Pic 16f628 programmer

+ Yorum Gönder
Elektronik ve Elektronik Bölümü Bölümünden Pic 16f628 programmer ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Fatal
  Özel Üye
  Reklam

  Pic 16f628 programmer

  Reklam  Pic 16f628 programmer

  Forum Alev

  Classic PIC Programmer
  Klasik PIC Programmer


  Description:
  Açıklama:

  This is my own version of the classic PIC 16C84/16F84 programmer.
  Bu klasik PIC 16C84/16F84 programcı benim sürümüdür.
  The design is originally by David Tait.
  Tasarımı aslında David Tait gereğidir.
  I've made a few changes, redrawn the schematic and done a board layout.
  Birkaç değişiklik yaptım yeniden çizilmesi şemada ve kurulu düzeni yapılır.
  All the files you will need are linked below, including software you'll need to operate it.
  Ihtiyacınız olacak tüm dosyalar aşağıda, bunu çalıştırmak gerekir yazılım da dahil olmak üzere bağlanır.
  The software is not by me, I'm just including it for your convenience, and you should follow any usage requests the authors have made.
  Yazılım, ben, ben sadece kolaylık olması için onu ve yazarlar yaptığınız kullanım isteklerine uygun olmalıdır değildir.

  Application:
  Uygulama:
  PICs are small microprocessors containing RAM, ROM, and some peripherals.
  PICS küçük mikro RAM, ROM ve bazı çevre içeren vardır.
  Almost no other parts are required to make a complete “embedded system”.
  Hemen hemen hiçbir parça "tam gömülü bir sistem kurmak" gerekir.
  They are readily available and well supported by the manufacturer, third party developers, and most importantly, users.
  Bunlar kolayca kullanılabilir ve iyi üretici tarafından desteklenen, üçüncü parti geliştiriciler, ve en önemlisi, kullanıcılar.
  This has led to their immense popularity.
  Bu onların büyük popülerlik yol açmıştır.

  Assembly:
  Montaj:

  The PC board design is fairly straightforward and can be made by laser printing to special paper or a page from TIME magazine, then ironing the image onto copper-clad board, then etching with ferric chloride.
  PC devre tasarımı adil ve basit bir lazer baskı özel kağıt veya bir sayfaya TIME dergisi yapılmış olabilir, daha sonra bakır kaplı üzerine kurulu, daha sonra demir klorür ile gravür resim ütü.
  There are a few jumper wires.
  Birkaç anahtar kablolardır.
  The power source needs to be at least 15 volts.
  Güç kaynağı en az 15 volt olması gerekir.
  A 12 volt DC adapter usually produces about 17 volts, so that's a good choice.
  A 12 volt DC adaptör genellikle 17 volt hakkında, bu çok iyi bir seçim's üretmektedir.
  Two 9-volt batteries in series will work too.
  İki 9-serisinin voltluk pil çok çalışacağız.
  Solder directly to the PC board or use a connector that mates with your power source.
  Lehim PC kurulu doğrudan veya konektörü kullanın güç kaynağı ile arkadaşları.
  Pay attention to the direction of the voltage regulators because the plastic regulators are backward from the tab type.
  Voltaj regülatörleri ve yönüne dikkat çünkü plastik düzenleyiciler geri sekme türü değil.
  Substitute Japanese or European generic equivalents for the transistors and diodes, but remember that the pinouts will be different.
  Bu transistörler ve diyotları yerine Japonca veya Avrupa jenerik eşdeğer, ama unutmayın bu pinouts farklı olacak.
  A right angle PC mount DB-25M connector is specified, but a conventional solder-cup DB-25M connector works, see the picture how I did it.
  Bir dik açı PC DB mount-25 milyon konektörü, ancak belirtilen geleneksel lehim-fincan DB-25 milyon konektörü çalışmaları, resim nasıl yaptığını görüyorum.

  Operation:
  İşlem:

  The programmer connects to the parallel printer port of your computer and requires external power.
  Programcı bilgisayarınızın paralel yazıcı bağlantı noktasına bağlanır ve harici güç gerektirir.
  If you want to program a PIC you'll have a hex file created by your assembler or created by someone else(see my propeller clock ).
  Eğer bir büyü sizin montajcı tarafından oluşturulan dosya veya başka biri tarafından yaratılmış olur bir PIC programı istiyorum () benim pervane saat bakın.
  You will also need to drive the programmer with some software.
  Ayrıca bazı yazılım ile programlayıcı sürücü gerekir.
  Here are programs that run under DOS and Windows.
  İşte bu programlar DOS ve Windows altında çalıştırın.
  Linux software for Intel-based computers is available elsewhere.
  Intel Linux yazılım tabanlı bilgisayarlar başka bir yerde kullanılabilir.
  Macintoshes do not have parallel ports and can't use this programmer.
  Macintoshes ve paralel portlar yoksa bu programlayıcı kullanamazsınız.
  Do not insert the PIC to be programmed until you have power applied and have run the software, and the programming LED is not lit.
  PIC eklemek musunuz programlanabilir için siz ve güç uyguladığınızdan yazılım çalıştırmak ve programlama LED ışığı yanmıyor.
  The DOS software requires command line switches for fuse settings(unless in the chip's hex file)and also the environmental variable "set ppsetup=3" to be typed before running the program.
  DOS yazılım çip's onaltılık dosyası) ve aynı zamanda çevre değişkeni "ppsetup = 3" olarak ayarlayın (Tabii bir programı çalıştırmadan önce yazdığınız için sigorta ayarları için komut satırı anahtarları gerektirir.
  The Windows software requires the driver "dtait.drv" to be in the \windows\system directory and also the line "PINAPI=DTAIT.DRV" added to the system.ini file.
  Windows yazılımı \ windows olarak sürücü "dtait.drv" \ system dizini ve satır "PINAPI = DTAIT.DRV gerektirir" System.ini dosyasına eklenir.
  Tell the software you have 7407 chip and PNP transistors.
  Size 7407 çipi ve PNP transistörler var yazılım söyle.
  These details are explained in the text files included with the software.
  Bu bilgileri metin yazılımı ile birlikte dosyaları açıklanmıştır.

  The Files:
 2. 2
  Fatal
  Özel Üye

  --->: pic 16f628 programmer

  Reklam  Dosya:
  Parts list "f84pgm.txt".
  Parça listesi "f84pgm.txt".
  Schematic in gif format(not to scale) "f84pgmsc.gif".
  Şematik GIF formatında () "" f84pgmsc.gif büyütmek için değil.
  Schematic in pdf format "f84pgmsc.pdf".
  Şematik PDF formatında "f84pgmsc.pdf".
  Stuffing diagram in gif format(not to scale) "f84pgmst.gif".
  GIF formatında şeması salmastra () "f84pgmst.gif" büyütmek için değil.
  Stuffing diagram in pdf format "f84pgmst.pdf".
  PDF formatında "f84pgmst.pdf" şeması salmastra.
  Copper layout in gif format(not to scale) "f84pgml2.gif".
  GIF formatında Bakır düzeni () "" f84pgml2.gif büyütmek için değil.
  Copper layout in pdf format "f84pgml2.pdf", remember to uncheck "fit to page".
  Pdf formatında olarak Bakır düzeni "f84pgml2.pdf" işaretini kaldırın sayfa için "" uygun hatırlıyorum.
  DOS software by David Tait "pic84v05.zip".
  David Tait tarafından DOS yazılım "pic84v05.zip".
  Windows software v1.03 by Silicon Studio "picser.zip".
  Silikon Stüdyo Windows yazılım v1.03 "picser.zip".
  Please note: the PC board layout has been updated January 29, 2002 to give more space between pins and traces around the two transistors, and adding R11, required for programming 16F628 and others.
  Lütfen dikkat: PC kurulu düzeni 29 Ocak 2002 pinler ve iki tranzistörler etrafındaki izleri arasında daha fazla yer vermesi, güncellendi ve programlama 16F628 ve diğerleri için gerekli R11 ekledi.
  Programming newer PICs:
  Programlama yeni PICS:

  The whole “F” series can be programmed.
  Bütün "F" serisi programlanabilir.
  You need to use newer software, like this cool software . The PIC16F627 and PIC16F628 are 18 pin devices and fit right in the socket, but you must make a ground connection to pin 10 to prevent LVP programming, a new feature this programmer does not use.
  Bu harika yazılım gibi yeni yazılım kullanmak gerekir. Bu PIC16F627 ve PIC16F628 18 pinli cihazlar ve sokette uygun doğru, ancak LVP programlama, bu programlayıcı kullanmayan bir yeni özellik önlemek için 10 pinli bir zemin bağlantısı yapmak gerekir .
  Some people suggest using a 10K resistor to ground, if you are doing in-circuit programming that probably makes sense.
  Eğer yapıyorsun-muhtemelen mantıklı devre programlama Bazı insanlar zemin için bir 10K direnç kullanmanızı öneririz.
  Programming the bigger PICs, including the PIC16F872 through 16F877 requires fitting the correct(28 or 40 pin) socket and wiring the pins to the corresponding function.
  16F877 ile PIC16F872 dahil programlamak büyük PICS, ilgili fonksiyon için doğru (28 veya 40 pin) soket montaj ve kablolama bacağına gerektirir.
  Remember to ground the LVP pin on these, too.
  Bu üzerindeki LVP iğne zemin için de unutmayın.
  The bigger PICs also have extra power and ground pins.
  Daha PICS Ayrıca ekstra güç ve zemin pinler var.
  These must all be used.
  Bu tüm kullanılmalıdır.
  You must select the port your computer is using(usually 0378) and the type of programmer (P16PRO) and the type of buffers the programmer uses (non-inverting).
  Bilgisayarınızda (genellikle 0378) ve programlayıcı türünü (P16PRO) ve türünü kullanarak bağlantı noktası seçmeniz gerekir Programlayıcı arabellekleri (sigara tersini) kullanır.
  The software is beta, but I have tested it and can testify it working on the 16F84 and 16F628 I tried.
  Yazılım beta sürümü, fakat ben denedim ve 16F84 ve 16F628 denedim üzerinde çalışmaya da ifade edebilirsiniz.
  It only programs locations used in the hex file, so it is very fast.
  Sadece programları yerlerde onaltılı dosya kullanılır, bu nedenle çok hızlı.
  If your program is 250 bytes, only 250 bytes get programmed, but when I used my PicstartPlus to verify the chips I tried, it would show a verify error unless I blanked the chip first, although the chip functioned fine.
  Eğer programı 250 byte sadece 250 byte programlanmş almak, ama ben denedim fişleri doğrulamak için PicstartPlus kullanılan her ne kadar fiş iyi işlevi sürece ben ilk önce, fiş blanked, bir hata doğrulayın gösterir.
  Leaving those unused areas in the previously programmed state shouldn't be a problem.
  Önceden programlanmış devlet bu kullanılmayan alanları bırakmak sorun olmayacaktır.
  Propic2 keeps the power to the chip on while idle.
  Propic2 süre boş üzerindeki çip için güç sağlar.
  This can be useful for “burn and crash” in-circuit programming.
  Bu "yazmak ve çökme" için yararlı olabilir devre programlama.
  You'll see the LED is lit.
  Sen LED yanar görürsünüz.
  I don't like to insert or remove the PIC when power is present, so I pull the power cord before I insert or remove the PIC.
  Ben eklemek veya PIC zaman güç mevcut kaldırmak, ben eklemek veya PIC kaldırmadan önce güç kablosunu çekin sevmiyorum.
  propic2 software , in case the above link is broken.
  propic2 yazılım, durumda yukarıdaki bağlantı bozuldu.

  Terms of use:
  Kullanım koşulları:

  The hardware is released into the public domain.
  Donanım kamu malı olarak yayımlanır.
  Use of propic2, pic84v05 and picser subject to terms set forth by their authors.
  Propic2 kullanılması, pic84v05 ve şartlar ileri kendi yazarlarının ayarlamak için picser konu.

  Warranty:
  Garanti:

  None.
  Hiçbiri.

  Frequently Asked Questions:
  Sıkça Sorulan Sorular:
  Q:
  S:

  I thought a “programmer” was a person, what's this circuit really do?
  Bir kişi olduğunu, ne gerçekten bu devre bir "programcı" düşünce?

  A:
  C:

  A person writes a program in assembly language, C, Basic etc, and uses a compiler or assembler program to convert it into a hex file.
  Bir kişi Temel vs, ve bir derleyici veya onaltılık dosyası haline dönüştürmek için "assembler programı kullanır montaj dil, C, bir program yazıyor.
  Then this PIC programmer downloads the hex file into the PIC where their program runs.
  Sonra bu PIC programlayıcı PIC içine onaltılı dosya indirme burada kendi programı çalıştırır.

  Q:
  S:

  Do you have the latest codes for EuroSat or Playstation?
  Size EuroSat veya Playstation için en son kodları var mı?

  A:
  C:

  No, and I don't know how a PIC is used for that.
  Hayır, ben nasıl bir PIC bunun için kullanılır bilmiyorum.
  I'm not even interested.
  Hatta ilgilendi değilim.

  Q:
  S:

  I get verify errors at location 000.
  Yere 000 at hataları doğrulamak almak.

  A:
  C:

  You probably have the software initialized for the wrong polarity.
  Muhtemelen yazılım yanlış polarite için başlatılmış bulunmaktadır.
  I suggested a 7407 chip, it's non-inverting, but a 7406 chip could also be used, and the software may think that's what you used and set itself to that type of inverting buffer.
  Ben olmayan's-tersini, ancak 7407 yonga önerilen bir 7406 yongası da kullanılır olabilir ve yazılımı ne kullanılır düşünüyorum ve tampon tersini türünü için kendini ayarlar.

  Q:
  S:

  Is in-circuit programming possible with this programmer?
  Mı bu programlayıcı ile devre programlama mümkün?

  A:
  C:

  Yes, this is a good design for in-circuit programming.
  Evet, bu iyi bir tasarım olduğunu devre Programlama.
  There are lots of issues related to in-circuit programming, mostly related to the PIC being in a circuit while you try to program it, and I suggest you read as much as possible on the subject.
  İşte sorunlar devre programlama, daha çok PIC sırasında bu programı deneyin bir devre olmak üzere ilgili ve senin kadar bu konuda mümkün okumak öneririz ilgili çok sayıda bulunmaktadır
  Perhaps someday I will dedicate a web page to it
  Belki bir gün ben bir web sayfası ayırmanız olacaktır
+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi