Comparison Of Adjectives - Sıfatların Karşılaştırılması - Sıfat Çeşitleri - Sıfatların Dereceleri - degrees of comparison

+ Yorum Gönder
Diğer Konular ve English - ingilizce Bölümünden Comparison Of Adjectives - Sıfatların Karşılaştırılması - Sıfat Çeşitleri - Sıfatların Dereceleri - degrees of comparison ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Hasan
  Özel Üye
  Reklam

  Comparison Of Adjectives - Sıfatların Karşılaştırılması - Sıfat Çeşitleri - Sıfatların Dereceleri - degrees of comparison

  Reklam  Comparison Of Adjectives - Sıfatların Karşılaştırılması - Sıfat Çeşitleri - Sıfatların Dereceleri - degrees of comparison

  Forum Alev
  Comparison Of Adjectives - Sıfatların Karşılaştırılması - Sıfat Çeşitleri - Sıfatların Dereceleri - degrees of comparison

  Sıfatlar, sahip oldukları özelliklerin derecelerinin belirtilmesi bakımından (degrees of comparison - karşılaştırma derecesi) denen üç halden veya şekilden birinde bulunurlar.


  1. positive degree - tabii derece

  Bu, sıfatın şimdiye kadar gördüğümüz normal şeklidir.

  young (genç) strong (kuvvetli)
  big (büyük) useful (yararlı)
  long (uzun) soft (yumuşak)


  2. comparative degree - daha üstünlük derecesi

  Bir şahıs veya şeye ait sıfatın, başka bir şahıs veya aynı sıfattan daha üstün olduğunu belirtmek için kullanılan derece şeklidir. Bunu yapmak için sıfata, kısa bir sözcükse er eklenir, uzun bir sözcükse önüne more getirilir. er ve more Türkçedeki "daha" sözcüğünün karşılığıdır.

  younger (daha genç) brighter (daha parlak)
  higher (daha yüksek) longer (daha uzun)

  more expensive (daha pahalı) more beautiful (daha güzel)
  more useful (daha yararlı) more interesting (daha ilginç)


  3. superlative degree - en üstünlük derecesi

  Bir şahıs veya şeye ait sıfatın diğer benzerleri arasında en üstün düzey- de olduğunu anlatmak için kullanılan derece şeklidir. Bunu yapmak için sıfata, kısa bir sözcükse est eklenir, uzun bir sözcükse önüne most getirilir. Ayrıca sıfatın önüne the konulur. est ve most Türkçedeki "en" sözcüğünün karşılığıdır.

  the longest (en uzun) the youngest (en genç)
  the biggest (en büyük) the brightest (en parlak)

  the most expensive (en pahalı) the most beautiful (en güzel)
  the most useful (en yararlı) the most difficult (en zor)


  comparison of adjectives - sıfatların karşılaştırılması

  positive comparative superlative
  degree degree degree

  high higher the highest
  old older the oldest
  small smaller the smallest
  careful more careful the most careful
  interesting more interesting the most interesting
  expensive expensive the most expensive

  İki heceden fazla olan sıfatların üstünlük ve en üstünlük dereceleri more, most ile yapılır.

  İki heceli sıfatlar ya er, est eklenerek ya da önlerine more, most alarak üstünlük ve en üstünlük haline girerler. Bazıları da her iki şekilde kullanılabilirler. Bu konuda çok kesin bir kural yoktur.

  Sonu y ve er ile biten sıfatlar er, est alırlar.
  clever akıllı
  cleverer daha akıllı
  the cleverest en akıllı

  pretty güzel
  prettier daha güzel
  the prettiest en güzel

  holy kutsal
  holier daha kutsal
  the holiest en kutsal

  ful ve re ile biten sıfatlar genellikle more, most alırlar.

  doubtful şüpheli
  more doubtful daha şüpheli
  the most doubtful en şüpheli

  hopeful ümitli
  more hopeful daha ümitli
  the most hopeful en ümitli

  obscure müphem
  more obscure daha müphem
  the most obscure en müphem

  Bunun dışında, aşağıdaki sıfatlar hem er, est hem de more, most ile kullanılabilirler.

  able polite
  common simple
  cruel feeble
  handsome noble
  narrow pleasant


  kurala uymayan sıfat dereceleri

  Bazı sıfatların üstünlük ve en üstünlük dereceleri belirttiğimiz kurallar uyarınca yapılmaz. Bunların bu dereceler için ayrı şekilleri vardır.


  good iyi bad kötü
  better daha iyi worse daha kötü
  the best en iyi the worst en kötü

  little az many çok
  less daha az more daha çok
  the least en az the most en çok

  much çok far uzak
  more daha çok farther daha uzak
  the most en çok the farthest en uzak

  old yaşlı
  older daha yaşlı
  the oldest en yaşlı

  Elder ve eldest sadece aynı aile içindeki iki şahsın yaşlılık dereceleri söz konusu olduğu zaman kullanılır.


  sıfatların karşılaştırılmaları ile cümleler

  Positive degree "tabii derece" comparative degree "daha üstünlük derecesi" ve superlative degree "en üstünlük derecesi" halinde bulunan sıfatların yer aldığı cümle yapılarını inceleyelim :


  a. eşitlik karşılaştırması

  Bir sıfata eşit derecede sahip olunduğunu gösteren eşitlik karşılaştırmasında sıfat tabii derecedeki haliyle yani eksiz olarak iki as arasına konulmak suretiyle cümle kurulur.

  as ... as ... kadar
  as high as ... ... kadar yüksek

  The wall is as high as the tree. Duvar, ağaç kadar yüksektir.
  Mary is as old as Ali. Mary, Ali kadar yaşlıdır.
  She is as clever as your son. O, oğlun kadar akıllıdır.
  I am as careful as his mother. Ben onun annesi kadar dikkatliyim.
  This car is as expensive as the Bu otomobil diğer otomobil kadar
  other car. pahalıdır.
  These questions are as difficult Bu sorular diğerleri kadar zordur.
  as the others.
  Is Tom as tall as his father? Tom, babası kadar uzun mudur?
  Are you as fat as my sister? Benim kız kardeşim kadar şişman
  mısınız?

  Bu tip cümlelerin olumsuz şekli bu yapıya sadece not ilavesiyle yapılabileceği gibi, ilk as yerine so da getirilebilir. Her iki şekil mümkündür. Anlam bakımından fark yoktur.

  Your bag is as heavy as mine. Senin çantan benimki kadar ağırdır.
  Your bag is not as heavy as Senin çantan benimki kadar ağır
  mine. değildir.
  Your bag is not so heavy as Senin çantan benimki kadar ağır
  mine. değildir.
  Apples are not so big as oranges. Elmalar portakallar kadar büyük
  değildir.
  Our teacher is not so old as your Bizim öğretmenimiz sizin öğret-
  teacher. meniniz kadar yaşlı değildir.
  This street is not so wide as Bu cadde diğerleri kadar geniş de-
  the others. ğildir.


  b. daha üstünlük karşılaştırması

  Bir şahıs veya şeyin bir sıfata diğerlerinden daha fazla sahip olduğunu anlatmak için "daha üstünlük karşılaştırması şekli" kullanılır.

  Sıfata er ekleyerek veya önüne more getirilerek yapılan bu karşılaştırma şekli cümlede aşağıda görüldüğü gibi kullanılır. Bu yapı için cümleye ayrıca than sözcüğü eklenir.

  small küçük
  smaller daha küçük
  smaller than ... ...den daha küçük
  expensive pahalı
  more expensive daha pahalı
  more expensive than ... ...den daha pahalı

  A tower is higher than a house. Bir kule bir evden daha yüksektir.
  Towers are higher than houses. Kuleler evlerden daha yüksektir.
  She is shorter than my sister. O kız kardeşimden daha kısadır.
  She is more beautiful than my O kız kardeşimden daha güzeldir.
  sister.
  The waiter is more careful than Garson senin oğlundan daha
  your son. dikkatlidir.
  Helen is not older than Mary Helen, Mary'den daha yaşlı değildir.
  Are they cheaper than our Onlar bizim halılarımızdan daha
  carpets? ucuz mudur?
  Your English is better than mine. Senin İngilizcen benimkinden daha
  iyidir.


  c. en üstünlük karşılaştırması

  Bir şahıs veya şeyin bir sıfata diğerleri arasında en fazla sahip olduğunu belirtmek için "en üstünlük karşılaştırması şekli" kullanılır. Sıfata est ekleyerek veya önüne the most getirilerek yapılan bu karşılaştırma şeklinde cümle içinde çoğu zaman in veya of bulunur.

  short kısa
  the shortest en kısa
  the shortest in ... ... içinde en kısası
  the shortest of ... ...nin en kısası

  interesting ilginç
  the most interesting en ilginç
  the most interesting in ... ...içinde en ilginci
  the most interesting of ... ...nin en ilginci

  This is the shortest of my dresses. Bu elbiselerimin en kısasıdır.
  Ted is the shortest student in Ted sınıfında en kısa öğrencidir.
  his class.
  Ted is the shortest student of Ted sınıfının en kısa öğrencisidir.
  his class.

  My son is the cleverest of this Oğlum bu grubun en akıllısıdır.
  group.
  Harry is the politest waiter in Harry bu lokantada en kibar
  this restaurant. garsondur.
  Ayşe is the most beautiful girl Ayşe bu köyde en güzel kızdır.
  in this village.
  I'll give you the most interesting Sana kütüphanemdeki en ilginç ki-
  book in my library. tabı vereceğim.
  This is the happiest day of my Bu hayatımın en mutlu günüdür.
  life.
  Erciyes isn't the highest Erciyes Türkiye'de en yüksek
  mountain in Turkey. dağ değildir.
  Is this the oldest church Bu Roma'da en eski kilise midir?
  in Rome?

  This is a short stick. Bu kısa bir çubuktur.
  This stick is as short as a pencil. Bu çubuk bir kalem kadar kısadır.
  This stick is not so short Bu çubuk bir kalem kadar kısa
  as a pencil. değildir.
  This stick is shorter than Bu çubuk şu daldan daha kısadır.
  that branch.
  This stick is the shortest stick Bu çubuk bahçede en küçük çubuk-
  in the garden. tur.


  karşılaştırma şekillerinin diğer kullanılış yerleri

  Bir sıfatın gittikçe artışını göstermek için bu sıfatın daha üstünlük şekli aralarında and olmak üzere iki kere söylenir.

  The water is getting hotter and Su gittikçe sıcaklaşıyor.
  hotter. (Daha sıcak oluyor.)
  The weather is getting colder Hava gittikçe soğuyor.
  and colder.
  She is getting fatter and fatter. Gittikçe şişmanlıyor.
  The town is getting bigger and Şehir gittikçe büyüyor.
  bigger.

  Önüne more alan uzun sıfatlarda sıfat tekrarlanmak yerine more tekrarlanır.

  The girl became more and more Kız futbol maçlarıyla gittikçe
  interested in football matches. daha fazla ilgilendi.
  Your daughter will be more and Kızınız gittikçe daha güzel
  more beautiful. olacak.
  Everything will be more and more Her şey gittikçe daha pahalı
  expensive. olacak.

  Bir sıfatın artışıyla diğerinin de buna paralel olarak artışı şöyle anlatılır.

  The newer the better. Daha yeni daha iyi. (Ne kadar
  yeniyse o kadar iyi.)
  The bigger the heavier. Daha büyük daha ağır. (Büyüdükçe
  daha ağır.)
  The bigger the armchairs are the Koltuklar büyüdükçe daha ağır
  heavier they will be. olacaklar.
  The richer he gets the happier Zenginleştikçe daha mutludur.
  he is.

  Daha üstünlük dereceleri, yani er, more ile kullanılan sıfatlar aşağıdaki
  gibi cümlelerde than almadan da kullanılırlar.

  I know a better place. Daha iyi bir yer biliyorum.
  Could you give me a newer Bana daha yeni bir sandalye
  chair? verebilir misiniz?
  You must take a smaller hat. Daha küçük bir şapka almalısınız.
  This is too small; give me a Bu çok küçük; bana daha büyüğünü
  bigger one. ver.

  She is better today. Bugün daha iyi.
  It will be warmer tomorrow. Yarın hava daha sıcak olacak.
  The man is happier now. Adam şimdi daha mutlu.
  The people were richer then. İnsanlar o zaman daha zengindi.

  The workers made the road İşçiler yolu daha geniş yaptılar.
  wider. (genişlettiler)
  She made everything cleaner. Her şeyi daha temiz yaptı.
  The student did his homework Öğrenci ev ödevini daha iyi yaptı.
  better.


  (than) ve (as)'den sonra zamir ve yardımcı fiil

  Than ve as'den sonra şahıs zamiri geliyorsa genellikle bunu takiben cümlenin fiili tekrarlanır.

  Gül has more money than he has. Gül'ün ondan daha fazla parası var.
  We are as rich as they are. Onların olduğu kadar zenginiz.
  The house is as big as his is. Ev onunki kadar büyüktür.
  Ann is more beautiful than she is. Ann ondan daha güzeldir.
  The children are cleverer than Çocuklar onlardan daha akıllıdır.
  they are.

  Than veya as'den sonra you veya I zamirleri geliyorsa sondaki fiil atılabilir.


  He is stronger than you. O sizden daha kuvvetlidir.
  She is as clever as you. O sizin kadar akıllıdır.
  He has more money than I. Onun benden daha çok parası var.
  He isn't as rich as we. O bizim kadar zengin değildir.

  Son iki örnekteki I ve we sadece çok resmi konuşmalarda kullanılmakta, bunun yerine halk arasında daima me ve us tercih edilmektedir.

  The man is shorter than me. Adam benden daha kısadır.
  The tourists are not so healthy Turistler bizim kadar sağlıklı değil-
  as us. lerdir.


  ..
 2. Alev
  Özel Üye

  Comparison Of Adjectives - Sıfatların Karşılaştırılması - Sıfat Çeşitleri - Sıfatların Dereceleri - degrees of comparison Makalesine henüz yorum yazılmamış. ilk yorumu siz yapın


Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder
5 üzerinden 5.00 | Toplam : 1 kişi