Çocuklar için de kabir suali var mıdır?

+ Yorum Gönder
İslami Konular ve İslami Sorular - Cevaplar Bölümünden Çocuklar için de kabir suali var mıdır? ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  mumsema
  Özel Üye
  Reklam

  Çocuklar için de kabir suali var mıdır?

  Reklam  Çocuklar için de kabir suali var mıdır?

  Forum Alev
  ÇOCUKLAR İÇİN DE KABİR SUALİ VAR MIDIR?


  Ahmed b. Hanbel'den iki görüş gelmiştir. Tartışmalar bu görüşler etrafinda dönmektedir.

  Kabir sualinin çocukları da içme alacağını söyleyenlerin delili, çocukla-rın cenaze namazlarını kılmanın, onlara dua etmenin meşru olmasıdır. Ma-lik'in Muvatta*mda Ebû Hureyre yoluyla gelen bir hadiste Rasûlullah, bir çocuğun cenazesini kıldıktan sonra: "Allah'ım, onu kabir azabından koru" [367] diye duâ ettiği rivayet edilir. Kabir azabından, sualinden koruması Allah'a duâ etmek, onun da sual vereceğine delildir.

  Diğer bir delil Ali b. Ma'bed'in Hz. Âişe'den rivayet ettiği hadistir. Riva-yete göre Hz. Âişe küçük bir çocuğun cenazesini görür ve ağlamaya başlar. Denir ki: "Ey mü'minlerin annesi, niçin ağlıyorsun?" Bu suale karşı Hz. Âişe: "Kabrin sıkacağı şu çocuğa olan şefkatimden dolayı ağlıyorum" [368]der.

  Diğer bir delil de Hennad b. Sürâ'mn Ebû Muaviye'den, onun da Yahya b. Saîd'den, onun da Saîd b. Müseyyeb'den, onun da Ebû Hureyre'den naklet-tiği olaydır. "Rasûlullah, hayatında hiç günah işlememiş bir çocuğun cenaze namazını kıldıktan sonra: "Allahım, onu kabir azabından koru" diye duâ et-mesidir.

  Diyorlar ki: "Allah, çocukların durumlarını bilmeleri için onları olgunlaştınr, sorulan sorulara cevap vermeleri için onlara ilham verir." [369]

  Şu delil de onlara aittir: Rasûlullah'tan gelen birçok hadisler, çocukların ahirette sorguya çekileceklerini ifade etmektedir. İmam Eş'ari Ehli Sünnetten bu görüşü naklettikten sonra: "Ahirette sorguya çekilmeleri, kabirl de de sorguya çekilmelerine engel değildir" [370] der.'

  Birinci görüşü kabul etmeyenler de şöyle derler: Sual sorulacak k' Rasûlü, mürseli akledebilecek seviyede olması gerekir ki "Rasûle ima ona itaat etti mi, yoksa etmedi mi?" diye sorulsun. "Size peygamber ol gönderilen şu adam hakkında ne diyorsun?" denildiğinde çocuk bunda ? şey anlayamayacaktır. O halde: "Size peygamber olarak gönderilen hakkında ne diyorsun?" diye çocuğa nasıl sorulabilir: Kabirde çocuğa rilse de bilmediği, Öğrenmediği birşeyden sormanın hiçbir anlamı Ahirette imtihan edilmesi bundan farklıdır. [371]Allah, onlara Rasûl gönde akılları olduğundan, gönderilen Rasûle uymalarını emretmiştir. ^ Rasûle tabî olursa onu kurtarır. Asî olanı ise cehenneme atar. Buradaki s gulama, o anda yapmaları gereken bir işten dolayıdır. Münker ve Nekir m leklerinin kabirde yaptığı gibi dünyada yapmış oldukları itaattan ya da is-yandan dolayı yaptıkları sorgulama değildir.

  Ebû Hureyre'den gelen rivayette, çocuğun dünyada yaptığı iyilik veya kötülük karşısında ceza görmesi, kabir azabı demek değildir. Çünkü Yüce Allah günahsız kimseleri cezai andırmayacaktır. Belki kabir azabından, iş-lediği bir suçun günahı yoksa, başka bir sebepten dolayı duyulan acı kaste-dilmektedir. Mesela bir hadiste: "Ölü, ehlinin arkasından ağlamasından do-layı azap görür" [372]buyurulmaktadır. Yani işlediği bir günahtan değil de ehlinin ağlamasından dolayı acı çeker. Âyeti celîlede bu husus: "Kimse, kimse-nin günahını yüklenmez" [373] şeklinde açıklanmaktadır.

  Rasûlullah'm: "Yolculuk, azaptan bir cüzdür" sözü de buna benzer. Bu-na göre azap ukubetten daha geniş bir manayı ifade eder. Şüphesiz kabirde acılar, kederler ve ateşler vardır. Bunlar çocuk için sözkonusu değil ki çocuk acı çeksin. İşte çocuğun cenaze namazının kılınması Allah'ın bu çeşit azap-tan koruması içindir. Allah en iyisini bilir. [374] 2. 2
  DURİE
  Bayan Üye

  Cevap: çocuklar için de kabir suali var mıdır?

  Reklam  Kabir azabı yetişkinlerde görüleceği kesin bilgiler ile mevcuttur. Çocuklar ile ilgili de kabir azabının var olacağı peygamber efendimizden öğrenmekteyiz.+ Yorum Gönder
ölen çocuğun kabir azabı,  ölen bebeklerin kabir hayatı,  bebeklerin kabir hayatı,  çocuğun kabir azabı,  çocukların kabir hayatı
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi