Eylem ve Eylemsi

+ Yorum Gönder
Sohbet Forumları ve Konu Dışı Başlıklar Bölümünden Eylem ve Eylemsi ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Selim
  Üye
  Reklam

  Eylem ve Eylemsi

  Reklam  Eylem ve Eylemsi

  Forum Alev
  EYLEM ve EYLEMSİ

  FİİL (EYLEM)
  İsimler varlıkları, kavramları karşılayan sözcüklerdir. Fiiller ise hareketleri, oluşları, durumları karşılar. Fiiller genel olarak mastar hâlinde ifade edilir. Mastar hâlinde bir hareketin adı olurlar: "yürümek, olmak, düşünmek vs."

  FİİL ÇEKİMİ
  Fiillerin kip ve şahıs bildirecek biçimde düzenlenmesine fiil çekimi denir.
  Fiil çekiminde kip mutlaka bulunur, ancak şahıs bazen bulunmayabilir. Fiil çekiminin daha iyi anlaşılabilmesi için kip ve kişi kavramları üzerinde durmak gerekir.

  Fiillerde Kip
  Eylemlerin bir hareketi, oluşu, durumu ortaya koyuşu farklı şekillerde olur. Bazen bunlar bir başkasına haber verme şeklinde aktarılır, bazen bir koşula bağlanır, bazen istenen bir durum anlatılır. Buna fiilin kipi denir.
  Türkçe'de kipler iki grupta incelenir. Bunlar haber kipleri ve dilek kipleridir.

  1. Haber (Bildirme) Kipleri
  Çekiminde kesin bir zaman ifadesi olan fiiller haber kipindedir.
  Haber kiplerinin beş çekimi vardır. Bunları çekimleriyle birlikte gösterelim.

  a. Bilinen geçmiş zaman : Eylemin yapılışının kesin olarak bilindiğini gösteren kiptir.
  Bu kip "-dı, -di, -du, - dü; -tı, -ti,-tu, -tü.." eki ile yapılır.
  Türkçe'de üçü tekil, üçü çoğul olmak üzere altı kişi vardır. Bu kişilere göre örnek bir çekim yapalım.
  I. Tekil Kişi
  II. Tekil Kişi
  III. Tekil Kişi
  I. Çoğul Kişi
  II. Çoğul Kişi
  III. Çoğul Kişi
  kişi
  ®
  ®
  ®
  ®
  ®
  ®
  Kal
  Kal
  Kal
  Kal
  Kal
  Kal
  fiil
  kip eki


  m
  n

  k
  nız
  lar
  şahıs eki
  Görüldüğü gibi fiiller altı kişiye göre çekimlenir.

  b. Öğrenilen geçmiş zaman : Bildirilen işin yapıldığını, başkasından duyma şeklinde anlatan kiptir.
  Bu çekimin eki "-mış, - miş, -muş, -müş"tür.
  Dal - mış - ım
  Dal - mış - sın
  Dal - mış
  Dal - mış - ız
  Dal - mış - sınız
  Dal - mış - lar

  c. Şimdiki zaman : Eylemin söylendiği anla yapıldığı ânın bir olduğunu gösterir.
  Bu çekimin eki "-yor"dur.
  Alış - (ı)yor - um
  Alış - (ı)yor - sun
  Alış - (ı)yor
  Alış - (ı)yor - uz
  Alış - (ı)yor - sunuz
  Alış - (ı)yor - lar
  Parantez içinde gösterilen yardımcı ses, ünlüyle biten fiillerde görülmez: "uyu - yor"
  Fiile şimdiki zaman anlamı veren bir diğer ek de "-makta, -mekte" dir. Mastar ekiyle "-de" hal ekinin kaynaşmasından oluşan bu ek günümüzde tamamen şimdiki zaman anlamı veriyor.
  Ver - mekte - y - im
  Ver - mekte - sin
  Ver - mekte
  Ver - mekte - y - iz
  Ver - mekte - siniz
  Ver - mekte - ler

  d. Gelecek zaman : Eylemin, söylendiği andan sonra yapılacağını ifade eden kiptir.
  Bu çekimin eki "-acak, -ecek"tir.
  Bul - acak - ım (bulacağım)
  Bul - acak - sın
  Bul - acak
  Bul - acak - ız (bulacağız)
  Bul - acak - sınız
  Bul - acak - lar
  Not : "k" sesinin "ğ"ye dönüştüğüne dikkat etmelisiniz.

  e. Geniş zaman : Fiilin herhangi bir zamanda yapılabildiğini gösteren kiptir.
  Bu çekimin eki "-r, -ar, -er"dir.
  Koş - ar - ım
  Koş - ar - sın
  Koş - ar
  Koş - ar - ız
  Koş - ar - sınız
  Koş - ar - lar

  2. Dilek (İsteme) Kipleri
  Bu kiplerde zaman anlamı yoktur. Bu kipler bir isteği, arzuyu vs. bildirir.
  Örneğin; "gitmeliyim" sözünde bu işin ne zaman yapılacağı değil, gitmenin arzu edildiği anlatılmak isteniyor.
  Dilek kiplerinin dört çekimi vardır.

  a. Gereklilik kipi : Eylemin yapılması gerektiğini anlatan kiptir.
  Al - malı - y - ım
  Al - malı - sın
  Al - malı
  Al - malı - y - ız
  Al - malı - sınız
  Al - malı - lar
  Gereklilik kipi bazen cümleye ihtimal anlamı katar.
  "Soruları bir saatte çözmeliyiz."
  cümlesine gereklilik anlamı katan kip,
  "Soruları şimdiye kadar çözmüş olmalı."
  cümlesine ihtimal anlamı katmıştır.

  b. Şart kipi (dilek - koşul) : Bazı cümlelerde dilek, bazılarında koşul anlamı katan fiil çekimidir.
  Sor - sa - m
  Sor - sa - n
  Sor - sa
  Sor - sa - k
  Sor- sa - nız
  Sor - sa - lar
  Şart kipi cümleye bazı anlamlar da katar.
  "Şu işler bir bitse de rahatlasak."
  cümlesinde istek,
  "Balkona çıksa beni görecekti."
  cümlesinde koşul anlamı verir.

  c. İstek kipi : Fiillere "-a, -e" eki getirilerek yapılır.
  Sev - e - y - im (-eyim)
  Sev - e - sin
  Sev - e
  Sev - e - lim
  Sev - e - siniz
  Sev - e - ler
  Bunlardan en çok birinci tekil ve birinci çoğul şahıslar kullanılır.
  "Sizinle sonra görüşelim."
  "Ben de sizinle geleyim."
  cümlelerinde bu kipi görüyoruz.

  d. Emir kipi : Eylemin yapılması gerektiğini buyruk şeklinde bildiren çekimdir.
  Birinci tekil ve birinci çoğul şahsın emir çekimi yoktur.
  Emir kipinin çekimi kişi ekleri ile yapılır.
  1. tekil kişi ......
  2. tekil kişi Koş
  3. tekil kişi Koş - sun
  1. çoğul kişi ........
  2. çoğul kişi Koş - un (koş - unuz)
  3. çoğul kişi Koş - sunlar
  Görüldüğü gibi emir kipinin birinci tekil ve birinci çoğul şahıslarında çekimi yoktur.
  "Bu soruları hemen çöz."
  "Gelin de yaptığınıza bir bakın."
  cümlelerinde altı çizili fiiller emir kipiyle çekimlenmiştir.

  Fiil Çekimlerinde Olumsuzluk
  Fiillerin olumlusu olduğu gibi olumsuzu da vardır. Fiillerin olumsuz biçimleri, kip eklerinden önce "-ma, -me" olumsuzluk ekinin getirilmesiyle yapılır.
  Ara - dı - m
  Bil - miş - sin
  Bak - acak
  Koş - malı - y - ım
  ®
  ®
  ®
  ®
  ara - ma - dı - m
  bil - me - miş - sin
  bak - ma - y - acak
  koş - ma - malı - y - ım
  Not : Fiillerin olumsuz çekiminde geniş zaman farklı özellik gösterir.
  Geniş zaman çekiminde olumsuzluk eki, kaynaşmış olarak karşımıza çıkar.
  Gül - er - im
  Gül - er - sin
  Gül - er
  Gül - er - iz
  Gül - er - sin - iz
  Gül - er - ler
  ®
  ®
  ®
  ®
  ®
  ®
  gül - me - m
  gül - mez - sin
  gül - mez
  gül - me - y - iz
  gül - mez - siniz
  gül - mez - ler

  Fiil Çekimlerinde Soru
  Fiil çekiminin soru şekli "mı, mi" soru eki ile yapılır.
  Fiil çekiminde "mi", bazen kip ekiyle kişi eki arasında, bazen kişi ekinden sonra gelir.
  bildin
  bilmişiz
  biliyorsun
  bilmeliyim
  bilsek
  bileyim
  ®
  ®
  ®
  ®
  ®
  ®
  bildin mi?
  bilmiş miyiz?
  biliyor musun?
  bilmeli miyim?
  bilsek mi?
  bileyim mi?

  FİİLLERDE ANLAM (ZAMAN) KAYMASI
  Fiil çekimlerinde kullanılan kip ve zaman ekleri her zaman kendi anlamlarında kullanılmaz. Bu ekler birbirlerinin yerlerine de geçebilir. Bu durum sadece kip ekleriyle değil, cümlenin anlamıyla da ilgilidir.
  Cümlede yüklemin çekimlendiği kip veya zamanla işin yapıldığı kip veya zamanın farklı olmasına anlam kayması denir.
  "Babamlar geliyor."
  cümlesinde şimdiki zaman eki "-yor" kendi anlamında kullanılmıştır. Eylemlerin söylenme ve yapılma zamanı aynıdır.
  "Babamlar yarın geliyor."
  cümlesinde ise "-yor" eki kullanılmış, fakat ek kendi anlamında değildir. Çünkü eylem "şu an" yapılmıyor, "sonra" yapılacak. O hâlde bu cümlede şimdiki zaman, gelecek zamanın yerine kullanılmıştır.
  "Pazar günleri balık tutmaya gidiyor."
  cümlesinde fiil şimdiki zamanla çekimlenmiş; ama yüklemin bildirdiği eylem her pazar yapılıyor yani tekrar ediyor. Öyleyse şimdiki zaman geniş zamanın yerine kullanılmıştır.
  "O, henüz çok küçük yaşta annesini kaybediyor."
  cümlesinde fiil şimdiki zamanla çekimlenmiş, iş geçmiş zamanda olmuş.
  "Bu soruları daha sonra çözeriz."
  cümlesinde fiil geniş zamanda çekimlenmiş, iş gelecek zamanda yapılacak.
  "Keloğlan'ın yolu bir gün bir kasabaya düşer."
  cümlesinde geniş zaman, geçmiş zaman yerine kullanılmış.
  Bazı cümlelerde ise haber kipleri dilek kiplerinin yerine kullanılır.
  "Bu cami de Selçuklulardan kalma bir eser olacak."
  cümlesinde gelecek zaman, gereklilik kipi (olmalı) anlamında kullanılmıştır.

  EK FİİL (EK EYLEM)
  Mastar olarak bir anlamı olmayan, isim ve isim soylu sözcüklere gelerek onları cümlede yüklem olarak kullandıran ve çekimlenmiş fiillere gelerek bileşik çekimli fiiller oluşturan "imek" fiiline ek fiil denir.
  Ek fiilin iki görevi vardır:
  1. İsim soylu sözcükleri yüklem yapmak.
  Ek fiil, isim soylu sözcükleri yüklem yaparken dört kip ekinden yararlanır. Bu kip ekleri şunlardır:
  a. Görülen geçmiş zaman: -di
  b. Duyulan geçmiş zaman: -miş
  c. Geniş zaman: -r
  d. Dilek şart kipi: -sa, -se

  Şimdi bunları kısaca görelim.

  a. Bilinen geçmiş zaman (idi) : İsimlere (-idi) eki getirilerek yüklem yapılır. Özneyi oluş üzerinde gördüğünü anlatır.
  Çalışkandım (çalışkan - i di - m)
  Çalışkandın
  Çalışkandı
  Çalışkandık
  Çalışkandınız
  Çalışkandılar
  "Metin çalışkandı."
  cümlesinde "çalışkan" sözcüğü ek fiilin görülen geçmiş zamanı ile yüklem olmuştur.

  b. Öğrenilen geçmiş zaman (imiş) : Öznenin başkasından duyulan bir oluş içinde bulunduğunu gösterir.
  Çalışkanmışım (çalışkan - i miş - ler)
  Çalışkanmışsın
  Çalışkanmış
  Çalışkanmışız
  Çalışkanmışsınız
  Çalışkanmışlar
  Bu da zamire, edata vs. eklenebilir.
  "Metin çalışkanmış."
  cümlesinde "çalışkan" sözcüğü ek fiilin öğrenilen geçmiş zamanı ile yüklem olmuştur.

  c. Şart kipi (ise) : İsimlere getirilen (-ise) eki cümleye koşul anlamı katar.
  Çalışkansam (çalışkan - ise- m)
  Çalışkansan
  Çalışkansa
  Çalışkansak
  Çalışkansanız
  Çalışkansalar
  "Metin ya çok çalışkansa."
  cümlesinde "çalışkan" sözcüğü ek fiilin şart kipi ile yüklem olmuştur.

  d. Geniş zaman : Bu zaman çekiminde ek fiil diğer çekimlerinde olduğu kadar belirgin değildir. Diğerleri, eklendiği sözcükten "idi", "imiş", "ise" diye ayrılabildiği hâlde, geniş zamanda ayrılmaz.
  Çalışkan - ım
  Çalışkan - sın
  Çalışkan - dır
  Çalışkan - ız
  Çalışkan - sınız
  Çalışkan - dırlar
  "Metin daha çalışkandır."
  cümlesinde "çalışkan" sözcüğü ek fiilin geniş zamanı ile yüklem olmuştur.

  Ek fiilin Olumsuzu
  Ek fiille çekimlenmiş sözcüklerin olumsuzu "değil" sözcüğü ile yapılır.
  Çalışkandım
  Çalışkanmış
  Çalışkansa
  Çalışkanım
  ®
  ®
  ®
  ®
  çalışkan değildim.
  çalışkan değilmiş.
  çalışkan değilse.
  çalışkan değilim.
  Yukarıdaki örneklerde ek fiilin olumsuz çekimi görülmektedir. Diğer fiillerin "-ma, -me" ile, ek fiilin "değil" ile olumsuz yapılması, ek fiilin bulunmasını oldukça kolaylaştırır.
  "Kısa sürede eve vardı."
  "Sınıfta on kişi vardı."
  cümlelerinde altı çizili sözcüklerden hangisinin ek fiil aldığını bulmak için cümleleri olumsuz yaparız. Birinci cümlenin yüklemi,
  "Kısa sürede eve varmadı."
  şeklinde olumsuz yapılabilir. İkinci cümlenin yüklemi,
  "Sınıfta on kişi varmadı."
  şeklinde söylenemeyeceğine göre, ikinci cümle ek fiil almıştır.

  Ek fiilin Soru Şekli
  Bu fiilin soru şekli de diğer fiillerde olduğu gibi "mi" ile yapılır. "mi" sözü isimle ek fiil arasına girerek kullanılır.
  Çalışkanım
  Çalışkanmış
  Çalışkandım
  ®
  ®
  ®
  çalışkan mıyım?
  çalışkan mıymış
  çalışkan mıydım

  2. Ek fiilin ikinci görevi birleşik zamanlı fiillerin oluşmasını sağlamaktır.
  Şimdi birleşik zamanlı fiilleri görelim.

  BİRLEŞİK ZAMANLI FİİLLER
  Basit zamanlı fiil, fiilin tek bir zaman veya kip bildirecek şekilde çekimlenmesiydi. Bileşik zamanlı fiil ise, fiilin birden çok kip ve zaman bildirecek biçimde çekimlenmesiyle oluşur. Basit çekimli fiillere ek fiilin getirilmesiyle yapılır.
  Birleşik zamanlı fiiller üç grupta incelenir.

  a. Hikâye birleşik zaman : Fiilin basit çekiminden sonra ek fiilin "idi" şekli getirilerek yapılır.
  gel - miş - idi - m ® gelmiştim
  örneğinde, fiilin çekimini adlandırırken "gelmek fiilinin öğrenilen geçmiş zamanının hikâyesi" deriz.
  Biliyorduk (bilmek fiilinin şimdiki zamanının hikâyesi)
  Bildiydik
  Bilmiştik
  Bilirdik
  Bildiydik
  Bilmeliydik (bilmek fiilinin gereklilik kipinin hikâyesi)
  Bilseydik
  Bileydik

  b. Rivayet birleşik zaman : Fiilin basit çekiminden sonra ek fiilin "imiş" şekli getirilerek yapılır.
  gel - ecek - imiş - m ® gelecekmişim

  Biliyormuşum (bilmek fiilinin şimdiki zamanının rivayeti)
  Bilecekmişim
  Bilmişmişim
  Bilirmişim
  Bilmeliymişim (bilmek fiilinin gereklilik kipinin rivayeti)
  Bilseymişim
  Bileymişim

  c. Şart bileşik çekim : Fiilin basit çekiminden sonra ek fiilin "ise" şekli getirilerek yapılır.
  Bil - ecek - ise ®bilecekse
  Biliyorsanız (bilmek fiilinin şimdiki zamanının şartı)
  Bildiyse
  Bilmişse
  Bildiyse
  Bilirse
  Bilmeliyse (bilmek fiilinin gereklilik kipinin rivayeti)


  FİİLİMSİLER
  Fiillerden türemiş olmakla birlikte bir fiil gibi çekimlenemeyen olumlu, olumsuz şekilleri yapılabilen ve cümlede isim, sıfat, zarf gibi görevlerde kullanılan sözcüklerdir.
  Fiilimsiler üç grupta incelenir.

  a. İsim - fiil : Fiillere "-mak, -mek" , "-ma, -me", "-ış, -iş, -uş, -üş" eklerinin getirilmesiyle yapılır.
  "Kitap okumayı severim."
  "Soru çözmek zevkli bir uğraş."
  "Onun şiir okuyuşunu görmeliydiniz."
  cümlelerindeki altı çizili sözcükler isim - fiildir.
  Bazı sözcükler aslında isim-fiil ekleriyle türediği hâlde, zamanla isimleşmiş, yani fiilimsi özelliğini kaybetmiş olabilir.
  "Biraz daha yemek alabilir miyim?"
  "Bu kazmayı içeri götür."
  "Derste yağış türlerini inceledik."
  cümlelerinde altı çizili sözcükler isim-fiil değildir. Artık bir kalıcı isim oluşturmuştur.

  b. Sıfat - fiil : Fiillere "-an, -ası, -mez, -ar, -dik, -ecek, -miş" eklerinin getirilmesiyle yapılır.
  Sıfat fiiller çoğunlukla sıfat görevinde kullanılır.
  "Görünen köy kılavuz istemez."
  "Öpülesi elleri vardı analarımızın."
  "Bu şehirde anlaşılmaz olaylar oluyor."
  "Görür gözüm görmez oldu."
  "Size biraz bilinmedik fıkralar anlatayım."
  "Çözülecek soruları da yanında getir."
  "Kızarmış ekmekler ne güzel kokuyor."
  cümlelerinde altı çizili sözcükler sıfat-fiildir.
  Kimi zaman sıfat-fiiller çekimli fiillerle karışabilir.
  "Gideceğim bu şehirden artık."
  "Gideceğim herkes tarafından biliniyor."
  cümlelerinde altı çizili sözcüklerin yazılışları aynıdır. Ancak birincisinde,
  "Ben gideceğim"
  ifadesi olduğundan çekimli fiildir. İkincisi ise
  "Benim gideceğim"
  anlamında olduğundan, yani fiilin sonunda iyelik eki kullanıldığından fiil, sıfat-fiildir.

  c. Bağ - Fiil (zarf - fiil) : Fiillere, bağ-fiil eki dediğimiz eklerin getirilmesiyle yapılır. Bağ - fiiller cümlede genellikle zarf olarak kullanılır.
  "Çalışınca elbette başarılı olursun."
  "Gittikçe artıyor yalnızlığımız."
  "Okumadan nasıl karar verebilirim?"
  "Eve gidip gelecekti."
  "Kitap okurken sanki kendinden geçerdi."
  "İçeri girer girmez konuşmaya başladı."
  "Gözlerimin içine bakarak konuşuyordu."
  "Bu şehre geleli tam altı yıl olmuştu."
  "Kardeşim yanımıza koşa koşa gelmişti."
  cümlelerinde altı çizili sözcükler bağ - fiildir. Görüldüğü gibi yüklemin durumunu ya da zamanını bildirerek onun zarfı olmuşlardır. 2. 2
  AYSEN
  Bayan Üye

  Cevap: Eylem ve Eylemsi

  Reklam  fiil yada diğer adıyla eylem varlıkların geçekleştirdiği işi hareketi veya oluşumu bir takım ekler alarak şahıslara yada zamana bağlı olarak anlatan sözcüklere verilen addır+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi