EMC Ve Antenler - Anten Şemaları - EMC Nedir

+ Yorum Gönder
Elektronik ve Elektrik Bölümü Bölümünden EMC Ve Antenler - Anten Şemaları - EMC Nedir ile ilgili Kısaca Bilgi
 1. 1
  Hasan
  Özel Üye
  Reklam

  EMC Ve Antenler - Anten Şemaları - EMC Nedir

  Reklam  EMC Ve Antenler - Anten Şemaları - EMC Nedir

  Forum Alev
  EMC Ve Antenler - Anten Şemaları - EMC Nedir

  EMC mühendisliğinde önemli bir konu da antenler. Anten hem test ve ölçülerin en önemli parçası olduğu için önemli, hem de işaret taşıyan her elemanın (iletken tel, toprak levhası, ekran kutusu gibi) belli koşullarda anten gibi davranmasından ötürü önemli. Her eleman bir anten gibi davranabilmekte. Bu nedenle bir EMC mühendisi için anten nedir ve önemli parametreleri nelerdir soruları önem kazanmakta. Hangi nesne niçin anten gibi davranır sorusu yanıtlanmadan neden olduğu EMC problemlerini çözmek olası değil.
  Anten çift yönlü (resiprok) bir dönüştürücü. Verici olarak kullanıldığında besleme noktalarına uygulanan Volt büyüklüğündeki gerilimi Volt/metre büyüklüğündeki
  elektrik alana dönüştürmekte. Alıcı antenlerde ise ortamda bulunan elektromanyetik dalgalardan kaptığı Volt/metre büyüklüğündeki elektrik alan enerjisini uçlarına Volt büyüklüğünde bir gerilim farkı olarak dönüştürmekte. Şekil 1’ de tipik bir çubuk anten ve etrafında oluşturduğu elektrik alan dağılımı gösterilmekte. Ortasından beslenen l uzunluğundaki bir iletken çubuk (örneğin ince bir tel) antenin çevresinde oluşan elektromanyetik dalgaların elektrik alan bileşeni çubuk eksenine paralel.

  Şekilde
  sağda verilen üç boyutlu değişim ise elektrik alanın yoğun olduğu yerleri
  göstermekte. Bu durumda antenden uzaklaştıkça belli yerlerde alan şiddeti yüksek, belli yerlerde ise sıfır olmakta. Çubuk doğrultusunda (z-yününde) hiç ışıma yapmazken, yatay doğrultuda maksimum ışıma yapmakta.  Şekil 1: Çubuk anten ve ışıma diyagramı

  Antenin ışıma gücü boyu ile dalga boyu (çalışma frekansı) ilişkisine bağlı. Boyu işaret dalga boyundan çok küçük antenler de ışınan güç hemen hemen sıfır, nedeni anten ışıma direncinin çok küçük olması. Oysa anten boyu yarım dalga boyuna yakın ise yayılan güç en fazla olmakta. Bu tip antenlere rezonanslı antenler denmekte. Bu özelliklerin anlaşılması temel anten tanımlarının açıklanmasıyla olası. Anten ışıması üç boyutlu uzayda ve küresel koordinatlarda iki açı ile belirtilmekte; θ düşey (zekseni) ile, ϕ yatay (x-ekseni) ile yapılan açılar. Anten mühendisliğinde yatay ve düşey düzlemlere ayrıca H-düzlemi ve E-düzlemi de denmekte. Bir anten için önemli parametreler giriş empedansı, ışıma direnci, duran dalga oranı (DDO), giriş gücü, ışıma gücü, verim, ışıma diyagramları, polarizasyon, etkin yüzey, yönelticilik, kazanç, demet genişliği, yakın/uzak alan, anten faktörü ve anten kalibrasyonu olarak sıralanabilir. Her şeyden önce anten bir iletim hattı üzerinden bir kaynak ile beslenen bir devre elemanı (Şekil 2).  Şekil 2: Bir anten devresi

  Kaynak ile iletim hattı girişi ve anten ile iletim hattı sonu arasında empedans uyumu olması durumunda kaynaktan çekilen güç maksimum olmakta ve bu gücün tamamı yüke (yani anten) aktarılmakta. Aksi durumda iletim hattının her iki ucunda da geri yansımalar söz konusu. Bu yansımalar antenin ışıma gücünü azalttığı gibi kaynağa istenmeyen güç olarak dönmekte ve ısınmalara neden olduğundan kaynak ve iletim hattının ömrünü kısaltmakta.

  Giriş Empedansı
  Bir anten, besleme noktasında iki kapılı bir devrenin giriş kapısı gibi davranır. Bu noktada, besleme gerilim kaynağının bağlanacağı uçlar arasında bir empedans değeri gösterir. Bu değere giriş empedansı denir. Işıma yaparken besleme uçlarındaki gerilimin akıma oranı söz konusu frekanstaki empedans değeri olarak anılmakta. Giriş empedansı kaynaktan çekilecek ve antene aktarılacak güçler için önemli. Şekil 3’te empedansı k Z olan kaynak, karakteristik empedansı 0 Z olan bir hat üzerinden anteni beslemekte. Empedansı A L r A Z = R + R + jX olarak verilen antende L R kayıpları, r R ışınan gücü ve A X depolanan enerjiyi temsil etmekte.  Şekil 3: Anten eşdeğer devresi ve tanımlanan empedanslar

  Kaynak empedansının sanal kısmı anten giriş empedansının sanal kısmını yok
  edecek şekilde (örneğin biri endüktif diğeri kapasitif) ) ise devrede güç birikimi söz konusu olmaz. Ayrıca kayıpların minimize edilmesi durumunda L R sıfır kabul edilirse antenin kaynaktan çekeceği gücün tamamı ışınan güç olur ki idealde istenen durum budur. Genelde kaynak direnci ve iletim hattı karakteristik empedansı 50 Ω seçilir ve hesaplar ona göre yapılır. Alıcı anten için bir eşdeğer devre Şekil 4’te resmedilmekte.  Şekil 4: Alıcı anten eşdeğer devresi

  Uzaydan kaptığı elektromanyetik enerjiyi uçlarına bir A V gerilimi şeklinde aktaran alıcı anten bu enerjiyi alıcı devre girişini temsil eden bir Y Z empedansı üzerinde harcamakta. Yükün gördüğü anten empedansı ise A Z ise yine yük, iletim hattı ve anten empedansı arasında uyum olması durumunda antenden maksimum güç çekilmekte (antenin etkin yüzeyi yüksek olup ortamdan yüksek elektromanyetik güç
  çekmesine karşın bunun tamamını alıcı devreye aktarması için empedans uyumu şart. Yine idealde hesaplar iletim hattı karakteristik empedansının ve yükün 50 Ω olmasına göre yapılır.

  Anten etkin yüzeyi
  Işıma gücü Pt olan izotropik bir antenden R kadar ötede güç yoğunluğu P /(4 R2 ) t π dir.
  Watt/metrekare boyutunda olan güç yoğunluğu anteni çevreleyen kapalı bir yüzey üzerinde toplandığında (yani 4πR2 ile çarpıldığında) ışıma gücünü verir. Kayıpsız
  ortamlarda bu enerji korunumu ilkesinin sağlanmasından başka bir şey değil. Ortam kayıplı (yani ortamın iletkenliği sıfırdan farklı) ise elektromanyetik dalgalar yayıldıkça ortam tarafından yutulacak ve zayıflayacak. Bu durumda enerji korunumu kapalı bir
  yüzeyde yayılan güç ve yutulan gücün toplamı anten ışıma gücünü verecek şekilde olur. Anten, etrafındaki güç yoğunluğundan güç çektiğine göre çekilen güç, varolan güç yoğunluğu çarpı metrekare boyutunda bir yüzey şeklinde hesaplanmalı. İşte bu metrekare büyüklüğündeki parametreye etkin yüzey denmekte. Parabolik ve horn benzeri antenlerde etkin yüzey anten yüzeyi ile ilişkili iken, örneğin çubuk antenlerde
  böyle bir ilişki söz konusu değil. Basit ve düşük kazançlı antenlerde etkin yüzey λ2 / 4π e t A = G şeklinde hesaplanmakta.

  Duran Dalga Oranı
  Anten giriş empedansı genelde uçlarına bağlanan besleme kaynağının
  empedansından farklı olduğundan kaynak, iletim hattı ve anten arasında bir empedans uygunsuzluğu söz konusu. Bu farkın belirlediği oranda antene gelen gücün bir kısmı geri yansımakta. Aynı şekilde kaynak ucunda da bir uyumsuzluk söz
  konusu olduğundan burada da bir güç yansıması olmakta. Anten girişinde yansıyan
  ve giden gerilim dalgalarının oluşturduğu maksimum gerilimin minimum gerilime oranı
  duran dalga oranı (DDO) olarak isimlendirilir. DDO, anten girişinde geri yansıyan
  gücü belirten bir parametre. 2. 2
  Hasan
  Özel Üye

  --->: EMC Ve Antenler - Anten Şemaları - EMC Nedir

  Reklam  Işıma Gücü ve Direnci
  Antenin ışıma gücü t P , uzaya elektromanyetik dalga olarak yaydığı güç. Işıma gücü ile üzerinden akan akım arasında Ohm yasasına göre bulunan dirence de ışıma direnci denmekte ve r R ile gösterilmekte ( t r P = I 2R ). Işıma direnci anten gücü ile üzerinden akan akımı birbirine bağlayan sanal bir direnç. Yakın alan – Uzak Alan Anten ya da herhangi bir ışıma elemanına yakın olan bölge yakın alan olarak tanımlanmakta. Yakın alan, elektrik ve manyetik alan bileşenlerinin düzlem dalga karakteri göstermedikleri bölge, ilişkiler karmaşık ve ölçümler zor. Daha çok reaktif enerji birikimi olur. Uzak alan ise düzlem dalga yaklaşımı yapılabildiği bölgedir. Yakın ve uzak alan tanımları anten cinsine ve etkileşimlere göre, frekans, anten boyutları, gibi parametreler cinsinden belirlenmekte. Basit ve düşük kazançlı antenler için uzak alan sınırı R ≥ λ / 2π olarak alınabilmekte. Daha karmaşık ve yüksek güçlü antenlerde ise D antenin uzun kenarı (ya da çapı) olmak üzere uzak alan sınırı R ≥ 2D2 /λ şeklinde hesaplanmakta. Bu tanım, antenin yarattığı elektromanyetik dalgaların eş faz yüzeylerinin belli bir hata ile düzlem kabul edilebildiği uzaklık olarak verilir (Şekil 5). Örneğin D=50 cm anten boyu ve 300 MHz işaret frekansı (λ=1 m) için 0.5 m olan uzak alan sınırı 3 GHz’ de (λ=10 cm için) 5 m olur.  Şekil 5: Reflektör anten ve uzak alan sınırı tanımı

  Anten Verimi
  Antenin kaynaktan çektiği gücün bir kısmı ısıl kayıp olarak antende harcanır. Işıma gücü ve ısıl kayıpların toplamı kaynaktan çekilen güce eşit. Anten verimi ışıma gücünün kaynaktan çekilen güce oranı olarak tanımlanmakta. Isıl kayıplar ne kadar az ise verim o kadar yüksek olur.

  Polarizasyon
  Polarizasyon, elektrik alanının zamanla çizdiği şekle göre tanımlanır. Antenin yaydığı elektromanyetik dalgalar için iletim boyunca elektrik alan eğer zemine dik ise düşey, paralel ise yatay polarizasyonlu dalga adını alır. En genel polarizasyon elips biçimindedir. Bunun özel hali dairesel polarizasyon, dairesel polarizasyonun iki bileşeni de yatay ve düşey polarizasyon.

  Anten Yönelticiliği ve Kazancı
  Anten yönelticiliği ve kazanç belli bir referans antene göre tanımlanan iki önemli parametre. Bir noktasal kaynak her yöne eşit ışıma yapar. Bu kaynağa izotropik kaynak adı verilir ve referans olarak kullanılır. İzotropik kaynağın her yöne yaydığı güce eşit gücü belli bir doğrultuya yayabilme özelliğine anten yönelticiliği denir.
  Örneğin, Şekil 1’de verilen çubuk antenin ışıma diyagramı simit biçiminde. İzotropik antene göre kısa dipol antenin yönelticiliği 1.5 (1.75 dB), yarım dalga dipolünün
  yönelticiliği ise 1.64 (2.15 dB). Kayıpsız antenlerde yönelticilik aynı zamanda anten kazancıdır. Ancak, kayıplı antenlerde kazanç yönelticilik ile kayıp oranının (verimin) çarpımına eşit. Anten yönelticiliğinin analitik olarak hesaplanabilmesine karşın
  kazanç ancak referans antene göre yapılan ölçülerle bulunabilir. Anten kazancı ile doğrudan ilgili olan diğer parametre ise etkin yüzeydir. Anten etkin yüzeyi, uzaydaki elektrik alanlardan anten uçlarına güç aktarabilme yeteneği olarak tanımlanır.

  Demet genişliği
  Anten demet genişliği, yönelticiliği olan antenlerde yönelticiliğin bir ölçüsü. Maksimum
  ışıma doğrultusundaki gücün yarıya (3 dB) düştüğü (yatayda yada düşeyde) açısal genişlik anten ışıma demeti olarak tanımlanır.

  Anten Faktörü
  Özellikle EMC gibi pratik mühendislik problemlerinde önemli bir tanım ve kavram
  anten faktörü. Anten faktörü tanımı, antenin tanımında yer almaktadır. Anten çift yönlü (elektrik alanı gerilime, gerilimi elektrik alana dönüştüren) bir dönüştürücü. AF = E /V şeklinde tanımlı alıcı anten faktörü daha çok uygulama açısından anlamlı.
  Ele alınan bir elektrik alan ölçü aleti ve ona bağlı bir alıcı anten ile ortamdaki elektrik alan değeri ölçülmekte. Bir çubuk anten, bunun uçlarına değişik konnektörlerle bağlanmış bir koaksiyel kablo, bu kablonun bir başka konnektörle alıcı girişine bağlanmasının tüm etkileri anten faktörü tanımının içinde. Kullanılan kablonun üzerindeki imalat hataları, ezilmeler veya bükülmeler anten faktörünü doğrudan değiştirmekte. Anten faktörü ideal durumlarda hesaplanabilmekte, EMC problemlerinde ise frekansla değişen grafiklerle ya da tablolarla verilir.

  Işıma Diyagramları
  Işıma diyagramları, antenlerin hangi yöne ne kadar güç yaydığını gösteren şekiller. Işıma diyagramı her hangi bir düzlemde söz konusu olsa da, genelde, yatayda yada düşeydeki diyagramlarla ilgilenilir. Işıma diyagramı ve yöneltmiş antenlerde kullanılan
  tanımlar şunlar:
  • Ana ışıma kulakçığı : Antenin en fazla ışıma yaptığı yöndeki demet.
  • Yan kulakçıklar: ana kulakçık etrafında oluşan istenmeyen kulakçıklar.
  • Arka kulakçık: Antenin gerisinde oluşan kulakçık
  • Ön-Arka bastırma oranı: Ana kulakçık – arka kulakçık güç oranı
  • Ön- yan bastırma oranı: Ana kulakçık – yan kulakçık güç oranı
  • Işıma demeti: Ana kulakçık gücünün yarıya (3 dB) düştüğü noktalar
  arasındaki açı

  Ortadan / Uçtan ışımalı antenler
  Antenler gerek bireysel olarak gerekse bir dizi oluşturulduğunda farklı yönlere ışıma yapabilirler. Demet oluşturmalı ya da demet taramalı anten dizileri adı verilen bu sistemlerde iki farklı ışıma yönü ayrıca belirtilmekte; ortadan ışımalı antenler (diziler) ya da uçtan ışımalı antenler (diziler). Şekil 6!da bu tanımlra bir örnek gösterilmekte.
  Beş elemanlı izotropik antenlerden oluşturulan dizilerde ışıma dizi eksenine dik
  yönde ise ortadan ışımalı (boresight), ışıma dizi eksenine paralel ise uçtan ışıma (end-fire) adını almakta.  Şekil 6: Ortadan (solda) ve uçtan (sağda) ışımalı anten dizileri

  Amaca uygun anten tasarımı kadar satın alacağınız anten özelliklerinin de
  belirlenmesi önemli. İnternet üzerinde “EMC antenleri” gibi birkaç anahtar sözcük ile yapılacak aramada onlarca firma ve yüzlerce ürün karşınıza çıkmakta. Önemli olan anten özelliklerinin verilen tablolardan okunabilmesi. Bir örnek, Poynting firması ürünü geniş bandlı Log-periyodik anten ve firma tarafından verilen özellikler Şekil 7’de gösterilmekte. Frekans bandından bağlantı konnektörüne, polarizasyondan anten kayıplarına kadar bir çok parametrenin özenle incelenmesi gerek. Örneğin tablodan bu antenin yatay ve düşey polarizasyonlu elektromanyetik işaretlerin
  ölçülmesinde kullanılabileceği, frekans bandının 30 MHz ile 2 GHz arasında
  tasarlandığını, bu band içerisinde DDO’nın tipik 1.5, en fazla 2.0 olduğunu görüyoruz.

  PA-LP6-302000 (www.poynting.co.za)
  Kazanç——————> 6dBi
  Frekans bandı———-30 – 2000 MHz
  VSWR——————-Tipik 1.5:1, Maksimum 2.0
  Besleme noktası——-Sadece alıcı
  Giriş empedansı——–50 Ohm
  Giriş
  konnektörü——-N-Tipi (dişi)
  Polarizasyon————Yatay veya düşey
  Boyutlar(en x boy)—–5000 mm x 6111 mm
  Malzeme—————–Alüminyum, fiberglas ve paslanmaz çelik
  Ağı
  rlık——————–38 kg
  Rüzgar direnci———–160 km/h  Şekil 7: Tipik bir EMC anteni, log-perioyik dipol ve özellikleri

  DDO anten giriş gücü ile ilgili bir parametre. Anten giriş uçlarında giriş empedansı ile
  iletim hattı karakteristik empedansı arasındaki uyumun / uyumsuzluğun bir
  göstergesi. DDD ile gerilim yansıma katsayısı arasındaki ilişki

  DDO=Vmaks/Vmin=1+|p|/1-|p|

  şeklinde. Şekil 7’deki anten için band sınırlarında (30 MHz ve 2 GHz’de) DDO = 2 olması (1) denkleminden yansıma katsayısının | ρ |= 1/ 3 olması demek. Yansıyan
  güç | ρ |2 ile orantılı olduğundan gücün 1/9’u (% 11’i) geri yansımakta. Bu durumda faydalı güç 1− | ρ |2 ile orantılı olacağından gücün % 89’u yüke aktarılmakta.


  L. Sevgi
  Doğuş Üniversitesi
  Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü

  ..
+ Yorum Gönder
5 üzerinden | Toplam : 0 kişi