiştir?

  A) Deney ve gözlem metodunu kullanmamasını
  B) Maddi ve manevi sebeplere yer vermesini
  C) Olayın üzerinden uzun bir süre geçtiğini
  D) Kaynaklara inilmemesini
  E) Olayın geçtiği dönemin koşullarını

  10: Tarih araştırmalarında kullanılan,
  I. Mağara duvarına çizilen resimler,
  II. Antlaşmalar,
  III. Topraktan yapılmış çömlekler,
  IV. Paralar
  V. Taştan baltalar
  VI. Fermanlar
  Buluntuların Tarih öncesi dönemlerde ve Tarihi dönemlerin aydınlatılması ile ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde gruplanmıştır?

  Tarih öncesi dönemler Tarihi dönemler
  A)I. II ve III IV, V, VI
  B)I, III, V II, IV, VI
  C)Yalnız V I, II, III, IV, VI
  D)I, II, III, V IV, VI
  E)I, VI II, III, IV, V

  11: İlk Çağ’da Mısırlılar Güneş yılı esaslı takvimi icat etmişlerdir. Bu takvimi Nil nehrinin taşma ve çekilmesine göre düzenlemişlerdir. Tarım faaliyetlerini düzenleyecek zaman aralığını öğrenmek istemeleri bu takvimin icadına neden olmuştur.
  Bu bilgilere göre ,

  I. İnsan ihtiyaçları bilimin gelişmesini sağlamıştır.
  II. Takvim çalışmalarının başlamasında tarımsal faaliyetleri düzenlemek etkili olmuştur.
  III. Tarihi çağlar ilk olarak Mısır’da başlamıştır.

  Yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

  A) Yalnız I B) Yalnız III C) Yalnız II D) I ve II E) I, II ve III

  12:İnsanın meydana getirdiği her türlü olay tarihin konusudur.Buna göre aşağıdakilerden hangisi tarihin konusu içerisine girmez?

  A) Şehir devletlerinin kurulması
  B) Gelecekte olacak olayların tahmin edilmesi
  C) Teokratik yönetimlerin oluşturulması
  D) Truva Savaşlarının yapılması
  E) Güneş yılı esaslı takvimin yapılması

  S 13:
  * Mısır tarihi için : Hiyeroğlifler
  * Mezopotamya tarihi için : Çivi yazısını
  * Orta Asya Türk tarihi için: Orhun, Uygur ve Çin alfabesi

  Bilmek gerekir diyen bir tarihçi tarihin yardımcı bilimlerinden hangisine ihtiyaç duymaktadır?

  A) Paleoğrafya B) Coğrafya C) Diplomatik D) Nümizmatik E) Arkeoloji

  14: Anadolu’da Tunç devri yaşanırken, Asurlu tüccarlar yazıyı getirmeleriyle, Demir devri yaşanmadan tarihi devirlere geçilmiştir.

  Buna göre tarih öncesi devirlerin sırasıyla yaşanmamasında,

  I. Değişik kültürlerle etkileşim olması,
  II. Çok tanrılı dini inanışlar
  III. Toplumun ticaretle uğraşması

  Verilerden hangilerinin etkili olduğu savunulur?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

  15: Yazının bazı özellikleri şunlardır;

  I.Yazının icadı ile insanların bilgileri sonraki toplumlara aktarılmıştır.
  II.Yazı bir çok medeniyet tarafından geliştirilmiştir.
  III.Yazıların ilk başlangıcı mağara duvarlarına çizilen ilkel resimlerdir.

  Bu özelliklerden hangileri yazının kültürel etkileşim aracı olarak kullanıldığını göstermektedir?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

  16: Atatürk “ Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.” Demiştir.
  Buna göre Atatürk tarih eğitiminde,

  I. Tarafsız olunmasını
  II. Ulusal olunmasını
  III. Deney ve gözlem metodunu

  Verilenlerden hangilerinin öncelikli olarak önemini belirttiği söylenebilir?

  A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III

  17:
  I. Geçmiş dönemlere ait toprak ve su altından çıkarılan eserler
  II. Eski paralar
  III. Eski medeniyetlerin konuştukları diller

  Yukarıda verilenlerin araştırılmasında tarihe yardımcı olan bilim dalları aşağıdakilerden hangisinde gruplanmıştır?

  I. II. III.
  ---------------------- ---------------------------- -------------------------------

  A) Paleografya Coğrafya Filoloji
  B) Kronoloji Etnografya Arkeoloji
  C) Epikrafi Sosyoloji Antropoloji
  D) Arkeoloji Nümizmatik Filoloji
  E) Diplomasi Demoğrafi Coğrafya

  18: Çin’in Hun İmparatorluğu’nu yıkmak için Wu- sun ve Yueçi Türk ve Hint Avrupalı topluluklarına gönderdiği elçi Chank Çien, bunlarla ittifak antlaşması yapacaktı.

  Yukarıdaki paragrafta tarih’in hangi yardımcı bilimi kullanılmıştır?

  A) Epiğrafi B) Nümizmatik C) Paleoğrafya D) Antropoloji E) Diplomatik


  CEVAP ANAHTARI

  1 B 2 D 3 D 4 A 5 D 6 C 7 A 8 E 9 E 10 B 11 D 12 B

  13 A 14 A 15 C 16 B 17 D 18 E

 6. 6
  Ziyaretçi
  Allah sizlerden razı olsun ne muradınız varsa versin.Çoktandır böyle sorular arıyordum.Tekrar çok sağolun

 7. 7
  Ziyaretçi
  çok güzel sorular; kolay ama bilgi gerektiren sorular çok çok teşekkür ederim, ellerinize sağlık...

 8. 8
  Ziyaretçi
  aynen vallağa allah razı olsun

+ Yorum Gönder
tarih bilimine giriş soruları,  tarih bilimine giriş ile ilgili çıkmış sorular,  tarih bilimine giriş çıkmış sorular,  tarihe giriş soruları,  tarih bilimi soruları
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 6 kişi