Felsefe Ders Notları-Felsefenin Bütün Konuları(kısa kısa)

+ Yorum Gönder
Sohbet Forumları ve Konu Dışı Başlıklar Bölümünden Felsefe Ders Notları-Felsefenin Bütün Konuları(kısa kısa) ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  TUANA
  Emekli
  Reklam

  Felsefe Ders Notları-Felsefenin Bütün Konuları(kısa kısa)

  Reklam  Felsefe Ders Notları-Felsefenin Bütün Konuları(kısa kısa)

  Forum Alev
  FELSEFEYE GİRİŞ
  DERSE GİRİŞ
  İyi ve doğru aynı şey midir?
  Doğru nedir?

  ‘Sınıfın tahtası yeşildir’ önermesi doğru mu?Niçin?
  SUJE OBJE BİLME BİLGİ
  ÖZNE NESNE
  BİLEN BİLİNEN
  BİLGİ;Suje obje ilişkisinin bir ürünüdür.
  BU İLİŞKİ NASIL KURULUR?
  Kurduğumuz ilişki şekline göre bilgi türleri oluşur.  BİLGİ TÜRLERİ
  A-Gündelik Bilgi
  -Duyulara dayanır
  -Tecrübeye dayanır
  -Sayısız tekrar vardır
  -Deneme yanılma yolu ile elde edilir
  -Sayısız tekrar vardır
  -Rastlantıya dayanan bir neden sonuç ilişkisi vardır
  -Suje bilmeyi duyular ile gerçekleştirir
  Kırmızı kiraz tatlıdır
  Hava kapanırsa yağmur yağar
  Yeşil elma ekşidir

  SUJE OBJE BİLGİ
  Duyular-
  Tecrübe
  Deneme Yanılma  B-DİNİ BİLGİ
  -Vahye dayanır
  -Kesin ve değişmezdir
  -İnanca dayalıdır
  -Tartışılmaz
  -Kabul etme vardır
  oruç tutmak sevaptır.vb
  GÜNAH SEVAP YARGILARI VERİR.
  suje-------------obje


  vahiy-inanç
  sujeden bağımsız / sujenin inancı


  C-BİLİMSEL BİLGİ
  -Yöntemi deney gözlemdir
  -Gerçeklik dünyasına ilişkindir
  -Sistemlidir
  -Eleştiricidir
  -Kanun aşamasında kesindir.
  -Akıl yürütme ve mantık ilkelerine uygundur.
  Seçicidir: Sınırları belli bir varlık alanını konu edinir ve bu sınırlar dışına kesinlikle çıkmaz.NİÇİN?
  Kuşkucudur: Yalnızca bilim dışı açıklamaları değil bilim çevrelerinin yaptığı açıklamalara bile kuşku ile yaklaşır.NİÇİN?
  Eleştiricidir: Özellikle de var olan bilimsel açıklamalara eleştirel bir tavırla yaklaşır.NİÇİN?
  Nesneldir: Herkes için tek ve değişmezdir. Kişiye gruba veya başka ölçülere göre değişmez.NİÇİN?
  Evrenseldir: Nesnel olduğu içindir ki evrenin her yerinde aynı şekilde geçerlidir.
  Genelleyicidir: Tek tek olgulardan hareket eder ama genellemelere, genel yargılara ulaşır. Sınıflama yapar. Benzer olayları diğerlerinden ayırır.NİÇİN?
  3 BİLİM TÜRÜ VARDIR.
  a-Formel bilimler:
  -Gerçek obje yoktur
  -D-g ye dayanmaz,kabullere dayanır
  -Mantık ve matematik
  -Bütün bilgi türlerinin yöntemidirler

  Mantık ilkeleri özdeşlik,çelişmezlik,3. halin olmazlığı,yeter sebeptir

  b-Doğa Bilimleri-Fizik-kimya vb.
  c-Sosyal Bilimler-Psikoloji-sosyoloji-tarih
  --ALGILAMA
  --GÖZLEM
  --DENEY-GÖZLEM
  -hipotez
  -teori
  -kanun

  BİLİMİN AMACI YASALARA ULAŞMAKTIR.YÖNTEMİ DENEY VE GÖZLEMDİR.DOLAYISIYLA DENEY VE GÖZLEME KONU OLAMAYAN OBJELER BİLİMİN KONUSU OLAMAZ.
  --KONULARINI SINIFLANDIRARAK ELE ALIR.(PARÇALAR)NİÇİN?
  --KESİN SONUÇLAR ELDE ETMEYE ÇALIŞIR.
  Su NŞA da 100 derecede kaynar.

  D-SANAT BİLGİSİ
  -Özneldir.
  -sezgiler içerir.
  -yaratma vardır.
  -güzellik kaygısı içerir.

  ‘sınıftaki Atatürk portresi güzeldir.
  SUJE OBJE BİLME BİLGİ

  SEZGİ/BEĞENİ PORTRE ESTETİK KAYGI GÜZEL-ÇİRKİN

  E-TEKNİK BİLGİ:
  -Yaşamı kolaylaştırmaya yönelik
  -Araçları nasıl kullanılacağı bilgisi

  a-Bilimsel temelli:Suyun kaldırma kuvveti
  gemi
  b-Gündelik bilgi temelli:Tahta suda batmaz

  1-bilgi türlerinin özelliklerini söyleyiniz.

  HER BİLGİ TÜRÜNDE SUJE OBJE İLİŞKİSİ FARKLI BİR ŞEKİLDE KURULUR.YANİ TEMELLENDİRMELER-YÖNTEMLER FARKLIDIR.ARALARINDAKİ EN ÖNEMLİ FARK BUDUR.

  FELSEFİ BİLGİ

  ÖZELLİKLERİ:
  1-Sistemlidir
  2-Düzenlidir-Tutarlıdır
  3-Ortaya konuşu öznel soru ve cevapları evrenseldir
  4-Eleştiricidir
  5-Mantık ve akıl yürütme ilkelerine uygundur
  6-Yöntemi uslamadır.
  7-Filozofların düşünceleri yıkılamaz NİÇİN?
  8-yığındır NİÇİN?
  9-sonuç yoktur NİÇİN?
  10-doğru yanlış yoktur NİÇİN?
  11-ilerleme yoktur.NİÇİN?
  12-konuları bütün olarak inceler NİÇİN?

  1-FELSEFENİN İSPATA İHTİYACI VARMIDIR?
  2-FELSEFENİN TANIMI YOKTUR .NİÇİN?
  3-FELSEFE NİÇİN ‘TANRI’KAVRAMINI KULLANIR?
  4-NİÇİN TEK TEK FİLOZOFLAR İŞLENECEK?

  HER BAŞLIK TEK TEK AÇIKLANACAK

  FELSEFENİN KONULARI
  1-Varlık(ontoloji):varlığın özü-ilkeleri
  2-Bilgi(epistemoloji):Bilginin kaynağı-değeri
  3-Sanat(estetik):Güzel-sanat-sanat eseri
  4-Ahlak(etik):Ahlak yasası-kaynağı-eylemlerin amacı-ahlaki özgürlük
  5-Din :Tanrının varlığı-evrenin yaradılışı
  6-Siyaset:Devlet düzen-birey devlet-ideal düzen
  7-Bilim:Bilim nedir?-bilimin değeri
  8-Değer(aksiyoloji)Değer nesneye mi aittir yoksa değeri veren biz miyiz?
  9)Dil-Anlam-Fizik vb.

  Bütün bu alanlar nasıl felsefenin konusu olur?
  Felsefe bütün bu alanlarda bilim ve diğer bilgi türlerinin yapamadığını yapar.Uslama yolu ile temellendirmelerini yaparak bütün olarak ele alır ve sistemler kurar.

  FELSEFE-BİLİM
  A-ORTAK YÖNLERİ
  1-Mantık ve akıl yürütme ilkelerine uygundur
  2-Eleştiricidir
  3-sistemlidir
  4-Düzenli ve tutarlıdır
  5-Genel amaçları aynıdır(İNSANIN EVRENİ ANLAMA MERAKINI GİDERMEK)
  B-FARKLI YÖNLERİ
  1-Yöntemleri farklıdır(TEMEL FARK-TEMELLENDİRME FARKI)
  uslama-d/g
  2-Konuları ele alışları farklıdır
  bütün-parçalayarak
  3-Özel amaçları farklıdır
  sistem yaratmak-doğruları bulmak(yasalar bulmak)
  4-Sonuçları farklıdır.(ilerleme)
  Sonuç yoktur-kesin sonuçları vardır

  ‘Felsefe bütün bilimlerin anasıdır’ önermesi doğrumudur?
  Varlık fel-varlık bil/fizik fel-fizik/bilim fel. –bilim nasıl olur?

  FELSEFE – DİN
  A-ORTAK ÖZELLİKLERİ
  1-İnsan yaşamına ilişkin sorular
  2-Genel amaçları aynı
  3-ilerleme yok

  B-FARKLILIKLARI
  1-Yöntemleri farklıdır
  vahiy-uslama
  2-Eleştirir
  3-Doğru
  4-Sonuç
  Felsefe bilim din aynı amaca farklı yollardan ulaşan bilgi türleridir.
  Evreni anlama merakı

  Uslama vahiy d-g

  FELSEFE DİN BİLİM

  Din felsefesi nasıl olur?Niçin?

  FELSEFE-SANAT
  A-ORTAK YÖNLERİ
  1-Yaratıcılık
  2-Anlık coşkular içerir
  3-Ortaya konuşu özneldir
  4-eleştiri
  B-FARKLILIKLARI
  1-Yöntemleri
  öznel estetik kaygı-uslama-
  2-Sonuçları
  sonuç yok-sistem
  güzeli arayış

  Felsefi bilginin özellikleri anlatımla verildikten sonra belirtilen özellikler tartışılacak ve sorular yöneltilecek.
  Felsefe-din-bilimin aynı amaca farklı yollardan ulaşmaya çalışan bilgi türleri olduğu vurgulanacak.Birlikte hareket etmelerinin önemi örneklerle gösterilip,birbirlerini engellemelerinin sonuçları gösterilecek.Basit düzeyde laiklik ilkesine ulaşılacak.  FELSEFE VE METAFİZİK
  A-METAFİZİK(Fizikötesi)Felsefenin ilk neden asıl varlık vb sorularını sorar.

  B-METAFİZİĞİN TEMEL PROBLEMLERİ
  1-Ontolojik Problemler(Varlıkla ilgili problemler)
  -İdealizm
  -Materyalizm
  2-Kozmolojik Problemler(Evrenin yaradılışı ile ilgili problemler)
  -Mekanist Görüş:Tüm evren nedensellik ilkesi ile mekanik olarak oluşur.
  -Teleolojik Görüş:Tüm evren bir amaca yönelik olarak meydana gelmiştir.
  -Teolojik Görüş:Evren ve olaylar Tanrı’ya dayanır
  3-Ruhun Varlığı İle İlgili Problemler
  -Ruh nedir?-Ruh var mıdır?-Ruh Beden ilişkisi vb sorularla ilgilenir.

  FELSEFE NİÇİN GEREKLİ?  BİLGİ FELSEFESİ(EPİSTEMOLOJİ)
  BİLGİ FELSEFESİ İKİ ANA KONUYLA UĞRAŞIR
  1-Bilme
  2-Bilgi
  BİLGİ FELSEFESİNİN 4 SORUNU VARDIR
  1-Bilme Etkinliği
  2-Bilginin Ortaya Çıkışı
  3-Doğrulama –Yanlışlama
  4-Bilginin Doğrulanması-yanlışlanması
  BİLGİ FELSEFESİNİN TEMEL KAVRAMLARI
  1-Suje-Obje
  2-Doğruluk
  3-Gerçeklik
  4-Temellendirme

  BİLGİ SUJE OBJE İLİŞKİSİNİN ÜRÜNÜDÜR.SUJE ,İLİŞKİ,OBJEDEN HER HANGİ BİRİ OLMAZ İSE BİLME GERÇEKLEŞMEZ VE BİLGİ ORTAYA ÇIKMAZ.
  DOĞRU YANLIŞ BİLGİ YARGILARIDIR.BİLGİ YOK İSE DOĞRU YA DA YANLIŞ DENEMEZ.
  BU DURUMDA DOĞRU VE YA YANLIŞ DEMEK İÇİN YANİ BİR ÖNERMENİN DOĞRULUK DEĞERİNİ SÖYLEYEBİLMEK İÇİN BİLGİ ,BİLGİNİN OLUŞMASI İÇİN BİLME,BİLMENİN ORTAYA ÇIKMASI İÇİN SUJENİN OBJE İLE İLİŞKİ KURMASI ZORUNLULUKTUR

  SORU-‘Şu an ki Fransa kralı keldir’ önermesinin doğruluğunu epistemolojik açıdan değerlendiriniz.
  CEVAP-Şu an da Fransa da krallık yoktur.Dolayısıyla ilişki kurulabilecek bir obje yoktur.bu yüzden bilme gerçekleşmez dolayısıyla doğru ya da yanlış denemez

  -‘Uçan at diye bir şey yoktur’ önermesinin doğrulunu epistemolojik açıdan değerlendiriniz.
  -Sınıfın kapısı beyazdır önermesinin doğruluğunu epistemolojik açıdan değerlendiriniz

  BİLGİ FELSEFESİNİN TEMEL SORULARI
  A-Bilginin değeri ile ilgili sorular
  B-Doğru bilginin ölçütü ile ilgili sorular
  -Uygunluk
  -Tutarlılık
  -Apaçıklık
  -Tümel Uzlaşım
  -Yarar
  C-Bilginin kaynağı ile ilgili sorular
  -Doğru bilginin kaynağı nedir?
  BİLGİ FELSEFESİNİN TEMEL PROBLEMİ
  DOĞRU BİLGİ MÜMKÜN MÜ?
  a-Doğru bilgi imkansızdır(Sofistler,Septikler)
  b-Doğru bilgi mümkündür.O HALDE KAYNAĞI NEDİR?
  -Rasyonalizm(Akılcılık)Doğru bilginin kaynağı akıldır
  -Emprizm(Deneycilik)Doğru bilginin kaynağı deneydir
  -Kritisizm(Eleştiricilik)Doğru bilginin kaynağı eleştiridir-akıl+deney
  -Pozitivizm(Olguculuk)Doğru bilginin kaynağı olgulardır
  -Mantıkçı Pozitivizm(Analitik Felsefe)
  -Pragmatizm(Faydacılık)Doğru bilginin kaynağı faydadır
  -Entüisyonizm(Sezgicilik)Doğru bilginin kaynağı sezgilerdir
  -Fenomenoloji(Görüngübilim)Doğru bilginin kaynağı fenomenlerdir
  DOĞRU BİLGİNİN İMKANSIZLIĞI
  A-SOFİSTLER:
  -Doğru bilginin olamayacağını savunurlar
  -İnsan felsefesi yaparlar
  -Tabulara karşı çıkarlar
  -Bilgi duyu organları ile alınır
  -Dolayısıyla kişiden kişiye değişir(RELETİVİZM-GÖRECELİLİK)
  Protagoras:İnsan her şeyin ölçüsüdür
  Gorgias:Hiç bir şey yoktur
  Olsa bile bilinemezdi
  Bilinseydi bile başkalarına aktarılamazdı
  Sofistlere göre bilgi duyu organları ile alınır.Duyu organları ile alınan bilginin herkes için aynı olması mutlak olamaz çünkü aynı sınıfta bir öğrenci üşürken diğeri sınıfa sıcak diyebilir bu yüzden duyularla alınan bilgi kişiden kişiye değişir(relativizm)Bu
  Durumda herkes için geçerli doğru bilgi olması imkansızdır.Doru bilgi olmadığına göre önemli olan Yararlı bilgiyi vermektir
  Beş duyu organı ile alınan bilgi ancak tek duyu organı ile aktarılabiliyor.Kanaryayı nasıl anlatırız?
  Sofistler niçin yararlı bilgiyi vermeye çalışır?
  Sözcükler herkes için aynı şeyimi ifade eder?
  Sofistlerde dağınık olan şüphecilik Septisizmle bir sisteme kavuşur.

  B-SEPTİSİZM(ŞÜPHECİLİK):
  Şüpheyi sistem olarak ortaya koyan ilk filozof Pyrrhondur.Amaç şüphe etmektir.Felsefi gerçeklerden ve ilkelerden şüphe vardır.İnkar yoktur,çünkü inkar yargı vermek olur.
  Eski Şüphecilik
  Savunucuları:Pyrrhon,Timon
  her yargının bir çelişiği vardır.dolayısı ile yargı verilemez şüphe edilir
  Akademi Şüpheciliği
  Savunucuları:Arkesilaos,Karneades
  Gerçek değil gerçeğe benzer şeyler vardır
  Platon’un Akademiasının öğretmenleridir
  17.-18.yy Şüpheciliği
  Descartes,Hume
  Şüphe bir yöntemdir.Amaç değil araçtır

  Septisizm ile sofist şüpheciliği farkı nedir? 2. 2
  K@Vß@Y
  Yeni Üye

  --->: Felsefe Ders Notları-Felsefenin Bütün Konuları(kısa kısa)

  Reklam  ellerıne saglık kardesım super paylasım olmus 3. 3
  Mattet
  Usta Üye
  gercektende super bı paylasım olmus emegıne saglık+ Yorum Gönder
11. sınıf felsefe kısa ders notları,  felsefe kısa notlar,  11.sınıf felsefe ders notları,  11.sınıf felsefe notları,  11. sınıf felsefe ders notları
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 2 kişi