Hemşirenin hastasına karşı görevleri ve sorumlulukları

+ Yorum Gönder
Yudumla ve Soru(lar) ve Cevap(lar) Bölümünden Hemşirenin hastasına karşı görevleri ve sorumlulukları ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Hemşirenin hastasına karşı görevleri ve sorumlulukları

 2. 2
  Heroes*
  Emekli

  Cevap: Hemşirenin görevleri :

  • Tabip tarafından tavsiye edilen tedavi tedbirlerini uygulamak.
  • Acil hallerde icabeden pansumanları re’sen tatbik edebilecekleri gibi tabibin tavsiyesi üzerine sağlık kurumlarında veya dışarıda hastalara deri altına, adale içine ve damar içine şırınga yapmak.
  • Dispanserler ve sağlık kurumlarınca görevlendirildikleri koruyucu hekimlik işlerinde halka sıhhi tedbirleri, sağlık korunma çarelerini ve müracaat etmeleri lazım gelen sağlık kurumlarını bildirmek.
  • Bulaşıcı hastalıklarla savaş tedbirlerini almak ve tatbik etmek.
  • Kurumun hasta odalarını ve hastaların genel temizliğini yaptırmak.
  • Hastaların hal ve hatırlarını sormak, derecelerini almak, nabız ve teneffüslerini saymak, derece kağıtlarına teneffüslerini çizmek.
  • Kuruma yatırılan hastanın tüm ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak suretiyle ruhsal, duygusal ve genel alışkanlıklarını değerlendirmek. Moral gücünü artırıcı gerekli ortamı ve güveni sağlamak. Hastaları tabiplerce yapılacak muayene ve tedaviye hazırlamak.
  • Hastaların tedavisi için gerekli bütün kayıt, bakım ve tedavi uygulamalarını tabiplerin tariflerine göre yapmak. Hastaların ilaçlarını, içten ve dıştan olduğuna göre bizzat içirmek ve tatbik etmek, enjeksiyonları yapmak ve bunları hemşire notuna miktar ve zaman belirterek kaydedip imzalamak.
  • Sık sık kontrolü icap eden hastalarla ameliyatlı hastaları belirli zamanlarda yoklamak ve bunlara ait ilaçları vermek, yemeklerinin de usulüne uygun verilmesini sağlamak. Kendilerine bırakılan pansuman ve tedavileri bizzat yapmak. Nöbeti devrederken bu gibi hastalar hakkında yapılacak işleri yeni nöbetçi hemşireye vermek.
  • Hastalara sağlık eğitimi konusunda bilgi vermek.
  • Uzmanlarca analizine lüzum görülen materyali hastalardan almak ve laboratuara göndermek.
  • Serviste yemek dağıtımını, hastaların yemek yemeklerini gözetlemek, kendisi yemek yiyemeyecek durumda olan hastaların bizzat yemeğini yedirmek. Banyo yapacakları yardımcı hizmetli ile banyoya göndermek, gidemeyenlerin yataklarında temizliğini yaptırmak.
  • Servis acil dolabında bulunan ilaçları tabibinin direktifi ile ve onun sorumluluğu altında hastalara uygulamak. Sarfiyatını özel sarf defterine kaydetmek. Ertesi günü bu ilaçları eczaneden alarak yerine koymak.
  • Kendilerine teslim edilen demirbaş eşya ile alet, ilaç ve sair malzemeyi iyi bir şekilde saklamak ve bunları yerine göre kullanmak ve tabip tarafından istendiği zaman hazır bulundurmak, bunların dikkatsizlik ve israf suretiyle boşa gitmelerini önlemek.
  • Servislerin genel hizmetlerinin ve temizliklerinin yolunda gitmesini kontrol etmek ve sağlamak, gördükleri noksanları gidermek ve gidertmek.
  • Ameliyathane teknisyeninin bulunmadığı yerlerde onun görev ve yetkilerini kullanmak. Ayrıca görevlisi bulunmadığı hallerde sterilizatör ve otoklavların bakımı ve işletilmesini sağlamak.
  • Uzmanların gözlemciliği altında gerekli tahlilleri ve muayeneleri yapmak ve neticelerini deftere kaydetmek. Tahlil raporlarını uzmana imzalattıktan sonra ait olduğu servislere göndermek.
  • Laboratuarlara ait alet ve cihazları kullandıktan sonra temiz ve her zaman kullanıma hazır bulundurmak.
  • Hastaların sosyal ve ruhsal durumları ve beslenmeleri ile ilgili olarak fizyoterapist, sosyal hizmet, diyet uzmanları ve psikologlarla işbirliği yapmak.
  • Annelere, doğumdan evvel ve sonraki bakımları ile çocukların bakımları hakkında bilgi vermek.
  • Hizmet götürülecek bölge ve toplumu tanımak.
  • Bölgenin sağlık ölçütlerini değerlendirmek ve buna göre sorunları ve öncelikleri saptamak.
  • Bölgelerin tespit, takip ve bağışıklama hizmetleri ile kayıt bildirimlerini yapmak.
  • Evlilik öncesi ve evlilikte aile plânlaması hizmetleri ile ilgili danışmanlık hizmetlerini yürütmek, gerekli uygulamaları yapmak, sertifikası varsa RİA uygulamak.
  • İshalli hastalıklar konusundaki programlarda görev almak.
  • Sağlıklı beslenme ve beslenme bozuklukları konusundaki programlara katılmak.
  • Koruyucu ruh sağlığı hizmetlerini yürütmek.
  • İş ve işçi sağlığı hizmetlerinde görev almak.
  • Okul sağlığı hizmetlerinde görev almak.
  • Bağışıklama hizmetlerini yürütmek.
  • Acil müdahale hizmetleriyle ilgili uygulamaları yapmak.
  • Tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinde görev almak.
  • Poliklinik hizmetlerinin yürütülmesine yardımcı olmak.
  • Yaşlı sağlığı hizmetlerini yürütmek veya bu hizmetlere katılmak.
  • Kronik hastalıklar kontrol programı kapsamında kayıt, tarama ve tedavi hizmetlerini yapmak.
  • Kurumun gerektirdiği nöbet çalışmalarını yapmak.
  • Toplum kalkınması hizmetlerinde görev almak.
  • Tıbbi alet, malzeme ve cihazların hizmete hazır bulundurulması, usulüne uygun kullanılması ve korunmasını takip ve kontrol etmek.
  • Halk eğitimi materyalleri ihtiyacını belirlemek, temin edilmesini ve kullanılmasını sağlamak.
  • Planlanan mesai sonrası çalışmalara katılmak.
  • Görevi ile ilgili kayıt ve formları tutmak.
  • Nüfus tespiti çalışmalarında görev almak.
  • Mevzuatça belirlenen diğer görevleri yapmak .


 3. 3
  Heroes*
  Emekli
  Hasta Sorumlulukları:

  Son dönemde hasta haklarının yanında bir de "Hasta Sorumluluğu" kavramı ortaya çıkmıştır. Henüz bu kavramın, içeriği ve kapsamı ortaya konmamıştır. Ancak genel olarak, hastanın bir sağlık kuruluşuna başvurmadan ve başvurduktan sonraki süreçte yerine getirmesi gereken ödev ve yükümlülüklerdir diye tarif edilebilir. Hastanın sorumluluklarını boyutlandırmamız mümkündür. Kısaca maddeler halinde sıralayabiliriz:

  1. Genel Sorumluluklar
  1.1.Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır.
  1.2.Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir.
  1.3.Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır.

  2. Sosyal Güvenlik Durumu2.1.Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.
  2.2.Hasta; sağlık karnesinin (Bağ-Kur, Yeşil Kart gibi) vizesini zamanında yaptırmak zorundadır.

  3. Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme
  3.1.Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz vermelidir.

  4. Hastane Kurallarına Uyma4.1.Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.
  4.1.Hasta sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır.
  4.2.Hastanın; tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir.
  4.3.Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir.
  4.4.Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.
  4.5.Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.

  5. Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma5.1.Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.
  5.2.Hastanın; tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir.
  5.3.Hasta sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir.
  5.4.Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur
 4. 4
  Heroes*
  Emekli
  Hemşirelerin yasal sorumlulukları:

  Hemşirelerin hukuka aykırı tıbbi müdahalelerden dolayı üç türlü sorumluluğu söz konusu olabilir:

  • Tazminat Sorumluluğu
  • Ceza Sorumluluğu
  • Disiplin Sorumluluğu

  Bu üç tür sorumluluğu doğuran eylemler genellikle taksirli eylemlerdir. Taksirli eylemlerle anlatılmak istenen, hemşirenin dikkatsiz, tedbirsiz, kısaca özensiz hareket etmesi sonucunda hastanın zarar gördüğü eylemlerdir. Hemşire tıbbi müdahaleyi yaparken hastanın bir zarar görmesini istememektedir. Ancak özen yükümlülüğünün gereklerini yerine getirmemesi sonucunda hasta zarar görmektedir. Hukuk düzenimiz hemşirelerin istemediği neticelerden ötürü de sorumluluğunu kabul etmiştir.

  Aşağıda verilen örnekler öğreti ve uygulamada, hemşirelerin özen yükümlülüğüne aykırı hareketleri nedeniyle taksirleri dolayısıyla sorumlu tutuldukları hallere verilen örneklerdir:

  • Tıbbi müdahale sırasında gerekli hijyenik şartlara uymamak
  • Hareketsiz kalması gereken hastayı hareket ettirmek
  • Ameliyat esnasında dikkati dağıtacak ölçüde şakalaşmak • Hasta karnında tampon, gaz bezi vb. unutulması
  • Malzemenin sterilize edilmemesi
  • Nöbet teslimi kurallarına riayet edilmemesi (bilgi aktarımı – hastanın bakımsız bırakılması)
  • Standart uygulamanın dışına çıkılması.

  Bu yukarıda belirtilen üç sorumluluk türü ayrı ayrı uygulanabileceği gibi, her üçü birden de söz konusu olabilir.

  Tazminat sorumluluğu, hastada meydana gelen zarar dolayısıyla hastaya veya hastanın ölümü halinde yakınlarına ödenmesi gereken tazminata ilişkin sorumluluktur. Bu noktada ölüm halinde ödenecek tazminat ile manevi tazminat miktarlarının yüksek olabileceğine işaret etmek gerekir.

  Ceza sorumluluğu ise hemşirenin taksirli tıbbi müdahale dolayısıyla, taksirle yaralama veya taksirle öldürme suçundan dolayı yargılanarak, sonuçta hapis veya para cezasına çarptırılmasını ifade etmektedir.

  Uygulamamızda sağlık personelinin hapis cezası genellikle ertelenmekte veya para cezasına çevrilmektedir.

  Disiplin sorumluluğu ise kamu görevlisi olarak çalışan hemşirelere, taksirli eylemleri dolayısıyla ayrıca çalıştıkları kurum (hastane, sağlık müdürlüğü vs.) tarafından da disiplin cezası verilmesini sonuçlamaktadır


 5. 5
  Ziyaretçi
  Çok teşekkür ederim harika bilgiler var.

 6. 6
  Ziyaretçi
  Cok tesekkürler bilgileriniz icin bizi cok aydınlattınız

 7. 7
  Ziyaretçi
  Bu okuduğum bazı yazdığınız cevaplara katılmıyorum soru (1) yapılması gereken kolay pansumanlar hasta veya refakatçi yapmak mecburiyetindedir hemşirenin yapma zorunluluğu yoktur diyor peki bu saçma değilmi nasıl bir uygulama nasıl bir kanun anlamadım m

+ Yorum Gönder
hastanın beslenmesinde hemşirenin sorumlulukları,  hastanın beslenmesinde hemşirenin rolü,  hemşirenin hastaya karşı sorumlulukları,  hemşirenin görevleri ve sorumlulukları,  hemşirenin görevleri kısaca
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi