Cevşenül Kebir: Cevşen Duası (Büyük Zırh)...

+ Yorum Gönder
Tarihimiz ve İslam Tarihi Bölümünden Cevşenül Kebir: Cevşen Duası (Büyük Zırh)... ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  rengigül
  Usta Üye
  Reklam

  Cevşenül Kebir: Cevşen Duası (Büyük Zırh)...

  Reklam  Cevşenül Kebir: Cevşen Duası (Büyük Zırh)...

  Forum Alev
  Cevşenül Kebir


  Cevsenul kebir 0.gif

  Allah’ım senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum
  (1)

  1. Ey her şeyin gerçek mabudu olan Allah
  2. Ey dünyada dost ve düşman ayırt etmeden bütün mahlûkatını rızıklandıran Rahman
  3. Ey ahirette sadece dostlarına rahmet edecek olan Rahim
  4. Ey her şeyi hakkıyla bilen Âlim
  5. Ey yarattıklarına son derece yumuşak muamele eden Halim
  6. Ey sonsuz büyüklük ve yücelik sahibi olan Azim
  7. Ey her şeyi yerli yerinde yapan Hâkim
  8. Ey varlığının başlangıcı olmayan Kadim
  9. Ey her şeyi ayakta tutan Mukim
  10. Ey iyilik ve ikramı bol olan Kerim

  Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin Senden başka ilah yok ki bize imdat etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar
  Cevşenül Kebir 1.gif


  1. Ey efendilerin efendisi
  2. Ey dualara cevap veren
  3. Ey iyiliklerin sahibi
  4. Ey dereceleri yükselten
  5. Ey bereketleri büyük olan
  6. Ey hataları bağışlayan
  7. Ey belaları def eden
  8. Ey sesleri işiten
  9. Ey dilekleri veren
  10. Ey sır ve güzellikleri bilen

  Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin Senden başka ilah yok ki bize imdat etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar  1. Ey bağışlayanların en hayırlısı
  2. Ey yardım edenlerin en hayırlısı
  3. Ey hükmedenlerin en hayırlısı
  4. Ey her şeyi hikmetle açanların en hayırlısı
  5. Ey kendisini zikredenlerin en hayırlısı
  6. Ey varislerin en hayırlısı
  7. Ey övenlerin en hayırlısı
  8. Ey rızk verenlerin en hayırlısı
  9. Ey müşkil meseleleri hal ve fasl edenlerin en hayırlısı
  10 Ey ihsan edenlerin en hayırlısı


  Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin Senden başka ilah yok ki bize imdat etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar


  Cevşenül Kebir 2.gif 2. 2
  rengigül
  Usta Üye

  --->: Cevşenül Kebir: Cevşen Duası (Büyük Zırh)...

  Reklam  (4)

  1.Ey izzet ve güzelliğin gerçek sahibi
  2. Ey saltanat ve celalin gerçek sahibi
  3. Ey kudret ve kemalin gerçek sahibi
  4. Ey büyük ve yüce olan
  5. Ey kudret ve azabı şiddetli olan
  6. Ey ikabi şiddetli olan
  7. Ey hesabı süratli gören
  8. Ey katında güzel ve mükafatı bulunan
  9. Ey katında Ümmül kitap bulunan
  10.Ey yüklü bulutları yoktan var eden

  Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin Senden başka ilah yok ki bize imdat etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar

  (5)

  1.Ey sonsuz merhamet sahibi olan Hannan
  2. Ey hakiki iyilik ve ihsan sahibi Mennan
  3. Ey kullarının hiçbir amelini zayi etmeden karşılığını veren Deyyan
  4. Ey bağışlaması bol olan Gufran
  5. Ey kullarına yol gösteren Burhan
  6. Ey gerçek saltanat sahibi sultan
  7. Ey bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzeh olan Subhan
  8. Ey kendisinden yardım istenen Müstean
  9. Ey nimet ve beyan sahibi
  10.Ey emnü eman sahibi

  Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin Senden başka ilah yok ki bize imdat etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar


  Cevsenul kebir 0.gif 3. 3
  rengigül
  Usta Üye
  6

  1.Ey azametine her şeyin boyun eğdiği
  2. Ey kudretine her şeyin teslim olduğu
  3.Ey izzetine karşı her şeyin zelil olduğu
  4. Ey heybetine her şeyin itaat ettiği
  5. Ey saltanatına karşı her şeyin inkıyad ettiği
  6. Ey korkusundan her şeyin kendisine boyun eğdiği
  7.Ey korkusundan dağarlın yarıldığı ve parçalandığı
  8. Ey emeriyle göklerin ayakta durduğu
  9. Ey izniyle yerin karar kıldığı
  10.Ey memleketinin ahalisine zulmetmeyen

  Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin Senden başka ilah yok ki bize imdat etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar


  Cevsenul kebir 0.gif
  (7)
  1. Ey hataları mağfiret eden
  2. Ey belaları kaldıran
  3. Ey ümitler kendisinde son bulan
  4. Ey ihsanı bol veren
  5. Ey hediyeleri geniş olan
  6. Ey mahlukata rızk veren
  7. Ey ölümlere karar veren
  8. Ey şikayetleri işiten
  9. Ey askerleri gönderen
  10. Ey esirleri salıveren

  Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin Senden başka ilah yok ki bize imdat etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar


  Cevsenul kebir 1.gif

  8

  1.E hamd ve sena sahibi
  2.Ey şeref ve yücelik sahibi
  3. Ey fahr ve baha sahibi
  4.Ey ahd ve vefa sahibi
  5.Ey af ve rıza sahibi
  6.Ey iyilik ve bağış sahibi
  7. Ey kesin söz ve hüküm sahibi
  8.Ey izzet ve sonsuzluk sahibi
  9.Ey cömertlik ve nimetler sahibi
  10.Ey karşılıksız iyilik ve nimetler sahibi

  Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin Senden başka ilah yok ki bize imdat etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar


  Cevsenul kebir 2.gif

  (9)

  1. Ey olmamasını istediği meydana gelmense engel ve Mani
  2. Ey zararlı şeyleri ve manileri defeden Dafi
  3. Ey faydalı şeyleri yapan Nafi
  4. Ey bütün sesleri işiten Sem’i
  5. Ey dileklerinin mertebesini yükselten Rafi
  6. Ey her şeyi saltanatla yapan Sani
  7. Ey kullarına şefaat eden Safi
  8. Ey istediğini istediği şekilde toplayan Cami
  9. Ey ilim ve ihsanı her şeyi içine alan Vasi
  10. Ey istediği şeyi istediği şekilde genişletip bollaştıran Musi

  Sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin Senden başka ilah yok ki bize imdat etsin. Eman ver bize, eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar


  Cevsenul kebir 3.png


  Büyük zırh. Peygamberimize vahiyle gelen en azîm ve en mühim bir münacat.

  Cevşen duası Ziyaeddin Gümüşhanevinin derlemiş olduğu dua mecmuası Mecmuatül Ahzab da yer alır. Meşhur bir senetle ehl-i sünnetin kaynaklarında yer almaması senedi yok anlamına da gelmez. Zeynel Abidin’den rivayetle günümüze kadar gelmiş, özellikle Bediüzzaman Said Nursî’nin gayretleriyle genel bir kabule mazhar olmuştur.

  Cenab-ı Hak Kur’anda “Esma-ül Hüsna (en güzel isimler) Allah’ındır, bunlarla Allah’a dua edin” buyurur. Sahih hadislerde Cenab-ı Hakkın 99 ismi nazara verilir. Cevşen duası Allah’ı bin bir isimle tanıma ve O’na bu esma ile yalvarma yolunu açar.

  Kur’an-ı Kerim, bitmez tükenmez bir dua hazinesidir. Hemen çeşit dua ayetleri Kur’an’ın her tarafına serpiştirilmiş durumdadır. Bir de ayetlerden iktibas şeklinde, yani ayette de kullanılan ifadelerden yola çıkarak yeni yeni dualar yapılabilir. Peygamber Efendimizin Cevşenü’l-Kebir isimli duası, bunun en harika bir örneğidir. Bu duasında Hz. Peygamber (asm) açıktan veya dolaylı bir şekilde Kur’anda geçen ifadeleri kullanarak cehennem ateşinden korunmayı istemiştir.

  Bu duada her birinde on isim olmak üzere yüz ayrı bölüm vardır. Her bölümün sonunda: “Ey kendisinden başka ilâh olmayan Allah’ım, Seni tenzih ederiz. El aman, el aman. Bizleri cehennem ateşinden halas eyle / koru, kurtar” denilmektedir.

  Şimdi bu bölümlerden birini örnek olarak veriyoruz. Cevşenin 61. bölümünde şöyle deniliyor:

  “Ey gece ve gündüzü çeviren.”, “Ey karanlıkları ve nuru yaratan”, “Ey gölge ve sıcaklığı var eden.” “Ey güneş ve ayı itaat ettiren.” “Ey ölüm ve hayatı yaratan.” “Ey yaratma ve emir O’na ait olan.” “Ey ne bir eş, ne de çocuk edinmeyen” “Ey mülkünde hiçbir ortağı bulunmayan.” “Ey zillet sebebi bir yardımcısı olmayan” “Ey havl ve kuvvet kendisinin olan.”“Ey kendinden başka ilah olmayan Allah’ım! Seni tenzih ederiz. El aman, el aman! Bizleri cehennem azabından koru.”

  Peygamberimizin bu duasında yer alan ifadeler, sırasıyla şu ayetlerden alınmıştır:

  “Allah gece ve gündüzü çevirir.” (Nur, 44);

  “Allah karanlıkları ve nuru yarattı.” (En’am, 1);

  “… gölge ile sıcaklık bir değildir.” (Fatır, 21) ;

  “Allah, güneşi ve ayı itaat ettirdi.” (Ra’d, 2);

  “O Allah ki ölümü ve hayatı yarattı.” (Mülk, 2);

  “Dikkat edin yaratma ve emir O’na aittir.” (A’raf, 54);

  “…Rabbimiz ne bir eş, ne de çocuk edinmemiştir.” (Cin, 3);

  “O’nun mülkünde hiçbir ortağı yoktur.” (İsra, 111);

  “O’nun zillet sebebi bir yardımcısı yoktur.” (İsra, 111),

  “Bütün kuvvet Allah’ındır.” (Bakara, 165) 4. 4
  Ziyaretçi
  cevşenül kebir duası kaç ayettir acaba şifa içinde okunabilir mi

 5. 5
  Ensar
  Özel Üye
  Cevşen Ül Kebir Duası
  Cevşen Ül Kebir Arapça

  cevsenul-kebir-duasi-arapca.gif  Cevşen Duâdır

  Kelime manası zırh olan Cevşen, her şeyden önce bir duâdır. Bu duâ Hz. Peygamberden günümüze kadar ulaşmıştır. Bu özelliği ona, özel bir anlam katar: duâ-i Nebevi. Cevşen'in hangi amaç ve maksatla okunması gerektiği hakkında bazı tespitler yapabilmek için, öncelikle duânın ne manaya geldiği, insanın niçin duâya ihtiyacı olduğu ve insana, "duânız olmasaydı ne ehemmiyetiniz vardı" (Furkan Suresi; 77.) denilmesindeki sırrı belirlemek gerekmektedir. Ayrıca bu duânın sahibi olan Resul-i Ekrem'in (asm.) ubudiyet yönü hakkında bazı noktaların aydınlatılması gerekmektedir. Zira Cevşen, münacaat olması dolayısıyla Resulullah'ın ubudiyet yönüyle daha ziyade alakadardır.

  Duâyı nedense hep arzu ve isteklerimizin yerine gelmesi için bir "araç" olarak görürüz. Bu kısır bakış açısı Said Nursi'nin "ubudiyetin ruhu" olarak adlandırdığı ve gizli hazine olan bir çok duâdan yeterince istifade edemememizi netice vermektedir. Cevşenü'l-Kebir duâsı da böyle gizli hazinelerden birisidir. Risâle-i Nur müellifi Risâle-i Nur'u, "Kur'ân'dan tereşşuh eden ve bir cihette Cevşen'den feyiz alan ve tevellüd eden" şeklinde tarif ederken, hiç şüphesiz Cevşen'in manevi önemine de dikkat çekmek istemiştir. Genellikle tevhid konusunun işlendiği Risâlelerde Cevşen'den aldığı dersin onun marifetine genişlik kattığını, yani itikadının kuvvetlenmesini sağladığını ifade eder. Kastamonu Lahikası'nda Cevşen'in kâinatı baştan başa nurlandırdığı, zulümat karanlıklarını dağıttığı, gafletleri, tabiatları parça parça ettiği ifade edilir. "Ehl-i dalaletin boğulduğu en son ve en geniş kâinat perdelerinin arkasında envar-ı tevhidi gösteriyor" diye tanımlar Cevşen'i. Risâle-i Nur'un önemli parçalarından birisi olan "Münacaat Risâlesi" şu sözlerle bitirilir: "Kur'ân'dan ve Cevşenü'l-Kebir'den aldığım bu dersimi, bir ibadet-i tefekküriye olarak Rabb-i Rahimimin dergahına arz etmekte kusur etmişsem, kusurumun affı için Kur'ân'ı ve Cevşenü'l-Kebir'i şefaatçi ederek rahmetinden affımı niyaz ediyorum." Said Nursi'nin Cevşen'e neden bu kadar ehemmiyet verdiğini doğrudan işlediği bir Risâlesi yoktur. Ancak kesin olan bir vakıa vardır ki; Said Nursi Cevşen'den azami derecede faydalanmış ve Cevşen, Risâlelerin yazılmasında da faydalanılan bir eser olmuştur. Münacaat adlı eserin son kısmındaki sözler Bediüzzaman'ın tefekküründe Cevşen'in fevkalade önemli bir yere sahip olduğunu ispatlar. Zira münacaat tefekküri bir eserdir ve Bediüzzaman bu eserini Kur'ân'dan ve münacaat-ı nebeviye olan Cevşen'den aldığını söyler. On Beşinci Şua adlı eserinde Cevşen'i, "bin bir esma-i İlâhîyeye sarihan ve işareten bakan ve bir cihette Kur'ân'dan çıkan bir harika münacaat..." şeklinde tarif eder. Risâle-i Nur'u okuyanlar Cevşen meali ile Risâle-i Nur'u karşılaştırırlarsa bazı benzerlikleri fark edeceklerdir. Risâle-i Nur'da ve Cevşenü'l-Kebir'de kullanılan esma-i İlâhîye, acz ve fakr konusundaki yaklaşımlar hep benzer özellik taşır. Bu öyle bir benzerliktir ki, sanki aynı kaynaktan çıkmış gibi bir izlenim verir okuyucuya. Daha doğru bir ifade ile Cevşen'in ve Risâle-i Nur'un Kur'ân'dan faydalanılarak ortaya çıktığı aşikare görülür. Risâle-i Nur'da işlenen konular ile Cevşen'de işlenen konular arasında benzerlik olduğu gibi Risâle-i Nur'un konuyu işleyiş tarzı ile Cevşen'deki Allah'a yöneliş tarzı arasında da benzerlikler vardır. Bu benzerlikler şüphesiz en fazla esma-i İlâhîyenin sıklıkla işlenmesinde görülür. Hem Risâleler'de, hem de Cevşen'de esma-i İlâhîye sanki bir can simidi gibidir. Cevşen de esma-i İlâhîye olmadan düşünülemez, Risâle-i Nur'da.

  Said Nursi, Cevşen'de Allah'ın çok isimlerle tavsif edilmesini ve çok isimleriyle duâ edilmesini 24. Söz'de şöyle açıklar: "Çok esmaya mazhar ve çok vazifelerle mükellef ve çok düşmanlara müptela olan insan, münacaatında, istiazesinde çok isimleri zikreder. Nasıl ki, nev-i insanın medar-ı fahri ve elhak en hakiki insan-ı kamil olan Muhammed-i Arabi (a.s.m) Cevşenü'l-Kebir namındaki münacaatında bin bir ismiyle duâ ediyor, ateşten istiaze ediyor." Cevşenü'l-Kebir duâsı Hz. Peygamberin marifetullahta erişilmez olduğunun adeta tek başına ispatıdır. duâya bakan birisi eşsiz bir esma-i İlâhîye iklimini farkeder ve ihlas, samimiyet, marifet-i İlâhîye ve tevazuun duâya baştan sona sindiğini hisseder. Said Nursi, bunu şöyle anlatır: "...hem binler duâ ve münacaatlarından Cevşenü'l-Kebir ile, öyle bir marifet-i Rabbaniye ile, öyle bir derecede Rabb'ini tavsif ediyor ki, o zamandan beri gelen ehl-i marifet ve ehl-i velayet, telahuk-u efkarla beraber, ne o mertebe-i marifete ve ne de o derece-i tavsife yetişememeleri gösteriyor ki, duâda dahi onun misli yoktur. Risâle-i Münacaat'ın başında Cevşenü'l-Kebir'in doksan dokuz fıkrasından bir fıkrasının kısacık bir mealinin beyan edildiği yere bakan adam, 'Cevşen'in dahi misli yoktur' diyecektir." İslâm inancında Hz. Peygamberin itikadının en zirvede olması ne kadar kesin bir gerçek ise Hz. Peygamberin duâsının da zirvede olması o kadar gerçektir. Cevşen'le muhatap olunurken bu azim münacaatın ancak marifette, itikadda, cesarette, sabırda, ihlasta, tevazuda eşsiz bir şahsiyete ait olabileceği hemen hisseder. Adeta duânın sınırlarının çizildiği bu duâda baştan sona Esma-i Hüsna ile Allah'a yalvarılarak, insanın fakrı, aczi, iktidarsızlığı göz önüne serilir ve insanın her an inayete muhtaç olduğu kabullenilir. İnsanın teneffüs etmesinin ancak vahdette mümkün olduğu, esbaba takılmanın insanı sürekli rahatsız edeceği itiraf olunur.

 6. 6
  Ziyaretçi
  Saglikli bir hamilelik icin okucam insallah hayirlisiyla

+ Yorum Gönder
cevşenül kebir cevşen duası büyük zırh,  cevşen ül kebir cevşen duası büyük zırh,  adetliyken cevşeni kebir okunur mu,  cevşen duası,  cevşendeki şifa duası
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi