Coğrafya - uzunlukla ilgili sorular 9sınıf

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Coğrafya - uzunlukla ilgili sorular 9sınıf ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi


 2. 2
  Hasan
  Özel Üye

  Cevap: imtahan soruları

  COĞRAFYA 9.SINIF YAZILI İMTİHAN SORULARI

  S.1. Aşağıdaki göllerden hangisi alüvyon set gölüne örnektir ?
  A) Tuz gölü B) Abant gölü C) Çıldır gölü D) Bafa gölü
  S.2. Türkiyede yer şekillerinin, en sade olduğu coğrafi bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir ?
  A) Marmara B) Ege C) İç Anadolu D) Güneydoğu Anadolu
  S.3. Aşağıdakilerden hangisi Güneydoğu Anadolu bölgesinin özelliğidir ?
  A) En geniş bölgedir B) En alçak bölgedir C) Akdenizin etkileri görülür D) Deprem alanıdır
  S.4. Aşağıdakilerden hangisi Marmaranın özel konumu ile ilgili DEĞİLDİR ?
  A) Türkiyenin kuzey batısındadır B) İklimi çeşitlidir C) Ekonomisi çok gelişmişyir D) Ticaret yolları üzerindedir ?
  S.5. Akdeniz bölgesi akarsularından bazılarının debileri yazın kuraklığa rağmen fazla değişmez.Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi
  ile açıklanabilir ?
  A) Kaynakla beslenme B) Kar ile beslenme C) Yatak eğimi D) Yağmurla beslenme
  S.6. Doğu Anadolu bölgesi nüfus yoğunluğu en az olan bölgemizdir. Aşağıdakilerden hangisi bunun nedeni DEĞİLDİR ?
  A) Geniş alan B) Şiddetli karasallık C) Kısıtlı tarım D) Orman azlığı
  S.7. Marmara bölgesi Türkiyenin en gelişmiş bölgesidir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu gelişmede en fazla etkili olmuştur ?
  A) Tarihi ve Kültürel zenginliği B) Coğrafi konum C) İklim çeşitliliği D) Topraklarının verimli oluşu
  S.8. Ege bölgesi'nin yerşekillerinin özelliğinin etkileri aşağıdakilerden hangisinde GÖRÜLMEZ ?
  A)Enine kıyı tipi görülür B)Meltem rüzgarını oluşturur C)Doğu-batı ulaşımı kolaydır D)Deniz etkileri içeri girer
  S.9. Aşağıdakilerden hangisinin kıyılarında falez(yalıyar) oluşmamıştır ?
  A) Antalya B) Zonguldak C) Rize D) Adana
  S.10.Yaz başlarındaki yağış fazlalığı Doğu Anadolu'nun kuzey kesiminde hangi etkinliğin ön plana çıkmasına nedendir ?
  A) Kümes hayvancılığı B) Tarla tarımı C) Sebze tarımına D) Büyükbaş hayvancılığa
  S.11.Aşağıdakilerden hangisinin tarım bölgesi Ege olarak GÖSTERİLEMEZ ?
  A) Mısır B) Tütün C) İncir D) Üzüm
  S.13.Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinin diğer bölgelerle ulaşımında aşağıdakilerden hangisi olumsuz etkide bulunur ?
  A) İklimin elverişsizliği B) Hızlı nüfus artışı C) Dağların kıyıya paralel uzanması D) Heyelanların yaygınlığı
  S.14.Aşağdakilerden hangisinde mevsimler arası yağış farkı en azdır ?
  A) Karadeniz B) Akdeniz C) İç Anadolu D) Doğu Anadolu
  S.15.İç Anadolu bölgesinin,Kdeniz,Ege ,Marmara ve Karadeniz bölgelerine göre daha az nüfuslanmış olmasında aşağıdakiler den hangisi
  önemli bir etken DEĞİLDİR ?
  A) Ulaşım güçlükleri B)Yağışların yetersizliği C) Kışların uzun ve sert oluşu D) Ürün çeşidinin azlığı
  S.16.Aşağıdaki seçeneklerden hangisindeki göller tümüyle Akdeniz bölgesindedir ?
  A) Çıldır,Burdur,Beyşehi r B) Eğridir,Sapanca,Köyce ğiz C) Burdur,Manyas,Hazar D) Burdur,Beyşehir,Eğrid ir
  S.17.Aşağıda bir arada verilen körfezlerin hangisinin tamamı Ege bölgesinde yer alır ?
  A)Gökova,İzmir,Güllük ,Edremit B)İzmir,İzmit,Gökova, Bandırma C)Saros,İzmit,Gemlik, Güllük D)Edremit,Saros,Gökov a,Güllük
  S.18.Aşağıdaki endüstri kollarından hangisinin ham madesinin işlendiği endüstri kuruluşları sadece Akdeniz bölgesinde bulunmaktadır
  A) Petrokimya B) Alüminyum C) Demir - Çelik D) Pamuklu dokuma
  S.19.Aşağıdakilerden hangisinde,Akdeniz bölgesinde yeiştirilme oranlarıfazla olan ürünler birlikte verilmiştir ?
  A)Muz,Mercimek,Tütün, Susam B)Muz,Yerfıstığı,Susa m,Tütün C)Muz,Yerfıstığı,Pamu k,Susam D)Pamuk,Zeytin,Üzüm,M ercimek
  S.20.Aşağıdaki yeraltı kaynaklarından hangisinin Akdeniz bölgesinden sağlandığı söylenemez ?
  A) Demir B) Krom C) Linyit D) Bakır
  S.21.Aşağıdakilerden hangisi,atmosfer olaylarının sonucu değildir?
  A)Rüzgarlar B)Bulutlar C)Yerşekillerinin oluşumu D)Don ve sisin oluşumu
  S.22.Atmosferin katları,güneşin zararlı olan ışınlarını tutarak,ısınmayı sağlayıp soğumayı önleyerek canlıların yaşaması için uygun
  koşullarda yeryüzüne ulaşmasını sağlar.Isı bu tabakalarda büyük farklılıklar gösterir.Isının her yerde aynı olduğu atmosfer
  tabakası aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Kemosfer B)Ozonosfer C)Stratosfer D)Troposfer
  S.23.Bir ülkede aynı zamanda değişik mevsimlerin iklim özellikleri görülüyorsa,bu durum aşağıdaki etkenlerden hangisine bağlanır?
  A)Ülke topraklarının,değişik yerşekli özelliği göstermesi B)Ülkenin ılıman iklim kuşağında yer almasına
  C)Ülke topraklarının geniş olmasına D)Ülkedeki bitki örtüsünün çeşitlilik göstermesi
  S.24.I)Havaküre'nin yaklaşık 12 km.kalınlığındaki bölümüdür. II)İklimi oluşturan hava olayları burada meydana gelir.
  III)Azot oranı oksijenden fazladır.
  Yukarıdaki özellikler Havaküre'nin hangi bölümüne aittir
  A)Ozonosfer B)Stratosfer C)Troposfer D)Kemosfer
  S.25.Aşağıdakilerden hangisinde iklimin etkisi söz konusu edilemez?
  A)Aydınlanma süresi B)Evlerin özellikleri C)Toprağın türü D)Ulaşım
  S.26.Aynı iklim özelliklerini gösteren iki ayrı bölgede,aşağıdakilerd en hangisi birbirinin aynı olamaz?
  A)Bitki örtüsü B)Yağış rejimi C)Hayvan türleri d)Geçim düzeyi
  S.27.Yeryüzündeki sıcaklık farklarının aşağıda sıralanan etmenlerinden hangisi mevsimleri belirler?
  A) Atmosferin nem derecesi B) Yükselti C) Okyanus akıntıları D) Güneş ışınlarının geliş açısı
  S.28.Yeryüzündeki sıcaklık farklılıklarının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
  A) Dünyanın yuvarlaklığı B) Kara ve denizlerin ısınma özellikleri C) Okyanus akıntıları D) Dünyanın güneşe mesafesi
  S.29.Aşağıdaki kentlerden hangisinde,gerçek sıcaklık ortalaması ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark,diğerlerinden daha çoktur?
  A) İstanbul B) İzmir C) Diyarbakır D) Ağrı
  S.30.33° Doğu boylamındaki Ankarada yere dikilen çubuğun en kısa gölgeyi verdiği anda yerel saati 11:48 olan bir yer hangi boylamda
  olabilir ?
  A) 30° Batı B) 36° Batı C) 30° Doğu D) 30° Batı
  S.31. ¦¦¦T¦¦¦¦¦¦T¦¦¦¦¦¦¦T¦¦ ¦¦¦30°¦ Yandaki şekilde Y noktasında yerel saat 15:00 iken X noktasında ise 11:00 dır.
  - - - X ve Y noktaları arasındaki uzaklığı 20 cm olarak gösteren bir haritanın ölçeği aşağıdakilerden
  ¦¦¦x¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦y¦¦ ¦¦¦0°¦¦ hangisi olabilir ?
  - - -
  ¦¦¦+¦¦¦¦¦¦+¦¦¦¦¦¦¦+¦¦ ¦¦¦45°¦ A) 1/33.300.000 B) 1/1.110.000 C) 1/2.220.000 D) 1/3.330.000

  S.32.Yandaki izohipsler birbirleriyle 3°C sıcaklık farkı oluşturacak şekilde çizilmişlerdir.
  M ve N noktaları arasındaki uzaklık 2 Km olduğuna göre Eğim % kaçtır ?

  A) 15 B) 30 C) 45 D) 60


  S.33.Yıl içersinde Kuzey ve Güney yamaçlarının ısınması farklılık gösteren bir dağ hangi paralel daireleri arasında bulunabilir ?
  A) 0° - 23° K ve G B) 23° - 40° K ve G C) 40° - 60° K ve G D) 60° - 77° K ve G
  S.34. 25- Yanda yıllık sıcaklık grafiği verilen bir merkez için, aşağıdakilerden hangisi söylendiğinde
  20- en doğru olur ?
  15- A) Kuzey yarım kürededir B) Işınlar yıl boyunca eğik açıyla gelmektedir
  10- C) Güneş ışınları aralık ayında en büyük açıyla gelmektedir
  5- D) Yıllık sıcaklık farkı fazladır
  LO¦Ş¦M¦N¦M¦H¦T¦A¦E¦E¦ K¦A¦
  S.35.Aynı paralel üzerinde bulunan Temmuz ayı sıcaklık ortalamaları A ---> 30°C B ---> 25° dir.
  A merkezinin denizden yükseltisi 1000 m. olduğuna göre B merkezi kaç m. yüksekliktedir ?
  A) 2.500 m. B) 2.000 m. C) 3.000 m. D) 1250 m.
  S.36.Yandaki gölün alanı haritada 25 cm² , gerçekte ise 900 Km² ölçülmüştür.Aynı gölün A-B uzaklığı haritada 6 cm ölçüldüğüne göre
  ,gerçekte uzaklığı kaç km'dir.
  A) 216 B) 288 C) 36 D) 72
  S.37. 37,5 cm 12 cm 32 cm 250 cm Yanda harita uzunlukları ve
  A ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B C ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ D E ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ F K ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ L ölçekleri verilmiş olan uzunluk-
  1/250.000 1/30.000 1/400.000 1/1.500.000 ların, gerçek uzunluk değeri
  bakımından büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir ?
  A) CD,EF,KL,AB B) KL,AB,EF,CD C) KL,EF,AB,CD D) KL,EF,AB,CD
  S.38. K - L kentleri arasındaki uzaklık 100 Km dir. Bu uzaklık haritada 2 cm olarak gösterilmiştir. Bir başka haritada bu uzaklık
  1 cm olarak gösterilirse ölçek ne olur ?
  A) 1/10.000 B) 1/5.000.000 C) 1/10.000.000 D) 1/500.000
  S.39.Aşağıdakilerden hangisi akarsu aşındırmasına bağlı değildir ?
  A) Sekiler B) Kırıklar C) Birikinti konileri D) Dağ içi ovaları
  S.40.Aşağıdakilerden hangisi tortul kayalara örek olarak gösterilemez ?
  A) Kayatuzu B) Mercan kalkeri C) Traverten D) Mermer 3. 3
  Hasan
  Özel Üye
  ayrıca ;

+ Yorum Gönder
coğrafya eğimle ilgili çözümlü sorular
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 5 kişi