Harita hakkında bütün bilgiler

+ Yorum Gönder
Diğer Konular ve Harita Kadastro Bölümünden Harita hakkında bütün bilgiler ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  TUANA
  Emekli
  Reklam

  Harita hakkında bütün bilgiler

  Reklam  Harita hakkında bütün bilgiler

  Forum Alev
  Harita

  Haritanın temel işlevi, haritası olduğu bölgenin topografyası ya da bu bölge ile mekansal olarak ilişkili diğer konular (bu bölgenin jeolojisi, jeomorfolojisi, iklimi, trafiği, yeraltı kaynakları, değişik bakış açılarından ekonomisi vb.) hakkında bilgi vermektir. Bu haliyle harita, insandan (haritayı üreten- kartograf) insana (harita kullanıcısı) mekansal referanslı bilgi aktaran, genel olarak basılı, bir iletişim aracıdır. Harita, Uluslararası Kartografya Birliği tarafından son olarak 1991 yılında tanımlanmıştır.

  Bu tanım, Harita, belirlenmiş bir kullanım amacı için gerçek doğa (haritası yapılan bölge) ile ilişkili seçilmiş bilgilerin aktarımını yapan bütüncül yapıda görsel, dokunsal ya da sayısal kartografik üründür. biçimindedir. Dokunsal kavramı ile, görme özürlüler için üretilmiş ve dolayısıyla haritadan bilgileri ancak parmaklarıyla dokunarak alabilenler için üretilmiş haritalar ifade edilmektedir. Sayısal kavramı ise bilgisayar ortamındaki haritalar için kullanılmaktadır.

  Kartografya

  Yukarıdaki ifadelerde geçen Kartografya kavramı, her tür ve her ölçekteki harita planlanması, tasarımlanması, üretilmesi, basılması ve kullanılmasına yönelik teknikler geliştirmeyi ve uygulamasını yapmayı kendisine konu edinmiş bir akademik disiplindir biçiminde açıklanabilir.

  Topografik Harita

  Eğer haritada gösterilen bilgiler ağırlıklı olarak topografik karakterli ise bu tür kartografik ürünler topografik harita, buna karşın mekansal diğer konularla ilişkili ise tematik harita olarak adlandırılmaktadır.

  Topografik haritalar, haritası oldukları bölgelerde bulunan yapay objeler (binalar, köprüler, yollar, akarsu ve durgun su objeleri, bitki örtüsü ve arazi engebesini kartografik işaretlerle göstererek bilgi veren ürünlerdir. Akarsu ve durgun su objesi kavramı, dereler, çaylar, nehirler, kanallar, göller, baraj gölleri ve denizleri kapsamaktadır. Haritanın ölçeğine bağlı olarak burada anılan objelere ait aktarılan bilginin ayrıntısı değişmektedir. Genel olarak, büyük ölçekli bir harita, aynı bölgenin daha küçük ölçekli bir haritasına göre daha fazla bilgi içerir.

  Tematik Harita

  Tematik haritalar bir topografik altlık üzerinde o bölge ile mekansal referanslı olan her konuda bilgi aktaran kartografik ürünlerdir. Örneğin mekansal refaranslı konu olarak sayısız örnekten bir kaçı burada sayılabilir. Jeoloji, ulaşım, taşımacılık, hava sıcaklığı, hava basıncı, tarımcılık, madencilik, ekonomi, üretimler, denizcilik, hava ve toprak kirliliği, turizm v.b.

  Haritaları kimler üretir?

  Haritaların, ülkenin değişik amaçlı kalkınmasına ve taşınmaz mal hukukunda kullanılmak üzere üretilmesi genellikle devletin temel görevlerinden biridir. Bu nedenle ülkemizde de büyük ölçekli topografik içerikli haritalar devlet eliyle üretilir, ya da devlet, ihale yoluyla özel firmaların bunları üretmesini sağlar. Bu bağlamda 1: 5 000 ölçeğine kadar taşınmaz mal hukukunda hizmet verecek haritalar örijinal yer ölçmeleri ya da fotogrametrik yöntemlerle Başbakanlık'a bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü sorumluluğunda üretilir ve güncel tutulur. Buna karşın belediye hizmeti verilen yerleşim merkezlerinde özellikle teknik alt yapı tesislerinin projelendirilmesinde kullanılan haritalar ise yerel yönetimler tarafından, yine özel firmalara ihale yöntemiyle ürettirilir.

  Buna karşın ülke kalkınmasında diğer mühendislik projelerinin (karayolları, baraj inşaatları, ormancılık, enerji dağıtım hatları, sulama, demiryolları) hayata geçirilmesi için gerekli haritalar, ilgili kurumlar teşkilatlarının sorumluluğunda üretilir. Bu özel amaçlar için üretilen haritalar genellikle sade vatandaşın kullanıma sunulacak nitelikte kartografik ürünler değillerdir. Maalesef bir kurumun yaptığı bu anlamdaki bir çalışmadan, başka bir kurum yeterli derecede yararlanamamaktadır. Bu bağlamda her bir kamu kurumunun kendi amacı için ilgili bölgede yeniden benzer haritacılık çalışması yapması, ekonomik bakımdan uzmanlar tarafından genellikle eleştiri konusu olmaktadır.

  Buna karşın özellikle tarihi süreç bakımından ülke savunması amacıyla üretilmesi zorunlu orta ölçekli topografik haritaların üretimi için gerekli tüm çalışmalar Harita Genel Komutanlığı tarafından yürütülmektedir. Harita Genel Komutanlığı askeri bir kurumdur. Burada sözü edilen tüm çalışmalar ifadesi ile her tür jeodezik, astronomik, topografik, fotogrametrik, kartografik karakterli haritacılık çalışmaları kastedilmektedir. Bu kamu kurumumuz çalışmalarını kendi imkanları ile yürütmektedir ve müteahhitlik hizmeti pek alınmamaktadır. Harita genel Komutanlığı tarafından üretilen 1: 25 000, 1: 50 000, 1: 100 000, 1 :250 000, 1: 500 000 ve 1: 1 000 000 ölçekli topografik haritalar, Harita Bilgilerini Kullanma Yönetmeliği çerçevesinde kendine özgü kurallar altında diğer kamu kurumlarına ya da sade vatandaşın hizmetine verilebilmektedir.

  Tematik haritalar ise, daha çok ülkenin sosyal ve doğasal içerikli konularının analizinde uzmanlara yardımcı olmaktadırlar. Bu bağlamda tematik haritalar daha çok eğitimciler, coğrafyacılar, tarihçiler, istatistikçiler, ziraatçiler, jeolologlar ya da jeoloji mühendisleri tarafından yaygın biçimde kullanılır. Genellikle bu alanlarda çalışan özel ya da kamu kurumlarına, ilgili alanda harita üretiminde deneyimli eğitilmiş kartograf çalıştırmaları önerisi yapılmalıdır.

  İyi Bir Harita Hangi Özelliklerde Olmalıdır?

  İyi bir harita, haritası olduğu bölgedeki topografik objelerin (binalar, yollar, köprüler, bitki örtüsü, akarsu ve durgun su objeleri, arazi engebesi) geometrilerini, ölçeğin ve harita projeksiyonunun izin verdiği ölçüde doğru vermesi beklenir. Ayrıca bu objelerle referanslı bilgilerin de haritaya doğru aktarılmış olması gerekir. Örneğin dünya ülkelerinin nüfus yoğunluğunu gösteren bir haritada bu değerin hep aynı zaman (örneğin 1996 yılı değerlerine gibi) için verilmiş olması gerekir.

  Bir haritanın mekan referanslı bilgi vermedeki temel görevini tam yapabilmesi için ayrıca, bilgi bakımından eksiksiz, açık, okunaklı ve güzel olması gerekir.

  İyi bir haritada bir isim, ölçek (hem 1:M şeklinde oransal ölçek, hem de çizgisel ölçek), çerçeve, hangi yılda, hangi kurum tarafından üretildiği, varsa projeksiyonu, hangi işaret ya da rengin hangi topografik obje ya da bilgiyi gösterdiğini belirten işaretler tablosu mutlaka bulunmalıdır. Ayrıca küçük ölçekli haritalarda uygun aralıklarda gösterilmiş coğrafi koordinat çizgileri mutlaka bulunmalıdır. Kullanılma amacı bakımından belli beklentileri yerine getirmeyen kartografik ürünlere vatandaşın ilgi göstermemesi gerekir. Örneğin Türkiye'de gazetelerin okuyucularına verdiği, genellikle karayolları haritaları, maalesef övünülecek haritalar değillerdir. Bu kalitesiz haritaların ücretsiz de olsa vatandaşa sunulmasını uygun karşılamak mümkün değildir. Diğer taraftan bu tür haritaların biçim olarak da (katlama biçimi ve katlama formatı gibi) uygun sunulduğunu söylemek zordur. 2. 2
  TUANA
  Emekli

  --->: Harita hakkında bütün bilgiler

  Reklam  HALİHAZIR HARİTALAR
  Halihazır, kelime olarak içinde bulunulan durum demektir. Halihazır Harita da içinde bulunulan durumu gösteren harita anlamına gelir.
  Halihazır Harita'da nirengi, poligon noktaları, RS noktaları, binalar, binaların kat adedi, kaldırımlar, yollar, sokaklar, dışında kalan yerlere ait yükseklik eğrileri, ağaçlar, elektrik direkleri, ada ve parsel numaraları ve sınırları vb. çalışılan alanda bulunan herşer gösterilir. Halihazır Haritalar, " 1/2500 ve Daha Büyük Ölçekli Harita ve Planların Yapımına ait Yönetmelik " esaslarına göre 1/1000 veya 1/2000 ölçekli olarak yapılır.
  Kısaca tanımlamak gerekirse, belediyelerin yapacağı teknik hizmetlerin proje planlaması, tasarımı, uygulaması ve işletmesi, imar planı ve yukarıda belirtilen diğer projelerin gerçekleşmesi amacıyla Belediyelerce veya İller Bankasınca yaptırılan büyük ölçekli haritalar Halihazır Harita olarak adlandırılır.
  İmar Planı sınırları dışında kalan yerlerde yapılacak olan konut veya işyeri yapılarının ruhsat alabilmesi için Mevzi İmar Planı'nın dolayısıyla da Halihazır Haritası'nın hazırlatılması gerekmektedir.
  PLANKOTE HARİTALARI
  Projelere altlık teşkil etmek amacıyla hazırlanan, arazinin topografik durumu ile birlikte tüm detayları kapsayan haritalardır.
  Plankote Haritası'nın çıkartılması amacıyla ölçmeler, yaklaşık 3-5 m'de bir detay noktası (istenilen prezisyona göre seçilir), eğimin değiştiği yerler, şevler, arazide varsa mevcut yapıları kapsar ve dahili kayıt üniteli, Bilgisayara veri transferi mümkün olan Total Station (Elektonik Takeometre) ile yapılır.
  Ölçülen verilerin büro değerlendirmesi bilgisayar ortamında , çizimi Plotter ile 1/100, 1/200, 1/500 ve/veya 1/1000 ölçeğinde, aydınger veya polyester altlıklara yapılır ve ayrıca çizim AutoCAD dosya yapısında (DXF veya DWG files) disket olarak teslim edilir.
  İMAR PLANI UYGULAMALARI (İfraz-Tevhit-Yola Terk vs.) İmar Planları, belde halkının emniyet ve sağlığını korumak, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını ve onlara iyi yaşama düzeni sağlamak amacıyla, ülke, bölge ve şehir verilerine göre konut, çalışma, dinlenme ve ulaşım gibi şehirsel fonksiyonlar arasında mevcut ve sağlanabilecek imkanlar ölçüsünde en iyi çözüm yollarını bulmak için kadastro durumu da işlenmiş halihazır haritalar üzerine çizilen planlardır.
  Bina inşa etmek istediğinizde, ilgili Belediye'ye (İmar Planı dışındaki alanlarda Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri'ne) müracaat ederek Ruhsat almanız gerekir. Ruhsat verilirken, İmar Planı hükümleri uygulanır (çekme mesafeleri, bina yüksekliği vb.).
  • İFRAZ (AYIRMA)
  Parsellerin, plan şartlarına ve imar yönetmeliğine aykırı olmadığı sürece iki veya daha fazla parsellere ayrılmasıdır.
  • TEVHİD (BİRLEŞTİRME)
  Birden fazla parselin birleştirilerek tek parsel haline getirilmesidir.
  • YOLA TERK / YEŞİL ALANA TERK / PARKA TERK
  Yol İstikmamet Planları, beldenin önemli yolları ile bu yolların iki yanı için hazırlanan ve gerekli görülen hallerde beldenin gelişme esasları, bölgelerin büyüklükleri ve yerleri gözönünde tutularak ana kararlar ile uygulamaya esas olacak, kadastro durumu işlenmiş planlardır.
  Çoğunlukla, inşaat yapımı için gerekli olan ruhsat alımı esnasında, ilgili Belediye tarafından, planın gerektirdiği kadar kısmının Yola / Yeşil Alana / Parka Terk işlemlerinin yapılması istenir, aksi durumda inşaat ruhsatı alınamaz.
  İmar Planları, Şehir ve Bölge Planlamacılar tarafından çizilir, Planların Uygulayıcıları ise Harita Mühendisleri'dir.
  Bu işlemler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün Genelgesi gereği Harita Mühendislik büroları tarafından yapılabilir.

  KAMULAŞTIRMA HARİTALARI
  ŞERİTVARİ HARİTALAR
  RÖLEVE HARİTALARI 3. 3
  TUANA
  Emekli
  ZIHIN HARITALARI
  "Zihin haritasi" bir tür not tutma teknigidir. Klasik not tutma tekniklerinde, kelime, liste ve çizgi kullanma, analiz yapma gibi sinirli sayida zihnî yetenekten yararlanilir ve çogunlukla tek renk kullanilir. Hizla modasi geçmekte olan bu teknigin iki önemli dezavantaji vardir: Zihnî yeteneklerimizin sadece yarisindan yararlanir. Ögrenmenin, mucitligin ve hafizanin temel araçlarindan biri olan rengi kullanmaz. Tek renkli notlar monoton ve sikicidir.
  Zihin Haritalari, kelimelerin yani sira renk, boyut ve kavramlari ihtiva eder. Beyaz A3 kagitlara, bir düzine kadar renkli keçe uçlu kalemle çizilmeleri uygun olur. Zihin Haritalari’nin geleneksel not alma metoduna göre pek çok avantajlari vardir:
  1. Zaman kazandirir- Sadece anahtar kelimeler ve kavramlari not alir ve okursunuz. 2. Önemli konular üzerinde yogunlasmanizi saglar. 3. Beyninizi ve mucitlik yeteneklerinizi gelistirir. 4. Hatirlama gücünüzü artirir.
  Zihin haritasi, merkezî bir kavramla baslar. Bu kavramdan etrafa yayilan düsünceler, çizgiler halinde haritanin iskeletini olusturur. Anahtar kelimeler, bu iskelete yerlestirilir ve daha sonra bosluklar doldurulur. Vurgulanmak istenen kavramlar, daha büyük yazilir. Fikirler; halkalar, kivrimlar ve oklar kullanilarak birbirine baglanir. Bu arada dikkat çekmek için hususî semboller ve kodlardan da yararlanilabilir.
  Zihin Haritalari, not tutma yaninda problem çözme, planlama ve paradigma degisimi için de idealdir. Ayrica konusma hazirlarken, iletisim kurarken, ögretirken ve idare ederken de kullanilabilir.
  Anlamak, anlayis, anlam, anlama, anlasmak, anlatmak, anlasilmak gibi kavramlar hayatta insanlarin önem verdigi kavramlardandir. Bu kavramlarin hepsi de anlama egitiminin kapsama alanina girmektedir. Insanoglu, dogdugunda anlam dünyasi ya da zihin haritasi bos bir haldeydi. Zamanla annesi, babasi basta olmak üzere içinde yasadigi kültür ve egitim ortami bu haritanin ana çizgilerini olusturdular. 4. 4
  Ziyaretçi
  vermiş olduğunuz bilgi için teşekkür ederim

 5. 5
  Ziyaretçi
  iyi bilgiler var bana göre ders için bakmıyanıda bilme oyuna giripte anene ve babana buyur baba ben bunu okuyup çalıştım deme çalıştıktan sonra söyle

+ Yorum Gönder
harita ile ilgili bilgiler,  haritacılıkta haritayla ilgili bilgilerin,  harita hakkında bilgi,  haritalarla ilgili bilgiler,  haritalar ile ilgili bilgiler
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 6 kişi