Pacemaker Tipleri

+ Yorum Gönder
Sağlık ve Kalp Sağlığı Bölümünden Pacemaker Tipleri ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  HARBİKIZ
  Bayan Üye
  Reklam

  Pacemaker Tipleri

  Reklam  Pacemaker Tipleri

  Forum Alev
  Pacemaker Tipleri
  Pacemaker’lar başlıca iki gruba ayrıla-bilir. Bunlardan birinde üreteç vücudun içine (örneğin derialtına) yerleştirilir ve üretece bağlı iletken tel aracılığıyla uya-rı kalbe ulaşır. Öbüründe ise uyarı doğ-rudan kalbin üzerine yerleştirilen bir üreteç ya da alıcı bobinden kaynaklanır.

  İlk gruptaki iletken telli elektrotla çalı-şan pacemaker’lar da tümüyle içeri takı-lanlar ve bir bölümü içeri takılanlar ol-mak üzere ikiye ayrılır. Tümüyle içeri takılan aygıtlardan bazıları kulakçık et-kinliğiyle eşzamanlı olarak karıncığı uyarır; kulakçık etkinliğinin bulunmadı-ğı durumlarda da bağımsız olarak belli bir sıklıkla uyarı üretebilir. Bu tip ay-gıtlar kuramsal olarak sağlam bir teme-le dayanmakla birlikte, bugüne değin kullanılan modellerin çabuk bozulması nedeniyle fazla güvenilir değildir.

  Tü-müyle içte taşınan bir başka tip pace-maker ise kulakçık etkinliğine bağlı uyarı üretmez; uyarının sıklığı aygıt ta-kılmadan önce ayarlanır ve çalıştığı sü-rece hep aynı kalır. Bunların çalışması-na daha çok güvenilebildiğinden klinik uygulamaları daha yaygındır.

  İkinci grupta yer alan pacemaker’lar iletken telli elektrotlarla değil, radyo-frekansla çalışır ve bunların alıcı bobini doğrudan kalp dış zarı üzerine yerleşti-rilir. Bu durumda verici içte ya da daha yaygın uygulamayla, dışta olabilir. Yal-nız verici vücudun dışınaysa, etki ala-nı aygıtın hep aynı konumda durmasını gerektirmeyecek kadar geniş olmalıdır. Verici genellikle çapraz omuz askısıyla ya da gerdanlık gibi boyunda taşınır.

  Dışta taşınan radyofrekanslı pacemaker uyarının sıklığını ve şiddetini değiştir-me olanağı sağlar.
  Aralıklı ya da gerektiğinde çalışan pacemaker’lar da vardır. Demand pace-maker denen bu karmaşık aygıtlar ara-lıklı kulakçık-karıncık bloku olan has-talara takılır. Yalnızca karıncık etkinli-ğinin uzun süre kesilmesi durumunda çalışmaya başlar; kalp ritminin normal olduğu zamanlarda ise elektrik uyarısı üretmez.

  Demand pacemaker örneğin dakika-da 70 atıma ayarlanırsa, aygıt ancak kalbin kendiliğinden atışı dakikada 70 kezin altına düştüğünde çalışmaya baş-lar. Gerektiğinde çalıştığı için aralıklı kulakçık-karıncık bloku olan kişilerde krizlerin ortaya çıkmasını önler; kalbin kendi atışları dakikada belli bir sayıyı aştığında çalışmadığı için de doğal ve yapay uyarıların birbirini etkilemesine olanak vermez. 2. 2
  İLKİN
  Bayan Üye

  Cevap: Pacemaker Tipleri

  Reklam  PACEMAKER kalp pili;kalbin ritim ve ileti sistemi bozukluklarını düzeltmek amacı ile vücuda yerleştirilen elektronik aletlerdir iki çeşidi vardır biri deri altına diğeride kalbin tam üstüne yerleştirilir+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi