Mevleviliğin Hoşgörü Açısından önemi Nedir

+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kısa Bilgi Bölümünden Mevleviliğin Hoşgörü Açısından önemi Nedir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Mevleviliğin Hoşgörü Açısından önemi Nedir 2. 2
  Asel
  Özel Üye

  Cevap:
  Mevleviliğin Hoşgörü Açısından önemi Nedir

  Mevlevilik hakkında bilgi


  Mevlana Celaleddin-i Rumi'ye (ö 672/ 1273 ) nispet edilen tarikatın adıdır Mevlana Celaleddin-i Rumi, Horasan'ın Belh şehrinde dünyaya geldi Babası, ilk tasavvuf eğitimini kendisinden aldığı "sultânü'l-ulemâ" lakabıyla tanınan Bahâeddin Veled'dir Bahâeddin Veled'in Kübreviyye tarikatının kurucusu olan Necmeddin-i Kübrâ'nın halifesi olduğu söylendiği gibi, Ahmed el-Gazzâli'den gelen tarikat silsilesinden hilafet aldığı da belirtilmektedir Mevlana, henüz küçük yaşta iken babası Bahâeddin Veled'in Belh'ten ayrılması üzerine onunla birlikte İslâm dünyasının çeşitli yerlerini dolaştıktan sonra Konya'ya geldi Bahâeddin Veled Konya'da Altınapa medresesinde iki yıl müderrislik yaptıktan sonra 628/1231 tarihinde vefat etti Mevlana babasının yerine geçip müderrislik yapmaya başladı Bu arada babasının bir müridi olan Seyyid Burhâneddin'e mürid olup dokuz yıl hizmetinde bulundu Bu arada Şam'a gidip orada Muhyiddin İbnü'l-Arabi, Sa'deddîn-i Hammûye, Osmân-ı Rûmî ve Sadreddin Konevî ile uzun müddet sohbette bulundu Daha sonra tekrar Konya'ya döndü
  Mevlana'nın şiirleri ve mektupları arasında Arapça olanlar varsa da eserlerini Farsça yazmıştır Meşhur eserleri şunlardır: "Dîvân-ı Kebîr", "Mesnevî", "Fîhi Mâ Fîh", "Mecâlis-i Seb'a" ve "Mektûbât"
  Şems-i Tebrîzî'nin Konya'ya gelmesi, Mevlana için bir dönüm noktası olmuştur Onunla yaptığı sohbetler Mevlana'nın üzerinde derin tesirler bırakmış, ilâhi aşk ve vecdi terennüm eden asıl Mevlana bu dönemde doğmuştur Mevlana 17 Aralık 1273'te vefat etti, yerine halifesi olan Hüsâmeddin Çelebi geçti Onun vefatı üzerine de Mevlana'nın oğlu Sultan Veled geçti
  Kâmil manada âlim, sûfi ve şairlik özelliklerine sahip olan Mevlana, Mevlevi silsilenamesinde tarikatın pîri olarak sayılırMevlana'nın dini-tasavvufi düşüncesinin kaynağı Kur'an ve sünnettir
  "Canım tenimde oldukça Kur'an'ın kölesiyim ben Seçilmiş Muhammed'in yolunun toprağıyım" beytiyle bu gerçeği dile getiren Mevlana, "Pergel gibiyim; bir ayağımla şeriat üstünde sağlamca durduğum halde öbür ayağımla yetmiş iki milleti dolaşıyorum" diyerek bir müslümanın bütün insanlığı kucaklayabilecek büyüklüğü göstermesi gerektiğini ifade eder
  Mevleviliğe göre tasavvufi eğitimin amacı insanın kendine gelmesini, kendini bulmasını sağlamaktır Gerçeğe ulaşmak için insan fıtratına aykırı yöntemlere başvurmaktan kaçınmalıdır Esasen gerçeğe ulaşmanın asıl yolu aşk ve cezbedirZikir ve çile gerçeğe ulaşmanın temel yöntemi olarak görülmemelidir Zikir ancak düşünceyi harekete geçirebildiği ölçüde yarar sağlar Cenabı Hakk'ı gerçek anlamda tanımayanlar dünyanın, altın ve gümüşün kulu, kölesi olurlar Bu kölelikten kurtulmanın yegane yolu da Allah aşkıdır
  Mevlevilik başlangıçta Anadolu'daki diğer tasavvuf akımları gibi âdâp ve erkanı belirlenmiş ve tekke düzeni kurulmuş klasik bir tarikat niteliğinde değildi Çünkü Mevlana tarikatlara özgü birtakım kurallar koymamıştır Örneğin, kendisine bağlananlar için ne bir giriş töreni düzenler, ne de belli bir zikir öngörürdü Mevlevilik'te tarikatın esası aşk, marifet ve hizmettir Bunun içindir ki Mevlana, her Mevlevinin bilmesi gerekli hafi ve devrâni zikir olan semayı da yalnızca aşk ve cezbe için yardımcı bir öğe sayardı
  Sultan Veled (ö712/1312), babasının düşüncelerini sistemli bir hale getirerek Mevleviliği kendine özgü kuralları, törenleri olan bir tarikat durumuna getirdi Bu sebeple Sultan Veled, Mevleviliğin asıl kurucusu ve ikinci pîri sayılırAnadolu'da siyasal ve sosyal sıkıntıların had safhada olduğu bu dönemde yetiştirdiği halifeleri Amasya, Kırşehir ve Erzincan'a yollayarak buralarda zaviyeler kurdurmak suretiyle Mevleviliği yaymaya başlamıştır Sultan Veled'in, yerine oğlu Ulu Ârif Çelebi'yi bırakması tarikatın tarihinde bir dönüm noktası olmuş ve böylece Mevlevilik "Çelebi" unvanlarıyla anılan Mevlana soyuna mensup şeyhler tarafından temsil edilmeye başlamıştır Mevleviliğin Türk düşünce ve sanat hayatına oldukça önemli etki ve katkıları olmuştur Mevlevi tekkeleri, tarikat faaliyetlerinin yanında bir sanat ve kültür kurumu gibi çalışarak birçok şair, yazar ve bestecinin yetiştiği merkez işlevini görmüştür Osmanlılar döneminde imparatorluğun en yaygın tarikatlardan birisi olan Mevleviliğin faaliyetlerine, diğer tarikatlarla birlikte, tekke ve zaviyelerin kanunla kapatılmasıyla birlikte son verilmiş, ancak 1926'da çıkarılan bir kanunla Hacı Bektaş-ı Veli ve Mevlana türbeleri müze olarak ziyarete açılmıştır (MC)
+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi