Mandal (latch) Ve Flip-floplar

+ Yorum Gönder
Elektronik ve Elektronik Bölümü Bölümünden Mandal (latch) Ve Flip-floplar ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Mattet
  Usta Üye
  Reklam

  Mandal (latch) Ve Flip-floplar

  Reklam  Mandal (latch) Ve Flip-floplar

  Forum Alev
  MANDAL(LATCH) VE FLİP-FLOPLAR


  Bu bölümde aşağıdaki konular anlatılacaktır


  Mandallar(Latches),R-S Mandalı, D Mandalı

  Kontak sıçramasının mandallar yardımı ile engellenmesi

  Flip-Floplar,R-S Flip-Flop, D Flip-Flop, J-K Flip-Flop, T Flip-Flop

  Tetikleme sinyali (Clock pulse)

  Flip-Flop’larda asenkron girişler

  Ana-Uydu Flip-Flop (Master Slave Flip-Flop)

  Flip-Flop uyarma (geçiş ) tabloları

  GİRİŞ

  Bu bölüme kadar birleşik devreler ele alındı. Bir birleşik devrenin çıkışı o anda girişlerin durumuna bağlıdır. Sayısal devrelerde çoğu zaman birleşik devreler bulunsa bile bilginin saklanması ve işlenmesi için bir sıralı devreye ihtiyaç vardır.

  Sıralı bir devre birleşik bir devre ve oluşan bilginin saklaması için bellek elemanlarından oluşur. Böylelikle belli bir zaman ve sırada ikili durumların oluşması sağlanabilir. Bellek elemanının bellibir anda saklanan ikili bilgiler sıralı devreni n o andaki durumunu belirler. Sıralı bir devrenin çıkışı ise o anda sadece girişlerin durumu ile değil aynı zamanda bellek elmanlarında saklanan ikili bilgiye de bağlıdır. En fazla karşılaşılan sıralı devre uygulamaları sayıcılar (counters), kaydediciler
  (registers),belleklerdir (memory).

  İki temel sıralı devre türü vardır. Sınıflandırma sıralı devrenin bilgiyi işleyebilmesi için gerekli olan zamanlama sinyaline bağlıdır. Senkron sıralı devre, bellek elemanlarının etkilenmesi aynı anda olacaktır. Bunu sağlamanın bir yolu sistemin tamamında aynı tetikleme sinyalınin kullanılmasıdır. Asenkron sıralı devre ise giriş sinyallerinin değişim sırasına bağlıdır. Bu yüzden asenkron sıralı devrelerde sayısal devrele elemanlarındaki yayılım gecikmesi süresi kullanılır.Sıralı devrelerde kullanılan devre elemanları mandal (latch) veya Flip-Flop’lardır. Bu devre elemanları üzerindeki ikili
  bir bilgiyi saklayabilen hücrelerdir. Bir mandal (latch) veya flip-flop’un saklanan bilgiyi
  ve saklana bilginin değilini gösteren iki ayrı çıkışı vardır. Aşağıda kullanılan çeşitli mandal ve flip-flop türleri incelenecektir.


  8.1 MANDALLAR ( LATCHS)

  Bir mandal (latch) devresi bir giriş sinyali ile durumu değişmedikçe ikili bir bilgiyi güç verildiği müddetçe saklayabilen devre elemanlarıdır. Çeşitli mandal (mandal) devreleri arasındaki fark, giriş sayısı ve çıkışın girişlerin durumuna göre etkilenme şeklidir.

  8.1.1 R-S Mandalı (R-S Latch)

  Temel olarak bir R-S Mandalı VEYA Değil (NOR) ve VE Değil (NAND) kapıları olmak üzere iki temel kapı türü ile elde edilebilir. R (Reset) ve S (Set) olmak üzere iki girişi
  ve Q ve Q ile gösterilen iki çıkış vardır.Bu iki çıkış normal çalışma durumlarında birbirinin tersidir. Temel olarak R-S Mandalının iki farklı çıkış durumu vardır. Bu durumlar Q=0 olduğu duruma silme, Q=1 durumuna kurma adı verilir. Aşağıda Şekil
  7.1 R-S mandalına ait lojik diyagramı,sembolü ve doğruluk tablosunu göstermektedir.  8.1.2 D Mandalı ( D Latch)

  Bir R-S mandalının S ve R girişleri arasına DEĞİL kapısı bağlanarak D (Data) mandalı elde edilebilinir. Aşağıda D mandalına ait lojik diyagram, sembol, doğruluk tablosu Şekil 7.2’de verilmiştir.


  8.1.3 Kontak Sıçramasının Mandal (Latch) Yardımı ile Önlenmesi

  Kontak sıçramaları özellikle sıralı devrelerin çalışmasını etkileyen en önemli
  faktörlerdir.Bir seri darbe devre çalışmasına etki eden girişleri oluştururlar. Kontak sıçramasının etkisini önlemek için kullanılan S-R Mandal devresi Şekil 7.4’de gösterilmiştir.


  Eğer anahtar 1 pozisyonunda ise R girişi 0 , S girişi 1 olacağından(silme durumu) çıkış 0 olacaktır. Anahtar 2 pozisyonuna alınırsa R girişi pull-up direnci ile 1’e çekilecek ve S girişi 0 olacaktır. Çok kısa süre S girişinde kontak sıçraması görülecek ( S =0) ancak bu durumda mandal bir önceki konumunu koruyacaktır.aşağıda Şekil 8.4 Kontak sıçrama etkisini ortadan kaldırmak için
  kullanılan S-R mandal devresini göstermektedir.


  8.1.4 Yetki Girişli R-S Mandalı

  Bazı tip mandallarda yetki girişi (enable input- EN) bulunmaktadır. Şekil 8.5 yeki girişli bir R-S Mandalını göstermektedir. R-S girişlerinin durumuna bağlı olarak çıkışın konum değiştirebilmesi için EN girişinin yetkilenmesi gerekmektedir. Yetkilenme EN girişine Lojik-1 uygulanması ile gerçekleşecektir.


  8.1.5. Yetki Girişli D Mandalı

  Bir diğer yetki girişli mandal türü D mandalıdır. D girişine uygulanan işarete bağlı olarak çıkışın değişmesi için yetkilendirme işleminin yapılması gerekmektedir.Yetkilendirme EN girişine lojik-1 uygulayarak gerçekleştirilir. Yetkilendirme işlemi yapılmazsa çıkışlarda bir önceki durum korunacaktır. Şekil 8.6
  Yetki girşli D mandalını göstermektedir.


  7475 Dört-Bit D Mandalı

  D mandalı için bir IC örnek 7475 dört bit D mandalı gösterilebilir. Şekil 8.7 lojik
  sembol ve doğruluk tablosunu göstermektedir. Tekbir entegre içinde dört tane D
  mandalı bulunmaktadır. İki mandal için tek bir yetki girişi vardır.Doğruluk tablosunda
  x ile gösterilen durumlar dikkate alınmaz durumları(don’t care) göstermektedir. Eğer yetkilendirme işlemi gerçekleşmezse girişlerin durumları ne olursa olsun mandal bir önceki durumunu koruyacaktır.


  8.2.1 FLIP- FLOPLAR (FLIP-FLOPS)

  Temel bir mandal (latch) asenkron sıralı bir devredir. Girişlerin değişimine bağlı olarak çıkış değeri değişecektir. Temel bir mandal devresinin girişine kapı eklemek suretiyle mandalın çıkışının harici bir saat darbesi (clock pulse- CP) ile girişlerin değişimine tepki vermesi sağlanabilir. Flip-Flopların bu anlık değişimine tetiklenme adı verilir. Ve bu değişimi sağlayan duruma ise flip-flop’un tetiklenmesi denir.

  Saat darbesi belli bir frekansta “0” ve “1” arasında değişen bir kare dalga sinyalidir. Flip-Flop‘ların tetiklenmesi, saat darbesinin (CP) “1” veya “0” düzeyinde gerçekleşebilir.


  Bir diğer tür tetikleme biçimi kenar tetiklemesidir. Bu tür flip-floplar kenar tetiklemeli flip-flop’lar olarak adlandırılırlar. Tetikleme saat darbesinin “1” den “0” a yükselen kenarında gerçekleşiyorsa yükselen kenar tetiklemeli flip-flop, “0” dan “1” e düşen kenarda gerçekleşiyorsa düşen kenar tetiklemeli flip-flop adını alırlar.


  8.2.1 R-S (Reset-Set) Flip-Flop

  Bir R-S mandalının girişlerine harici VE kapıları eklemek suretiyle R-S flip-flopu elde edilebilir. Aşağıda Şekil 8.10 yükselen kenar tetiklemeli R-S Filip-Flop’a ait lojik diyagramı , sembolü ve doğruluk tablosunu göstermektedir.

  Bir flip-flop’un tetiklenmemesi halinde bir önceki durumunu koruyacağı doğruluk tablosundan görülmelidir.

  8.2.2 D (Data) Flip-Flop

  Bir R-S flip-flop’un S girişine DEĞİL kapısı bağlanarak R girişine bağlanması halında
  D flip-flop elde edilebilir. Aşağıda Şekil 8.11’de yükselen kenar tetiklemeli D flip-flop’a
  ait lojik diyagram, sembol ve doğruluk tablosu gösterilmektedir.  8.2.3 J-K Flip-Flop

  J-K filp-flop R-S flip-flop tipindeki tanımsız durumun ortadan kaldırılması açısından
  bu tipin gelişmiş bir şekli denilebilir. J ve K girişleri gösterirken, Q ve Q olmak üzere
  iki çıkışı vardır. Aşağıda Şekil 8.12’de yükselen kenar tetiklemeli J-K flip-flop’a ait lojik diyagram, sembol ve doğruluk tablosu gösterilmektedir.


  Doğruluk tablosu incelenirse R-S Flip-Flop doğruluk tablosuna çok yakın olduğu
  görülecektir. Ancak R-S Flip-Flop’un tanımsız olduğu durum J-K Flip-Flop’ta tanımlı hale gelmiştir, çıkış bir önceki durumun tersi olmaktadır(Toggle-Tümleyen çalışma). Bu özelliğinden dolayı J-K flip-Flop’lar en fazla tercih edilen türlerin başında yer almaktadır.

  8.2.4 T (Toggle) Flip-Flop

  Bir J-K flip-flop’ un iki girişini kısa devre ederek T (Toggle) Flip – Flop elde edilebilir.
  T Flip-Flop’ un kullanışlı iki durumu vardır eğer giriş “0” ise çıkışta bir önceki durum
  (Qn), eğer giriş “1” ise çıkışta bir önceki durumun tersi görünecektir(Q’ ). Aşağıda Şekil
  8.13’de T flip-flop’a ait lojik diyagram, sembol ve doğruluk tablosu gösterilmektedir.


  8.2.5. Flip-Flop Türleri

  7474 İkili D flip-flop

  Bu TTL entegresi iki D flip-flop tek bir chip içerisinde bulunur. Vcc ve GND ile adlandırılan iki besleme girişine sahiptir. Yükselen kenar tetiklemeli olan bu tür flip- flop lojik-0’da yetkilenen preset ve clear ile adlandırılan iki ayrı asenkron girişe sahiptir.

  74LS112A İkili J-K Flip-Flop

  İçerisinde iki tane düşen kenar tetiklemeli J-K flip-flop olan TTL entegresi preset ve clear ile adlandırılan iki asenkron girişe sahiptir. Lojik sembolü ve doğruluk tablosu Şekil 8.16’da verilmiştir.

  4027 İkili J-K Flip-Flop

  İçerisinde iki tane yükselen kenar tetiklemeli J-K flip-flop olan bu entegre CMOS mantık ailesinden olup Set ve Reset diye adlandırılan iki tane asenkro n girişe sahiptir. Set ve Reset girişleri lojik-1 seviyesinde aktif olmaktadır. Şekil 8.17 entegrenin lojik diyagramını ve doğruluk tablosunu göstermektedir.

  8.3 Flip-Flop’larda Asenkron Girişler

  Filp-Flop’larda tetikleme sinyali (CP) ile senkron (eş zamanlı) çalışan grişler olduğu gibi tetikleme sinyalinden bağımsız asenkron (eş zamanlı olmayan) girişlere sahiptirler. Bu girişler Flip-Flop çıkışı ‘1’ yapan kurma (Set) ve çıkış ‘0’ yapan silme
  (Reset) adını alırlar. Bu girişler Filp-Flop’un durumunu tetikleme sinyali ve senkron girişlerin durumuna bakılmaksızın belirlerler. Şekil 8.14 Set (kurma) ve Reset(Silme ) asenkron girişlerine sahip yükselen kenar tetiklemeli J-K Flip –Flop sembolü ve doğruluk tablosunu göstermektedir. Şekildeki devrede asenkron girişler ‘1’ de yetkilenir. Her iki girişin ‘0’ olduğu anda J-K Flip-Flop çalışma gerçekleşeceği doğruluk tablosundan görülmelidir.


  Şekil 8.14 Set ve Reset asenkron girişli yükselen kenar tetiklemeli J-K Flip-Flop

  Şekil 8.15 Set (kurma) ve Reset ( Silme ) asenkron girişlerine sahip düşen kenar tetiklemeli J-K Flip –Flop sembolü ve doğruluk tablosunu göstermektedir. Şekildeki devrede asenkron girişler ‘0’ da yetkilenir. Her iki girişin ‘1’ olduğu anda J-K Flip-Flop çalışma gerçekleşeceği doğruluk tablosundan görülmelidir.

  8.4 ANA- UYDU (MASTER-SLAVE) FLİP-FLOP

  Bir Ana-Uydu Flip-Flop devresi iki R-S Flip-Flop ve harici bir DEĞİL kapısından oluşur. oluşur. Birinci Flip-Flop ana, ikinci Flip-Flop ise uydu Flip-Flop’u oluşturur. Şekil 7.10 Ana-Uydu Flip-Flop devresini göstermektedir.


  Tetikleme girişi (CP) düşen kenar (↓ ) olduğu zaman DEĞİL kapısı çıkışı uydu Flip- Flop tetikleme girişini (CP) yükselen kenar (↑ ) yapacağından uydu Flip-Flop yetkilenir ve R-S girişlerinde ana flip-flop’un çıkışları olan Y ve Y’ görülecektir. Bu durumda uydu flip-Flop’un Q çıkışında Y, Q ’ çıkışında Y ’ görülecektir. Ana Flip-Flop tetikleme girişinde bir düşen kenar olduğundan girişteki değişim ne olursa olsun bir önceki durum korunacaktır.

  Tetikleme girişinin bir yükselen kenar (↑ ) olması halinde uydu tetikleme girişi bir düşen kenar (↓ ) olacağından girişlerdeki değişin ne olursa olsun çıkışa yansımayacaktır. Ana Flip-Flop tetikleneceğinde çıkışlarda girişlere uygulanan değerlere eşit olacaktır.

  8.5 FLİP-FLOP GEÇİŞ (UYARMA) TABLOLARI

  Flip-Flop doğruluk tabloları girişlerin durumuna bağlı olarak çıkışların ne olması
  gerektiğini anlatan tablolardır. Kısaca bir doğruluk tablosu Flip-Flop çalışma şeklini
  ve özelliklerini tanımlar. Geçiş(uyarma) tablosu ise Flip-Flop’un önceki konumdan bir sonraki konuma geçmesi için girişlerin ne olması gerektiğini gösterir. Doğruluk tabloları yardımı ile geçiş (uyarma) tabloları kolaylıkla çıkarılabilir. Tabloda Qn mevcut durumu, Qn+1 ise bir sonraki durumu göstermektedir. 2. Alev
  Özel Üye

  Mandal (latch) Ve Flip-floplar Makalesine henüz yorum yazılmamış. ilk yorumu siz yapın


Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi