Peygamber Efendimize Salat ve Selam Çeşitleri Nedir - Salatü Selamlardan Örnekleri

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve Peygamber Efendimiz (S.A.V) Bölümünden Peygamber Efendimize Salat ve Selam Çeşitleri Nedir - Salatü Selamlardan Örnekleri ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Gülehasret
  Süper Moderatör
  Reklam

  Peygamber Efendimize Salat ve Selam Çeşitleri Nedir - Salatü Selamlardan Örnekleri

  Reklam  Peygamber Efendimize Salat ve Selam Çeşitleri Nedir - Salatü Selamlardan Örnekleri

  Forum Alev
  Peygamber Efendimize Salat ve Selam Çeşitleri Nedir - Salatü Selamlardan Örnekler - Salavatı Şerifler


  SALAVATI ŞERİFLER VE SALATÜ SELAM

  Salatü Selam; Peygamberimiz'i yüceltmesaygı gösterme vazifemizi yerine getirmek ve şefaatine nail olmak içindir. Peygamberimizinbizim salatü selamımıza ihtiyacı yoktur. Çünkü O tarafından ezelden övülmüş ve sevilmiştir. Salatü Selam dan maksat; 'ın emrine imtisal ve Resulullah'ın (S.A.V) bizim üzerimizdeki hakkını ödemeye gayret etmek suretiyle 'a yaklaşmaktır. Peygamberimiz'e salat etmek farzdır. Kişinin; Peygamberimiz'e salat ve selamı çok yapması ve bunu terk etmemeside vacibdir. Salat; zahire Selam; batına işarettir. Salat 'a mahsus bir rahmettir. Birinden ceset hazzediyor diğerinden ruh nasip alıyor.

  Salatü selampeygamberler dünyaya geleliden beri vardır. Salat; rahmetmağfiret dua manalarına gelir. 'a nispet olunursa rahmet Meleklere nispet olunursa mağfiretinsanlaracinlerebitkilere hayvanlara ve taşa nispet olunursa dua demektir.

  Salatü Selamlardan Örnekler:

  FETHİYE SALATI:

  umme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedinil fatihi lima uğlike velhatimi lima sebeka nasıril hakkı bil hakkı vel hadi ila sıratikel mustakım ve ala alihi hakke kadrihi ve mikdarihil azim.

  ÜMMİYE SALATI:

  umme salli ala seyyidina Muhammedinin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sellim.
  umme salli ala seyyidina Muhammedin muhtelefel melevani ve teakabel asrani ve kerrerel cedidani vestakbelel ferkadani ve bellığ ruhehu ve ervahe ehli beytihi minettahiyyeti vesselam verham ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim teslimen kesiren kesira.

  MÜNCİYE SALATI:

  umme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin salaten tüncina biha min cemıil ehvali vel afat ve takdi lena biha cemi'al hacat ve tutahhiruna bihamin cemi' isseyyiat ve terfeuna biha ındeke a'ledderecat ve tübelliğuna biha aksal gayat min cemıil hayrati fil hayati ve ba'del memat inneke ala külli şey in kadir.

  NARIYE SALATI:

  umme salli salaten kamileten ve sellim selamen tammen ala seyyidina Muhammedin tenhallü bihil ukadü ve tenfericü bihil kurebü ve tükda bihil havaicü ve tünalü bihirreğaibü ve hüsnül havatimi ve yüsteskal gamamü bi vechihi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.

  TEFRİCİYYE SALATI:

  umme salli salaten kamileten ve sellim selamen tammen ala seyyidina Muhammedinillezi tanhallü bihil ukadü ve tenfericü bihil kurebü ve tukda bihil havaicü ve tünalü bihir reğaibü ve hüsnül havatimi ve yüsteskal gamamü sahbihi fiykülli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma'lumin lek.

  TÜNCİNA SALATI:

  umme salli ala seyyidina Muhammedin salaten tüncina biha min cemiıl ehvali vel afat ve takdı lena biha cemial hacat ve tütahhiruna biha min cemi' isseyyiat ve terfeuna biha ındeke a'ledderacat ve tübelliğuna biha aksal ğayat min cemıil hayrati fil hayati ve ba'del memat bi rahmetike ya erhamerrahimin hasbunallahü ve ni'mel vekil ni'mel mevla ve ni'men nasir.

  ŞEMSİYYE SALATI:

  umme salli alezzatil Muhammediyyetil latıyfetil ehadiyyeh şemsi semail esrar ve mazharil envar ve merkezi medari medaril celal ve kutbi felekil cemal umme bi sırrı ledeyk ve bi seyrihi ileyk amin havfi ve ekıl asrati ve ezhib huzni ve hırsıy ve künli ve huzli ileyke minni verzukniyel fenae anni ve la tec alni meftunen bi nefsi mahcuben bi hıssi vekşif li an külli sirrin mektumin ya hayyu ya kayyum.

  VASL SALATI:

  umme bike tevesseltü ve ileyke tevecceht ve minke seeltü ve fiyke lafi ehadin sivake rağıbtü la es elüke sivake vela atlubü minke illa iyyake umme ve etevesselü ileyke fi kabuli zalike bil vesiletil uzma vel fadıyletil kubra vel habiybil edna vel veliyyil mevla ves safiyyil Mustafa ven nebiyyil mücteba Muhammedün salellehü aleyhi ve sellem ve bihi es elüke en tusalliye aleyhi salaten ebediyyeten sermediyyeten ezeliyyeten ilahiyyeten kayyumiyyeten deymumiyyeten rabnaniyyeten bi haysü üşhidüni fi zalike küllihi ğayral ağyari kema testehliküni fi mearifi zatıhi fe ente veliyyün zalike vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.

  CAMİA SALATI:

  umme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin adede ma ehate bihi ilmüke ve ma cera bihi kelamüke.


  SALATÜ SELAM VE SALAVATI ŞERİFELER:

  ümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi adedi ilmike.

  ümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin el-müştemili alel hakayiki.

  ('ımEfendimiz Muhammed üzerine bütün hakikatlar ile O'na salat ve selam eyle)

  İSMAİL HAKKI KİTABÜN NECAT


  ümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve sellim.

  ('ımEfendimiz Muhammed üzerine ve O'nun al ve etbaı üzerine olsun selatü selam)


  ümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin hatta yebka minessalati şey'ünverham Muhammeden ve ala ali Muhammedin hatta la yebka minerrahmeti şey'ün ve barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin hatta la yebka minel bereketi şey'ünve sellim ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin hatta la yebka minesselami şey'ün.

  (Ey 'ımMuhammed Mustafa'ya ve aline öyle rahmet eyle ki rahmetinden onlara kavuşmayan asla bir şey kalmasın. Muhammedi ve alini öyle esirge ki onlara ulaşmayan asla rahmet kalmasın. Muhammed Mustafa'ya ve O'nun aline öyle salat ve selam eyle ki onlara kavuşmayan hiç bir selam kalmış olmasın.)

  ümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin adede ma ehate bihi ilmüke ve ma cera bihi kelamüke.

  ('ım kalemin cari olduğu ve ilmin ihata erdiği kadar Efendimiz Muhammed Mustafa'ya rahmet eylesalat eyle.  ümme salli ve sellim ala gayetil alemine ve ayetil alemine.

  ('ımMuhammed üzerine alemlerin sayısınca rahmet eyle mübarek eyle. O'na alemler sayısınca salatü selam olsun)


  ümme salli ve sellimve barik ala seyyidina Muhammedin kema yenbeği lişerefi nübüvvetihi ve li izami kadrihil azim.

  (Ey 'ım Efendimiz Muhammed üzerine rahmet ve bereket kıl kişan ve şerefine ve yüce büyüklüğüne layık olsun.)


  ümme salli ala men hatemte bihirrisalete ve eyyedtehu binnasri vel kevseri veşşefaati.

  (Ey 'ım kendisiyle Peygamberliği hidayete erdirdiğin; yardımınhavzı kevser ve şefaat selahiyetiyle desteklediğin Muhammed Aleyhisselama salat ve selam buyur.)

  ümme salli ala ruhi Muhammedin fil ervahive ala cesedihi fil ecsadi ala kabrihi fil kuburive ala kalbihi fil kulubive ala manzarihi fil menazirive ala sem'ihi fil mesami'ive ala hareketihi fil harekative ala sükunihi fissekanative ala ku'udihi fil ku'udative ala kıyamihi fil kıyamative ala lisanihi el beşşaşil ezeli vel hatmil ebediyyi ve sallallahu aleyhi ve ala alihi ve ashabihi adede ma alimte ve mil'e ma alimte.

  ümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina ve habibina Muhammedin bi adedi külli ma'lümin leke ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.
  ümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina ve habibina Muhammedin fil evvelin.
  ümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina ve habibina Muhammedin fil ahirin.
  ümme salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina ve habibina Muhammedin fi külli vaktin ve hınin.

  Ve salli ve sellim ala seyyidina ve nebiyyina ve habibina Muhammedin fil meleil ala ila yevmiddin.
  Ve sallive sellim ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala cemiil enbiyai vel mürselinve ala melaiketikel mukarrebinve ala ehli taatike ecmeinmin ehlissemavati ve ehlil erdin ve radiyallahu teala an ashabi Resulillahi ecmain.

  ( Ey 'ım öncekiler arasında Efendimiz Peygamberimizsevgilimiz Muhammed üzerine ve O'nun al ve ashabının üzerine bildiklerin sayısınca rahmet eyle salat eyle.
  Ey 'ımEfendimizPeygamberimizsevgilimiz olan Muhammed üzerine rahmet eylesalat ve selam eyle.
  Ey 'ım sonrakiler arasında da Efendimiz Peygamberimizsevgilimiz olan Muhammed'e rahmet eylesalat ve selam eyle.
  Ey 'ım her vakit ve her zamanda EfendimizPeygamberimizsevgilimiz olan Muhammed üzerine rahmet buyur salat eyleselam eyle.
  Ey 'ım kıyamet gününde en yüce makamda bulunacak olan EfendimizPeygamberimizsevgilimiz olan Muhammed üzerine bereket ve rahmet ihsan eyle.
  Bütün nebilerin ve peygamberlerin sevgilisipeygamberi ve efendisi olan Muhammed üzerine rahmet eylesalat ve selam eyle. Yerlerin ve göktekilerin sayılarınca Resulullah'ın ashabının tümünden razı olsun. 2. 2
  HÖRÜ
  Bayan Üye

  Cevap: Peygamber Efendimize Salat ve Selam Çeşitleri Nedir - Salatü Selamlardan Örnekleri

  Reklam  Peygamber efendimize çekilen salavatlar çeken kişinin sevap hanesine artı olarak eklenmektedir. Ahiret gününde peygamberimizin tanıyacağı kişiler arasına girecektir.+ Yorum Gönder
salat eyle ne demek,  salati serifler,  salatu selam çeşitleri,  salatu selamlar,  peygamber efendimize salatü selam
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi