Namaz Sureleri Anlamları

+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kısa Bilgi Bölümünden Namaz Sureleri Anlamları ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Namaz Sureleri Anlamları


  Soru: namaz sureleri anlamlarıyla ilgili ayrıntılı bir şekilde bilgi paylaşabilir misiniz ? 2. 2
  Asel
  Özel Üye

  Cevap:
  Namaz Sureleri Anlamları

  Namaz Süreleri ve Anlamları


  SÜBHÂNEKE DUASI VE ANLAMI

  Sübhâneke Allâhümme ve bihamdik. Ve tebârekesmük. Ve teâlâ ceddük.( Ve celle senâük.) Ve lâilâhe gayruk.

  Anlamı: Allah’ım! Sen, eksik sıfatlardan uzaksın. Seni, Sana yaraşan övgü ile övüyorum. Senin ismin kutlu ve yücedir. ( Seni anmak da kutludur!) Senden başka hiçbir Tanrı da yoktur.  TAHİYYÂT DUASI VE ANLAMI

  Ettahiyyâtü lillâhi vessalavâtü vettayyibât. Esselâmü aleyke eyyühennebiyyü ve rahmetullâhi ve berakâtüh. Esselâmü aleynâ ve alâ ibâdillâhissâlihîn. Eşhedü en lâ ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh.

  Anlamı: Dil, beden ve mal ile yapılan ibadetlerin hepsi Allah içindir. Ey Peygamber! Allah’ın rahmeti, bereketleri ve selâmı, senin üzerine olsun. Selam bize ve Allah’ın iyi kullarına da olsun! Ben tanıklık ederim ki Allah’tan başka tanrı yoktur. Yine tanıklık ederim ki Muhammed, onun kulu ve elçisidir.  ALLAHÜMME SALLİ VE ALLAHÜMME BÂRİK DUALARI VE ANLAMLARI

  Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed; kemâ salleyte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhim. İnneke hamîdün mecîd.

  Anlamı: Allah’ım! İbrahim peygambere ve onun yakınlarına salât ve selâm ettiğin gibi Muhammed’e ve onun yakınlarına da salât ve selâm et. Muhakkak ki sen övülmüşsün, pek yücesin.

  Allahümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed; kemâ bârekte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhim. İnneke hamîdün mecîd.

  Anlamı: Allah’ım! İbrahim’i ve onun yakınlarını kutlu eylediğin gibi Muhammed’i ve onun yakınlarını da kutlu eyle. Muhakkak ki sen övülmüşsün, pek yücesin


  RABBENÂ DUALARI VE ANLAMLARI

  Allâhümme Rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten ve fil âhireti haseneten ve kınâ azâbennâr.

  Anlamı: Ey Rabbimiz (olan) Allah! Bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem ateşinin azabından koru!

  Rabbenağfirli velivâlideyye ve lil mü’minîne yevme yekûmül hisâb. Birahmetike yâ erhamerrâhimîn.

  Anlamı: Ey Rabbimiz! Hesapların görüleceği günde beni, annemi, babamı ve bütün mü’minleri rahmetinle bağışla; ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allahım!

  FATİHA SURESİ VE ANLAMI

  Bismillâhirrahmânirrahîm (Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla)

  Elhamdü lillâhi Rabbil âlemîn. Errahmânirrahîm.Mâliki yevmiddîn. İyyâke na`büdü ve iyyâke nestaîn. İhdinessırâtal müstakîm. Sırâtallezîne en`amte aleyhim ğayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn.

  Anlamı: Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. O, Rahmandır ve Rahîmdir. Ceza gününün malikidir. (Rabbimiz) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız. Bize doğru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil.

  İHLÂS SURESİ VE ANLAMI

  Bismillâhirrahmânirrahîm (Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla)

  Kul hüvallâhü ehad. Allâhüssamed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekün lehû küfüven ehad.

  Anlamı: De ki: O Allah birdir. Allah sameddir[1]. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.

  KEVSER SURESİ VE ANLAMI

  Bismillâhirrahmânirrahîm (Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla)

  İnnâ a`taynâkelkevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke hüvel ebter.

  Anlamı: (Resulüm!) Kuşkusuz biz sana Kevser’i verdik.Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes. Asıl sonu kesik olan, şüphesiz seni kötüleyendir.

  ASR SURESİ VE ANLAMI

  Bismillâhirrahmânirrahîm (Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla)

  Vel asri innel insâne lefî husr. İllellezîne âmenû ve amilussâlihati vetevâ savbilhakki vetevâ savbissabr.

  Anlamı: Asr’a yemin ederim ki insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesnâdır.


  FİL SURESİ VE ANLAMI

  Bismillâhirrahmânirrahîm (Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla)

  Elemtera keyfe feale Rabbüke bi ashâbil fîl. Elem yec` al keydehüm fi tadlîl. Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl. Termîhim bi hicâretin min siccîl.Fecealehum keasfin me`kûl.

  Anlamı: Görmedin mi Allah fil sahiplerine ne yaptı? Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı? Onların üstüne ebâbil kuşlarını göndermedi mi? Ki o kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atarlardı. İşte bu atışlar onları, yenik ekin yaprağı gibi paramparça ediverdi.

  FELAK SURESİ VE ANLAMI

  Bismillâhirrahmânirrahîm (Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla)

  Kul eûzü birabbil felak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğâsikın izâ vekab. Ve min şerrin neffâsâti fil ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.

  Anlamı: De ki: Yarattığın şeylerin şerrinden; karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden, sabahın Rabbine sığınırım.

  NAS SURESİ VE ANLAMI

  Bismillâhirrahmânirrahîm (Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla)

  Kul eûzü birabbin nâs; Melikinnâs; İlâhinnâs; min şerril vesvâsil hannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi minel cinneti vennâs.

  Anlamı: De ki: İnsanların kalplerine vesvese sokan, (insan Allah’ı andığında) pusuya çekilen cin ve insan şeytanın şerrinden, insanların Rabbine, insanların Melik’ine ( mutlak sahip ve hâkimine), insanların İlah’ına sığınırım
+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi