Bergson Felsefesinde Gülme anlayışı

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Bergson Felsefesinde Gülme anlayışı ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Bergson Felsefesinde Gülme anlayışı

 2. 2
  Hasan
  Özel Üye

  Cevap: kişi hakkında bilgiler


  BERGSON FELSEFESİNDE SEZGİ


  Bergson anlayış gücünün gerçeği kavramadaki yetersizliğini kendi
  düşünce düzeni içinde başka bir , yetiyle gidermeye çalışmıştır. Onun
  "sezgi" adını verdiği bu yeti yapısı gereği kişinin içevreniyle
  ilgilidir. Sezgi (intuition-intuıtus) içten olanı, özde bulunanı görme
  anlamındadır. Araç yapan insanın (homo faber) başlıca özelliği anlakla
  donatılmış olmasıydı. Bilen kişinin (homo sapiens) en önemli özelliği
  de kendisinde sezgi denen yetinin bulunmasıdır. Anlak dışa dönüktür,
  sezgi ise içe yöneliktir. Anlağın kavrayamadığı "süre"yi sezgiyle bilme
  olanağı vardır. "Homo sapiens" in bir yetisi olan sezgi özdeğe dayalı
  yaşamın denetimi altında değildir. Sezgi insanın yöneldiği nesne boyuna
  devinen, sürekli bir akış içinde olan, diriliği bulunan, süreç niteliği
  taşıyandır. Sezginin en önemli başarısı süreyi kavramasıdır. İnsanın
  gerçeği bilmesi sezginin gücüne bağlıdır. Sezginin bir yeti olarak
  ortaya çıkması kolay değildir. Kişide kendi içevrenine dönmeyi, kendi
  "temel ben"inin Varlık alanına girmeyi sağlayan bir çabayı gerektirir.
  Bu çaba doğal eğilimlerin akışına karşıt bir girişimdir. Bu girişim ise
  güçlü bir içedönüş eylemidir.
  Sezgi bilgi kuramıyla bağlantılıdır, bilginin kazanılmasında başlıca
  kaynaktır. Bergson' un felsefesinde sezgiye dayanan yöntemin
  uygulandığı en önemli alan bilgi sorununun ortaya çıktığı yerdir. Ona
  göre bilgi kuramı belli bir ölçüde ruhbilimin ilgi ortamına girer. Bu
  ortamda bellek kavramıyla karşı karşıya gelinir. Bergson belleği yapısı
  ve niteliği bakımından, işlevi yönünden ikiye ayırmıştır. Birincisi
  gövdeye bağlı, sürekli yinelenmelerden oluşan, kendiliğinden sürüp
  giden bir işleve dayanır, ikincisi ise anıların imgeleriyle
  ilişkilidir, "salt bellek"tir. Hangi açıdan bakılırsa bakılsın, bilgiyi
  sağlayan yetinin yaşamdan ayrılması olanaksızdır. "Salt bellek"i de bu
  yaşam bağlantısı içinde görmek gerekir, yaşamla olan bağlantı "yaşam
  kuramı" ile "bilgi kuramı" arasında içten bir ilişkinin bulunduğunu
  gösterir.

  Bilginin
  edinilmesinde tek geçerli ilke olan "sezgi"nin kaynağı da yaşamdır. Bu
  nedenle sezgi-bilgi bağlantısı kişiyi yaşamın içine çeker. Ancak, bilgi
  kuramının da anlağı genel gelişimi içinde ele alması gerekir. Yoksa
  "anlağı genel gelişimi içinde görmek istemeyen bir bilgi kuramı, bize,
  ne bilgi öbeklerinin kuruluş biçimini ne de bunları hangi yolla
  genişletip aşabileceğimizi öğretebilir." Anlağın görevi yaşamı
  anlatmaktan çok oluşturmaktır. Yaşam mantık ilkelerine göre
  ilerleyemez, kimi sürelerde yanılmalara düşer, sapar. Buna karşın
  evrensel bir nitelik taşıyan yaşam atılımı (elan vital) kendi
  doğrultusunda gider, değişik bölümlere ayrılarak gelişir. İşte bilgi
  kuramı ile yaşam kuramı arasındaki varlık bağlaşımını sağlayan ilkeyi
  bilmek sezginin işidir. Sezginin güçlülüğü, derinliği bu bağlantıyı
  kavramasıyla orantılıdır.

  BERGSON FELSEFESİNDE ÖZGÜRLÜK, BİLİM VE METAFİZİK  Bergson' un felsefesinde özgürlük kavramı yeni bir anlam kazanır. Ona
  göre özgürlük başka bilgelerin ileri sürdükleri gibi bir devinme ve
  davranış sorunu değildir. Özgürlük yaşam atılımı içinde bir oluş,
  sürekli ilerleme ve süredir. Bu oluş ve ilerleme, süre durağan ve
  kesintili olmadığına göre özgürdür. Bilimin kökeni bilmedir, bilginin
  sağladığı olanaklarla kurulu dizge bütünüdür. Bu nedenle sürekli bir
  oluş, bir ilerlemedir, gelişmedir. Kendi içine kapalı, kendi çevresinde
  dönen bir bilimin geçerliği yoktur. Bu nedenle "bir bilimin genellikle
  başarabileceği en önemli iş kazanılmış sonuçları yeni bir birliğe
  sokmaktır." Bilim böylece insana yararlı olabilir. Bu yarar, kişinin
  gelişim süreci içinde, bilimle kurduğu ilişkinin gerekli bir sonucudur.
  Ancak, burada sözü geçen "yarar" pragmacılığın ileri sürdüğü anlamda
  değildir.
  Sanat bir yaratı alanıdır, dolayısıyla gelişimle, ilerlemekle
  bağlantılıdır. Bergson sanatın insan için yararlı olması gerektiğini
  ileri sürmüş, "yarar gözetmeyen sanat, yarar gözetmeyen düşünce gibi
  bir süstakısıdır." demiştir. Ona göre sanat bir buluştur, yenilik
  getiren, gelişime katkısı olan bir nesneyi ortaya koyuştur.
  Ancak burada sözü geçen "buluş" bilgi verilerine dayanan, bilinen
  nesnelerden yola çıkan bir eylem anlamındadır. Bergson, en yeni
  buluşların bile bilinen nesneleri bir düzene koymak olduğu görüşünü
  savunmuştur. Bilinen nesneler, bilincin akışı içinde olan, yaşam
  atılımıyla bağlantısı bulunan, sürekli bir gelişim akışında yer alan
  varlıklardır, birtakım gelişigüzel türetmeler değildir. Bergson'un
  felsefesinde metafizik önemli bir yer tutar, ancak onun "eski felsefe"
  dediği düşünce dizgesinin anladığı metafiziğe karşıt bir görüşü
  benimsemiştir. Felsefenin konusu yaşamın bütünüdür, insanı çevreleyen
  sınırsız evrendir. Bu evreni kavramak da sezginin başarısıdır. Sezgi
  yaşamın ve bütün gerçekliğin bir "oluş" olduğunu kavrar. Gerçekte
  nesneler değil, eylemler vardır, eylemler bir "oluş" niteliği
  taşıdığından "varlık oluştur." Oluşun kapsamı varlık kavramınınkinden
  çok daha geniştir. Bilimin açıkladığı varlık alanı özdekle
  bağlantılıdır, oysa özdeğin kendisi bile bir devinim ve atılımdır.
  Devinim iki türlüdür. Biri yaşam atılımının kapsamına giren "yükselen
  devinim", öteki özdek alanında ortaya çıkan "alçalan devinim". Bu iki
  devinim türü varlığın temelini oluşturur. Özdek dağılan, bölünen
  yaratıcı bir davranış niteliği taşır, buna karşın yaşam uzamla
  bağlantılı olmayan, daha çok ruhbilim alanına giren bir atılımdır.
  Özdek-yaşam karşıtlığından doğan olayın benzerini bilinç alanında görme
  olanağı vardır. Bu alanda temel karşıtlık sezgi ile anlak arasında
  ortaya çıkar. Sezgiyle yaşam eşdoğrultuludur, anlak karşıt yönlüdür.
  Anlağın bir varlık olarak özdeğe göre düzenlenmesi bundandır. Eski
  felsefe bu gerçeği görememiş, yalnız anlak ve onun kapsamı içine giren
  kavramlarla yetinmiştir. Sorunlara sağlıklı bir çözüm bularak başarıya
  ulaşamayışının nedeni budur.  BERGSON FELSEFESİNDE ETİK VE DİN  Etik konusunda Bergson'un gelenekçi felsefeden ayrı bir yol tuttuğu
  görülür. Ona göre "ahlaklın iki türü vardır. Biri içedönük (kapalı)
  ahlak, öteki dışadönük (açık) ahlaktır. Leş deux Sources de la Morale
  et de la Religion adlı yapıtında işlediği ahlak sorununu dinle birlikte
  ele almıştır. Kapalı ahlak'ın kaynağı içgüdüye dayalı eylemlerin
  toplumla olan ilişkileridir. Bu eylemler, toplum yaşamının sürekli
  baskısı altında, kendiliğinden biçimlenerek birer töre niteliği
  kazanmıştır. Kişi bunlara bir içgüdü eyleminde olduğu gibi uyarak
  davranır. Bireyin "ben"i ile bu tür ahlak ilkeleri arasında uyuşmazlık
  çıktığında gerginlik artar, kişi topluma karşı direnir. Bu ahlak türü
  baskı altına alıcıdır. Açık ahlak ise üstün insanlara özgü olan ve
  tarihte benzen az bulunan kişilerde ortaya çıkan bireysel ahlaktır. Bu
  ahlakın kaynağı baskı değil esindir, yaratıcı, ilerletici bir nitelik
  taşır. Onun açık oluşu bütün yaşamı kuşatması yüzündendir. Özgürlük
  duygusunun gelişmesinde etkili olan açık ahlakın belli bir nesnesi
  yoktur. Bergson ahlak sorununu incelediği yapıtında dine de geniş yer
  vermiş, onunla ilgili görüşlerini ayrıntılı olarak sergilemiştir. Ona
  göre dinin de ahlak gibi iki türü, iki ayrı kaynağı vardır. Din
  "durağan din", "devingen din" olmak üzere ikiye ayrılır. Durağan din,
  kişinin varlığını ilgilendiren, doğanın geliştirdiği bir korunma
  aracıdır. Kişiyi içinde yaşadığı topluma bağlayan, bireyle toplum
  arasında uyum ve birlik sağlayan bu tür dindir. Bu dinin başka bir
  kaynağı da ahlakın bir söylence niteliği kazandırdığı kişisel
  işlevlerdir. Devingen dinin kaynağı gizemciliktir. Bu nedenle yaşam
  atılımıyla yakın ilgisi vardır. Bergson çağdaş felsefeye getirdiği yeni
  sorunlarla, bu sorunlara aradığı çözümlerle ilgi çekmiş, özellikle
  felsefeye ruhbilim açısından bakanlar üzerinde etkili olmuştur.


  • YAPITLARI (başlıca): Matiere et Memoire, 1896, ("Özdek ve Bellek");
  Le Rire, 1900, (Gülme); l'Evolution Creatrice, 1907, (Yaratıcı Tekamül,
  1947); Leş deux Sources de la Morale et de la Religion, 1923, (Ahlak
  ile Dinin İki Kaynağı, 1949), Leş Donnees Immediates de la Conscience,
  1889, (Şuurun Doğrudan Doğruya Verileri, 1950).
+ Yorum Gönder
bergson gülme
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi