Osmanlı Tuğrası

+ Yorum Gönder
Tarihimiz ve Osmanlı Devleti Bölümünden Osmanlı Tuğrası ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  fecr
  Özel Üye
  Reklam

  Osmanlı Tuğrası

  Reklam  Osmanlı Tuğrası

  Forum Alev
  Tuğra nedir?

  Osmanlı Tuğrası.jpg

  Divanü-lügât-it-türk’de Tuğranın aslı Oğuzca “Tuğrağ” olup bunun hükümdarın basılmış nişanı olduğu ifade edilmiştir. Anadolu lehçesinde kelimenin sonundaki (ğ) okunamadığından “tuğra” ifadesi yaygınlaşmıştır. Türkçe olan tuğranın Farsçası nişan (alamet, iz, işaret) ve Arapçası tevkî (etki, iz bırakma, buyurma)’dir. Yazılı belgelerdeki ifadelerden Büyük Selçuklularda ve Anadolu Selçukluları’nda da –kavisli- tuğraların varlığını öğreniyoruz. Ancak şekillerini ancak Anadolu beyliklerinde ve Osmanlılar’da görmekteyiz. Beyliklerde bilinen en eski tuğra resmi Saruhan oğlu İshak bey’in (776 H. 1374 M.) tarihli gümüş parasında vardır (1).
  Tuğra Büyük Selçuklular’dan Eyyubiler aracılığı ile Memlûklere geçmiştir. Ancak Memlûklerdeki tuğralarda da hükümdarın ve babasının ismi tuğrada var olmakla beraber kavisler yerine, bir satıra yazılan yazıda abartılı miktarda keşidelere (harf uzantısı dikey çizgiler) ağırlık verilmiştir. Memlûklerde tuğra, ilgili belgeler üzerine yazılmaz; önceden yazılıp kesilmiş tuğralar belgenin üzerine yapıştırılırdı (1).
  Osmanlılarda da Tuğra, sultanların gözalıcı kaligrafik nişan, alamet veya arması, bir çeşit imzasıdır. Sultanın ve babasının adını ve çoğunda el muzaffer daima dua ibaresini içerirdi. Örneğin Kanuni Sultan Süleyman’ın tuğrasında “Süleyman şah bin Selim şah han el-muzaffer daima” yazmaktadır. “bin” “oğlu” demektir. Tuğra bizatihi sultan tarafından yazılmayıp nişancı veya tuğrakeş veya tuğrâî veya tuğranüvis veya tevkiî denilen görevlilerce yazılırdı. Yetkisiz tuğra çekilemezdi. Tuğralar bazı sultanların mühürlerine de kazılmıştır.
  Osmanlılarda gereği halinde sınır boylarındaki eyaletlerde bulunan vezirlerin aradaki mesafenin uzaklığına ve siyasi nedenlere bağlı olarak önemli konularda tuğra çekmelerine izin verilmiştir. Tuğrakeş vezir denilen bu eyalet valilerinin tuğra çekmek yetkileri Kemankeş Kara Mustafa Paşa’nın sadaretine kadar devam etmiş ve onun son zamanında kaldırılmıştır 1640-43 M.) (1).
  Osmanlı tarih belgelerinde geçen “tevki-i hümâyun” “tevki-i refî” “tevki-i refi-i hümâyun” “nişân-ı şerif-i âlîşân-ı sultanî” “tuğrây-ı garr┠“tuğrây-ı garrây-ı sâmi mekân-ı hâkanî” “nişan-ı hümâyun” “tuğray-ı meymun” “misal-i meymun” “misal-i hümayun” “nişan-ı şerif-i âlîşan” “alamet-i şerife” gibi deyimlerin hepsi de tuğra demektir. (1)
  Hükümdar ve şehzade tuğralarından başka vezir-i azamın ve eyaletlerdeki vezir, beylerbeyi ve sancak beylerinin hükümet ve eyalet işlerine ait belgelerde imza yerine geçmek üzere tuğrayı andıran “pençe” tabir edilen alametler kullandıkları görülmektedir. Bunun Osmanlılar’da hangi tarihte başladığı ve Osmanlılar’dan önce de kullanılıp kullanılmadığı belli değildir. Pençe, yazılan şahısların derece ve önemlerine göre belgenin sağ kenarının başına veya ortasına veya imza yerine belgenin sonuna Arap harfleri ile çekilirdi. Eğer belge batı dillerinden biri ile yazılmışsa o zaman pençe belgenin sol tarafına çekilirdi. Pençeler tuğradan farklı olarak tek kavislidir. Çift kavis ancak tuğralarda olup başkaları çift kavis çekemezlerdi. Sadrazamların buyuruldularına pençe koymaları 19. yüzyıl ortalarından sonra yerini resmi mühüre bırakmıştır. Vezir-i azam, vali ve beylerbeylerinin pençe ve resmi mühür ile onayladıkları emirlere “buyuruldu” denilirdi (1).
  En eski Osmanlı tuğrası ikinci Osmanlı sultanı Orhan Gazi’ye aittir. Bu tuğrayı taşıyan iki belge bulunmuştur (2). Birinci sultan Osman Gazi’ye ait bir tuğraya günümüze dek hiçbir yerde rastlanmamıştır. Bu nedenle 36 Osmanlı padişahı ama 35 Osmanlı padişah tuğrası vardır. (Ancak duyumlarımıza göre Osman Gazi’ye ait bir tek sikke (para) bulunmuştur ve bunda "Osman bin Ertuğrul bin Gündüz Alp" ifadesi yer almaktadır).
  Tuğraların büyük Selçuklulardan Anadolu Selçukluları ve beylikleri aracılığı ile Osmanlılara geçtiği kabul edilmektedir (1). Tuğralar, Osmanlı devletinin kuruluşundan yıkılmasına kadar çok çeşitli yerlerde kullanılmış, hat sanatında bir kol olmuş ve resmi görevini tamamladıktan sonra tarihe mal olmuştur (3). Halen hat sanatını icra edenlerce sanatsal amaçlı olarak yaşatılmaktadır.
  Önceleri ahitname, name-i hümayun, berat, menşur ve fermanlar gibi pek çok resmi evrak üzerine resmiyet kazandırmak için çekilen tuğra daha sonraları hükümdarlık (hanedan) sembolü olarak paralarda ve yine bu ilk devirlerde (onbeşinci asır) defterhane defter ve kayıtları başında ve daha sonra ise bir arma olarak bayraklar, pullar, senetler, nüfus tezkereleri, pasaportlar, resmi abideler, resmi binalar, savaş gemileri, çeşmeler, imaretler, camiler ve saraylarda da kullanılarak genelleşmiştir (1).
  Tuğra Türklere özgüdür. Tuğranın şekli kendine mahsustur. Ne herhangi bir şey tuğraya benzer, ne de tuğra herhangi bir şeye (4). Her tuğrada bir yandan alışılmış tuğra şeklini korumak, diğer yandan her sultanın künyesini bu şekille barıştırmak. Zor bir sanat. Osmanlılarda Orhan Gazi’den Sultan Vahideddin’e kadar tekrarlanan ve değişen parçalarla tuğraların estetik evrimini izlemek çok ilgi çekicidir ve bu haliyle tam Osmanlı tuğra serisi bir sanatın tarihinin 600 yıllık film şeridi gibidir.
  İlk yirmi kadar Osmanlı tuğrasının sanatsal açıdan olmasa da tarihsel açıdan önemi vardır. Yalnız bunlar içinde yedinci padişah Fatih’in ve onuncu padişah Kanuni’nin tuğraları kendilerinden önceki ve sonrakilere göre estetik ve şekil açısından birer sivrilme yaparlar.
  Tuğra simgesel anlamı ile belgelerin başında yer alırdı, sonunda değil...(4)
  Tuğra kelimesi Osmanlıdan önceye dayansa da ve yine tuğra benzerleri daha eski Türk devletlerinin belgelerinde kullanılsa da Osmanlı tuğralarının kendilerinden öncekilerle isim benzerliği dışında ortak yanı pek yoktur. İlk Osmanlı tuğrasının sahibi Orhan Gazi’nin tuğrasında yazılı Orhan ve Osman kelimelerinin yazılış şekli kendinden sonra gelen tuğraların iskeletini oluşturmuştur (3).
  Belge üstündeki tuğranın büyüklüğü belge kağıdı ile yazıların durumuna bağlı ve bunlarla uyumlu olurdu. Tuğraların sağ tarafına çiçek koymak veya mahlas yazmak usulü sonradan meydana çıkmıştır (1)
  Tuğralar bir arma olarak olgunlaşmış halini aldıktan sonra hattatlar sanatsal boyuta geçerek hep daha güzelini yazmaya çalışmışlardır. Sanatsal tuğra tabloları halinde padişah tuğraları dışında yakın zamanlarda Kur’an-ı Kerim’den ayetler, hadisler, dualar, şahıs isimleri vb. de yazılmıştır.
  Bir padişahın tuğrası kabul gördükten sonra saltanatı boyunca içeriği değişmezdi. Ancak farklı ellerden farklı çıkan tuğralar da elbet olurdu. Bir Osmanlı belgesinin tarih tesbitinde, varsa üzerindeki tuğranın sahibinin bilinmesi çok yardımcı olur. Hatta tuğradaki nüanslar tarih aralığını daha da kısaltır (3).
  Tuğralar içinde en mükemmel tuğra Hattat Sami Efendi tarafından yazılan II. Abdülhamid tuğrası kabul edilmekte ve sayın Prof. Dr. Uğur Derman bu tuğra için “Tuğraların Padişahı” demektedir (5).
  Tuğraların okunabilmesi tüm Osmanlı tuğralarının bir araya getirilmesi ile mümkün olmuştur. Bu meyanda Suha Umur’un çalışmaları takdire şayandır, eseri bize yol göstermiştir, kendisini en iyi dileklerimle zikrediyorum.


  TUĞRANIN BÖLÜMLERİ

  1- Sere (Kürsü): Tuğranın en altında bulunan ve asıl metnin (padişah ve babasının adı, ünvanları ve –el- muzaffer daima duası) yazılı bulunduğu kısımdır.
  2- Beyze’ler (Arapça: yumurta): Tuğranın sol tarafında bulunan iç içe iki kavisli kısımdır.
  3- Tuğ’lar: Tuğranın üstüne doğru uzanan “elif” harfi şeklindeki uzantılardır. Her zaman elif değillerdir. Bazen harf de değillerdir. Yanlarında yer alan flama şeklindeki kavislere “zülfe” denir.
  4- Kollar (hançere): Beyzelerin devamı olarak sağa doğru paralel uzanan kollardır.
  Bazı tuğralarda sağ üst boşlukta ilgili padişahın “mahlas” veya sıfatı da görülür.

  Olgunlaşmış bir tuğrada iki beyze ve üç tuğ yer alır. İçerik metni bunları karşılamazsa bazı tuğralarda esas metinle ilgili olmayan şekiller de yer alır ki, bunlar klasikleşmiş tuğra şeklini korumak ve kendinden önceki tuğraya benzetebilmek için eklenmişlerdir. Bir anlam ifade etmezler (1).

  Yazı mı tura mı?
  Eski paraların değerini gösteren kısmına yazı, tuğralı yüzlerine de tura denerek kolay kur’a çekimi için kullandığımız “yazı mı tura mı?” deyimi buradan çıkmıştır.

  Ünlü tuğrakeşler
  Sanatsal anlamda en usta tuğrakeş hattatlar Mustafa Rakım, Sami Efendi ve İsmail Hakkı Altunbezer olarak sayılabilir.

  osmanli-tugrasi1.jpg

  Tuğra Web Sitesi
  Bütün Osmanlı Padişah Tuğraları ve detayları tarafımızdan 2002 yılından beri Internet aracılığı ile tüm dünyadaki meraklıların istifadesine sunulmaktadır (www.tugra.org).
  Kaynaklar
  1- Uzunçarşılı İ.H. Tuğra ve pençeler ile ferman ve buyuruldulara dair. Belleten, Sayı: 17-18 s. 101-157; 1941.
  2- Orgun Z. Tuğralarda el-muzaffer daima duası ve şah ünvanı, şehzade tuğları, Mehmed II’nin tuğra, imza ve mühürleri. Türk Tarih Arkeologya ve Etnografya Dergisi. Sayı V. İstanbul, s. 203-220; 1943.
  3-Umur S. Osmanlı Padişah Tuğraları. Cem Yayınevi. İstanbul,1980.
  4-Boydas N. Osmanlı Tuğralarına Eleştiri Açısından Bir Bakış.
  5-Derman, Uğur M. Tuğralarda estetik. İlgi mecmuası, sayi: 33, s.16-24. 1982 2. 2
  fecr
  Özel Üye
  Reklam  Her padişahın ayrı bir tuğrası


  Tuğraların Okunuşları

  1- Osman Gazi

  (Osman Gazinin Tuğrası Bugüne Kadar Bulunamadı)

  2- Orhan Gazi / Orhan Ghazy


  Eklenti 32465

  3- I Murad / Murad I

  Eklenti 32466

  4- Yıldırım Bayezid / Bayezid I (Thunderbolt)

  Eklenti 32467


  5- Çelebi Mehmed / Mehmed I

  Eklenti 32468

  6- II Murad / Murad II

  Eklenti 32469

  7- Fatih Sultan Mehmed / Mehmed II (Sultan Mehmed the Conqueror)

  Eklenti 32470

  8- II Bayezid / Bayezid II

  Eklenti 32471

  9- Yavuz Sultan Selim / Selim I (Yavuz Sultan Selim)

  Eklenti 32472

  10- Kanuni Sultan Süleyman / Suleyman I (Suleyman the Magnificient)

  Eklenti 32473

  11- II Selim / Selim II

  Eklenti 32474

  12- III Murad / Murad III

  Eklenti 32475

  13- III Mehmed / Mehmed III

  Eklenti 32476

  14 - I Ahmed / Ahmed I

  Eklenti 32477

  15 I Mustafa / Mustafa I

  Eklenti 32478

  16- Genç Osman / Osman II (Osman the Young)

  Eklenti 32479

  17- IV Murad / Murad IV

  Eklenti 32480

  18- İbrahim / Ibrahim

  Eklenti 32481

  19- IV Mehmed / Mehmed IV

  Eklenti 32482

  20- II Süleyman / Suleyman II  Eklenti 32483

  21- II Ahmed / Ahmed II


  Eklenti 32484

  22- II Mustafa / Mustafa II

  Eklenti 32485

  23- III Ahmed / Ahmed III

  Eklenti 32486

  24- I Mahmud / Mahmud I

  Eklenti 32487

  25- III Osman / Osman III

  ucuncu osman tugrasi.jpg

  26- III Mustafa / Mustafa III

  Eklenti 32488

  27- I Abdülhamid / Abdulhamid I

  birinci Abdulhamit tugrasi.jpg

  28- III Selim / Selim III

  ucuncu selim tugrasi.jpg

  29- IV Mustafa / Mustafa IV

  dorduncu Mustafa tugrasi.jpg

  30- II Mahmud / Mahmud II

  ikinci Mahmud tugrasi.jpg

  32- Abdulaziz / Abdulaziz

  sultan Abdulaziz tugrasi.jpg

  33- V Murad / Murad V

  besinci Murad tugrasi.jpg

  34- II Abdulhamid / Abdulhamid II

  ikinci Abdulhamid tugrasi.jpg

  35- V Mehmed (Reşad) / Mehmed V (Sultan Resad)

  Sultan Mehmed Resad tugrasi.jpg

  36- VI Mehmed (Vahideddin) / Mehmed VI (Vahideddin)

  Sultan Vahdettin tugrasi.gif
 3. 3
  Tenha2190
  Emekli
  Oldum olası tuğra hastasıyımdır..
  Bu tür şeyleri bilmekte fayda var.. 4. 4
  fecr
  Özel Üye
  Tuğra Metinleri


  1. Osman Gazi
  Osman Gazi (bugüne kadar bulunamadı)

  2. Orhan Gazi
  Orhan Bin Osman

  3. I. Murad
  Murad bin Orhan

  4. Yıldırım Bayezid
  Bayezid bin Murad han

  5. Çelebi Mehmed
  Mehmed bin Bayezid han

  6. II. Murad
  Murad bin Mehmed han muzaffer

  7. Fatih Sultan Mehmed
  Mehmed bin Murad han muzaffer daima

  8. II. Bayezid
  Bayezid bin Mehmed han muzaffer daima

  9. Yavuz Sultan Selim
  Selim-Sah bin Bayezid han el-muzaffer daima

  10. Kanuni Sultan Süleyman
  Süleyman Sah bin Selim Sah han el-muzaffer daima

  11. II. Selim
  Selim Sah bin Suleyman Sah han el-muzaffer daima

  12. III. Murad
  Sah Murad bin Selim Sah han el-muzaffer daima

  13. III. Mehmed
  Mehmed bin Murad han el-muzaffer daima

  14. I. Ahmed
  Sah Ahmed bin Mehmed han el-muzaffer daima

  15. I. Mustafa
  Sah Mustafa bin Mehmed han el-muzaffer daima

  16. Genç Osman
  Sah Osman bin Ahmed han el-muzaffer daima

  17. IV. Murad
  Sah Murad bin Ahmed han el-muzaffer daima

  18. İbrahim
  Sah Ibrahim bin Ahmed han el-muzaffer daima

  19. IV. Mehmed
  Sah Mehmed bin Ibrahim han el-muzaffer daima

  20. II. Süleyman
  Sah Süleyman bin Ibrahim han el-muzaffer daima

  21. II. Ahmed
  Sah Ahmed bin Ibrahim han el-muzaffer daima

  22. II. Mustafa
  Sah Mustafa bin Mehmed han el-muzaffer daima

  23. III. Ahmed
  Sah Ahmed bin Mehmed han el-muzaffer daima

  24. I. Mahmud
  Mahmud han bin Mustafa el-muzaffer daima

  25. III. Osman
  Osman han bin Mustafa el-muzaffer daima

  26. III. Mustafa
  Mustafa han bin Ahmed el-muzaffer daima

  27. I. Abdulhamid
  Abdulhamid han bin Ahmed el-muzaffer daima

  28. III. Selim
  Selim han bin Mustafa el-muzaffer daima

  29. IV. Mustafa
  Mustafa han bin Abdulhamid el-muzaffer daima

  30. II. Mahmud
  Mahmud han bin Abdulhamid el-muzaffer daima (adli)

  31. Abdulmecid
  Abdulmecid han bin Mahmud el-muzaffer daima

  32. Abdulaziz
  Abdulaziz han bin Mahmud el-muzaffer daima

  33. V. Murad
  Mehmed Murad han bin Abdulmecid el-muzaffer daima

  34. II. Abdulhamid
  Abdulhamid han bin Abdülmecid el-muzaffer daima (el-gazi)

  35. V. Mehmed (Reşad)
  Mehmed han bin Abdulmecid el-muzaffer daima (Resad)

  36. VI. Mehmed (Vahideddin)
  Mehmed Vahideddin han bin Abdülmecid el-muzaffer daima 5. 5
  fecr
  Özel Üye
  Muhteşem Tuğra

  Hattat Sami Efendi'nin yazdığı Sultan II. Abdulhamid tuğrasında kürsü enine eşit (29 adet siyah çizgi) ve yaklaşık esit (17 adet kırmızı çizgi) mesafeler
  Yüzyil kadar önceki imkanlar duşunüldüğünde bu tuğradaki bu bir çeşit altın oran silsilesi, sözkonusu tuğrayı eşsiz ve harikulade kılmaktadır
  Daha farklı ölçü tespitlerini ve detay bilgileri de görebilmek için bakınız: Derman, Uğur M. Tuğralarda estetik. İlgi mecmuası, sayi: 33, s.16-24. 1982


 6. 6
  fecr
  Özel Üye
  En Ünlü Tuğra


  10 - Kanuni Sultan Süleyman'ın Tuğrası


 7. 7
  fecr
  Özel Üye
  Adınıza Tuğra Yazdırmak

  Kendinize Tuğra Yapın
  ;)


  35- Sultan Reşad'ın Tuğrası 8. 8
  Ziyaretçi
  mirhaba arkadaşlar

+ Yorum Gönder
osmanlı tuğrası,  osmanli tugrasi,  osmanlı,  abdulhamit tuğrası
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi