Moğollar Türk müdür?

+ Yorum Gönder
Sohbet Forumları ve Konu Dışı Başlıklar Bölümünden Moğollar Türk müdür? ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Börtecine
  Emekli
  Reklam

  Moğollar Türk müdür?

  Reklam  Moğollar Türk müdür?

  Forum Alev
  Deguignes, Zeki Velidi Togan gibi bazı tarihçiler Türklerle, Moğolların kardeş kavim olduğunu ve aynı ırktan iki esas kütlesini oluşturduklarını ileri sürerler.Togan, Cengiz'in Türk kökenli olduğunu da iddia eder.Bu görüşe en sert tepki İbrahim kafesoğlu'ndan gelmiştir. Ona göre her iki milletin belirli bir tarihten sonra, aynı coğrafyada faaliyet göstermeleri ve atlı göçebe kültüre mensup olmaları sebebiyle kültürel ve sosyal benzerlikleri bulunmaktadır. Ancak her iki ırkın fiziksel görüntüleri ve dilleri farklıdır. Kafesoğlu, Cengiz Han' ın da Türk kökenli olmadığını ırken moğol olduğunu ortaya çıkarmıştır. Moğollar ve Cengiz Han türk ırkına mensup değillerdir.

  Moğolların en zarar verdiği kesim Müslüman devletler oldu. Tarihçiler Moğol istilasının İslam dünyasındaki ilmi ve kültürel gelişmeyi sona erdirdiği ve kendi kabuğu içine çekilmeyi meydana getirdiğini söylerler. Gerçekten de Moğollar, özellikle yerleşik Müslüman devletlere büyük zarar vererek, Maveraünnehir ve Bağdat gibi yerlerdeki medeniyetin ortadan kalkmasına sebep oldular.

  Moğolların, Türk tarihine en büyük tesiri ise türk boylarının gördükleri baskı sonucu ana yurtları Orhun bölgesinden ayrılıp önce Maveraünnehir; sonra da Kafkasya, İran ve Anadolu' ya gelmeleridir. Moğollar Türkleri Anadolu' da da rahat bırakmadılar, Kösedağ' dan sonra Orta Anadolu' daki Türkmenler batıya doğru sürüldü ve yerlerine Moğol aşiretleri yerleşti. Ancak bu durum Türk tarihinin gelişimine önemli bir etki yaparak Batı Anadolu' nun Türkleşmesine ve Osmanlı İmparatorluğu' nun tarih sahnesine çıkmasına sebep oldu. Tarihin garip bir cilvesi ise Türklerin anayurdunun bugün Moğolistan olarak anılmasıdır.


  ------------------------


  "Türk Milli Kültürü" isimli eserinde ele almaktadır. Kısaca özetlemek gerekirse
  *Türkler Brekisefal beyaz ırktandırlar, Moğollar Mongoloid sarı ırktandırlar.
  *Türkler baba hukukunun egemen olduğu Pederi aile yapısına sahiptir. Moğollarda ana hukuku caridir. Yani ailenin reisi dayıdır.
  *Türkler Kurttan türediklerine inanırlar, Moğollar Köpekten türediklerine inanırlar.
  *Türklerde puta tapıcılık yoktur, Moğollar putperesttir. vs. vs. vs.
 2. 2
  selametler
  Emekli

  --->: Moğollar Türk müdür?

  Reklam  ÇENGİZ HAN VE AKSAK TEMİR BEK HAKKINDA

  Burada, tafsilâta girişmeden, gençlerin sorularını da cevaplamak üze-re, şimdiye kadar varılan ilmî sonuçların özetini vereceğim:

  Türklerle Moğollar iki kardeş millettir. Altay grubu denilen akraba mil-letlerin en mühim iki tanesidir. Türkçe ile Moğolca eskiden tek dil olup, ancak Hunlar çağında iki ayrı dil hâline gelmiştir. "Hun-Türk Münâse-betleri" adlı tebliği ile bunu iddia ve isbat eden Türk, Moğol ve Çin dil-leri bilgini Von Gabain olmuştur.(1)

  Moğol kelimesini tarihe tanıtan Çengiz Han olmuştur. Kendisinden ön-ce Moğollara (yâni Moğolca konuşan boy ve uruklara) ne dendiği ke-sinlikle belli değildir. VIII. Yüzyıla ait Orkun yazıtlarında görülen "Otuz Tatar" ve "Dokuz Tatar" adlı birliklerin Moğol olduğu ileri sürülmüşse de, bu, bir faraziyeden ibaret kalmıştır. Çünkü bugün Moğolistan deni-len eski Gök Türk ülkesinin ancak X. Yüzyıldan başlayan Moğollar ile dolduğu ortaya konduktan sonra, VIII. Yüzyılın Otuz Tatar ve Dokuz Tatar'larının da Türk olduğu kendiliğinden belli olmuştur. Gök Türkler çağında adı geçen "budun"lardan Moğol olduğu kesinlikle bilinen an-cak Kıtay'lardır ki, daha sonraki zamanlarda da tarihe Moğol olarak geçmişlerdir.

  8- Türkler ile Moğollar aynı kökten gelen iki kardeş millet olmakla be-raber, Çengiz Han, Moğol değil, Türktü. Çengiz'in Türklüğü tarihî gele-neklerin dışında, tarafsız çağdaş Çinlilerin tanıklığı ile de sabittir.

  Çengiz ailesi hiç şüphesiz eski Türk geleneğine uygun olarak çok eski zamandan beri Moğollardan bir kısmı üzerinde (belki de Moğollaşmış Türkler üzerinde) beğlik eden Eçine Hanedanı kolu idi. Bu hanedanda Türk geleneklerinin devam etmekte olduğu Çengiz'in oğullarından Çağatay ve Ögedey'in adlarında görülmektedir. "Çağa" ve "Öge", bi-lindiği üzere, Türkçe kelimelerdir.

  9- Aksak Temir Bek'in bir Barlas beği olması ve Barlasların Moğol uru-ğu sayılması da, bu büyük hükümdarın Türklüğüne engel değildir. Te-mir'in ailesi de Çengiz ailesinin bir kolu olup Barlas uruğu üzerinde beğlik etmiştir. Ruslar tarafından Temir’in mezarını açmak suretiyle yapılan incelemeler, onun da uzun boylu ve beyaz tenli olduğunu or-taya koymuştur ki, eski Arap ve Fars edebiyatlarındaki Türk tavsifine tamamen uygundur. Üstelik Temir in anadili de Türkçedir.

  Atsız -Türk Tarihinde Meseleler

 3. 3
  Börtecine
  Emekli
  Sein makalesini verdiğin kişi Türk Irkçısıdır. Onun bu tarz şeyler yazması normaldir çünkü Türkçüdür, imansızdır, kendisi hakkında pek çok bilgiye sahibim müthiş bir bilgindir, işi Türkologlugdur.O makale yazılalı beri en az 60 sene oldu, bu 60 sene sürecinde bilim epey ilerledi ve Dna denen birşey ortaya çıktı.Bu Dna sonuçları herşeyi gösteriyor..

  Kardeş ayrıca moğol bir imparatorluktur.Ve gelmiş geçmiş en büyük 16 Türk imparatorluğu içerisinde yer almaz.Türk olsaydı şu anda yıldızını Cumhurbaşkanlığının forsunda alırdı.. 4. 4
  muamma.şair
  Bayan Üye
  İbraim Kafesoğlu gerçektende güzel bir şekilde Moğol ve Türkler arasındaki çizgiyi çizmiş. Bu konu en iyi Osman Turhanın Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi'nde ele alınmış ve Türklerin moğol olduğuna dair olan bütün savlar çürütülmüş.
  Ek olarak Türkler yapıcı Moğollar yıkıcı bir kavimdir. Moğollar bir yeri işgal ettiklerince orda yaşayan canlı bırakmazlar ve mertçe değil serefsizce savaşırlar. Sadece zanaatkarlar sağ bırakılır işe yarar diye o da zanaatkar olduğunu söyleme imkanı bulduysa...
  Türkler ise Cihan Hakimiyeti için savaşır ve mertçe savaşır. O topraktaki insanlara hoşgörülü davranır.
  Aynı coğrafyada yaşadıkları için giyim kuşam gibi bazı kültürlerin benzemesi doğaldır...

+ Yorum Gönder
moğol imparatorluğu türk müdür,  moğol imparatorluğu türkmüdür
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi