İletişimin İşlevleri ve Çeşitleri

+ Yorum Gönder
Sohbet Forumları ve Konu Dışı Başlıklar Bölümünden İletişimin İşlevleri ve Çeşitleri ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  AGMEHMET
  Özel Üye
  Reklam

  İletişimin İşlevleri ve Çeşitleri

  Reklam  İletişimin İşlevleri ve Çeşitleri

  Forum Alev
  İLETİŞİMİN İŞLEVLERİ VE ÇEŞİTLERİ

  İLETİŞİMİN İŞLEVLERİ


  İletişimin temelde işlevleri: bilgilendirme, denetleme, yönlendirme, bilgi ve becerileri

  iletme, eğitme, duyguları dile getirme, toplumsal ilişki kurma, sorun çözüp kaygı

  azaltma, eğlendirme, uyarma, gerekli rolleri üstlenme türünden sıralanabilir. İletişim

  toplumsal bir gereksinim, siyasal bir araç işlevi görmenin yanı sıra ekonomide bir

  güç, kültürde bir gözdağı, teknolojide ise yeni düşlerin kaynağı sayılmaktadır.


  İletişimde en genel anlamında tüm düşünce, olgu ve veri iletimi ve paylaşımını

  kapsayan bireysel ya da toplumsal bir olgu olarak tanımlarsak , iletişim sürecinin

  yararlılığını bireysel ve toplumsal açıdan irdeleyebiliriz.


  a) Bireysel Açıdan : Deneyimlerin, düşüncelerin, tepkilerin, duyguların

  paylaşılmasını sağlayan simgeleme gücü ya da iletişim bireyler arasındaki etkileşimin

  temelidir. İletişim kişinin, bilinçli yada bilinçsiz, bir başkasının kavrama yetisi

  simgesel yollarla etkileme süreci olarak alındığında, iletişim kuran kaynak bir

  başkasının kavrama yetisini simgeler kullanarak istediği biçimde iletişim süreciyle

  etkileyebilir.


  Kaynak ya da hedef olarak değişen rollerinde bireylere iletişim aşağıda sıralanan

  hizmetleri verebilir: Kaynak olarak iletişim, gereksinimleri karşılamak, çıkarları

  korumak, amaçlara ulaşmak için bir araç olarak kullanılabilir.


  Alıcı durumundaki hedef kişi için iletişimin temel işlevi iletileri algılayacak ve

  yorumlayacak araçları/kanalları sağlamaktadır. Dinleyerek, izleyerek, okuyarak alıcı

  rolü üstlenilir; kazanılan bilgilerle de seçim yapma olanağı doğar. Ne ölçüde alınırsa o

  ölçüde çok seçenek için bilgi edinilir. Geribildirim sağlayarak, geçici bir süre için

  kaynak rolünü üstlenerek, etkili, aktif bir dinleyici olama becerisi kazanan alıcı ya da

  hedef kişi, kaynağı da etkileyebilir. Alıcı durumunda müzik dinleyerek, film izleyerek

  de estetik doyuma ulaşılabilir.


  b) Toplumsal Açıdan : İletişimden köktenci işlevler beklenmekte ve iletişimin

  bilgilendirmede kişisel, ulusal ve uluslararası koşulları anlamak, tepki göstermek ve

  karar verebilmek için gerekli iletileri toplamak, biriktirmek ve dağıtmak:

  toplumsallaştırmada toplumun etkili üyeleri olabilmek için ortak bilgi sağlamak;

  güdülemede her toplumun amaçlarına ulaşabilmesi için bireysel ya da toplu

  etkinlikleri desteklemek; tartışmada ortak ilgi alanlarını bulmak; eğitimde bilgi

  aktarıp her aşamada aydın bir kişilik oluşturmak ve beceri kazanmayı sağlamak;

  kültürde geçmişin mirasını, sanat ürünlerini sağlamak ve ufukları genişleterek

  yaratıcılığa yönlendirmek, eğlencede bireysel ve toplu eğlence için tiyatro, dans,

  güzel sanatlar, edebiyat, müzik, spor v.b. yaymak ve bütünleşmenin kişilere,

  topluluklara, uluslara değişik iletilerle ulaşma olanağı sağlamak anlamına geldiği

  vurgulanmaktadır.


  GENEL İLETİŞİM VE ODAK İLETİŞİM


  GENEL İLETİŞİM


  Genel iletişim, merkez konumundaki kaynak kişinin (verici), duygu ve düşüncelerini

  yaygın ve geniş bir alıcı grubuna yönelttiği iletişim biçimidir. Genel iletişim, bir

  nesne aracılığıyla olabileceği gibi aynı ortamda yer alan kişiler arasında doğrudan

  doğruya da olabilir. Genel iletişim nesne aracılığıyla olursa buna medyatik iletişim,

  doğrudan olursa yüz yüze iletişim deni

  Nesne Aracılığıyla Genel İletişim


  Medyatik iletişim, Fransız reklamcı J.Seguela tarafından, “toplumun içinden çıkılımaz

  bir paradoksu” olarak tanımlamıştır. Gerçekten de iletişimde nesne aracılığı egemen

  oldukça toplumlardaki “bire bir etkileşim” ler ve buna bağlı olarak iletişimler

  azalmaktadır.


  Nesne aracılığıyla gerçekleştirilen iletişimlerde mesajlar, sözle,çizgiyle, yazıyla,bazen

  hepsi iç içe olmak üzere, çeşitli biçimlerde alıcılara sunulur. Mesajları televizyona,


  duvar panolarına, gazete, dergi ve el ilanlarına farklı aralar taşır.


  Özellikle televizyonun ortaya çıkmasıyla sesin yanı sıra görüntünün de iletişime

  girmesi, iletişim karşılıklı olarak bilgisayarlarla da sürdürülmesiyle gelişen medyatik

  ağ, insanların düşüncelerinin kalıplaşmasına yol açmıştır. Böylece iki insan arasındaki

  paylaşma ihtiyacı da sınırlanmıştır. İnsanlık tarihinde ene yaygın olarak kullanılan

  teknoloji ürünü televizyondur. Televizyon yüzyılın uyuşturucusu durumundadır.

  Evlerdeki en büyük otorite televizyondur. Çocuklar bir televizyon dizisi izlerken

  gösterdikleri dikkat ve sessizliği evin başka hiçbir üyesine göstermemektedirler.


  Ayrıca diğer insanlarla yaşayıp onlarla çeşitli duygu ve düşünceleri paylaşmamız ve

  onları duyabilmemiz için, öncelikle kendimizi duymamız gerekir. Oysa bizi

  çevreleyen medya, bizi bize bırakmadığı için sağlıklı insan ilişkilerinden söz etmek

  zorlaşmaktadır. Bu durum insanın varlığına ve doğasına aykırı bir çelişkidir. Bu

  nedenle medyatik iletişim arttıkça, insanlar birbirleriyle daha az iletişim

  kurmaktadırlar. Bu yolla içine düşülen çıkmazı çözmek de yine insanın aklına ve

  duygusuna kalmaktadır.


  Yüz Yüze Genel İletişim


  Genel iletişimlerin bir diğer şekli toplulukla yüz yüze kurulan iletişimdir. Bir miting,

  konferans veya toplantıda verici, inanç, düşünce ve duygularını, bulundukları ortak

  mekanda doğrudan dinleyiciye iletirler. Doğrudan genel iletişimde mesajın, radyo,

  televizyon gibi aracılarla bir başak mekana taşınması söz konusu değildir. Böyle bir

  ortamda iletişim çift yönlüdür ve diğer kişiler istedikleri takdirde iletişime

  katılabilirler.


  Bir toplantıda dinleyicilerden birinin konuşmacıya yönelteceği soru ile iletişimde

  mesajı veren kaynak değişebilir. Böylece, genel iletişimdeki tek yönlü bilgi ve duygu

  akışı, karşılıklı mesaj iletme şekline dönüşebilir


  ODAK İLETİŞİM


  Odak iletişim, duygu ve düşüncelerin, sözlü-sözsüz mesajlarla iki kişi arasında gidip gelmesidir.

  Odak iletişimde verici kişinin, verici kişi olarak kalması ile iletişim süreci

  tamamlanacağı gibi, alıcı kişinin verici kişi rolüne geçmesi ile de sürebilir. İki

  arkadaşın birbirleriyle sohbetler, eşler arasındaki konuşmalar, anne-baba ve çocuk

  iletişimleri odak iletişim modelinin örnekleridir.


  Niceliğe bağlı olan genel ve odak iletişim biçimlerinde niteliğe bağlı farklı iletişim

  türleri yer alabilir. Niteliğe bağlı iletişim biçimleri açılımlı iletişim, engelli iletişim ve

  tıkanık iletişimdir.

  Açılımlı İletişim :


  Açılımlı iletişim modelinde iletişim karşılıklı olarak ilerler. Bu iletişim biçimindeki

  verici kişi için belirleyici duygu “anlatmak”, alıcı kişi veya kişiler için ise “anlamak”

  tır. Bu süreç iletişim ilişkilerinin olumlu ve sağlıklı modelidir. Açılımlı iletişimde

  olumsuz duygular, karşı düşünceler iletilse bile , temel yaklaşım anlaşmak ve yeni bir

  iletişim boyutuna geçmektir. Bu iletişim biçiminde insanlar birbirleriyle anlaşmaya ve

  uzlaşmaya gayret ederler.


  Açılımlı iletişimde güvenli davranış biçiminin yaklaşımları görülür. Karşıdaki kişiye

  dönük, suçlama, yargı, olumsuz yorum ve genelleme yapılmaz. Bunun yerine

  dinleyici anlamaya gayret ederek dinler. Kişi bir konuşmada “anlaşıldım” duygusunu

  yaşamazsa karşısındaki kişinin sözle yaptığı “kabul” amacına ulaşmaz. “söylediğinizi

  kabul ediyorum, ama...” biçimindeki yaklaşımlarda, bunu söyleyen kişinin anlama

  duygusu, kendini anlatma duygusu altında kaybolur ve ezilirse, iletişim kopuklukları

  hissedilmeye başlanır ve iki taraf da kendi yalnızlığını yaşar.


  Engelli İletişim :


  Bazı durumlarda iletişim başlatan kişi sadece “o durum”a ilişkin duygu ve

  düşüncelerini aktarmakla kalmayıp, bazı yan mesajları da ana mesajına eklemeye

  yönelebilir. Bu durumda alıcı kişi de mesajların bu engelleri ile ilgilenebilir veya o da

  ana konuda kendince bazı yan duygu ve düşüncelerini ekler.

  Şekilde de görüldüğü gibi engelli iletişimlerde ana konunun kaybolma ihtimali çok

  yüksektir. Konuşmaya konu olan probleme çözüm bulma ihtimali giderek azalır.


  Böyle bir iletişimde verici ve alıcı kişiler kendi iç çatışmaları ile konuyu kaybetme ve

  karmaşıklaştırma eğilimindedirler. Kişilerin geçmiş yaşantılarına ilişkin sorunları, o

  durumdaki iletişimi daha da zorlaştırır. Böylece, anlaşma, çözüm bulma ve yeniye

  yönelme imkanı ortadan kalkar. Üzerinde konuşulmakta olan konu üçüncü dördüncü

  sıraya atılarak kişilik sorunları tartışılmaya başlanır. Sorun değil kişiler öne geçer.

  Tartışmacılar sorunu değil kişiliği tartışmaya başlarlar. Bu da tartışılan konuyu

  içinden çıkılmaz bir hale sokar.


  Böyle bir iletişimde geçmişten kaynaklanan hesaplaşmalar “sen zaten her zaman ...”

  diye başlayan cümlelerle tekrar tekrar yaşanır ve çatışma çıkar. Kişi, amacına bağlı

  olarak aynı durumu tanımlayan şu iki ifadeyi kullanabilir :

  “Saat beşte geleceğini umuyordum. Seni bekledim”, “Saat beşte geleceğini

  umuyordum ama biliyorum ki sen her zaman beklenenin dışında şeyler yaparsın.”

  Birinci cümlede beklentimiz ve yaşadığımız duygu, ikinci cümlede ise beklentimizden

  çok karşımızdaki insanın kişiliği ile ilgili olumsuz yargı belirgindir. Böyle bir ifadeye

  suçlayıcı bir ses tonunun eşlik etmesi de kaçınılmazdır.


  Tıkanık İletişim :


  İletişimi başlatan kişinin verdiği mesajlar, karşıdaki kişi tarafından alınmak

  istenmediğinde tıkanık iletişim başlar. Şekilde de görüldüğü gibi, alıcı vericiden gelen

  mesajlara kapalı olur


  Tıkanık iletişimde mesajlar adeta alıcısı olmayan mesajlardır. Bir iletişim sırasında

  alıcı kişi dinlediklerini anlamsız ve gereksiz olarak değerlendiriyorsa fizik varlığına

  rağmen psikolojik bir yokluk durumu ortaya çıkar. Algılananların kullanılmadığı,

  geri bildirimlerin yapılmadığı –en azından sözel mesajlarla iletilmediği- ortamlarda

  iletişim tıkanıktır. Kişiler arasında görülmek istenmeyen “beden dili”, duyulmak

  istenmeyen “kavran dili” donup kalır. Bir başka ifadeyle, söz konusu olan hem kör,

  hem de sağır bir iletişimdir. Verici kişi adeta kendi kendine konuşur ve kendi kendine

  hareketler yapar. Alıcı hoşnutsuzluğu ve olumsuz tutumu ile ilgili mesajlarını en açık

  beden dili ile verir.


  Örneğin, böyle bir iletişim masa başında oluyorsa, konuşmadan yemek yenmesi,

  yemeğin sert bir şekilde tabaklara konulması bu tıkanıklığın en açık işaretleri olabilir.

  Evde kapının kapatılışı, hızlı adımlarla uzaklaşma, günlük hayatımızda

  gözleyebildiğimiz tıkanık iletişim örneklerinden bazılarıdır. Karşılıklı suskunluk veya

  sadece birkaç olumsuz kelimenin havaya savrulması sırasında beden dili bir iletişim

  aracı olarak değil, iletişimi kesme aracı olarak kullanılır. 2. 2
  GAZİBE
  Bayan Üye

  Cevap: İletişimin İşlevleri ve Çeşitleri

  Reklam  Günümüz iletişim çağı olduğu için iletişimin de önemi ve kolaylığı sağlanmaktadır.Artık çok kolay bir şekilde insanların uzaklardaki kimseler ile iletişime geçtiklerini görmekteyiz.+ Yorum Gönder
iletişimin işlevleri,  iletişim işlevleri,  iletişimin işlevleri nelerdir,  iletişimin işlevi,  tıkanık iletişim
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi