Gelir Uzmanı ve Görevleri....

+ Yorum Gönder
Diğer Konular ve Meslekler Bölümünden Gelir Uzmanı ve Görevleri.... ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  rengigül
  Usta Üye
  Reklam

  Gelir Uzmanı ve Görevleri....

  Reklam  Gelir Uzmanı ve Görevleri....

  Forum Alev
  Gelir Uzmanı, Maliye Bakanlığı'na bağlı kuruluş olan Gelir İdaresi Başkanlığında çalışan, vergi ile ilgili konularda uygulamaya ilişkin görüş ve önerilerde bulunmak maksadıyla istihdam edilen kariyer meslek uzmanıdır. İnternet Adresi : Gelir Uzmanı, Grup Adresi : Gelir Uzmanı Grubu


  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

  Resmi Gazete: 15.02.2007

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç ve kapsam

  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gelir İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatı gelir uzmanlarının görev, sorumluluk, çalışma ve atanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

  Dayanak

  MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

  a) Bakan: Maliye Bakanını,

  b) Bakanlık: Maliye Bakanlığını,

  c) Başkan: Gelir İdaresi Başkanını,

  ç) Başkanlık: Gelir İdaresi Başkanlığını,

  ifade eder.
  İKİNCİ BÖLÜM

  Gelir Uzmanı ve Gelir Uzman Yardımcılarının Görev ve Sorumlulukları

  Gelir uzmanı ve gelir uzman yardımcılarının görevleri

  MADDE 4 – (1) Gelir uzmanlarının görevleri şunlardır:

  a) Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve diğer mevzuatta belirtilen iş ve işlemlerden kendilerine verilenleri yapmak.

  b) Amirleri tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

  Gelir uzmanı ve gelir uzman yardımcılarının sorumlulukları

  MADDE 5 – (1) Gelir uzmanları ve gelir uzman yardımcıları görevlendirildikleri servis veya bölümde servis sorumlusu olarak görevlendirilen personel, müdür yardımcısı veya müdür tarafından, kendilerine verilen görevlerin mevzuata uygun olarak ve zamanında yerine getirilmesinden servis sorumlusu olarak görevlendirilen personele, müdür yardımcısına veya müdüre karşı sorumludurlar.

  (2) Gelir uzman ve gelir uzman yardımcıları da tahakkuk ve tahsilata ilişkin işlemlerin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmemesinden doğan Hazine zararlarından sorumlu tutulurlar.
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Gelir Uzmanlığına Giriş

  Gelir uzmanlığına giriş

  MADDE 6 – (1) Gelir uzmanlığına sınavla gelir uzman yardımcısı olarak girilir ve yeterlik sınavını kazananlar gelir uzmanı olarak atanırlar.

  Giriş sınavı

  MADDE 7 – (1) Gelir uzman yardımcılığına atanmak için 9 uncu maddedeki şartları taşımak ve giriş sınavını kazanmak şarttır.

  (2) Giriş sınavı, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar için Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğe göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)’nda Başkanlıkça belirlenen yeterli puanı alanlar arasında yapılır.

  (3) Başkanlık, gelir uzman yardımcılığı için KPSS kılavuzunda belirlenen özel koşullar ve puan türüne göre tespit ve ilan edeceği puan ve/veya sayıdaki adayı giriş sınavına çağırır.

  (4) Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur. Yazılı sınavda başarı gösterenler sözlü sınava çağrılır. Her iki sınavda başarı gösterenler giriş sınavını kazanmış sayılır.

  Giriş sınavının duyurulması

  MADDE 8 – (1) Gelir uzman yardımcılığı için açılacak yarışma sınavlarının tarihleri, yapılacağı yerler, katılma ve giriş şartları, sınav konuları ile nereye başvurulacağı hususu Başkanlık resmi internet sitesinde veya Başkanlık merkez teşkilatı ilan panolarında asılmak suretiyle duyurulur.

  (2) İlanlar yazılı sınav tarihinden en az 45 gün önce başlayacak şekilde yapılır. Adayların başvuru ve kayıt süresinin bitimi ile sınavların başlama tarihi arasında en az 15 günlük bir süre bırakılır.

  Giriş sınavı şartları

  MADDE 9 – (1) Gelir uzman yardımcılığı giriş sınavına katılmak isteyen adayların Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) Başkanlıkça belirlenen puan türünden yeterli puanı almaları ve aşağıda gösterilen koşulları taşımaları gerekir.

  a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin fıkrasında belirtilen genel şartları taşımak,

  b) Üniversitelerin en az dört yıl süre ile eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisat, işletme ve idari bilimler fakülte veya yüksekokulları ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki dört yıl süreli fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olmak,

  c) Yazılı sınavın yapılacağı yılın Ocak ayı başında 30 yaşını doldurmamış bulunmak,

  ç) Askerlikle ilgisi bulunmamak,

  d) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,

  (2) Giriş sınavını kazanamayanlar ancak iki defa daha, sonraki sınavlara katılabilirler.

  Giriş sınavına başvuru ve istenecek belgeler

  MADDE 10 – (1) Gelir uzman yardımcılığı giriş sınavına katılmak isteyen adaylar, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’nda Başkanlıkça belirlenen yeterli puanı aldıklarını gösteren sınav sonuç belgesinin aslı veya Başkanlıkça onaylı sureti, arka yüzünde adayın kendi el yazısı ile yazılmış; anne ve babasının adları ile meslek ve işleri, ilk, orta ve yüksek öğrenimini yaptığı okullar, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı ve kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin isimleri ile iş ve ikametgâh adreslerinin de belirtildiği öz geçmişin yer aldığı iş talep formu ve 2 adet fotoğraf ile Başkanlığa başvururlar.

  (2) Postadaki gecikmeden dolayı zamanında Başkanlığa ulaşmayan başvurular işleme konulmaz.

  Sınav yerleri ve sınav giriş belgesi

  MADDE 11 – (1) Sınavlar Başkanlıkça belirlenecek yerlerde yapılır.

  (2) Aranılan koşulları taşıyan adaylara Başkanlıkça fotoğraflı sınav giriş belgesi verilir. Sınavlara girerken bu belgenin gösterilmesi zorunludur.

  Sınav kurulu

  MADDE 12 – (1) Sınav kurulu, Başkanlık onayı ile Başkan veya görevlendireceği Gelir İdaresi Başkan Yardımcısının başkanlığında, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığından sorumlu Daire Başkanının da katılımı ile Gelir İdaresi Daire Başkanları, Gelir İdaresi Grup Başkanları, Vergi Dairesi Başkanları ile Gelir İdaresi Grup Müdürleri arasından seçilecek en az beş asil ve iki yedek üyeden oluşur.

  (2) Sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar verir. Oylama sırasında çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlamamış sayılır. Oylama sonucu alınan karar kesindir.

  (3) Sınav kurulu başkan ve üyeleri; boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının veya evlat edinilmiş çocuklarının katıldığı sınavda görev alamazlar. Görev aldıkları tespit edilmesi halinde bunlar sınav kurulundan çıkartılır ve yerine yeni başkan, üye veya üyeler görevlendirilir. 2. 2
  rengigül
  Usta Üye

  --->: Gelir Uzmanı ve Görevleri....

  Reklam  Sınavın yapılış biçimi

  MADDE 13 – (1) Giriş sınavının yapılış biçimine ilişkin usul ve esaslar Başkanlıkça belirlenir.

  (2) Yazılı sınav soruları sınav kurulu tarafından hazırlanır.

  Sınav konuları

  MADDE 14 – (1) Yazılı sınav aşağıdaki konuları kapsar:

  a) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

  b) Hukuk Grubu

  - İdare Hukuku (Genel Hükümler-İdari Yargı)

  - Medeni Hukuk (Genel Hükümler)

  - Borçlar Hukuku

  - Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-Şirketler-Kıymetli Evrak)

  - İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler)

  c) İktisat Grubu

  - Makro İktisat

  - Mikro İktisat

  - Uluslararası İktisat

  - İşletme İktisadı

  ç) Maliye Grubu

  - Maliye Politikası

  - Kamu Maliyesi

  - Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları

  d) Muhasebe Grubu

  - Genel Muhasebe

  - Maliyet Muhasebesi

  - Şirketler Muhasebesi

  e) Yabancı Dil (İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birinden verilecek metnin Türkçe’ye çevrilmesi)

  Yazılı sınavın değerlendirilmesi

  MADDE 15 – (1) Yazılı sınavlar, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda, sınav kurulunca sözlü sınava çağrılacak adayların yazılı sınavda en az 70 puan almış olmaları şarttır.

  (2) Yapılan değerlendirme sonucunda, en yüksek nottan başlamak üzere sıraya konulan sınav sonuçları liste halinde düzenlenerek sınav kurulunca imzalanır.

  Yazılı sınav sonuçlarının duyurulması

  MADDE 16 – (1) Yazılı sınav sonuçları, başarılı olan adaylara yazılı olarak bildirilir ve uygun yerlere asılmak veya Başkanlık resmi internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur. Yapılacak bildirimde sözlü sınavın yeri, günü ve saati belirtilir.
 3. 3
  rengigül
  Usta Üye
  Sözlü sınavın yapılması

  MADDE 17 – (1) Sözlü sınavda yazılı sınav konuları dikkate alınarak adayların genel olarak hukuk, iktisat, maliye ve muhasebe bilgileri ile kavrama ve ifade yeteneği, genel kültürü, tutum ve davranışları gibi özellikleri göz önünde bulundurulur.

  Sözlü sınavın değerlendirilmesi

  MADDE 18 – (1) Sözlü sınavda adaylara sınav kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden not verilir. Verilen bu notların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu teşkil eder. Sözlü sınavı başarmış sayılmak için alınan notun 70 ten az olmaması gerekir.

  (2) Sınav kurulu sözlü sınav sonuçlarını bir tutanakla tespit eder.

  Giriş sınav notu

  MADDE 19 – (1) Giriş sınav notu; yazılı sınav notu ile sözlü sınav notu toplamının aritmetik ortalamasıdır.

  (2) Sınav kurulunca sınav sonuçları, notu en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre liste halinde tespit edilerek bir tutanağa bağlanır.

  (3) Kadro durumu ve ihtiyaca göre belirlenen yeteri kadar aday giriş sınavını kazanmış sayılır. Notların eşitliği halinde yazılı notu yüksek olan aday öncelik alır.

  (4) Giriş sınavında başarılı olanların adları, liste halinde uygun görülen yerlere asılarak veya Başkanlık resmi internet sitesinde yayımlanarak ilan edilir, sınava katılanlara da bir yazı ile bildirilir. Sınavda başarılı olup ataması yapılacaklardan belli edilen sürede 22 nci maddede sayılan belgelerle birlikte Başkanlığa müracaat etmeleri istenir.

  Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanlar

  MADDE 20 – (1) Sınava giriş belgesi verilmek suretiyle sınava alınan ve yapılan sınavlar sonucunda başarılı olanlardan, iş talep formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

  (2) Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Başkanlıkça Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. 4. 4
  rengigül
  Usta Üye
  Sınav sonuçlarına itiraz

  MADDE 21 – (1) Sınava katılanlar sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar sınav sonuçlarının duyurulmasından itibaren 10 gün içinde bir dilekçe ile yapılır. Bu itirazlar sınav kurulu tarafından en geç 10 gün içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

  Atanma

  MADDE 22 – (1) Giriş sınavında başarılı olanlardan, kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde aşağıdaki belgeleri ibraz edenler gelir uzman yardımcısı olarak atanırlar.

  a) Nüfus cüzdanının Başkanlıkça onaylı sureti.

  b) Diploma aslı veya Başkanlıkça onaylı sureti.

  c) Son üç ay içinde çekilmiş altı adet renkli vesikalık fotoğraf.

  ç) Erkek adaylardan, askerlikle ilişkisinin bulunmadığına dair beyan.

  d) Sabıka kaydının bulunmadığına dair beyan.

  e) Tebliğe esas ikametgah beyanı.

  f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan.

  Sınav belgelerinin saklanması

  MADDE 23 – (1) Sınavlarda başarı göstererek atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, bunun dışında kalan sınavla ilgili diğer belgeler ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınav tarihine kadar saklanır.
  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Gelir Uzman Yardımcılarının Yetiştirilmesi ve Yeterlik Sınavı

  Yetiştirilme amacı

  MADDE 24 – (1) Gelir uzman yardımcılarının yetiştirilmesindeki amaç:

  a) Gelir uzmanlığının ve idareciliğin gerektirdiği nitelikleri kazandırmak.

  b) Görev alanına giren yürürlükteki mevzuat konusunda ihtisas sahibi olmalarını sağlamak.

  c) Şahsiyetlerini mesleğin getirdiği niteliklere göre geliştirmek.

  ç) Araştırma ve analiz yapma yeteneklerini geliştirmek.

  d) Yabancı dil bilgilerinin geliştirilmesi hususunda imkan tanımaktır.

  (2) Gelir uzmanlarının yetişmelerinde kişisel çaba ve çalışmaları esastır.

  Yetiştirilme şekli ve esasları

  MADDE 25 – (1) Gelir uzman yardımcılığına atananlar Başkanlıkça temel mesleki eğitim kursuna tabi tutulurlar.

  (2) Bu kurslarda öğreticiler maliye müfettişleri, hesap uzmanları, gelir idaresi daire başkanı, gelir idaresi grup başkanı, gelirler kontrolörleri, vergi dairesi başkanları, gelir idaresi grup müdürleri, müdürler veya Bakanlığın diğer birimlerinde daire başkanı, kontrolör ile müdürlerinden oluşur.

  (3) Temel mesleki eğitim kursunda adaylar Türk vergi kanunlarının esasları ağırlıklı olmak üzere Başkanlıkça belirlenen konularda eğitime tabi tutulurlar. Temel mesleki eğitim kursunda adayların başarılı olabilmeleri için görmüş oldukları her ders sonucu yapılacak sınavlarda her dersten 100 tam puan üzerinden en az 60 puan almaları zorunludur.

  (4) Adaylar temel mesleki eğitim kursunun sonunda ihtiyaç bulunan vergi dairesi başkanlıkları veya il defterdarlıkları gelir birimlerinde en az bir yıl süre ile stajyer olarak çalıştırılırlar. Staj çalışmaları sonunda yanlarında staj yaptıkları birim amirleri, adayın çalışmaları ve genel davranışları hakkındaki görüşlerine yer verdikleri "Staj Değerlendirme Belgesini" düzenleyerek atamaya yetkili amire gönderirler.


+ Yorum Gönder
gelir uzmanı görevleri,  gelir uzmanının görevleri,  gelir uzmanın görevleri,  gelir uzmanlarının görevleri,  gelir uzmaninin gorevi
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi