Danıştay'ın görevi nedir

+ Yorum Gönder
Edebi Türler ve Kısa Bilgi Bölümünden Danıştay'ın görevi nedir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Ziyaretçi

  Danıştay'ın görevi nedir 2. 2
  İlk Yolcu
  Bayan Üye

  Cevap: danıştay'ın görevi hakkında bilgi

  a) Bakanlar Kurulu Kararlarına,
  b) Başbakanlık, bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının müsteşarlarıyla ilgili müşterek kararnamelere,
  c) Bakanlıkların düzenleyici işlemleri ile kamu kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemlere,
  d) Danıştay idari dairesince veya idari işler kurulunca verilen kararlar üzerine uygulanan eylem ve işlemlere,
  e) Birden çok idare ve vergi mahkemesinin yetki alanına giren işlere,
  f) Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu Kararlan ile bu kurulun görev alanı ile ilgili Danıştay Başkanlığı işlemlerine,karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları ile tahkim yolu öngörülmeyen kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan idari davaları karara bağlar.

  Danıştay ayrıca belediyeler ile il özel idarelerinin seçimle gelen organlarının, organlık sıfatlarını kaybetmeleri hakkındaki istemleri inceler ve karara bağlar.Bunlara ilaveten Danıştay, idari yargı yerleri arasında çıkan görev ve yetki uyuşmazlıklarını giderir. Ayrıca idari yargı alanında içtihat bakımından uyum sağlamak amacı ile içtihadı birleştirme kararlan alır. Danıştay, idari ve yargı görevlerini kurul olarak yerine getirir. aygunhoca.com Danıştay'da, biri idari ve on ikisi de yargı ile ilgili olmak üzere toplam on üç daire bulunmaktadır. İdari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine bırakmadığı kararlara karşı son inceleme merciidir.

  Danıştay davaları görmek Başbakan ve Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarıları, kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında 2 ay içinde düşüncelerini bildirmekle ve tüzük tasarılarını incelemek, idari uyuşmazlıkları çözmekle görevlidir.+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi