Salat ve Selam getirmenin mahiyeti ve önemi ...

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve Peygamber Efendimiz (S.A.V) Bölümünden Salat ve Selam getirmenin mahiyeti ve önemi ... ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  karadağlı.x
  Üye
  Reklam

  Salat ve Selam getirmenin mahiyeti ve önemi ...

  Reklam  Salat ve Selam getirmenin mahiyeti ve önemi ...

  Forum Alev
  Hz. PEYGAMBER'E SALÂT ve SELÂM GETİRMENİN MAHİYETİ VE ÖNEMİ


  SALÂT VE SELÂM'IN MAHİYETİ:

  Hz. Peygamber (Aleyhi's-Salâtu ve's-Selâm) ve diğer peygamberlere (Aleyhimu's-Selâm) salât ve selâm getirmek, onlara gösterilen bağlılığın, sevgi ve saygının bir tezahürüdür. O aynı zamanda her yerde ve her zaman kolayca yapılabilecek bir ibadettir.
  Emrettiği şeyler içinde, Cenâb-ı Hakk'ın yegâne yaptığı şey yine salât ve selâm getirmektir. Nitekim bir ayet-i kerimede Cenâb-ı Hak "şüphesiz Allah ve Melekleri Peygamber'e çok salât ederler..." buyurmaktadır.

  Salât kelimesi lügatte, dua, namaz, rahmet manalarına geldiği gibi, kendisinden türetilen bazı fiillerinde bereket manası da vardır.
  El-Ahzâb suresinin 56. ayetinde "Şüphesiz Allah ve Melekleri Peygamberi bereketle kuşatırlar."
  Salât kelimesinin aslında "rahmet, dua etmek" manasına geldiğini, Allah tarafından yapıldığında "rahmet", melekler tarafından yapıldığında, Allah’ın rahmetini isteyerek "Allah'ım onu bağışla, ona merhamet et" derler.
  Kuşeyrî de bu hususta, "Allah'ın insanlara salâtı, onlara rahmet etmesi, Peygamberlere salâtı ise onlara şeref vermesi ve ziyade ikram etmesidir" der.
  Ayrıca Allah'ın Peygamber'e (as) salâtı onu meleklerin yanında övmesi; meleklerin ona salâtı ise ona dua etmeleridir, diye de Ebu'l-Aliye tarafından söylenmiştir.
  Elhasıl "salât", Allah'tan olunca rahmet, meleklerden olunca mağfiret-i İlâhîyi istemeleri, müminlerden getirilince de hayırla dua etmek manalarına gelmektedir.
  Selâm kelimesi de müşterek sayılan birçok manaya konmuştur. Daha önce zikredilen el-Ahzâb suresinin 56. ayetinde Hz. Peygamber (sa)'e salât gibi çok selâm etmemiz de istenmektedir.

  Selâm, lügatlerde, Allah'ın ismi olarak kullanıldığı gibi, selâmlaşmak, kusurlardan beri olmak, emniyet ve sulh manalarına da gelir.
  Bu kelimeye verilen manalar üç çeşide ayrılabilir:
  a) Mastar bir kelime olarak "es-Selâmu Aleyküm" demek, selâmet emniyet, senin içindir (veya sizin içindir), seninle beraberdir, demektir.
  b) Selâm Allah'ın ismi olarak, Allah seni korumayı, gözetmeyi üzerine almıştır, kefildir, demektir,
  c) İtaat ve barış demektir.
  Kelimelerin lügat manalarını izah ettikten sonra bunların Peygamber'lere getirilmesinin maksadı üzerinde de biraz duralım.

  Salât ve selâm getirmekten maksat, Hz. Peygamber (sa)'e tazimdir. Dünyada O'na yapılacak tazim, O'nun hatırasını yüceltmek, Din’ini yaymak ve sürekliliğini temine çalışmaktır. Ahrette ise sevabının çoğalması, ümmetine şefaatçi kılınması, el-Makâmu'1-Mahmûd'a (Livau'l-Hamd altında kurulan şefaati Kübra makamına) yükselmesiyle elde edeceği faziletinin devamına dua etmektir.
  Diğer taraftan İbnu'l-Arabî der ki: "Hz. Peygamber (as)'e yapılan salâtın faydası, onu yapana döner. Zira salât getirmek okuyanın samimi itikadını ve niyetini, Peygamber (sa)'e sevgisini, taata devam etmesi ve hürmetini gösterir" .
  Salavat getirme Hz. Peygamber (as)'in ruhuyla irtibat kurmayı ve O'nun nurundan istifade etmeyi temin eder. Zira salavat getirene Hz. Peygamber de (as) bir misliyle salât eder (rahmet diler) .


  SALÂT VE SELÂM KİMLERE GETİRİLİR:

  Kendilerine Hz. Peygamber'le (as) birlikte salât ve selâm getirilen "Âl" hakkında altı görüş vardır:
  I) Âl, Hz. Peygamber'in (as) ikinci dedesi Hâşim'ın nesli olarak gelenlerdir.
  2) Hâşim ve kardeşi Muttalib'in neslidir, diyenler vardır. Bunların arasında İmâm Şâfiî de bulunmaktadır.
  3) Hz. Fâtıma, Ali, Hasan ve Hüseyin. Bir de bunların kıyamete kadar gelecek olan evlatlarıdır.
  4) Hz. Peygamber'in (as) mutlak yakınlarıdır.
  5) Muttaki Müslümanlardır.
  6) Bütün Müslümanlardır.
  Âl kelimesinin bilhassa son üç kısımda izah edilen manaları şu şekilde telif edilmiştir: Bu kelime ile dua yerinde bütün Müslümanlar, medh, övgü yerinde muttakiler, zekât alma hususunda, kendilerine zekât alma yasak olan Hz. Peygamber'in (as) akrabaları kastedilir .

  ---->
 2. 2
  karadağlı.x
  Üye

  --->: Salat ve Selam getirmenin mahiyeti ve önemi ...

  Reklam  SALÂT VE SELAM NERELERDE OKUNUR VE HÜKMÜ NEDİR:

  Aslında salât ve selâm getirmek farzdır. Ömründe bir kere bunu okuyan bu vazifeyi yerine getirmiş olur . Bir mecliste Hz. Peygamber'in (as) ismi zikredilince bir defa salât ve selâm getirmek vacip, isminin tekrar edilişi sayısınca getirmek ise mustahabdır.
  Namazda "et-Tehiyyâtu" duasını okuduktan sonra getirmek de sünnettir. Dualar yapılırken hangi çeşit dua olursa olsun salât ve selâm okumak hem mustahab hem de duanın kabulüne sebebdir . Ayni zamanda duanın da edebidir.
  Ayrıca cuma günlerinde, camiye girerken, cenaze namazını kılarken salât ve selâm okumak yine mustahabdır.
  Bu arada şunu zikredelim ki, Hanefî'ler, "Salli, Bârik" salâvatlarını "et-Tehiyyâtu" duasından sonra sünnet olarak, Şafiî'ler de farz telakki ederek okurlar .

  SALÂT VE SELÂM LAFIZLARI VE MİKTARLARI:

  Salât ve selâm kelimelerinin ifade etiği manaları ortaya koyan değişik lâfızlar kullanıldığı gibi, değişik cümlelerle getirilen birçok salavatı şerifenin hadis mecmualarında yer aldığı dikkatimizi çekmektedir
  Hadislerde zikredilen en kısa salavâtı şerifte "Allâhumme salli alâ Muhammed'in..." lafızlarıdır
  "Allahumme Bârik âlâ Muhammed'in ve âlâ Âli Muhammed..." Yani Allah'ım Muhammed'e ve Âl'ine bereketler, çokça hayırlar ve ikrâmlar eyle. "Kemâ Bârekte âlâ İbrâhim'e ve âlâ Âli İbrahim'e..." Yani İbrahim 'e ve Âl'ine bereketler ihsan ettiğin gibi. "İnneke Hamîdun, Mecîdun" Yani sen en yüce, hamda layıksın, azamet ve Celâl sahibisin.
  Bu iki salâvatta da İbrahim Aleyhi's-Selâm'ın ve Âl'inin zikredilmesi O'nun ulû'1-Azm denen Peygamberlerden olması ve Kâbe'yi yeniden yapmasından dolayıdır. Ayrıca O'nun Kâbe’yi yaparken Ümmet-i Muhammed'e yapmış olduğu duaya, benzeri bir karşılık vermek içindir

  SALÂT VE SELÂM GETİRMENİN ÖNEMİ:

  Hz. Peygamber'e salât ve selâm getirmenin dini bir vazife olduğunu daha önceleri de zikretmiştik. Nitekim Cenâb-ı Hak yukarıda zikri geçen bir ayet-i kerimede "Şüphesiz Allah (Azze ve Celle) ve melekleri Peygambere çok salât ederler. Ey iman edenler, siz de O'na salât edin, tam bir teslimiyetle de selâm verin" buyurur.
  Salât ve selâm getirmenin önemi hususundaki Hadis-i şerif’lerden bazılarını zikredelim:
  "Müezzinin ezan okuduğunu duyduğunuz zaman siz de onun gibi okuyun ve bana salât getirin."
  "Kim bana bir defa salât getirirse Allah da ona on defa rahmet eder"

  "Kim bana bir defa salât getirirse Allah; ona on defa salât eder, on hatası silinir, on derece yükseltilir."
  Peygamber'e salâvatı şerife yi okumanın şefaate vesile olacağını, isminin yazıldığı her yere salât ve selam yazmanın meleklerin istiğfarına sebep bulunacağını, kıyametin dehşetinden O'na çokça salât ve selâm okuyanların kurtulacağını birçok hadisi şeriften öğrenmekteyiz.

  İsmini duyup da Hz. Peygamber (sav)'e salât ve selâm getirmeyenin kınanmayı gerektiren kötü bir iş yaptığını, gerçek cimrinin bu kimsenin olduğunu, salât getirmeyi unutanın Cennetin yolunu da unutmuş olacağını, karşılaşan iki Müslüman ın salât ve selâm getirmeleri sebebiyle mağfirete mazhar bulunacaklarını da yine birçok hadisten öğrenmekteyiz.
  Ne kadar salât selâm okumanın gerektiği hususunda da bazı hadisler mevcuttur. Bir hadiste, günde yüz defa salât ve selâm getirenin nifaktan beri olacağı anlatılmaktadır.

  Bu mevzuun sonunda şunu da zikredelim ki, bir kimse, her hangi bir kitap telif ederken veya bir yazı yazarken Peygamberimizin (sav) isminin zikredildiği her yerde O'na salât selâm getirmeli, yazı ile de yazmalıdır. Bu konuda salât-selâm'ı yazmayıp sadece rumuzla yetinmek doğru değildir. Ancak okuduğumuz metne daha önce yazılmamışsa yeniden yazmasak dahi dil ile mutlaka salâvat getirmeliyiz. Okuyucuya hatırlatması bakımından rumuz yazmak da hiç yazmamaktan daha iyidir.

  Selam , Sevgi ve Saygılarımla ...+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi