Osmanlı Devleti'nin Büyümesinin Nedenleri

+ Yorum Gönder
Tarihimiz ve Osmanlı Devleti Bölümünden Osmanlı Devleti'nin Büyümesinin Nedenleri ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  RüzgarGülü
  Bayan Üye
  Reklam

  Osmanlı Devleti'nin Büyümesinin Nedenleri

  Reklam  Osmanlı Devleti'nin Büyümesinin Nedenleri

  Forum Alev
  Osmanlı Devleti'nin Büyümesinin Nedenleri

  1.Osmanlıların Türk-Bizans hududu üzerinde bulunmaları yani coğrafî vazıyetleri.
  2. Osmanlı hudutlarındaki Türk beyliklerinin bu yeni teşekküle karşı hasmâne bir harekette bulunmamaları.
  3. Osmanlıların Asya'da kendileriyle hem-hudut Bizans topraklarını aldıktan sonra Avrupa'ya geçmelerini ve Balkanlar'-da sağlam surette yerleşmelerini kolaylaştıran nedenler.
  4. İlk Osmanlı hükümdarları, Anadolu'daki Bizans topraklarını zaptetmek ve orada esaslı surette yerleşmek için muhtaç oldukları maddî ve manevî kuvvetleri, batı uçlarındaki diğer beylikler gibi, XIII’üncü asrın ikinci yarısından beri batı hudutlarına gelip birikmekte olan göçebe, köylü, şehirli Türk unsurlarından kâfi derecede temin etmişlerdi. Sahil beylikleri, yalnız Bizanslılara değil, denizci Latin kuvvetlerine karşı da devamlı bir netice temin etmeyen mütemâdi harplerle hırpalanırken, Osmanlı Beyliği kendisini yormayan yavaş, fakat sağlam adımlarla hudutlarını genişletiyor, mütemadi kuvvetini artırıyordu.
  5. Osmanlılar hariç olmak üzere, diğer sahil beyliklerindi devlet bütün ailenin müşterek malı addolunuyor, prenslerden her biri kendine ait olan sahada müstakil olarak hüküm sürüyordu. Gerçi ailenin en büyüğü nazarî olarak diğerleri üzerinde bir nüfuzu vardı; fakat bunu, ancak maddî bakımdan en kuvvetli olduğu zaman tatbik edebiliyordu.
  6. Osmanlılar'ın, Karesi arazisinden mühim bir kısmını kolayca aldıktan sonra, Avrupa'ya geçip Gelibolu'da yerleşivermeleri, devlet bünyesinin kuvvetlenmesinde büyük bir neden oldu. Çünkü boş ve zengin toprak bulup yerleşmek maksadıyla, birçok göçebe unsurlar, fakir köylüler, Rumeli'nin zengin Tımarlarına, nail olmak isteyen birçok Sipahiler, Orta Anadolu'dan, Karesi, Saruhan, Aydın, Menteşe gibi sahil beyliklerinden Trakya'ya ve Makedonya'ya geldiler. Devletin iskân maksadıyla naklettiği kitlelerden başka, şahsî arzularıyla gelenlerin de her halde büyük bir yekûn tuttuğu tahmin olunabilir.
  7. Osmanlılar'ın Balkanlar'daki fütuhatı kendileri için nüfusça büyük zayiat verilmeksizin, kolaylıkla yapılmıştı. Bu fütuhatta harple beraber zaptolunan yerlerden mebzul ganimet ve esir alınıyordu. Ekseriyetle genç çocuklardan mürekkep olan bu esirlerden devlet namına alman beşte bir hisse Anadolu'ya sevkedilerek Türkler arasında terbiye ediliyorlar ve orada Türkçe öğrenip İslâm olduktan sonra, askerlikte kullanılıyorlardı.
  8. Yukarıda söylediğimiz genç esirlerden teşkil edilen Yeniçeri kuvveti, hükümdarın maiyetinde daimî bir piyade kuvveti idi. Fakat devletin en büyük askerî kuvvetini Tımar sahibi Sipahilerin vücuda getirdiği süvari kuvveti teşkil ediyordu. Bilhassa xıv'üncü asırda bu Yeniçerilerin göze çarpacak bir önemleri yoktu. Devşirme usulü sistematik bir şekilde ancak xv'inci asırda Murad II. zamanında başlamıştır.
  9. Zaptedilen arazinin muhtelif kıymette Tımarlarda ayrılarak askerî vazife mukabilinde Sipahilere verilmesi yahut daha büyük kıymette ze'amet ve has’ların gelirleriyle yeterli miktarda asker tedarik etmek şartıyla daha büyük kumandanlara verilmesi usulü, Selçuk devleti zamanında olduğu gibi, Osmanlı devletinde de devam ediyordu.
  10. Osmanlı devleti'nin mülkî, askerî, adlî teşkilâtı, esasen Anadolu Selçukluları'nınkinin bir devamı mahiyetinde olup, kısmen İlhânîlerler ve biraz da Mısır Memlûkleri teşkilâtının tesirleri altında kalmıştır.
  11. Bütün bu nedenlere ilâve olarak, ilk Osmanlı hükümdarlarının, Osman'ın, Orhan'ın, Murad'ın ve bilhassa bu sonuncunun, büyük kuruculuk meziyetlerini de göz önünde tutmak lâzımdır.
 2. 2
  Ziyaretçi

  Cevap: Osmanlı Devleti'nin Büyümesinin Nedenleri

  Reklam  this love tihis love+ Yorum Gönder
osmanlı devletinin kısa sürede yükselmesinin nedenleri,  osmanlı devletinin kısa sürede büyümesinin nedenleri nelerdir,  osmanlı devletinin kısa sürede yükselme nedenleri,  osmanlı devletinin kısa zamanda büyümesinin nedenleri,  osmanlının kısa sürede büyüme nedenleri maddeler halinde
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 4 kişi