Çevre ve sağlıkla lgili atasözleri ve deyimler

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Çevre ve sağlıkla lgili atasözleri ve deyimler ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Çevre ve sağlıkla lgili atasözleri ve deyimler

 2. 2
  Hasan
  Özel Üye

  Cevap: Çevre: Canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamıdır.
  Çevre korunması: Çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin tahribini, bozulmasını ve yok olmasını önlemeye, mevcut bozulmaları gidermeye, çevreyi iyileştirmeye ve geliştirmeye yönelik çalışmaların bütünüdür.
  Çevre kirliliği: Çevrede meydana gelen ve canlıların sağlığını, çevresel değerleri ve ekolojik dengeyi bozabilecek her türlü olumsuz etkidir.
  Sürdürülebilir kalkınma: Bugünkü ve gelecek kuşakların çevreyi koruyarak, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşamasını güvence altına alan kalkınma politikalarıdır.
  Alıcı ortam: Hava, su, toprak ortamları ile bu ortamlarla ilişkili ekosistemleridir.
  Doğal kaynak: Bütün bitki, hayvan ve mikroorganizmalar ile bunların yaşama ortamları olan hava, su ve toprak ve doğada bulunan cansız varlıklardır.
  Kirleten: Eylem veya işlemleri sonucu doğrudan veya dolaylı olarak çevre kirliliğine ve çevrenin bozulmasına neden olan gerçek ve tüzel kişilerdir.
  Ekosistem: Canlıların kendi aralarında ve cansız çevreleriyle ilişkilerini bir düzen içinde yürüttükleri biyolojik, fiziksel ve kimyasal sistemdir.
  Canlıorganizmanın içerisinde bulunduğu ortamı meydana getiren, canlı ve cansız varlıkların tümüne Ekolojik Çevre denir.
  Ekolojik denge: İnsan ve diğer canlıların varlık ve gelişmelerini doğal yapılarına uygun bir şekilde sürdürebilmeleri için gerekli olan şartların bütünüdür.
  Sulak alan: Yaban hayatın yaşama ortamı olan, doğal ve yapay, devamlı veya geçici, suları durgun veya akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu, deniz ve okyanusların gel-git hareketlerinin çekilme devresinde derinliği altı metreyi geçmeyen suları, bataklık, sazlık ve turbiyeleridir.
  Atık: Herhangi bir faaliyet sonunda çevreye veya bırakılan her türlü maddedir.
  Tehlikeli atık: Tehlikeli fiziksel, kimyasal ve/veya biyolojik özellikleri nedeniyle canlılarda ve alıcı ortamda olumsuz etkilere yol açan atıklar ve bu atıklarla kirlenmiş madde ve malzemelerdir.
  Radyoaktif atık: İlgili mevzuat uyarınca yetkili kılınan merciler tarafından belirlenen serbest bırakma seviyelerinin üzerinde aktivite ve konsantrasyonda radyoizotopları bulunduran veya bu radyoizotoplarla bulaşmış ve tekrar kullanılması düşünülmeyen madde ve malzemelerdir.
  Tehlikeli kimyasallar: Fiziksel, kimyasal ve/veya biyolojik yönden olumsuz etki yaparak ekolojik denge ile insan ve diğer canlıların doğal yapılarının bozulmasına neden olan her türlü kimyasal madde ve ürünlerdir.
  Çevresel etki değerlendirmesi. Gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetlerin çevreye olabilecek etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz etkilerin önlenmesi ya da zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin tespitinde, yer ve teknoloji alternatiflerinin değerlendirilmesinde ve faaliyetlerinin uygulanmasının izlenmesi ve denetlenmesinde sürdürülecek çalışmalardır.
  Stratejik çevresel etki değerlendirmesi: Plan, politika ve programların kabulünden önce çevresel etkilerinin incelenmesidir.
  Çevre Yönetimi: Ekonomik, idari, hukuki, politik, sosyal ve kültürel araçları kullanarak doğal ve yapay çevre unsurlarının sürdürülebilir kullanımını ve kalkınmasını sağlamak üzere yerel, ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde politika ve stratejilerin geliştirilmesidir.
  Çevre Koruma Planı: Bitki ve hayvan türleri ile bunların yaşam alanlarını ve alıcı ortamları korumak ve geliştirmek üzere ülke, havza veya alan bazında yapılan planlardır.
  Çevre ile uyumlu teknoloji: Her türlü faaliyet sırasında doğal kaynak ve enerjinin verimli kullanılmasını ve geri kazanılmasını sağlayan ve atık oluşumunu azaltan teknolojilerdir.
  Küresel ısınma, bütün dünyada sıcaklığın sistematik bir şekilde artması sürecidir. Bu yolla bir iklim değişikliği meydana gelmektedir. Çünkü sıcaklık artınca buharlaşma artmakta, yağışlar ve hava hareketleri değişmektedir.
  Erozyon (toprak aşınımı), toprağın aşınmasını önleyen bitki örtüsünün yokedilmesi sonucu koruyucu örtüden yoksun kalan toprağın su ve rüzgarın etkisiyle aşınması ve taşınması olayıdır.
  Erozyonun nedeni, toprağı koruyan bitki örtüsünün yok olmasıdır. Arazi eğimi, toprak yapısı, yıllık yağış miktarı, iklim faktörleri, bitki örtüsü, toprak ve bitkiye yapılan çeşitli müdahaleler, erozyonun şiddetini belirleyen öğelerdir.
  Toprak; kayaların ve organik maddelerin çeşitli derecedeki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar topluluğu barındıran, bitkilere durak yeri ve besin kaynağı olan ve katı yer kabuğunun, uzun zaman içerisinde belirli özellikler kazanan en üst kısmını saran doğal, dinamik bir yapıdır.
  Bitki Örtüsü, Bir arazi parçası üzerinde bir arada yetişip yaşayan, birbirleri ve
  çevreleriyle sürekli etkileş im içinde bulunan, çeşitli otsu ve odunsu bitki
  türlerinin oluşturduğu topluluğa denir.
  Orman; genel anlamda ağaç topluluğunu ifade etmektedir. Fakat bununla beraber, çağdaş orman anlayışına göre oldukça eksik bir tanımlamadır. Çünkü orman, içerisinde ağaçların dışında diğer bitkiler, hayvanlar ve mikroorganizmalardan oluşan başka canlı varlıkları da barındırır. Öyleyse; orman, ağaçlar ve öteki canlıların tümüyle birlikte, toprak, hava, su, sıcaklık ışık, gibi fiziksel çevre unsurlarından oluşan bir doğa parçasıdır
  Çölleşme: iklim değişiklikleri ve insan faaliyetleri de dahil olmak üzere muhtelif faktörlerin etkisi altında kurak, yarı kurak ve az yağış alan bölgelerdeki toprağın doğal özelliklerini yitirmesi veya kısaca toprağın aşınmasıdır.


  *Temizlik imandandır.

  *Aslan yattığı yerden belli olur.

  Akan su yosun tutmaz

  Su akmayınca durulmaz

  atasözleri

  *Temiz bir çevre istiyorsan, önce kendi kapının önünü süpür.
  temiz bir vicdan kadar yumuşak yastık yoktur

  *temiz hava garip kokar

  Temizlik Ruhun Gıdasıdır


  sağlık ile ilgili atasözü deyimler

  Sağlık varlıktan yeğdir.
  Atasözünün Anlamı : Vücudun hasta olmaması, vücut esenliği her şeyden önemlidir. Çünkü bir şeyin tadını alabilmek, bir şeyden gerektiği gibi yararlanabilmek için sağlıklı olmak şarttır. Her şeyiniz var, ama ondan istifade edecek durumunuz yok. Neye yarar?

  * Sağ baş yastık istemez.
  Atasözünün Anlamı : Sağlığı yerinde olan bir insanın durup dururken yattığı pek görülmez. Eğer yatmak istiyorsa, bilin ki o hastadır.

  * Sağlık gibi dost,hastalık gibi düşman,çocuk sevgisi gibi,açlık gibi acı yoktur

  * Mide hastalığın evi,perhiz tedavinin başıdır.
  *Sağlığı olanın umudu , umudu olanın her şeyi var demektir.
  *Dağ adamı, hasta eder sağ adamı!
  *Hasta yatan ölmez eceli yeten ölür. *Hamama giren terler.
  *Güneş girmeyen eve doktor girer.
  Atasözü anlamı: Güneşin insan sağlığı açısından önemi tartışma götürmez. Güneşin girmediği yerlerde mikropların daha çabuk çoğaldığı, güneş yüzü görmeyen insanların da daha çabuk soluklaştığı bilinen gerçeklerdendir. Güneş birçok hastalığa iyi gelirken, sağlığın da baş koruyuculuğunu yapar. Görülüyor ki güneşli evde hastalık olmaz.

  *Hastalık sağlık bizim (insan) için.
  Atasözü anlamı: Sağlıklı bir insan organizmasında birtakım değişikliklerin ortaya çıkmasıyla fizyolojik görevlerin aksaması, dolayısıyla sağlığın bozulması son derece tabiîdir. Bu sebeple, hasta olmamak için önceden tedbir almalı, her halükârda hastalığa yakalanırsa da bunu büyütmemeli insan.

  *Hayvanı yardan düşüren bir tutam ottur.
  Bk. “Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.”
  Hekimden sorma, çekenden sor.

  Anlamı : Bir hastanın ne çektiğini, hekim değil hasta bilir. Çünkü ateş düştüğü yeri yakar. Bunun gibi bir derde düşenin, bir felâkete uğrayanın, sıkıntılar içinde kıvrananın çektiği çileyi, ancak kendisi bilir, çare sunan, çözüm yolu gösterenler değil.

  *Hekimsiz, hâkimsiz yerde oturma.
  Sağlığımızı yitirdiğimiz, hastalandığımız zaman kapısını çalacağımız tek kişi hekimdir. Haksızlığa uğradığımız, can ve mal emniyetini kaybettiğimiz yerde başvuracağımız kişi de hâkimdir. Bu önemli iki kişinin bulanmadığı yerde oturmak son derece sakıncalıdır.


  sağlık ile ilgili deyimler ve atasözleri

  •Bedenimizde görülen bazı hastalıklar, ruhlarımızda saklanan hastalıkların küçük parçalarıdırNathaniel Hawthorne
  •Bir memleket halkının sağlığı, hakikatte bir devletin dayandığı bütün mutluluk ve gücün temelidir George Sand
  •Bir ulusun kaderi, başbakanın sindirim organlarının iyi çalışıp çalışmamasına bağlıdır Voltaire
  •Dört şey vardır ki, en azını dahi hor görmemek gerekir: Yangın, hastalık, düşman, borç Beydeba
  •Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi Kanuni Sultan Süleyman
  •Hastalanmaya karşı geliniz Kimseye hasta olduğunuzu söylemeyiniz Onu istemezseniz o da sizi istemez Bulwer Lytonn
  •Hastalık hissedilir de, sağlık hissedilmez Thomas Fuller
  •İki nimet vardır ki, insanların çoğu onların kıymetini hakkıyla takdir edemezler: onlardan biri sıhhat, diğeri de boş vakittir Hadis-i Şerif
  •İki şeyin elden gitmeden değerini takdir etmek zordur; sağlık ve gençlik Hzali ra
  •İnsanlar önce para kazanmak için sağlıklarını, sonra da sağlıklarını korumak için paralarını harcarlar Goethe
  •Kendini sağlam bilen hastanın tedavisi yoktur Eddy Fisher
  •Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur Eflatun
  •Sağlığın başlangıcı hastalığı tanımaktır Miquel Cervantes


  Emniyetli (Korkusuz) yaşamak ve sağlıklı olmak iki büyük nimettir ki, insanlardan pek çoğu bu iki nimetten mahrumdur
  Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.
  Bedenimizde görülen bazı hastalıklar, ruhlarımızda saklanan hastalıkların küçük parçalarıdır.Nathaniel Hawthorne
  Hasta olmayan sağlığın değerini bilemez.
  Sağlıktan büyük zenginlik yoktur.
  Neşe sindirimi kolaylaştırır.
  Güneş giren eve doktor girmez.
  Sağlığı olanın umudu, umudu olanın her şeyi vardır.
  Her şeyin başı sağlıktır.
  Hastanın yaşı değil, hastalığın yaşı önemli.
  Ağacı kurt, insanı dert yer.
  Derdini saklayan derman bulamaz.
  Duvarı nem, yiğidi gam yıkar.
  Bir memleket halkının sağlığı, hakikatte bir devletin dayandığı bütün mutluluk ve gücün temelidir. George Sand
 3. 3
  Ziyaretçi
  Bu site işime yarıyor teşekkürler forumalev :) 4. 4
  Ziyaretçi
  fovum alev güzel ama daha kısa ve bir 4. sınıfa uygun olmalıdır,

+ Yorum Gönder
sağlık ve çevre ile ilgili atasözleri,  sağlık ve çevre ile ilgili atasözleri ve anlamları,  temizlik ruhun gıdasıdır açıklaması,  çevre ile ilgili atasözleri,  saglik ve cevre ile ilgili bes tane atasözü
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 4 kişi